Головна

Синтетичні І АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ, субрахунок

  1. Аналітичні можливості основних показників СНС при оцінці макроекономічних процесів
  2. Аналітичні дослідження керна, грунтів, шламу і флюїдів
  3. Аналітичні методи розрахунку
  4. Аналітичні рішення для похибок автономного режиму роботи ИСОН на кінцевому інтервалі часу
  5. Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку
  6. Бухгалтерські рахунки, їх класифікація
  7. Питання 3. Аналітичні можливості бухгалтерської звітності. Оцінка надійності представленої в ній інформації

Користувачі бухгалтерської інформації потребують даних різного ступеня деталізації. Для управління виробництвом необхідна укрупненная інформація про кількість виробничих запасів, готової продукції, заборгованості постачальникам, господарські процеси, а також докладні відомості, наприклад про кількість матеріалів за видами, термінами зберігання і т. П.

Залежно від ступеня деталізації інформація ділиться на зведену, що характеризує групи об'єктів обліку (загальна кількість матеріалів, загальна кредиторська заборгованість, загальна сума кредитів і т. П.), І індивідуальну, що характеризує окремі об'єкти обліку (номенклатурні номера певного матеріалу, конкретні боржники і т . п.). Відповідно до такого поділу інформації розрізняють синтетичний і аналітичний облік, який ведеться на відповідних рахунках.

Синтетичні і аналітичні рахунки. Між двома видами рахунків існують тісний взаємозв'язок. До одного синтетичного рахунку може відкриватися кілька аналітичних рахунків.

синтетичні рахунки (Грец. Syntetikos - зведений, збагачений, об'єднаний) містять інформацію про господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси по економічно однорідними групами об'єктів тільки в грошовому вимірнику.

аналітичні рахунки (Грец. Analytikos - розкладання, розчленування, розбір) містять більш детальну інформацію, що розкриває зміст синтетичних рахунків, яка може бути виражена в натуральних і грошових вимірниках.

Розглянемо зв'язок синтетичних і аналітичних рахунків на прикладі рахунку «Матеріали». На даному рахунку ведеться облік всіх матеріалів організації, тому до нього відкривається велика кількість аналітичних рахунків за видами матеріалів.

Наприклад, в організації використовуються два види матеріалів: матеріал А і матеріал Б. На початок облікового періоду матеріалу А - 900 кг, ціна за 1 кг - 5 у.г.о., матеріалу Б - 400 шт., Ціна за 1 шт. - 10 у.г.о.

За обліковий період відбулися такі господарські операції по руху матеріалів:

1) надійшли матеріали: А - 600 кг, Б - 500 шт .;

2) витрачено на виробництво продукції в першу половину навчального періоду: матеріал А - 500 кг, матеріал Б - 300 шт .;

3) витрачено на виробництво продукції за другу половину облікового періоду: матеріал А - 700 кг, матеріал Б - 250 шт.

Будова аналітичних рахунків відрізняється від будови синтетичних. Аналітичний рахунок має більше колонок по дебету і кредиту, так як він відображає більший обсяг інформації, ніж синтетичний рахунок. Відкриємо аналітичні рахунки за кожним видом матеріалів:

д Матеріал А (ціна 5 у.г.о.) до

 № госп. операції  Кількість, тт.  Сума, у.д.е.  № госп. операції  Кількість, шт.  Сума, у.д.е.
 В.п.          
 1)      2)    
       3)    
 про.      про.    
 С.к.          

Д Матеріал Б (ціна 10 у.г.о.) До

 № госп. операції  Кількість, шт.  Сума, у.д.е.  № госп. операції  Кількість, шт.  Сума, у.д.е.
 В.п.          
 1)      2)    
       3)    
 про.      про.    
 С.к.          

Загальна початкова наявність матеріалів є сумою початкових залишків всіх видів матеріалів. Початковий залишок матеріалу А, як видно з аналітичного рахунку «Матеріал А», становить 4500 у.г.о., матеріалу Б - 4000 у.г.о. Таким чином, загальна вартість різних видів матеріалів на початок облікового періоду становить 8500 у.г.о. (4500 + 4000). Ця інформація відображається на синтетичному рахунку «Матеріали»:

Далі визначається загальна сума надходження матеріалів по господарської операції № 1. Для цього підсумовується вартість матеріалів, що надійшли А і Б, відображена на аналітичних рахунках 3000 + 5000 = 8000 у.г.о.

Загальна сума по господарській операції № 2 (витрачання матеріалів): 2500 +3000 = 5500 у.г.о.

Загальна сума по господарській операції № 3 (витрачання матеріалів): 3500 +2500 = 6000 у.г.о.

Отримані дані переносяться на синтетичний рахунок «Матеріали», який прийме наступний вигляд:

Розглянутий приклад дозволяє зробити наступні висновки:

початковий залишок на синтетичному рахунку повинен дорівнювати сумі початкових залишків на його аналітичних рахунках;

оборот по дебету синтетичного рахунку має дорівнювати сумі дебетових оборотів на аналітичних рахунках;

оборот по кредиту синтетичного рахунку має дорівнювати сумі кредитових оборотів на аналітичних рахунках;

кінцевий залишок на синтетичному рахунку повинен дорівнювати сумі кінцевих залишків на аналітичних рахунках.

Аналітичні рахунки відкриваються не до всіх синтетичних рахунках. Вони необхідні в тих випадках, коли об'єкт обліку є різнорідним, має велику номенклатуру. Наприклад, до синтетичного рахунку «Матеріали» відкривають стільки аналітичних рахунків, скільки видів матеріалів або їх номенклатурних номерів. Це необхідно для того, щоб бачити рух кожного конкретного матеріалу. Аналогічні докладні відомості необхідні і за багатьма іншими об'єктами обліку: основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та ін. До рахунках, на яких відображається стан розрахунків (заборгованостей підприємства або підприємству), також відкривають аналітичні рахунки, щоб вести докладний облік за видами боржників.

З оплати праці працівників ведуть облік не тільки загальних нарахованих сум, а й по кожному працівнику із зазначенням підстави нарахування, а також в натуральному вимірі (кількість відпрацьованих годин, виробленої продукції і т. П.).

По ряду синтетичних рахунків аналітичні рахунки можуть не вестися. Наприклад, для рахунку «Каса», на якому враховують готівкові грошові кошти, немає необхідності відкривати аналітичні рахунки, так як готівкові рублі є однорідними об'єктами. Якщо ж в касі ведеться облік різноманітної валюти, то необхідно відкрити аналітичні рахунки за видами валют (рублі, долари, євро та ін.).

До більшості рахунків з обліку господарських засобів і джерел їх утворення відкриваються аналітичні рахунки. Особливістю аналітичних рахунків з обліку джерел є те, що облік на них ведеться тільки в грошовому вимірнику.

Субрахунки. Призначення субрахунків - додаткова угруповання і узагальнення інформації економічно однорідних аналітичних рахунків. Стосовно аналітичних рахунках субрахунка виступають як зведені, т. Е. Вони є проміжною (допоміжним) ланкою між аналітичними і синтетичними рахунками.

Субрахунки відкриваються до тих синтетичними рахунками, на яких обліковуються об'єкти з великою номенклатурою: активні рахунки - «Матеріали», «Тварини на вирощуванні і відгодівлі», «Обслуговуючі виробництва та господарства» та ін .; активно-пасивні рахунки - «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», «Прибутки та збитки» і ін .; пасивні рахунки - «Доходи майбутніх періодів», «Резерви майбутніх витрат і платежів» і ін.

Так, до рахунку «Матеріали» за планом рахунків АПК відкривається 9 субрахунків:

1. Сировина, матеріали, добрива, засоби захисту рослин та тварин.

2. Куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі.

3. Паливо.

4. Тара і тарні матеріали.

5. Запасні частини.

6. Інші матеріали.

7. Продукція, матеріали та сировина, передані в переробку на сторону.

8. Будівельні матеріали.

9. Корми, насіння і садивний матеріал.

Облік на субрахунках ведеться тільки в грошовому вираженні, так як вони збирають і укрупнюються інформацію аналітичних рахунків, на яких можуть враховуватися об'єкти в різних вимірниках.

Частина синтетичних рахунків ( «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Розрахунки з підзвітними особами», «Грошові документи» та ін.) Не має субрахунків, інформація на них формується на основі аналітичних рахунків.

Між синтетичними рахунками, які належать до них субсчетами і аналітичними рахунками існує певна єдність:

що відносяться до активного синтетичному рахунку аналітичні рахунки і субрахунка є активними;

що відносяться до пасивного синтетичному рахунку аналітичні рахунки і субрахунка є пасивними;Попередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ | Схема 6. Класифікація бухгалтерських документів | ДОКУМЕНТАЦІЯ | ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВИДИ | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ | ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Калькуляція | Схема 7. Співвідношення видів витрат у бухгалтерському обліку | ПРИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Двоїсте відображення ГОСПОДАРСЬКИХ ФАКТІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати