На головну

Документи, що містять державну таємницю. розсекречення документів

  1. II. Класифікація документів
  2. А) Аналіз документів і спостереження як методи збору емпіричного матеріалу
  3. Азотомісткі АРОМАТИЧНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ З'ЄДНАННЯ
  4. аналіз документів
  5. аналіз документів
  6. Аналіз документів в соціології
  7. Аналіз документів системи менеджменту якості

Правову основу інституту державної таємниці становлять Конституція Російської Федерації, Федеральний закон «Про державну таємницю», закон «Про безпеку», Федеральний закон «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації», укази і розпорядження Президента РФ, постанови і розпорядження Уряду РФ, регулюють відносини у сфері захисту державної таємниці.

Відповідно до ст. 2 закону «Про державну таємницю» до державної таємниці відносяться захищені державою відомості в області його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної і оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці Російської Федерації.

Носіями відомостей з грифом «Державна таємниця» можуть бути будь-які матеріальні об'єкти, в яких відображаються відомості, що становлять державну таємницю.

У перелік відомостей, що містять державну таємницю, входять:

- Інформація з військової області,

- Інформація з області економіки, науки і техніки;

- Відомості з області зовнішньої політики і економіки.

Відповідно до законодавства не підлягають засекречування такі відомості:

- Про надзвичайні події і катастрофи, що загрожують безпеці та здоров'ю громадян, а також про стихійні лиха, їх офіційних прогнозах і наслідки;

- Про стан екології, охорони здоров'я, санітарії, демографії, освіти, культури, сільського господарства, а також про рівень злочинності;

- Про привілеї, компенсації і соціальні гарантії, які держава надає громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам і організаціям;

- Про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;

- Про розміри золотого запасу та державних валютних резервів Російської Федерації;

- Про стан здоров'я вищих посадових осіб Російської Феде-рації;

- Про факти порушення законності органами державної влади та їх посадовими особами.

Встановлюється три ступені секретності відомостей, що містять державну таємницю: «особливої ??важливості», «цілком таємно», «таємно».

Ступінь секретності встановлюється пропорційно нанесеному збитку в слідстві розголошення цих відомостей.

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства Російської Федерації про державну таємницю, несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову або дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Розсекречення відомостей і їх носіїв - зняття раніше введених в передбаченому цим Законом порядку обмежень на поширення відомостей, що становлять державну таємницю, і на доступ до їх носи-телям.

Підставами для розсекречення відомостей є:

- Взяття на себе Російською Федерацією міжнародних зобов'язань з відкритого обміну відомостями, що становлять в Російській Федерації державну таємницю;

- Зміна об'єктивних обставин, внаслідок якого подальший захист відомостей, що становлять державну таємницю, є недоцільною.

Органи державної влади, керівники яких наділені повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці, зобов'язані періодично, але не рідше ніж через кожні 5 років, переглядати вміст діючих в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях переліків відомостей, що підлягають засекречування, в частині обґрунтованості засекречення відомостей і їх відповідності встановленої раніше ступеня секретності.

Термін засекречування відомостей, що становлять державну таємницю, не повинен перевищувати 30 років. У виняткових випадках цей строк може бути продовжений за висновком Міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці.

Правом зміни діючих в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях переліків відомостей, що підлягають засекречування, наділяються затвердили їх керівники органів державної влади, які несуть персональну відповідальність за обґрунтованість прийнятих ними рішень з розсекречення відомостей.

Рішення зазначених керівників, пов'язані зі зміною переліку відомостей, віднесених до державної таємниці, підлягають узгодженню з міжвідомчою комісією із захисту державної таємниці, яка має право припиняти і опротестовувати ці рішення.

Носії відомостей, що становлять державну таємницю, розсекречує не пізніше термінів, встановлених при їх засекречування.

До закінчення цих строків носії підлягають розсекречення, якщо змінені положення чинного в даному органі державної влади, на підприємстві, в установі та організації переліку, на підставі яких вони були засекречені.

У виняткових випадках право подовження початково встановлених термінів засекречування носіїв відомостей, що становлять державну таємницю, надається керівникам державних органів, наділеним повноваженнями щодо віднесення відповідних відомостей до державної таємниці, на підставі висновку призначеної ними в установленому порядку експертної комісії.

Керівники органів державної влади, підприємств, установ і організацій наділяються повноваженнями з розсекречення носіїв
 відомостей, необгрунтовано засекречених підпорядкованими їм посадовими особами.

Керівники державних архівів Російської Федерації наділяються повноваженнями з розсекречення носіїв відомостей, що становлять державну таємницю, які перебувають на зберіганні в закритих фондах цих архівів, в разі делегування їм таких повноважень організацією-фондообразователем або її правонаступником.

У разі ліквідації організації-фондоутворювача і відсутності її правонаступника питання про порядок розсекречення носіїв відомостей, що становлять державну таємницю, розглядається міжвідомчою комісією із захисту державної таємниці.

У «Правилах» чітко прописані правила обліку секретних і розсекречених архівних документів, а також умови оформлення розсекречених документів Архівного фонду Російської Федерації.

Запити користувачів про розсекречення архівних документів розглядаються архівом у встановлений законодавством термін.

Якщо архів не повноважний розсекречувати запитувані відомості, він у місячний термін з моменту надходження запиту направляє його до відповідного державного органу, повноважний розглядати питання про їх розсекречення, або в Міжвідомчу комісію (МВК) по захисту державної таємниці або в міжвідомчу експертну комісію, що діє в суб'єкті Російської Федерації, про що повідомляє користувача, який звертається з вимогою.

Архів надає для вивчення і організації розсекречення членам експертних комісій, створених в організаціях, керівники яких наділені повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці, членам експертних груп, сформованих міжвідомчою комісією із захисту державної таємниці, а також членам інших комісій, повноважних розсекречувати документи ліквідованих організацій, не мають правонаступників, архівні документи або архівні копії, а також необхідну інформацію.

Після розсекречення, списки розсекречених архівних документів підлягають публікації.

Контрольні питання

1. Що відноситься до конфіденційної інформації?

2. Назвіть відомості конфіденційного характеру.

3. Дайте поняття комерційної таємниці.

4. Що відноситься до службової таємниці?

5. Які відомості не можуть ставитися до комерційної таємниці?

6. Вкажіть відомості, які не можуть ставитися до службової таємниці?

7. Дайте поняття персональних даних.

8. Як здійснюється доступ до документів, що містять персональні дані?

9. Дайте поняття державна таємниця?

10. Які відомості можуть ставитися до державної таємниці?

11. Які форми допуску до державної таємниці існують?

12. Етапи розсекречення архівних документів з грифом «Державна таємниця».

13. Які документи не можуть підлягати засекречування?

14. Назвіть підстави для розсекречення документів.

Тема 9. ПИТАННЯ управління архівною справою в архівних ЗАКОНОДАВСТВІ

Управління архівами є діяльність, спрямовану на забезпечення функціонування архівів, підвищення ефективності їх роботи та розвиток.

Відповідно до статті 14 Федерального закону «Про архівну справу в Російській Федерації» держава виступає гарантом прав, передбачених законодавством Російської Федерації, забезпечує розвиток архівної справи в Російській Федерації на основі проведення відповідної науково-технічної і фінансової, в тому числі податкової і кредитної політики.

Державне управління архівною справою в Російській Федерації здійснюють федеральні органи державної влади, в тому числі спеціально уповноважені Урядом Російської Федерації федеральні органи виконавчої влади.

Державне управління архівною справою в суб'єктах Російської Федерації здійснюють органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі уповноважені органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі архівної справи.

Управління архівною справою в муніципальних утвореннях здійснюють органи місцевого самоврядування.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, організації та громадяни з метою забезпечення єдиних принципів організації зберігання, комплектування, обліку та використання архівних документів керуються в роботі з архівними документами законодавством Російської Федерації (в тому числі правилами, встановленими спеціально уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади ), законодавством суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами.

Законодавчими та нормативними документами, що регламентують роботу Федерального архівного агентства є:

- Конституція РФ;

- Федеральний закон «Про архівну справу в Російській Федерації»;

- Інші федеральні закони;

- Акти Президента РФ;

- Акти Уряду РФ;

- Міжнародні договори Росії;

- Нормативно-правові акти Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації (в тому числі «Положення про Федеральному архівному агентстві» і «Регламент Федерального архівного агентства»).

Федеральне архівне агентство здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями.

Відповідно до законодавства Російської Федерації в галузі архівної справи можна виділити основні повноваження Росархіву. він:

1. Організовує інформаційне забезпечення громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій та громадських об'єднань на основі документів АФ РФ.

2. Організовує виконання запитів російських і іноземних громадян, а також осіб без громадянства в галузі архівної справи (в межах своєї компетенції).

3. Організовує роботу по підготовці документальних публікацій, а також документальних експозицій і довідників про склад і зміст документів АФ РФ.

4. Організовує експертизу архівних документів, заявлених до вивезення або тимчасового вивезення за межі Російської Федерації.

5. Організовує експертизу документів, що входять до складу АФ РФ, тимчасово вивезених за межі РФ після їх повернення.

6. Організовує централізоване зберігання страхового фонду унікальних і особливо цінних документів АФ РФ.

7. Організовує роботу федеральних архівних установ з розсекречення документів з грифом «Державна таємниця».

Федеральне архівне агентство забезпечує в межах своєї компетенції захист відомостей, що становлять державну таємницю, а також виконує роботу щодо комплектування, збереження, обліку та використання архівних документів.

При роботі з підвідомчими організаціями Росархів надає організаційну допомогу в сфері архівної справи і організації діловодства, а також з фінансових, правових і кадрових питань.

Контрольні питання

1. Які органи здійснюють державне управління архівною справою в Російській Федерації?

2. Назвіть основні законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують роботу Росархіву.

2. Вкажіть основні повноваження Федерального архівного агентства.
Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Взаємозв'язок цивільного та архівної права | Взаємозв'язок трудового і архівного права | Організація документів Архівного фонду Російської Федерації | Проблеми комплектування та експертизи цінності документів в рамках сучасного законодавства | Порядок регулювання складу державної, приватної та муніципальної частин АФ РФ | Форми зберігання документів відповідно до сучасного архівних законодавством | Правова база державного централізованого обліку документів Архівного фонду Російської Федерації | Правові основи доступу до ретроспективної інформації | Використання архівних документів | Тема 7. ПРАВОВІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати