На головну

інвестиційних проектів

  1. Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів.
  2. Аналіз і оцінка ризиків інвестиційних проектів
  3. Аналіз резервів і можливостей нормалізації ходу виконання окремих інвестиційних проектів
  4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції.
  5. У міжнародній практиці це дуже поширений показник, застосовуваний аналітиками для визначення інвестиційних можливостей підприємства.
  6. Взаємозв'язок окремих показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів
  7. Види інвестиційних стратегій

Оцінку ефективності інвестиційного проекту проводять в два етапи. на першому етапі проводиться розрахунок показників ефективності проекту в цілому. Так, для локальних проектів оцінюється тільки їх комерційна ефективність, для суспільно значущих - їхня суспільна ефективність, а потім комерційна. При незадовільною громадської ефективності інвестиційного проекту не рекомендується до реалізації. При недостатній комерційної ефективності суспільно значимого ІП слід розглянути можливості різних форм його підтримки, які дозволили б підвищити комерційну ефективність до прийнятного рівня. Маються на увазі в першу чергу, субсидії, а також позики з бюджету на заздалегідь визначених сприятливих умовах: безвідсоткові кредити, або кредитні ресурси під низьку річну ставку відсотка.

Другий етапоцінки ефективності інвестиційного проекту здійснюється після вибору схеми фінансування. Тут уточнюється склад учасників, виявляються фінансова реалізація та ефективність участі в проекті для кожного з них (ефективність участі в ІП окремих підприємств, акціонерів, бюджету, регіональна галузева ефективність).

Ефективність ІП оцінюється протягом всього розрахункового періоду, що охоплює часовий інтервал від початкового вкладення коштів до його припинення, що втілює в припиненні отримання корисного результату і демонтажі обладнання. Початок розрахункового періоду рекомендується встановлювати в завданні на розрахунок ефективності інвестиційного проекту, наприклад, на дату початку вкладення коштів в НДДКР. Розрахунковий період розбивається на кроки - відрізки часу, в межах яких здійснюється проміжний розрахунок результату реалізації проекту.

Реалізація проекту породжує грошові потоки.

Грошовий потік ІП - Це отримані або сплачені грошові кошти за певний крок або за весь розрахунковий період. Значення грошового потоку позначається через f (t), якщо воно відноситься до часу t, або через f (n), якщо воно відноситься до n-му кроці.

На кожному кроці значення грошового потоку характеризується:

§ припливом, рівним розміру грошових надходжень на цьому кроці;

§ відтоком в розмірі витрат або платежів даного кроку;

§ сальдо, рівним різниці між припливом і відтоком грошових коштів.

Загальний (сумарний) грошовий потік складається із сукупності потоків від окремих видів діяльності:

§ грошового потоку від інвестиційної діяльності - f и(T);

§ грошового потоку від операційної діяльності - f ° (t);

§ грошового потоку від фінансової діяльності - fф(T).

Для грошового потоку від інвестиційної діяльності характерні: відтоки - одноразові витрати, які включають витрати НДДКР, пуско-налагоджувальні роботи, капітальні вкладення; притоки - виручка від продажу активів протягом і після закінчення ІП, надходження за рахунок зменшення оборотного капіталу.

Для грошового потоку по операційній діяльності до притоках відносяться виручка від реалізації продукції, а також інші позареалізаційні та операційні доходи, в тому числі надходження коштів, вкладених в додаткові фонди. До відтокам від операційної діяльності відносяться витрати виробництва продукції, операційні і позареалізаційні витрати, податки, відрахування у позабюджетні фонди.

До фінансової діяльності належать операції з власним капіталом і залученими коштами. Для грошового потоку по фінансовій діяльності до притоках відносяться вкладення власного капіталу і отримання субсидій, дотацій, кредитів. До відтокам грошових коштів за операціями від фінансової діяльності відносяться витрати на повернення і обслуговування кредитів і випущених боргових цінних паперів, а також витрати на виплату дивідендів. Грошові потоки від фінансової діяльності враховуються на етапі оцінки ефективності участі в проекті. Поряд з грошовим потоком при оцінці ефективності інвестиційного проекту використовуються такі поняття, як сальдо потоків від окремих видів діяльності, сальдо сумарного потоку, накопичене сальдо грошового потоку.

Сальдо грошового потоку по окремих видах діяльності розраховується шляхом алгебраїчного підсумовування приток грошових коштів (зі знаком плюс) і відтоків (зі знаком мінус) від конкретного виду діяльності на певному етапі. Сумарне сальдо відображає сумарний результат (приплив і відтік) грошових коштів за двома або трьома видами діяльності, розрахований на кожному кроці розрахунку. Накопичене сальдо грошового потоку може визначатися як різниця між накопиченим припливом і накопиченим відтоком грошових коштів або як накопичене сальдо (накопичений ефект) грошового потоку наростаючим підсумком по кроках розрахунку.

При оцінці ефективності інвестиційного проекту підбирається відповідна схема фінансування з метою забезпечення його фінансової можливості бути реалізованим.

Фінансова реалізація ІП - Забезпечення такої структури грошових потоків від окремих видів діяльності, при яких загальна сума приток грошових коштів від усіх видів діяльності дорівнює або більша ніж сума відповідних відтоків.

Достатньою умовою фінансової реалізованості ІП є неотрицательность на кожному кроці розрахунку величини накопиченого сальдо по всіх трьох видах діяльності (інвестиційної, операційної та фінансової). При розробці схеми фінансування визначається потреба в залучених коштах. Передбачається, що позитивне сальдо сумарного грошового потоку від усіх видів діяльності має бути розміщено на депозитному рахунку або в боргових цінних паперах.

Таке вкладення позитивного сальдо сумарного грошового потоку називається вкладенням коштів в додаткові фонди. Вкладення коштів (прибутку, амортизації та інших вільних грошових коштів) розглядається як відтік в додаткові фонди, а приплив коштів з додаткових фондів включається у позареалізаційні доходи з операційної діяльності.

Оцінка витрат і результатів реалізації ІП здійснюється за розрахунковий період, тривалість якого приймається з урахуванням:

§ тривалості створення, експлуатації та ліквідації об'єкта;

§ нормативного терміну служби технологічного обладнання;

§ досягнення заданих показників ефективності (прибутку, доходу, норми прибутку на капітал).

Горизонт розрахунку вимірюється кількістю кроків розрахунку. Кроком розрахунку можуть бути місяць, квартал, рік.

Всі витрати, пов'язані з реалізацією ІП, поділяються на початкові (одноразові), поточні та ліквідаційні, які мають місце відповідно на стадіях:

§ будівельної, науково-дослідної та підготовки виробництва;

§ функціонування (експлуатації) ІП;

§ ліквідації ВП.

При вартісній оцінці витрат і результатів ІП можуть використовуватися базисні, світові, прогнозні, розрахункові та поточні ціни.

під базисною ціною розуміється ціна, що склалася в народному господарстві на певний момент часу; вони вважається незмінною протягом усього розрахункового періоду. Ефективність інвестиційного проекту в базисних цінах вимірюється, як правило, на попередньому етапі техніко-економічних досліджень. На стадії техніко-економічного обґрунтування ІП використовуються як базисні, так і прогнозні ціни. Різновидом базисної ціни є поточні ціни (В Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів 1994 року ці ціни іменувалися базисними).

Прогнозна ціна визначається шляхом множення базової ціни на індекс можливої ??зміни цін в кінці розрахункового кроку. За проектами, які розробляються на замовлення органів державного управління, значення індексів зміни цін на окремі види продукції і ресурсів встановлюються в завданні на проектування згідно з прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ. Прогнозні ціни - очікувані ціни з урахуванням інфляції.

Розрахункові ціни використовуються для розрахунку узагальнюючих показників ефективності, якщо витрати і результати виражаються в прогнозних цінах. Це необхідно для забезпечення порівнянності результатів, отриманих при різних рівнях інфляції. Розрахункові ціни визначаються за допомогою дефлірующего множника, відповідного індексу загальної інфляції. Розрахункові ціни приводяться до деякого моменту часу (моменту, що передує початку реалізації ІП). Розрахункові ціни в другій редакції Методичних рекомендацій називаються Дефлірованние цінами.

Базисні, прогнозні і розрахункові ціни можуть виражатися як в рублях, так і в стійкій валюті. В останньому випадку буде вважатися, що розрахунок ефективності інвестиційного проекту здійснено в світових цінах.

При оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння різночасних показників здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх до початкового часу впровадження проекту. Для цієї мети використовується норма дисконту (ЕН), Що дорівнює прийнятній для інвестора нормі доходу на капітал. Технічно приведення до початкового (базисного) моменту часу витрат, результатів і ефектів, що мають місце на t-му кроці розрахунку, зручно робити шляхом їх множення на коефіцієнт дисконтування (КД):

 (1)

У Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція) процедура дисконтування розуміється в розширеному сенсі, як приведення не тільки до початкового року здійснення капітальних вкладень, а й до більш пізнього періоду, наприклад, до початку отримання доходу від реалізації ВП. Звідси дисконтування грошових потоків - Приведення їх різночасових значень до цінності на певний момент часу, який називається моментом приведення (або розрахунковим роком) і позначається як tP. В даному випадку дисконтування грошового потоку здійснюється шляхом множення його значення в i-му році на коефіцієнт дисконтування (КДi), Що розраховується за формулою:

 (2)

де: tP - Розрахунковий рік; ti- Рік, витрати і результати в якому приводяться до розрахункового року.

Розглянемо методику розрахунку коефіцієнтів дисконтування на конкретному прикладі. Припустимо, що підприємство намітило провести реконструкцію цеху. Капітальні вкладення здійснюються протягом трьох років (в 2001, 2002 і 2003 роках). Дохід від реалізації ІП підприємство почне отримувати в кінці 2004 року. Приймемо 2003 рік у якості розрахункового року. Норма дисконту нехай складе 0,1. Капітальні вкладення розподіляються наступним чином: у 2001 р - 100 тис. Руб., В 2002 р - 200 тис. Руб., В 2003 р - 50 тис. Руб.

У цьому випадку загальна сума капітальних вкладень, дисконтованих до розрахункового року, розраховується за формулою:

 де: КПР - Загальна сума капітальних вкладень, дисконтованих до розрахункового року; К1, К2, К3 - капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію інвестиційного проекту; Кд1, КД2, Кд3 - коефіцієнти дисконтування, відповідно, 2001, 2002 і 2003 року; t1, t2, t3 - роки здійснення капітальних вкладень, відповідно 2001, 2002 і 2003 року; t3 - рік, прийнятий в якості розрахункового, відповідно, 2004 рік.

Підставивши вищевказані значення показників в наведену формулу, отримаємо, що загальна сума дисконтованих капітальних вкладень складе:

Таким чином, грошове значення дисконтованих капітальних вкладень залежить від термінів їх здійснення. Чим більше буде різниця між розрахунковим роком і роком їх вкладення, тим більшого значення набуває коефіцієнт дисконтування по відношенню до розрахункового року. Отже, щоб підвищити ефективність ІП, фірма повинна прагнути до скорочення загальної тривалості здійснення капітальних вкладень. При цьому доцільно, щоб в перші роки здійснення ІП капітальні вкладення були мінімальними, а в останні роки - максимальними.

При визначенні ефективності капітальних вкладень важливо враховувати також пов'язані витрати, які мають місце в суміжних галузях, в тому числі витрати на розвиток потужностей будівельної, енергетичної і сировинної бази, включаючи розвиток транспорту та інших об'єктів інфраструктури, на компенсацію втрат, що викликаються будівництвом для охорони навколишнього середовища. Тому, якщо реалізація ІП пов'язана з сполученими витратами, то до загальної суми капітальних вкладень необхідно включати також вкладення в пов'язані виробництва. Поряд з цим, при розрахунку ефективності капітальних вкладень з урахуванням пов'язаних витрат враховується прибуток (дохід), яку отримають пов'язані виробництва від цих капітальних вкладень.

Контрольні питання

1. Дайте визначення і назвіть види ефективності інвестиційного проекту.

2. Яким чином визначається ефективність інвестиційного проекту в цілому?

3. Як визначається ефективність участі в ІП?

4. Перерахуйте принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

5. Охарактеризуйте групи критеріїв вибору ІП.

6. Дайте характеристику етапів оцінки ефективності інвестиційного проекту.

7. Дайте визначення грошового потоку ІП. Перерахуйте складові сумарного грошового потоку.

8. Що розуміється під фінансовою товарність ІП?

9. У чому полягає сенс дисконтування грошових потоків?Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Інвестиції, інвестиційна діяльність та інвестиційна політика | Економічна сутність та класифікація інвестицій | Інвестиційна політика підприємства | Регулювання інвестиційної діяльності | ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ЯК ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ | І їх характеристика | інвестиційного проекту | Чи не включають дисконтування | Враховують тимчасової аспект вартості грошей | Інвестиційної діяльності підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати