Головна

Основними завданнями бухгалтерського обліку є

  1. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. Автоматизована форма обліку
  4. Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу
  5. Аналіз забезпеченості основними засобами
  6. В органах внутрішніх справ організаторами виявлення, розкриття, розслідування, попередження та припинення злочинів є, перш за все, їх перші керівники.
  7. У практиці обліку кадрів розрізняють списковий склад, середньосписковий і явочний.

1) формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для використання податковими і банківськими органами, фінансовими і банківськими органами;

2) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна і раціональним використанням виробничих ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і злити;

3) своєчасне попередження негативних явищ в господарсько-фінансової діяльності;

4) виявлення внутрішньовиробничих резервів, їх мобілізація та ефективне використання;

5) оцінка фактичного використання виявлених резервів.

Метод бухгалтерського обліку -сукупність прийомів і способів, за допомогою яких в бухгалтерському обліку відображаються рух і стан господарських засобів і джерел їх утворення.

Метод бухгалтерського обліку визначається особливостями його предмета. До цих особливостей відноситься безперервність кругообігу господарських засобів в процесі діяльності організації. Це викликає необхідність відображення всіх здійснюваних операцій за допомогою документації.

Методи бухгалтерського обліку:

? документація -це комплект документів, що забезпечує суцільне і безперервне відображення господарської діяльності підприємства; кожен окремий документ - письмове свідоцтво факту здійснення господарської операції;

? рахунки -це інструмент кодування, обліку та угруповання однорідних господарських засобів і операцій; за своєю формою рахунок являє собою таблицю: ліва сторона якого називається дебетом (ДТ), Права - кредитом (КТ);

Z подвійний запис -запис господарської операції за дебетом одного і кредитом іншого рахунку - забезпечує взаємопов'язане і контрольоване відображення операцій; кодування господарської операції за допомогою подвійного запису носить назву бухгалтерської проводки;

? інвентаризація -це перевірка наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і фінансових зобов'язань;

? баланс -це спосіб узагальнення і групування господарських засобів підприємства і їх джерел на певну дату; він являє собою двосторонню таблицю, що включає в себе окремі розділи і статті; ліва сторона - актив, який містить відомості про склад і розміщення господарських засобів підприємства, права - пасив містить відомості про джерела цих коштів і їх цільове призначення; актив і пасив балансу описують одні й ті ж господарські засоби (тільки з різних сторін), то сума всіх статей активу збігається з сумою всіх статей пасиву і ця сума називається валютою балансу;

бухгалтерська звітність - Це загальна картина майнового і фінансового стану підприємства, а також відображення його господарської діяльності за звітний період;

оцінка -спосіб грошового вираження майна і зобов'язань організації шляхом підсумовування витрат для їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності. Вона дозволяє організації узагальнювати в єдиному вартісному показнику різні види матеріальних цінностей, наприклад, суму необоротних і оборотних активів, визначає загальну суму знаходяться в її розпорядженні цінностей;

калькуляція -спосіб угруповання витрат і обчислення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Принципи бухгалтерського обліку:

1. Принцип взаємозв'язку подій і явищ. Бухгалтерська запис у вигляді проводки завжди витрачає дві статті. Якщо якась сума з однієї статті вибула, то вона обов'язково з'явиться в іншій статті, записаної в цій проводці.

2. Принцип збереження інформації. Якщо в документах було зроблено запис, то вона обов'язково зробить свій вплив на подальший хід подій і на баланс підприємства.

3. Принцип зіставлення цінностей і явищ. Всі записи виробляються з використанням загальноприйнятих одиниць виміру (натуральних, трудових, грошових).

4. Принцип зупинки. У певні моменти часу необхідно підвести підсумки діяльності у вигляді балансу і звітності та надати їх до контролюючих органів.

5. Принцип мінімальності. Підприємство в особі головного бухгалтера має права застосовувати мінімальну кількість показників і вимірників при обліку.


ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 
 


 документація  інвентаризація  оцінка  калькуляція  рахунки  подвійна запис  баланс  звітність

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 1.1. Господарський облік, його сутність і значення. | ВИДИ облікових ВИМІРЮВАЧІВ | ВИДИ ОБЛІКУ | Завдання 1.1. | Завдання 1.2. | Завдання 1.3. | Активи приладобудівного заводу та джерела їх утворення на початок звітного місяця | Класифікація господарських засобів (активів) за їх видами, сферам розміщення та функціональної ролі | Завдання 1.6. | Форма угруповання видів заборгованостей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати