Головна

Тепловиділення в приміщенні

  1. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. Вибір нормованих параметрів повітря в приміщенні
  4. Виділення вологи в приміщенні
  5. Освіта вибухонебезпечної суміші в приміщенні і на відкритому майданчику
  6. При досягненні в приміщенні температури повітря 15-14 "С провітрювання залу припиняється.
  7. Розподіл повітря в приміщенні

У розрахунках враховують виділення теплоти від дорослих людей, тепло-виділення від електродвигунів і механізмів, тепловиділення від електро-двигунів, встановлених в приміщенні, тепловиділення від нагрітих поверхонь обладнання і паропроводів, тепловиділення від остигають-ного продукту і матеріалу, тепловиділення від відкритих водних поверхні ностей, теплопоступленія за рахунок інфільтрації.

Виділення теплоти від дорослих людей в виробничих приміщеннях залежно від витрат енергії (категорії тяжкості виконуваної роботи і температури повітря в робочій або обслуговуваній зоні приміщень).

Кількість тепла, що виділяється людьми в приміщенні, завжди поклади-кові. Воно залежить від числа людей, що знаходяться в приміщенні, виконуємо-емой ними роботи і параметрів повітря (температури і вологості).

Крім відчутного (явного) тепла, яке організм людини передає навколишньому середовищу шляхом конвекції і променевої енергії, виділяється ще й приховане тепло. Воно витрачається на випаровування вологи поверхнею шкіри чоло-століття і легкими.

Від роду занять людини і параметрів повітря залежить співвідношення явної та прихованої виділяється теплоти. Чим інтенсивніше фізичне навантаження і вище температура повітря, тим більше частка прихованого тепла, при температурі повітря вище 37 градусів все тепло, вироблене організмом, виділяється шляхом випаровування.

При будь-якому виді діяльності - від сну до важкої роботи - теплових-поділ більше при низькій температурі навколишнього середовища.

Чим вище температура повітря, тим більше приховане тепловиділення і менше явне тепловиділення.

При розрахунку тепловиділення від людей потрібно взяти до уваги, що в приміщенні не завжди буде знаходитися максимальне число людей. Середнє число людей, які зазвичай будуть перебувати в приміщенні, визначають на підставі досвіду (наприклад, число відвідувачів в виробництв-венном приміщенні), або за допомогою встановлених коефіцієнтів (наприклад, в установах - 0,95 від загального числа співробітників).

Тепловиділення від людей в житлових будинках в теплий період року не враховується, а в холодний період є частиною величини побутових тепловиділень, що визначаються відповідно до СНиП 2.04.05-91.

Тепловиділення від людей в громадських будівлях і адміні-нобитових приміщеннях промислових підприємств приймаються по СНиП на проектування цих зданійілі за відомчими нормативними документами.

Зауваження: наведені середні дані для дорослих чоловіків. Вважає-ся, що жінки виділяють 85%, а діти - 75% теплоти і вологи, що виділяється-мих чоловіками.

Тепловиділення від людей визначаються окремо за кількістю явної, прихованої та повної теплоти. при tB = 35 оЗ виділення явної теплоти не враховуються. Прихована теплота, що виділяється людьми, - це теплота, яка прийшла з вологою, що виділяється людиною, кВт:

Qч.я = n ·qя ·· l0-3;

Qч. скр = n ·qскр· l0-3;

Qч = n ·q ·l0-3,

де п - Кількість людей в приміщенні;

qя, qч. скр и q - Питомі кількості явною, прихованою і повної теплоти, ви-

ділячи одним працюючим, Вт. (Вона визначається з умов

тепло- і вологообміну людини з навколишнім середовищем і приводиться в

прилож.

Тепловий потік від нагрітих поверхонь працюючого технологи-го обладнання приймають за даними технологічного проекту, даними теплових випробувань теплоспоживаючого обладнання або підраховувати, використовуючи закони і формули теорії теплообміну. Основну складність в останньому випадку становить визначення коефіцієнта тепло-віддачі від нагрітої поверхні за рахунок природної конвекції, який у багатьох практично важливих випадках невідомий. Тому для оріентіровоч-них розрахунків теплового потоку, Вт, можна використовувати формули: для печей, в яких спалюється тверде, рідке ілігазообразное паливо

Qп = ·В·а· H;

для електричних печей

Qп = 1000Nуст· a ·h,

де  - Нижча теплота згоряння палива, Дж / кг;

В - Витрата палива кг / с;

Nуст - Установча потужність печей, кВт;

а - Частка тeплоти від  або Nуст виділяється в приміщення; для

електричних печей а = О, 7, для інших а = 0,4 ... 0,6;

h - коефіцієнт одночасності роботи встановлених печей (за даними технологічного проекту).

Тепловиділення від електродвигунів і механізмів. Енергія, під-введена до механізмів, може повністю переходити в теплоту і нагрівати повітря приміщення, може витрачатися на нагрівання оброблюваного продук-ту, рідини або повітря і йти з приміщення.

Тепловиділення від устаткування, що приводиться в дію електро-двигунами, кВт,

Qпро = N у kзагр kодн kт ,

де Ny- Номінальна встановлена ??потужність електродвигунів, кВт;

kзагр - Коефіцієнт завантаження двигуна, рівний відношенню середньої потужності

ності двигуна до номінальної;

kодн - Коефіцієнт одночасності роботи обладнання;

kт - Коефіцієнт тепловиділення даного обладнання з урахуванням виносу

теплоти з приміщення з матеріалами, водою, повітрям і т. д .;

kЕагра, kодн, kт визначаються для конкретного виробництва понорматів-

вим відомчим матеріалами; kЕагра= 0,5 - 0,8; kодн = 0,5 - 1,0; kт =

0,1 - 1,0 (для насосів і вентиляторів kт = 0,1 - 0,3; для ткацьких і

металорізальних верстатів kт = I, 0).

Тепловиділення від електродвигунів, встановлених в приміщенні, кВт,

Q = Nу kзагр kодн ,

rде hдв - ККД двигуна при даній завантаженні.

Тепловиділення від нагрітих поверхонь обладнання і паропрово-дов, КВт,

Qн.п= SFi ·ai / (tст.н. i - tв) ·10-3,

де Fi - Площі нагрітих поверхонь, м2;

ai - Коефіцієнти тепловіддачі від стінок зовнішніх поверхонь до мож

духу приміщення, Вт / (м2 · К);

tст.н. i - Температура зовнішніх стінок, К (оС);

tв - Температура повітря помещения, К (оС).

Тепловиділення від остигаючого продукту і матеріалу, КВт,

QM = GМ сМ (tм.н- tм.к),

де GМ - Маса остигає матеріалу, кг / с;

сМ - Теплоємність матеріалу, кДж / (кг · К);

tм.н, tм.к - Початкова і кінцева температури, К, (оС).

Тепловиділення від освітлення, КВт,

QоС = Noc,

де NоС - Сумарна потужність джерел освітлення, кВт.

Якщо освітлювальна апаратура і лампи знаходяться поза приміщенням (на горищі, за склінням і т. П.), Кількість тепловиділень в приміщення (видима і невидима теплота) становить, кВт,

QоС = NоС · hoc

де hoc - Коефіцієнт, що враховує частку теплоти від освітлення, поступальних

ющую в приміщення. Для люмінесцентних ламп hoc = 0,55, для ламп

розжарювання hoc =0,85.

Тепловиділення від відкритих водних поверхонь (Явна теплота), кВт

QB = (5,6 + 4,0 ·u) (T - tB) F · 10-3,

де u - Швидкість повітря над поверхнею води, м / с;

t - температура поверхні води, К (оС);

F - Площа поверхні води, м2.

Прихована теплота, що приходить з виділяється вологою, кВт,

Qскр = r· GB,

де r - Теплота nарообразованія (фазового перетворення), кДж / кг;

Gв - Кількість вологи, що випарувалася з ванни, кг / с.

величина r може бути визначена за формулою

r = 2500 - 2,39 · tB,

Влаговиделенuя з відкритою не киплячою водної поверхностіопределя-ються за формулою Дальтона, кг / с,

,

де bР - Коефіцієнт массоотдачи, кг / (м2· З · Па);

F - Поверхня випаровування, м2;

Рн, Рп - Парціальні тиску насиченої водяної пари при температурі

турі поверхні води і в повітрі приміщення, Па;

101,3 · 103 Па - нормальний атмосферний тиск;

Рб- Барометричний тиск, Па.

Коефіцієнт массоотдачи bР можна обчислити за формулою

bР = (а + 0,0362 n) · 10-6

де а - Досвідчений коефіцієнт;

v - Швидкість повітря над поверхнею випаровування, м / с.

значення коефіцієнта а наведені в таблиці.

Таблиця.

 Температура води, оС  до 30
а  0,046  0,058  0,069  0,077  0,085  0,096  0,106  0,122

Витрата теплоти Qінф, Вт, на нагрівання інфільтрують повітрявизначають за формулою

Qінф = 0,28 S Gi c(tp - ti)k,

де Gi - витрата інфільтрують повітря, кг / год, через огороджувальні кон-

струкции приміщення, який визначається нижче за формулою (2.60);

с - Питома теплоємність повітря, що дорівнює 1 кДж / (кг ? ° С);

tp, ti - Розрахункові температури повітря, ° С, відповідно в приміщенні

(Середня з урахуванням підвищення для приміщень заввишки більше 4 м) і

зовнішнього повітря в теплий період року (параметри Б);

 k - коефіцієнт обліку впливу зустрічного теплового потоку в кон-

конструкціях, рівний 0,7 для стиків панелей стін і вікон з потрійними

палітурками, 0,8 - для вікон і балконних дверей з роздільними

палітурками і1,0 - для одинарних вікон, вікон і балконних дверей

зі спареними палітурками і відкритих прорізів.

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Казанський державний | лекція 1 | проектування ВКВ | Вибір нормованих параметрів повітря в приміщенні | Вибір нормованих параметрів зовнішнього повітря | Розрахунок тепловологових балансів приміщення | Розрахунок теплового балансу приміщення в теплий період року | Тепловтрати через огородження | Розрахунок тепловлажностного відносини приміщення, Eп, кг / кг | Тема: Системи опалення виробничих та житлових приміщень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати