Головна

Тема 28.

Форма держави Республіки Казахстан

Республіка Казахстан як незалежна суверенна держава була проголошена 16 грудня 1991 року.

Даний факт зафіксований в Конституційному законі РК '' Про державну незалежність РК '' від 16.12.91г.

Як суверенна держава Республіка Казахстан має самостійної економічної системою, що грунтується на різноманітті і рівність всіх форм власності. РК створює власні збройні сили, які охороняють її незалежність і національну державність.

Головним законом нашої країни є діюча Конституція, прийнята на всенародному референдумі 30 серпня 1995 року.

8 жовтня 1998 року Конституційним законом були внесені 19 змін і доповнень до чинної Конституції.

Конституція РК закріпила конституційний лад, економічну і політичну основу РК.

Конституційний лад РК- це система основоположних суспільних відносин, що є спосіб організації держави, його зв'язок з особистістю, закріплена нормами Конституції і характеризує його як конституційна держава.

У Конституції закріплені такі основоположні принципи конституційного ладу РК: принципи народовладдя, державного суверенітету, унітаризму, поділу влади, верховенства права, вирішення найбільш важливих питань у державному житті демократичними методами, ідеологічного та політичного плюралізму та інші.

В якості основної риси конституційного ладу РК можна привести народовладдя. Єдиним джерелом державної влади в Конституції РК визначено народ. Народовладдя визначається шляхом республіканського референдуму і вільних виборів.

Крім того, народ делегує здійснення своєї влади державним органам. Тому демократія здійснюється в безпосередньої і представницької формах.

Економічна основа РК - Заснована на різноманітних формах власності. Тим самим конституційно закріплені ринкові відносини. Конституція РК рівним чином визнає і захищає як державну і приватну власність.

Також в Конституції встановлено, що земля може перебувати у приватній власності.

Держава гарантує право власності. Відчуження ж власності може мати місце лише в судовому порядку. Конституція гарантує право успадкування.

Держава визнає і підтримує право на свободу підприємницької діяльності та свободу господарської конкуренції. При цьому монополістична діяльність регулюється і обмежується законом.

У державній власності згідно з Конституцією знаходиться земля і її надра, рослинний і тваринний світ та інші природні ресурси. Конституція встановлює, що власність зобов'язує і користування його має одночасно служити і суспільного блага.

Політичну основу РК утворюють різноманітні організації, інститути і установи, що здійснюють боротьбу за владу, її організацію і функціонування. До елементів політичної системи відносяться громадські організації, об'єднання та органи держави.

Конституція закріплює ідеологічний і політичний плюралізм, підкреслюючи, що не допускається злиття громадських і державних інститутів, створення в державних органах організацій політичних партій.

У Республіці йде процес становлення багатопартійної системи, яка передбачає легальність політичної опозиції і буде сприяти залученню до політичного життя широких верств населення. Десять депутатів Мажилісу Парламенту обираються на основі партійних списків.

Форма держави Республіки Казахстан відрізняється внутрішньою єдністю трьох елементів форми правління, форми державного устрою та форми політичного режиму.

за формі правління Казахстан є президентською республікою.

Згідно з Конституцією РК Президент - це глава держави і його вища посадова особа. Як глава держави Президент визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, а також є вищим представником держави у сфері міжнародних відносин і всередині країни. Президент РК є символом і гарантом єдності народу і державної влади, непорушності Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Президент обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні всіма повнолітніми громадянами РК терміном на 7 років.

Конституцією закріплена система гарантій, що обмежують владу Президента. Так, по-перше обмежений термін повноважень Президента - 7 років, По-друге, не допускається заняття поста Президента більше 2 термінів поспіль. По-третє, передбачений конституційний механізм усунення Президента з посади в разі державної зради. Інститут відмови Президента від посади називається імпічмент.

По-четверте, передбачений конституційний механізм визнання невідповідними Конституції нормативних актів Президента.

Що ж стосується повноважень Президента, то тут хотілося б відзначити одну з найголовніших. Так, Президент РК за згодою Парламенту призначає на посаду Прем'єр-Міністра Республіки, призначає членів Уряду і звільняє їх з посади, призначає Голову Національного банку РК, Генерального прокурора та Голови Комітету Національної Безпеки.

Крім того Президент РК здійснює ряд інших повноважень.

За формою державного устрою Республіка Казахстан є унітарною державою. Як унітарну державу Казахстан характеризується єдиної, політично однорідною структурою, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, що не володіють своєю власною державністю.

У Республіці Казахстан існує єдине громадянство, єдине законодавство, єдина система державних органів.

У Конституції закріплено, що унітарність і територіальна цілісність, форма правління Республіки не можуть бути змінені.

Форму державного правового режиму в РК можна віднести до демократичного.

Так, Конституція РК визнає народ єдиним джерелом державної влади, визнає абсолютність і не отчуждаемость прав і свобод людини і гарантує їх проголошує, що права і свободи людини належать кожному від народження.

Конституція визнає людину, її життя, права і свободи вищими цінностями. При цьому у відносинах людини і держави пріоритетним стає взаємна відповідальність.

У Конституції закріплено широкий обсяг прав і свобод людини і громадянина.

Здійснення прав і свобод людини і громадянина має обмежувальні рамки, які виражаються в наступному:

1) воно не повинно порушувати права і свободи інших осіб;

2) воно не повинно зазіхати на Конституційний лад;

3) воно не повинно зазіхати на суспільну мораль.

Республіка Казахстан - світське, соціальна і правова держава.

Республіка Казахстан є світською державою. Це забезпечується відділенням релігійних об'єднань від держави і світським характером освіти, тобто школи відокремлені від релігії.

У Казахстані жодне з віровчень не зізнається обов'язковим або кращим. У Республіці не існує офіційної державної релігії, не допускається діяльність партій на релігійній основі.

Республіка Казахстан стверджує себе правовим державою. Використанням слова '' стверджує '', а не слова '' є '' в Конституції підкреслюється, що РК знаходиться на початковому етапі формування правової держави.

Так, в Конституції РК виражені такі найголовніші ознаки правової держави

- Безумовне верховенство Конституції і законів перед іншими нормативними актами;

- Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову гілки та взаємодії гілок влади на основі системи стримувань і противаг;

- Принцип верховенства права, пріоритет прав і свобод людини, визнання їх природними і невідчужуваними;

- Зв'язаність держави і громадянина взаємними правами і обов'язками;

- Незалежність правосуддя;

- Використання при реалізації громадянських прав і свобод принципу '' дозволено все, що не заборонено законом '';

- Принцип рівності всіх перед законом.

У Конституції закладено основу побудови в Казахстані соціальної держави.

Так держава зобов'язується дбати про встановлення соціальної справедливості в усіх областях, особливо в сфері виробництва і розподілу. Для досягнення такої мети держава вирішує наступні завдання:

- Не допустити формування соціальних полюсів і виникнення на цій основі класового антагонізму;

- Розумно і цілеспрямовано регулювати економічні, соціальні, демократичні та інші відносини;

- Орієнтувати законодавство на людину, на задоволення його життєвих потреб і інтересів, створюючи соціальний захист від безробіття, соціальне забезпечення непрацездатних, пенсіонерів та ін.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте форму правління Республіки Казахстан.

2. У чому особливості президентської влади в Республіці Казахстан?

3. Вкажіть форму державного устрою РК і зв'яжіть з історичними особливостями її розвитку.

4. Виділіть характерні риси демократичного політичного режиму в РК.

5. Розкрийте зміст ст.1 п.1 Конституції РК '' Республіка Казахстан стверджує себе демократичною, світською, правовою та соціальною державою, вищими цінностями якого є людина, її життя, права і свободи ''.Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Передумови виникнення правовідносин. | РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА | Прогалини в праві та шляхи їх усунення | тлумачення права | Правосвідомість і правова культура. Правовий нігілізм. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. | ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ | Законність і правопорядок | Механізм правового регулювання | ОСОБИСТІСТЬ, ПРАВО І ДЕРЖАВА | ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати