На головну

Використання основних фондів

  1. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  2. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  3. PEST-аналіз і приклад його використання
  4. SWOT-аналіз і приклад його використання
  5. Автоматичний урівноважений міст. Призначення основних елементів схеми. Принцип роботи приладу
  6. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору;
  7. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 1 сторінка

У практиці функціонування промислового виробництва застосовується система показників, що характеризують використання основних виробничих фондів.

А. Натуральні техніко-економічні показники використання обладнання: коефіцієнт змінності обладнання; ступінь залучення наявного обладнання у виробництво; коефіцієнт екстенсивного і інтенсивного використання обладнання.

Б. Вартісні показники використання основних виробничих фондів і виробничих площ (фондовіддача і рентабельність), які обчислюються за валової, товарної, реалізованої і чистої продукції, прибутку, національного доходу.

Для найбільш повної і об'єктивної оцінки ефективності ОПФ слід використовувати систему показників, що характеризують стан, рух, використання (споживання) і ефективність використання.

?. Склад і структура основних виробничих фондів

1. Середньорічна вартість ОПФ (  ):

 (5.14)

 (5.15)

де  - Вартість діючих ОПФ на початок планованого або звітного періоду;  - Вартість ОПФ на початок наступного року;  - Балансова вартість ОПФ інших місяців (планованого звітного року); ЧС - Число місяців функціонування.

2. Коефіцієнт оновлення ОПФ (  ):

, (5.16)

де  - Вартість нововведених ВПФ за певний період;  - Вартість ОПФ на кінець того ж періоду.

3. Коефіцієнт вибуття ОПФ (  ):

(5.17)

де  - Вартість вибулих ОПФ за певний період;  - Вартість ОПФ на початок того ж періоду.

4. Коефіцієнт приросту ОПФ (  ):

(5.18)

5. Співвідношення ОПФ і невиробничих фондів (  ),%:

(5.19)

де  - Вартість основних виробничих фондів;  - Вартість невиробничих фондів;  - Загальна вартість основних фондів.

6. Питома вага окремих груп ОПФ в загальній їх вартості (галузева структура ОПФ) (  ),%:

 (5.20)

де  - Вартість будівель;  - Вартість споруд;  - вартість обладнання;  - Вартість передавальних пристроїв;  - Вартість транспорту;  - Вартість інших основних виробничих фондів.

7. Співвідношення виробничого і допоміжного обладнання в загальній його вартості, (функціональна структура) (  ),%:

, (5.21)

де  - Вартість виробничого обладнання;  - Вартість допоміжного обладнання;  - Загальна вартість обладнання.

8. Питома вага окремих видів металорізального обладнання, в загальному, його кількості (технологічна структура) (  ),%:

 (5.22)

де  - Кількість встановленого обладнання;  - Кількість токарних верстатів;  - Кількість револьверних верстатів;  - Кількість автоматів і напівавтоматів;  - Кількість свердлильних верстатів;  - Кількість фрезерних верстатів;  -кількість іншого обладнання.

9. Віковий склад устаткування (вікова структура) (  ),%:

(5.23)

де  - Кількість одиниць обладнання до 10 років;  - Від 10 до 20 років;  - Більше 20 років.

10. Співвідношення площ виробничого і допоміжного призначення в загальній площі,% (  ):

, (5.24)

де  - Виробнича площа, м2;  - Допоміжна площа, м2;  - Загальна площа, м2.

II. Організаційно-технічний рівень активної частини ОПФ

1. Середній вік суміжного обладнання, що входить в систему машин або в дану технологічну схему (  ):

 (5.25)

де п - Кількість одиниць встановленого обладнання і невстановленого, що відноситься до даної системи машин; В - вік i-й одиниці обладнання.

2. Питома вага прогресивного суміжного обладнання (  ),%:

 , (5.26)

де  - Кількість одиниць встановленого прогресивного обладнання. Перелік прогресивного обладнання визначається галузевими нормативами.

3. Показник пропорційності обладнання по продуктивності (  ):

 , (5.27)

де  - Годинна паспортна продуктивність обладнання, що входить в дану систему машин, що має найменшу з усіх машин системи продуктивність;  - Годинна паспортна продуктивність обладнання, що входить в дану систему машин, що має найбільшу з усіх машин системи продуктивність.

4. Період використання в технологічному процесі, в якому працює обладнання (кількість років).

5. Рівень автоматизації та механізації праці робітників

 , (5.28)

де  - Загальна трудомісткість робіт, виконуваних з використанням даного обладнання;  - Трудомісткість ручних робіт, виконуваних з використанням даного обладнання.

6. Показник дотримання технологічної дисципліни (  ):

 , (5.29)

де  - Кількість порушень (недотримання) технологічних процесів, карт, режимів за період;  - Чисельність робітників даної установки (системи машин), де функціонує аналізоване обладнання.

7. Рівень централізації обслуговування робочих місць (  ):

 , (5.30)

де  - Кількість операцій з технічного і організаційного обслуговування робочих місць, виконуваних центральними (заводськими) службами (доставка і заточка інструменту, технічне обслуговування обладнання, доставка документації, пристосувань, вихідний контроль і ін.);  - Загальна кількість операцій з технічного і організаційного обслуговування робочих місць за той же період.

8. Кваліфікаційний рівень робітників, які обслуговують дане обладнання (  ):

 (5.31)

де  - Середньозважений розряд робіт;  - Середньозважений розряд робітників, що виконують ці роботи.

9. Рівень дисципліни праці працівників даної системи машин (  ):

 , (5.32)

де  - Місячний (квартальний, річний) фонд часу всіх працівників даної системи машин, ч;  - Втрати робочого часу всіх працівників даної системи машин через порушення трудової дисципліни за той же період.

10. Показник плинності кадрів, які обслуговують дану систему машин (  ):

 (5.33)

де  - Чисельність звільнених протягом року працівників, які обслуговують дану систему машин;  - Середньорічна чисельність працівників, які обслуговують дану систему машин.

11. Питома вага премій за поліпшення використання устаткування (  ):

 , (5.34)

де  - Сума премій, виплачених протягом року всім працівникам, який обслуговує цю систему машин, за поліпшення використання обладнання системи; ФОП - Річний фонд заробітної плати працівників, які обслуговують дану систему машин.

III. Використання основних фондів

1. а) Фондовіддача (ФО):

 або  , (5.35)

де Q - Вартість реалізованої продукції;  - Середньорічна вартість ОПФ; ВП - Вартість валової продукції; ТП - Вартість товарної продукції;  - Вартість основних виробничих фондів.

б) Фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі.

2. Фондоозброєність робітників (ФВ):

 , (5.36)

де  - Середньооблікова чисельність робітників у найбільшу зміну.

3. Напруженість використання устаткування (  ):

 (5.37)

4. Напруженість використання площ (  ):

 (5.38)

5. Коефіцієнт придатності основних фондів (  ):

 (5.39)

де  - Первісна вартість всіх або окремих видів, груп основних фондів;  - Вартість зносу тих же основних фондів.

6. Коефіцієнт зносу різних видів або груп основних фондів (  ):

 . (5.40)

7. Економічна ефективність витрат на капітальний ремонт обладнання (  ):

 (5.41)

де  - Ціна нової машини даної конструкції (відновна вартість);  - Витрати на капітальний ремонт;  - Річна різниця у витратах (витратах) з експлуатації відремонтованої і нової машини; - міжремонтний період, років.

8. Коефіцієнт використання різних видів груп наявного обладнання (  ):

(5.42)

де  - Кількість (або потужність) фактично працював або призначеного до роботи за планом обладнання;  - Кількість (або потужність) всього наявного обладнання.

9. Коефіцієнт використання придатного обладнання (  ):

(5.43)

де  - Кількість діючого обладнання;  - Кількість придатного обладнання.

10. Коефіцієнт використання устаткування (  ):

(5.44)

де  - Кількість встановленого обладнання.

11. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (  ):

(5.45)

де  - Фактичний час роботи обладнання, год;  - Час роботи обладнання за нормою, ч.

12. Коефіцієнт змінності роботи обладнання (  ):

, (5.46)

де  - Загальна кількість відпрацьованих обладнанням станкосмен; n - Кількість встановлених верстатів.

13. Коефіцієнт завантаження обладнання (  ):

(5.47)

де  - Коефіцієнт змінності;  - Змінність роботи обладнання.

14. Коефіцієнт інтегрального використання обладнання (  ):

(5.48)

де  - Коефіцієнт інтенсивності;  - Коефіцієнт екстенсивності.

15. Рентабельність основних виробничих фондів (  ):

(5.49)

де  - Балансовий прибуток;  - Вартість ОПФ.

Одна з найважливіших завдань в діяльності підприємства - виявлення і реалізація заходів щодо поліпшення і підвищення ефективності використання основних фондів. До основних з них відносять:

- Підвищення інтенсивності використання і екстенсивності навантаження основних фондів;

- Звільнення від зайвих основних фондів і здача їх в оренду;

- Підвищення рівня механізації і автоматизації, концентрації, спеціалізації і комбінування;

- Своєчасне оновлення основних фондів;

- Підвищення рівня кваліфікації працівників та ін.

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Підприємств як суб'єктів РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | Структура національної економіки | Підприємство - основна ланка економіки | діяльності підприємства | ВИРОБНИЧА І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА | Організація виробничого процесу | підприємства | Структура, оцінка та облік | Склад і структура оборотних коштів | Нормування оборотних коштів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати