На головну

Вимоги безпеки робочих місць

  1. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  2. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.
  3. Агрономічні вимоги до класифікації грунтів
  4. Адміністрування засобів безпеки
  5. Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.
  6. Алгоритм автоматичного формування парних симетричних ключів шифрування-дешифрування відкритих повідомлень на робочих станціях абонентів корпоративної системи.
  7. Аналіз документів СМЯ аудиту проводять для визначення відповідності документів системи вимогам ГОСТ Р ІСО 9001.

Будівлі (споруди), в яких розміщуються робочі місця, за своєю будовою повинні відповідати їх функціональному призначенню і вимогам безпеки і охорони праці.

Робоче обладнання повинно відповідати нормам безпеки, встановленим для даного виду обладнання, мати відповідні технічні паспорти (сертифікат), знаки попередження та забезпечуватися огорожами або захисними пристроями для забезпечення безпеки працівників на робочих місцях.

Аварійні шляхи та виходи працівників з приміщення повинні залишатися вільними і виводити на відкрите повітря або в безпечну зону.

Небезпечні зони повинні бути чітко позначені. Якщо робочі місця знаходяться в небезпечних зонах, в яких з огляду на характер роботи існує ризик для працівника або падаючих предметів, то такі місця мають бути оснащені пристроями, що перегороджують доступ в ці зони стороннім. Територією організації пішоходи і технологічні транспортні засоби повинні переміщатися в безпечних умовах.

Працівники повинні мати засоби індивідуального захисту для проведення роботи в небезпечних виробничих об'єктах (ділянках), в тому числі на висоті, підземних умовах, відкритих камерах, на шельфах морів і внутрішніх водоймах.

Протягом робочого часу температура, природне і штучне освітлення, а також вентиляція в приміщенні, де розташовуються робочі місця, повинні відповідати безпечним умовам праці.

Працівники допускаються на роботу з шкідливими умовами праці (запиленість, загазованість та інші фактори) після забезпечення роботодавцем безпечних умов праці.

Лекція 11 «Права і обов'язки працівників і роботодавця в області безпеки і охорони праці»

Працівник має право на:

1) робоче місце, обладнане відповідно до вимог безпеки і охорони праці;

2) забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального та колективного захисту, спеціальним одягом відповідно до вимог з безпеки і охорони праці, а також трудовим, колективним договорами;

3) звернення до уповноваженого державного органу з питань праці та (або) в місцевий орган по інспекції праці про проведення обстеження умов і охорони праці на його робочому місці;

4) участь особисто або через свого представника в перевірці і розгляді питань, пов'язаних з поліпшенням умов, безпеки та охорони праці;

5) відмова від виконання роботи при виникненні ситуації, яка створює загрозу його здоров'ю або життю, з письмовим повідомленням про це безпосереднього керівника або роботодавця;

6) освіту і професійну підготовку, необхідні для безпечного виконання трудових обов'язків, у порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан;

7) отримання достовірної інформації від роботодавця про характеристику робочого місця і території організації, стан умов, безпеки та охорони праці, про існуючу загрозу для життя і здоров'я, а також про заходи щодо його захисту від впливу шкідливих (особливо шкідливих) і (або) небезпечних виробничих факторів;

8) збереження середньої заробітної плати на час призупинення роботи організації через невідповідність вимогам з безпеки та охорони праці;

9) оскарження неправомірних дій роботодавця в області безпеки і охорони праці.

Працівник зобов'язаний:

1) негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, ознаки професійного захворювання (отруєння), а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров'ю людей;

2) проходити обов'язкові періодичні медичні огляди і передзмінного медичний огляд, а також медичний огляд для перекладу на іншу роботу з виробничої необхідності або при появі ознак професійного захворювання;

3) застосовувати і використовувати за призначенням засоби індивідуального та колективного захисту, що надаються роботодавцем;

4) виконувати покладені на медичними установами лікувальні та оздоровчі заходи в разі їх фінансування роботодавцем;

5) дотримуватися вимог норм, правил та інструкцій з безпеки і охорони праці, а також вимоги роботодавця щодо безпечного ведення робіт на виробництві.

Роботодавець має право:

1) заохочувати працівників за створення сприятливих умов праці на робочих місцях, раціоналізаторські пропозиції щодо створення безпечних умов праці;

2) відстороняти від роботи і притягати до дисциплінарної відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо безпеки та охорони праці в порядку, встановленому цим Кодексом.

1. Роботодавець зобов'язаний:

1) вживати заходів щодо запобігання будь-яких ризиків на робочих місцях і в технологічних процесах шляхом проведення профілактики, заміни виробничого обладнання та технологічних процесів на більш безпечні;

2) проводити навчання і підготовку працівників з безпеки та охорони праці;

3) проводити організаційно-технічні заходи з безпеки і охорони праці;

4) проводити інструктаж, забезпечувати документами з безпечного ведення виробничого процесу і робіт;

5) проходити перевірку знань з питань безпеки та охорони праці і організувати перевірку знань керівників і фахівців;

6) створити працівникам необхідні санітарно-гігієнічні умови, забезпечити видачу та ремонт спеціального одягу і взуття працівників, постачання їх засобами профілактичної обробки, миючими та дезінфікуючими засобами, медичною аптечкою, молоком, лікувально-профілактичним харчуванням, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до норм , встановленими Урядом Республіки Казахстан;

7) надавати уповноваженому державному органу з питань праці та місцевому органу по інспекції праці, представникам працівників за їх письмовим запитом необхідну інформацію про стан умов, безпеки та охорони праці, включаючи інформацію про атестацію виробничих об'єктів за умовами праці в організаціях;

8) виконувати приписи державних інспекторів праці;

9) здійснювати реєстрацію, облік і аналіз нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві;

10) проводити за участю представників працівників періодичну, не рідше ніж один раз на п'ять років, атестацію виробничих об'єктів за умовами праці відповідно до правил, затверджених Урядом Республіки Казахстан;

10-1) представляти в місячний термін на паперовому та електронному носіях результати атестації виробничих об'єктів за умовами праці відповідного місцевого органу з інспекції праці;

11) забезпечувати розслідування нещасних випадків на виробництві в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан;

12) страхувати працівника від нещасних випадків під час виконання ним трудових (службових) обов'язків;

13) повідомляти про випадки гострого отруєння до відповідного територіального підрозділу уповноваженого державного органу в області санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

14) забезпечити безпечні умови праці;

15) проводити за рахунок власних коштів обов'язкові, періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди і передзмінного медичний огляд працівників у випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан, а також при перекладі на іншу роботу зі змінами умов праці або при появі ознак професійного захворювання;

16) вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб.

Трудовим або колективним договором з урахуванням специфіки діяльності та видів робіт, наявності джерел підвищеної небезпеки можуть бути передбачені додаткові обов'язки роботодавця.

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Лекція 1. «Введення, предмет, цілі, принципи, і завдання дисципліни" Охорона праці ". | Право на працю. Поняття трудового права. | Система державних стандартів. | Додаткові норми з охорони праці передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей. | Розірвання трудового договору. | Нормування праці. | Система оплати праці. | Порядок і терміни виплати заробітної плати | Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. | Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати