На головну

Питання 1 Аналіз структури і динаміки майна та джерел його формування

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. Disjunctive Question. Розділове питання
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  6. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  7. II. Етап формування первинних вимовних умінь і навичок

Дані бухгалтерської звітності дозволяють отримати узагальнену оцінку фінансового стану організації, що характеризується розміщенням коштів (власних і позикових) і використанням активів, величина яких представлена ??в бухгалтерському Балансі.

Аналіз структури і динаміки активів (майна) та джерел їх формування доцільно проводити за допомогою сравнітельногоаналітіческого Балансу. Він будується шляхом об'єднання однорідних за складом елементів Балансових статей в необхідних аналітичних розрізах (необоротні та оборотні активи, власний і позиковий капітал).

За допомогою порівняльного аналітичного Балансу:

· Оцінюють тенденції зміни майнового і фінансового становища організації;

· Визначають загальне збільшення (зменшення) вартості майна та джерел його формування;

· Виявляють зрушення в структурі активів і пасивів організації;

· Встановлюють, за рахунок яких джерел більшою мірою здійснюється приплив нових коштів (власних і позикових) і в які активи (необоротні або оборотні) ці нові засоби в основному вкладені.

Всі показники порівняльного Балансу можна розділити на три групи:

1. показники структури Балансу (питомі ваги різних статей активу і пасиву);

2. показники динаміки Балансу (абсолютні відхилення значень статей Балансу на кінець періоду в порівнянні з початком);

3. показники динаміки структури Балансу (зміни питомих ваг статей активу і пасиву, що склалися на кінець року, в порівнянні з його початком).

Для отримання більш детальної картини зміни фінансового стану організації можуть бути побудовані аналітичні таблиці, що містять показники структури і динаміки активу і пасиву Балансу, кожного його розділу або укрупнених груп статей.

З порівняльного аналітичного Балансу можна отримати наступні найважливіші характеристики фінансового стану організації:

1. загальна вартість майна (Активів, капіталу) організації дорівнює валюті Балансу (стор. 300 або 700);

2. вартість іммобілізованих (необоротних) активів дорівнює підсумку розділу I Балансу (стор. 190);

3. вартість оборотних (мобільних, поточних) активів (Оборотного капіталу) дорівнює підсумку розділу II Балансу (стор. 290) за мінусом Довгостроковою дебіторської заборгованості (стор. 230);

4. вартість матеріальних оборотних коштів дорівнює значенню статті «Запаси» (стор. 210);

5. величина дебіторської заборгованості дорівнює сумі стор. 230 і 240 Балансу;

6. величина абсолютно ліквідних і прирівняних до них коштів дорівнює сумі грошових коштів (стор. 260) і короткострокових фінансових вкладень (стор. 250) Балансу;

7. вартість власного капіталу дорівнює сумі значень розділу III Балансу «Капітал і резерви» (стор. 490) і статей «Доходи майбутніх періодів» (стор. 640) і «Резерви майбутніх витрат» (стор. 650);

8. величина позикового капіталу дорівнює сумі значень підсумків розділів IV «Довгострокові зобов'язання» (стор. 590) і V «Короткострокові зобов'язання» Балансу (стор. 690) за мінусом доходів майбутніх періодів (стор. 640) і резервів майбутніх витрат (стор. 650);

9. величина довгострокових кредитів, позик та інших зобов'язань, Призначених, як правило, для формування необоротних активів, дорівнює підсумку розділу IV Балансу «Довгострокові зобов'язання» (стор. 590);

10. величина короткострокових кредитів і позик, Призначених, як правило, для формування оборотних активів, дорівнює значенню рядка 610 «Позики і кредити» Балансу;

11. величина кредиторської заборгованості та інших короткострокових зобов'язань дорівнює сумі значень рядків «Кредиторська заборгованість» (стор. 620), «Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів» (стор. 630) і «Інші короткострокові зобов'язання» (стор. 660) Балансу.

Аналіз структури і динаміки активів і пасивів організації, виявлення співвідношень між окремими їх видами є процедурами «читання» Балансу. Читаючи Баланс, можна виявити «вузькі місця» у діяльності організації та сформулювати перелік питань, на які можна буде відповісти лише при більш детальному ознайомленні зі специфікою її роботи.

при аналізі активів слід звернути увагу на деякі питання.

1. Як в цілому змінилася вартість майна організації? Зменшення вартості майна, як правило, свідчить про скорочення господарського обороту організації, що може спричинити погіршення її платоспроможності, і навпаки.

2. На які активи (необоротні або оборотні) припадає найбільша питома вага в структурі сукупних активів? Якщо найбільша питома вага припадає на оборотні активи, то це свідчить про формування досить мобільною структури майна, що сприяє прискоренню оборотності всього капіталу, і навпаки.

3. Які зміни відбулися в складі необоротних активів? Збільшення незавершеного будівництва та довгострокових фінансових вкладень означає відволікання значних фінансових ресурсів з обороту. Тому в подальшому необхідно оцінити доцільність і ефективність цих вкладень.

4. Як змінилася структура необоротних активів? Яка частка основних засобів у сукупних активах? Якщо частка основних засобів становить менше 40% від всієї величини сукупних активів, то прийнято вважати, що організація має «легку» структуру активів. Якщо основні засоби складають більше 40% активів, то організація має «важку» структуру. Дана ситуація свідчить про те, що організація сплачує істотну суму податку на майно, має значні накладні витрати у вигляді амортизації і має високу чутливість до зміни виручки (має високий поріг рентабельності, тобто їй необхідно нарощувати обсяги продажів, щоб покрити ці витрати постійного характеру).

5. Як змінилася величина оборотних активів? Які статті внесли основний внесок в їх формування? Про які проблеми може свідчити така структура оборотних активів? Значну питому вагу запасів і його збільшення може свідчити про їх нагромадженні. Така політика має цілий ряд негативних наслідків:

O збільшення витрат на зберігання (оренда складських приміщень, витрати на їх утримання, страхування майна і т.д.);

O зростання витрат, пов'язаних з ризиком втрат через псування, старіння, безконтрольного використання;

O збільшення суми податку на прибуток (в умовах інфляції вартість витрачених виробничих запасів, що включається в собівартість продукції, виявляється істотно нижчою від їх поточної ринкової вартості, звідси відбувається завищення прибутку);

O відволікання коштів з обороту, їх «омертвіння», в результаті відбувається уповільнення оборотності капіталу організації.

6. Як змінилася величина дебіторської заборгованості? На який вид дебіторів припадає найбільша питома вага в загальній величині дебіторської заборгованості? Якщо набольший питома вага в структурі дебіторської заборгованості складають довгострокові зобов'язання, то це свідчить про тривалому (більше одного року) відволікання коштів з обороту. Яке сальдо заборгованості мала організація протягом аналізованого періоду? Сальдо визначається зіставлення дебіторської та кредиторської заборгованості і може бути двох видів:

O активне сальдо (дебіторська заборгованість більше кредиторської заборгованості) - означає, що організація надавала своїм покупця і замовникам безкоштовний товарний (комерційний) кредит в розмірі, що перевищує кошти, отримані у вигляді відстрочок платежів кредиторам,

O пасивне сальдо (дебіторська заборгованість менше кредиторської заборгованості) - свідчить про те, що організація фінансувала свою діяльність і відстрочки платежів своїх боржників за рахунок неплатежів кредиторам (постачальникам, свому персоналу, бюджету, позабюджетних фондів та ін.);

7. Як змінилася частка грошових коштів в структурі оборотних
 активів?
 Відсутність коштів у структурі оборотних активів може бути наслідком бартерного характеру розрахунків.

при аналізі пасивів слід звернути увагу на наступні моменти:

1. Які засоби (власні або позикові) є основним джерелом формування майна організації? Збільшення частки власного капіталу свідчить про зростання фінансової стійкості організації (її незалежності від зовнішніх джерел фінансування) та навпаки;

2. Як змінилася величина власного капіталу? На які складові припадає найбільша питома вага? Сприятливим є ситуація, коли збільшення власного капіталу пов'язано із зростанням нерозподіленого прибутку і резервного капіталу, що свідчить про підвищення ефективності діяльності організації;

3. Чи є у організації непокриті збитки? Чи відбулося їх збільшення в звітному році в порівнянні з попередніми періодами? Наявність непокритих збитків означає вкрай неефективне використання коштів організації;

4. Які зобов'язання (довгострокові або короткострокові) переважають в структурі позикового капіталу? В умовах інфляції більш вигідним є залучення довгострокових кредитів і позик;

5. Які зобов'язання переважають у структурі короткострокової заборгованості? Збільшення частки короткострокових кредитів і позик свідчить про розширення використання організацією найбільш дорогих джерел фінансування;

6. Які види кредиторської заборгованості мають найбільшу питому вагу в загальній величині? Які з них в аналізованому періоді характеризуються найбільшими темпами зростання? Негативною вважається ситуація, при якій найбільшу частку всієї кредиторської заборгованості становить заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами, так як несвоєчасна сплата податків і внесків пов'язана з фінансовими санкціями.

В процесі аналізу активів і пасивів слід також розрахувати і оцінити зміна наступних співвідношень між ними:

1. співвідношення необоротних і оборотних активів - характеризує майнове становище, структуру активів;

2. співвідношення власного і позикового капіталу - дозволяє оцінити фінансову стійкість організації (прийнято вважати, що вона володіє стійким фінансовим станом, якщо частка власного капіталу становить не менше половини всіх джерел фінансування);

3. співвідношення оборотних активів і короткострокових зобов'язань - дає можливість оцінити поточну платоспроможність організації (її здатність погасити свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів);

4. співвідношення власного капіталу і необоротних активів - величина цього співвідношення більш одиниці свідчить про наявність власного оборотного капіталу, що є найважливішою характеристикою фінансової стійкості організації.

Крім розглянутих вище процедур читання бухгалтерського Балансу для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану за звітний період проводиться зіставлення темпів зростання активів (капіталу) організації з темпами зростання виручки від продажів і прибутку, що розраховується за даними Звіту про прибутки і збитки.

Вважається, що організація працювала в звітному періоді ефективно, якщо

 (1)

де,  - Темп зростання активів (капіталу) організації;

 - Темп зростання виручки від продажів товарів, робіт, послуг;

 - Темп зростання чистого прибутку організації.

Представлене співвідношення називають «золотим правилом» економіки.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Для студентів груп Буа і ФК | Питання 1 Об'єкт, суб'єкт та мета аналізу фінансової звітності | Питання 2 Поняття, склад, значення бухгалтерської звітності і вимоги, що пред'являються до неї | Питання 3. Аналітичні можливості бухгалтерської звітності. Оцінка надійності представленої в ній інформації | Питання 4 Методи і прийоми аналізу фінансової звітності | Питання 3 Оцінка фінансової стійкості організації | Питання 4 Аналіз чистих активів організації | Питання 5 Аналіз оборотності активів організації | Питання 1 Аналіз складу і структури доходів і витрат організації | Питання 2 Оцінка структури і динаміки чистого прибутку організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати