На головну

Статистика продукції окремих галузей економіки та її види за ступенем готовності.

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  3. E. АВ-блокада 2 ступеня типу Мобитц Il
  4. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  5. VII. Неоднорідні рівняння першого ступеня
  6. Актуальні проблеми економіки
  7. Алгоритм рішення рівнянь третього ступеня в радикалах.

продукцією називається прямий, корисний результат виробничої діяльності підприємства, що виражається або в предметно-речовій формі, або у формі робіт виробничого характеру на сторону.

Продукція промисловості -прямий корисний результат виробничої діяльності підприємств, що виражається у формі продуктів (верстатів, машин, і т.п.), робіт промислового характеру або послуг (ремонт обладнання, вантажоперевезення), а також у формі побічного продукту, одержуваного з відходів основного виробництва.

За ступенем готовності до використання продукція може бути трьох видів.

1. Готові вироби - Це продукт, який пройшов всі стадії обробки в межах даного підприємства, прийнятий відділом технічного контролю (ВТК), забезпечений документом, який засвідчує його якість, і переданий на склад готової продукції. Згідно з інструкцією Федеральної служби державної статистики передача виробів на склад готової продукції вважається моментом здачі готової продукції.

2. напівфабрикатом називається продукт, який пройшов всі стадії обробки в межах, даного цеху, але може бути підданий подальшій переробці в іншому цеху даного підприємства. Отже, готовність визначається тільки в межах цеху.

3. Незавершене виробництво - Це продукт, який не пройшов усіх стадій обробки в межах даного цеху.

Поряд з цими видами продукції в її складі особливо враховуються роботи виробничого характеру на сторону. Вони або відновлюють частково втрачену споживчу вартість продуктів, або збільшують раніше створену споживчу вартість.

Вартісний облік продукції необхідний для обчислення загального обсягу продукції самих різних видів. На його основі статистика розробила систему підсумкових вартісних показників продукції підприємстві:

1) валовий оборот;

2) валова продукція;

3) товарна продукція;

4) відвантажена продукція;

5) реалізована продукція;

6) чиста продукція;

7) валовий випуск;

8) валова і чиста додана вартість.

Послідовно розглянемо методику розрахунку цих вартісних показників продукції підприємства.

валовий оборот - Сумарний підсумок продукції, виробленої всіма виробничими цехами підприємства, незалежно від подальшого її розподілу, тобто відпущена вона на сторону або пішла на подальшу переробку на підприємстві. валовий оборотпромислової продукції визначається як загальна вартість продукції, виробленої всіма підрозділами підприємств, і включає вироблені за звітний період:

- Готові вироби і напівфабрикати;

- Продукція допоміжних цехів, як відпущена на сторону, так і спожита в своєму виробництві (пар, електроенергія, ремонт обладнання та ін.);

- Роботи промислового характеру для відпустки на сторону;

- Незавершене виробництво, що враховується як різниця його залишків на кінець і початок звітного періоду.

Валова продукція - Це кінцевий результат виробничої діяльності. Валова продукція підприємства являє собою вартість вироблених за звітний період готових виробів і напівфабрикатів, а також вартість робіт промислового характеру і незавершеного виробництва за вирахуванням вартості використаних виробів і напівфабрикатів для власних потреб.

Валова продукція дорівнює валовому обороту мінус внутрішньозаводський оборот.

Під товарною продукцією розуміється та частина валової продукції, яка підготовлена ??на даний час до відпустки за межі основної діяльності. До складу товарної продукції підприємства включаються вартості: готових виробів, призначених до відпустки; напівфабрикатів і робіт виробничого характеру, відпущених (виконаних) за межі основної діяльності підприємства. товарна продукція підприємства являє собою вироблену в звітному періоді продукцію, призначену для реалізації на сторону і включає:

- Вартість реалізованих або підлягають реалізації на сторону готових виробів і напівфабрикатів, вироблених в звітному періоді;

- Промислову продукцію для непромислових господарств свого підприємства;

- Продукція з матеріалу замовника (без вартості самих матеріалів);

- Роботи промислового характеру на сторону, включаючи капітальний ремонт свого обладнання та транспортних засобів.

На відміну від валової продукція до складу товарної продукції не включаються: зміни залишків незавершеного виробництва; напівфабрикати, спеціальні інструменти і пристосування, призначені для поповнення запасів.

Товарна продукція дорівнює валової продукції за вирахуванням залишків незавершеного виробництва, залишків на складі напівфабрикатів і інструментів власного виробітку.

Для підприємств з тривалим циклом виробництва самостійне значення має показник готової продукція. Готова продукція підприємства - Це вартість повністю закінчених у звітному періоді готових виробів і відпущених за межі виробництва напівфабрикатів. На відміну від товарної продукції до складу готової продукції не включається вартість робіт виробничого характеру.

відвантажена продукція характеризує в грошовому вираженні обсяг продукції, переданої в звітному періоді транспортної організації для доставки замовнику, незалежно від того, проведена вона в цьому або в попередніх періодах.

відвантажена продукція - Це обсяг продукції, переданої в звітному періоді транспортним організаціям для доставки замовникам незалежно від того, коли вона була зроблена в звітному періоді або до нього.

реалізованою продукцією називається частина товарної продукції підприємств і об'єднань, яка відвантажена споживачеві і повністю оплачена.

реалізована продукція - Це обсяг продукції, яка була реалізована в звітному періоді, незалежно від того, коли вона була виготовлена. Підставою для включення у звітність обсягів реалізованої продукції є надходження грошових коштів на рахунок підприємства-виготовлювача.

Реалізована продукція може бути визначена за формулою: РП = ТП + (  ),

де ТП - товарна продукція;  - Залишки нереалізованої продукції на початок і кінець звітного періоду.

Гроші за реалізовану продукцію надходять на розрахунковий або спецпозичковий рахунок підприємства-виготовлювача. На відміну від товарної продукції, що вироблена і підготовлена ??для вступу народно-господарський оборот, реалізована продукція вже вступила в народно-господарський оборот, тобто отримала своє визнання. У реалізовану продукцію входять ті ж елементи, що і в товарну: готові вироби, напівфабрикати власного виробітку і роботи промислового характеру на сторону. З цього випливає, що реалізована і товарна продукція за складом збігаються. Однак є відмінності за обсягом цих показників продукції.

чиста продукція є одним з вартісних показників обсягу виробництва. Вона характеризує новостворену (створену працею в сфері матеріального виробництва) вартість підприємством. Для її розрахунку необхідно з валової продукції підприємства за поточними цінами відняти вартість спожитих у звітному періоді матеріальних виробничих витрат і амортизації основних фондів: ПП = ВП-МЗ,

де МЗ - матеріальні витрати, які включають витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію і амортизаційні відрахування; ВП - валова продукція.

валовий випуск продуктів і послуг господарськими одиницями всіх галузей в цінах виробництва (ВВ) в звітному періоді обчислюється формулою: ,

де РП - вартість реалізованої в звітному періоді продукції;  - Приріст в звітному періоді запасів готової, але не реалізованої продукції, включаючи приріст незавершеного виробництва, напівфабрикатів та інструменту власного виробітку.

Для оцінки кінцевих результатів виробничої діяльності в промисловості, як і в інших галузях економіки, використовують показник «додана вартість», який обчислюється як на валовий, так і на чистій основі. Валова додана вартість характеризує вартість кінцевих товарів і послуг і визначається як різниця між валовим випуском і проміжним споживанням. проміжне споживання являє собою вартість спожитих товарів (за винятком споживання основного капіталу) і спожитих ринкових послуг протягом даного періоду з метою виробництва інших товарів і послуг. Наприклад, сюди входять сировину і матеріали, втілені в продукті, паливо і енергія всіх видів, оплата послуг транспорту, зв'язку, орендні платежі за будівлі, машини і обладнання, плата за рекламу, за юридичні та комунальні послуги і т.д. Чистий додана вартість (ЧДС) обчислюється за такою формулою: ЧДС = ВДС - Величина споживання основного капіталу (амортизація).

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   Наступна

Валова продукція будівництва, валовий випуск, валова додана вартість | Статистика продукції торгівлі та громадського літанія | Транспорт, зв'язок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати