На головну

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Формування інноваційного середовища в педагогічному колективі

  1. I. 3.2. Залежність психічних функцій від середовища і будови органів
  2. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  3. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  4. III. санітарно - освітній - формування здорового способу життя.
  5. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
  6. SWOT-аналіз як метод вивчення зовнішнього середовища
  7. V. 18.6. формування здібностей

нововведення, Або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації не виникають самі по собі, вони є результатом наукових пошуків, передового досвіду окремих вчителів і педагогічних колективів. Цей процес не повинен бути стихійним, він потребує управління.

У контексті інноваційної стратегії цілісного педагогічного процесу істотно зростають ролі директора школи, вчителів і вихователів як безпосередніх носіїв новаторських ідей. При всьому різноманітті технологій навчання: дидактичних, комп'ютерних, проблемних, модульних і ін. - Реалізація провідних педагогічних функцій залишається за вчителем. З впровадженням в навчально-виховний процес сучасних технологій педагоги все більш освоюють функції консультанта, порадника, аніматора, вихователя. Це вимагає від них спеціальної психолого-педагогічної підготовки, так як в професійній діяльності реалізуються не тільки спеціальні, предметні знання, а й сучасні знання в галузі педагогіки і психології, технології навчання і виховання. На цій базі формується готовність до сприйняття, оцінки та реалізації педагогічних інновацій.

поняття «Інновація» означає нововведення, новизну, зміна; інновація як засіб і процес передбачає введення чого-небудь нового.

Стосовно до педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, в організацію спільної діяльності вчителя і учня.

У вітчизняній педагогіці зроблені перші спроби пояснення сутності і змісту інноваційних процесів. У розумінні суті інноваційних процесів в освіті лежать дві найважливіші проблеми педагогіки:

? проблема вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

? проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику.

Результатом інноваційних процесів має бути використаннянововведень теоретичної і практичної природи в цілісному педагогічному процесі.

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності передбачає включення вчителів у процес створення, освоєння і використання педагогічних нововведень в практиці навчання і виховання, створення в школі певною інноваційного середовища. Необхідність в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в сучасних умовах розвитку суспільства, культури і освіти визначається низкою обставин.

По перше, що відбуваються соціально-економічні перетворення зумовили необхідність докорінного оновлення системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різних типів. Інноваційна спрямованість діяльності вчителів і вихователів, що включає в себе створення, освоєння і використання педагогічних нововведень, виступає засобом оновлення освітньої політики.

По-друге, посилення гуманітаризації змісту освіти, безперервна зміна обсягу, складу навчальних дисциплін, введення нових навчальних предметів вимагають постійного пошуку нових організаційних форм, технологій навчання. У даній ситуації істотно зростають роль і авторитет педагогічного знання в учительському середовищі.

По-третє, зміна характеру відносини вчителів до самого факту освоєння і застосування педагогічних нововведень. В умовах жорсткої регламентації змісту навчально-виховного процесу вчитель був обмежений не тільки в самостійному виборі нових програм, підручників, а й у використанні нових прийомів і способів педагогічної діяльності. Якщо раніше інноваційна діяльність зводилася в основному до використання рекомендованих зверху нововведень, то зараз вона набуває все більш виборчий, дослідницький характер. Саме тому важливим напрямком в роботі керівників шкіл, органів управління освітою стають аналіз та оцінка вводяться вчителями педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної розробки і застосування.

По-четверте, входження загальноосвітніх навчальних закладів в ринкові відносини, створення нових типів навчальних закладів, в тому числі і недержавних, створюють реальну ситуацію їх конкурентоспроможності.

Сучасною школою накопичено багатий досвід, який повинен бути реалізований в педагогічній діяльності, але часто залишається незатребуваним, так як у більшості вчителів і керівників не сформована потреба в його вивченні і застосуванні, відсутні навички та вміння в його відборі і аналізі. Вчителі часто не замислюються про необхідність і доцільність аналізу власного педагогічного досвіду та досвіду своїх колег.

педагогічний досвід може бути масовим і передовим. Передовий педагогічний досвід історично обмежений, тому що на кожному новому етапі з розширенням матеріальних, методичних, кадрових та інших можливостей шкіл виникають нові вимоги до педагогічної діяльності, разом з тим, як справедливо зазначав Ю. К. Бабанський, «передовий досвід несе і деякі вічні елементи, які поповнюють скарбницю педагогічної науки і практики ».

Передовий педагогічний досвід, формуючись на основі масового, являє собою рівень оволодіння об'єктивними педагогічними закономірностями (Ю. К. Бабанський). Різновидами передового педагогічного досвіду є новаторський і дослідницький педагогічний досвід як своєрідні щаблі сходження від емпіричного до теоретичного аналізу та узагальнення. Зразки унікального новаторського і дослідного педагогічного досвіду таких педагогів і вчених Росії, як І. П. Волков, Т. І. Гончарова, І. П. Іванов, Є. М. Ільїн, В. А. Караковский, С. Н. Лисенкова, Р. Г. Хазанкін, М. П. Щетинін, П. М. Ерднієв, Е. А. Ямбург та ін., стали надбанням всіх вчителів країни.

Інноваційна спрямованість діяльності вчителів включає і другу складову - впровадження в практичну педагогічну діяльність результатів психолого-педагогічних досліджень. Результати наукових досліджень з педагогіки і психології часто залишаються невідомими шкільним працівникам через відсутність своєчасної інформації. У спеціальних роботах В. Є. Гмурман, В. В. Краєвського, П. І. Карташова, М. Н. Скаткина і ін. Показано, що впровадження результатів педагогічних досліджень передбачає спеціальне ознайомлення практичних працівників з отриманими даними, обґрунтування доцільності їх впровадження, розвиток на цій основі потреби в застосуванні наукових результатів у своїй практиці. Це можливо за умови спеціально організованого навчання способам і прийомам реалізації наукових рекомендацій при оперативної методичної, консультативної допомоги з боку фахівців.

Формування інноваційної спрямованості передбачає використання певних критеріїв, що дозволяють судити про ефективність того чи іншого нововведення. Беручи до уваги наявний досвід досліджень з педагогіки, можна визначити наступну сукупність критеріїв педагогічних нововведень: новизна, оптимальність, висока результативність, можливість творчого застосування інновації в масовому досвіді.

Аналіз спеціальної літератури та досвіду діяльності шкіл свідчить про недостатньо інтенсивному застосуванні педагогічних нововведень в практиці роботи навчальних закладів. Можна виділити як мінімум дві причини нереалізованості педагогічних інновацій. Перша причина полягає в тому, що інновація, як правило, не проходить необхідної професійної експертизи та апробації, а друга причина полягає в тому, що впровадження нового попередньо не підготовлене ні в організаційному, ні в технічному, ні в особистісному, психологічному відношенні.

Однією з основних причин подібної ситуації є відсутність в школах інноваційного середовища - Морально-психологічної обстановки, підкріпленої комплексом заходів організаційного, методичного психологічного характеру, що забезпечують введення інновацій в освітній процес школи. Відсутність такої інноваційного середовища проявляється в методичної непідготовленості вчителів, в їх слабкої інформованості по суті педагогічних нововведень. Наявність сприятливого інноваційного середовища в педагогічному колективі знижує «коефіцієнт опору» вчителів нововведень, допомагає подолати стереотипи професійної діяльності. Інноваційне середовище знаходить реальне відображення в відношенні вчителів до педагогічних інновацій.

Методична робота є необхідною організаційною основою для формування інноваційної спрямованості педагогічної діяльності, створення в школі певною інноваційного середовища.

Запитання і завдання

1. Що таке «інновація»?

2. Що означає інновація стосовно до педагогічного процесу?

3. Чим викликана необхідність інноваційної спрямованості педагогічної діяльності в сучасних умовах?

4. Які умови необхідні для створення в школах інноваційного середовища?

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Протокол № 6 від 04 березня 2009 р | Розділ 1 | Педагогіка як наука і мистецтво. Функції і завдання педагогіки. Категоріальний апарат педагогічної науки. Склад і система педагогічних наук | Методологія педагогічної науки. Наукове дослідження в педагогіці, його основні характеристики | Поняття про педагогічні технології в зарубіжній і вітчизняній психолого-педагогічній науці. Різноманіття педагогічних технологій, різні підходи до їх класифікації | Державно-громадська система управління освітою в РФ. Загальні принципи управління загальноосвітніми системами. Школа як педагогічна система та об'єкт управління | Культурно-історичний характер виховання. Трансформація цілей і змісту освіти на різних етапах розвитку людської цивілізації і світової культури | Розвиток провідних ідей виховання та освіти в історії світової культури і педагогічної думки | Теорія елементарної освіти та розвиваючого навчання І. Г. Песталоцці. Вплив педагогічних поглядів І. Г. Песталоцці на розвиток теорії і практики початкової освіти | Нормативно-правове забезпечення сучасної освіти. Права дитини і форми його правового захисту в міжнародному і федеральному освітньому законодавстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати