На головну

Тақырып. Бұралу. Бұралу моментінің эпюрасы. Бұралу кезіндегі кернеу және деформация.

  1. Ағза және тіршілік ету жағдайы
  2. Ақаба суды топтастыру және оларды тазалау әдістері
  3. Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  4. Ана сүтінің биологиялық және химиялық ережелері
  5. Аударыңыздар және мазмұндаңыз.
  6. Байланыстар және олардың реакциялары
  7. Бала дамуы және денсаулығын сақтау бойынша бақылауды ұйымдастыру

Біліктің көлденең қимасында тек бұралу моменті пайда болатын деформацияның түрін бұралу деп атаймыз.

Біліктің бұралуы әсер ету жазықтығына немесе бойлық оське перпендикуляр сыртқы бұрайтын бұрау моментінің әсерінен болады. Біліктің көлденең қималарында пайда болатын бұрау моменттері қима әдісімен анықталады.

Біліктің барлық ұзындығы бойынша бұралу моментінің өзгеру графигібұралу моментінің эпюрасыдеп аталады.

Осы жағдайда бұралу моментінің эпюрасы ешқандай мәнді білдірмейді, бірақ анықтық үшін оның таңбасын келесі келісілген ережеге байланысты анықтаймыз:

Егер бөлінген бөлікке қима жақтан қарағанда сыртқы момент бөлінген бөлікті сағат тіліне қарсы айналдырса, онда бұралу моментінің мәні оң шама болып саналады және керісінше, егер сыртқы момент бөлінген бөлікті сағат тілімен бағыттас айналдырса (қима жақтан қарағанда), онда бұралу моменті теріс болып табылады.

Тек бұралу моментімен жүктелген біліктің көлденең қимасында мына формуламен анықталатын жанамалық кернеулер пайда болады:

Мұнда, сыртқы күштердің қимадағы бұрау моменті; біліктің көлденең қимасының ауырлық центрінен кернеу есептелетін қиманың еркін нүктесіне дейін ара қашықтық (полярлық координата); біліктің қимасының полярлық инерция моменті.

Көбінесе тәжірибеде біліктер тұтас дөңгелек қимадан жасалады. Дөңгелек қимасының диаметрі үшін полярлық инерция моменті мынаған тең:

Егер біліктің ұзындығында бұралу моменті тұрақты болса, қима өлшемдері мен біліктің материалы өзгермесе , онда қиманың өзара бұралу бұрышы немесе бөліктің абсалютті бұралу бұрышы былайша анықталады:

Біліктің қатаңдық шарты, оның көлденең қимасындағы ең үлкен салыстырмалы бұралу бұрышы бойынша былайша жазылады:

Мұнда, бұраудың салыстырмалы бұрышы, біліктің ұзындығында рад/м өлшенеді.

бұралудағы біліктің қатаңдығы; ығысу модулі ( II текті серпімділік модулi).

Бұралу кезіндегі біліктің беріктік шарты оған әсер ететін ең үлкен жанамалық кернеудің мәніне байланысты мына түрде болады:

Мұнда, материалының мүмкін болатын жанамалық кернеуі, бұралуға қарсыласу.

Жиі кездесетін тұтастай дөңгелек қималы білік үшін бұралуға қарсыласу келесі түрде жазылады:

Біліктің көлденең қимасындағы бұралу моменті былайша анықталады:

Мұнда, қуат өлшем бірлігі Вт, бұрыштық жылдамдық өлшем бірлігі рад/с.

   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Тақырып. Кинематиканың негізгі ұғымдары. Нүктенің қозғалысының кинематикадағы түрлері. | Тақырып. Айналмалы қозғалыс кезінде нүктенің жылдамдығы және үдеуі. | Тақырып. Қатты дененің күрделі қозғалысы. | Тақырып. Динамиканың негізгі ұғымдары және жалпы заңдары. | Тақырып. Даламбер принципі. Нүктенің қисық сызықты қозғалысы кезіндегі инерция күші. | Тақырып. Түзу сызықты және қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жұмыс және қуат. | Озғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. | Кинетикалық энергияның өзгеруі туралы теорема. | Тақырып. Материалдар кедергісінің негізгі ұғымдары және есептері. | Тақырып. Қима әдісі. Деформацияның түрлері. Толық, нормалдық және жанамалық кернеулер. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати