На головну

Проектувальний розрахунок передач циліндричними зубчастими колесами.

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  4. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  7. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
 організація: ВАТ «Михайлівський ГЗК»__________________________________________ По ОКПО
 
 
 Ідентифікаційний номер платника податків ІПН

 Вид діяльності: видобуток залізних руд відкритим способом _________________________ по КВЕД
 Організаційно-правова форма / форма власності _______________________________________
 ____відкрите акціонерне товариство / приватна власність_________________ По ОКОПФ / ОКФС
 Одиниця виміру: тис. Руб. /млн. руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ
 Місцезнаходження (адреса): 307173, Курська область, м Железногорськ, вул. Леніна, д.21
 актив  Код показу-теля  На початок звітного року  На кінець звітного періоду
 I. Необоротні активи      
 Нематеріальні активи
 Основні засоби  3 046 529  3 875 092
 незавершене будівництво  1 153 230  852 980
 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності  13 959  48 814
 Довгострокові фінансові вкладення  31 524 449  30 117 323
 відкладені податкові активи  86 954  80 677
 Інші необоротні активи  5 805
 РАЗОМ по розділу I  35 831 048  34 975 109
 II. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
 Запаси тому числі:  1 065 143  1 273 089
 сировину, матеріали та інші аналогічні цінності  837 145  928 073
 тварини на вирощуванні та відгодівлі - -
 витрати в незавершеному виробництві  42 386  127 719
 готову продукцію і товари для перепродажу  154 359  135 356
 товари відвантажені  1 438  2 121
 витрати майбутніх періодів  29 815  79 820
 інші запаси і витрати - -
 Податок на додану вартість по придбаних цінностей  535 236  366 808
 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)  25 228
 в тому числі покупці і замовники - -
 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)  4 063 425  3 086 030
 в тому числі: покупці і замовники  2 657 060  2 188 161
 Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82)  277 372  3 077 704
 Грошові кошти  93 757  140 570
 Інші оборотні активи
 РАЗОМ по розділу II  6 060 411  7 975 421
 БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)  41 891 459  42 950 530
         

Продовження таблиці П.1

 пасив  Код показу-теля  На початок звітного року  На кінець звітного періоду
 III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ      
 Статутний капітал  1 780  1 780
 Власні акції, викуплені в акціонерів  ()  ()
 Додатковий капітал  3 506 830  3 489 873
 Резервний капітал тому числі:
 резерви, утворені відповідно до законодавства
 резерви, утворені відповідно до установчих документів    
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  24 164 964  33 858 151
 РАЗОМ по розділу III  27 673 841  37 350 071
 IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      
 Позики і кредити  11 120 362  892 038
 Відкладені податкові зобов'язання  49 493  69 889
 Інші довгострокові зобов'язання  17 531  10 031
 РАЗОМ за розділом IV  11 187 386  971 958
 V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      
 Позики і кредити  1 659 502  3 043 752
 Кредиторська задолженностьв тому числі:  1 370 110  1 579 011
 постачальники та підрядники  606 724  680 774
 заборгованість перед персоналом організації  134 897  153 075
 заборгованість перед державними позабюджетними фондами  38 013  36 311
 заборгованість з податків і зборів  460 261  506 798
 інші кредитори  130 215  202 053
 Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів  5 636
 Доходи майбутніх періодів
 Резерви майбутніх витрат -  
 Інші короткострокові зобов'язання - -
 РАЗОМ по розділу V  3 030 232  4 628 501
 БАЛАНС  41 891 459  42 950 530
 Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках      
 Орендовані основні засоби  1 338 255  2 234 584
 в тому числі по лізингу  1 335 178  2 231 108
 Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання  100 233
 Товари, прийняті на комісію - -
 Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів  130 460  35 990
 Забезпечення зобов'язань і платежів отримані  40 830  26 964
 Забезпечення зобов'язань і платежів видані  4 785 468  10 274 ??208
 Знос житлового фонду  2 099  2 236
 Знос об'єктів зовнішнього благоустрою та другіханалогічних об'єктів - -
 Нематеріальні активи, отримані в користування - -
 Вартість інших цінностей - -
           

Таблиця П.2

 
 
Звіт про прибутки і збитки за 2009 р

   
 Форма № 2 по ОКУД Дата (рік, місяць, число) Організація: ВАТ «Михайлівський ГЗК» ___________________________________ По ОКПО  
 
 
 Ідентифікаційний номер платника податків ІПН Вид діяльності: видобуток залізних руд відкритим способом ________________________ по КВЕД  
 
 Організаційно-правова форма / форма власності ______________________________________  
відкрите акціонерне товариство / приватна власність______________________ По ОКОПФ ОКФС  
 Одиниця виміру: тис. Руб. /млн. руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ  
 показник  За звітний період  За аналогічний періодпредидущего року  
 найменування  код  
 
 Доходи і витрати по звичайних видах діяльності        
 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)  32 209 880  28 115 427  
 в тому числі продажу:        
 виручка від діяльності, перекладеної на сплату ЕНВД    1 265  
 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг  (14 548 894)  (11 561 004)  
 в тому числі:        
 собівартість по діяльності, перекладеної на сплату ЕНВД    (842)  (1 156)  
 Валовий прибуток  17 660 986  16 554 423  
 Комерційні витрати  (2 751 903)  (4 283 785)  
 Управлінські витрати  (1 053 184)  (972 628)  
 Прибуток (збиток) від продажу  13 855 899  11 298 010  
 Інші доходи і витрати        
 відсотки до отримання  1 128 663  827 838  
 Відсотки до сплати  (788 414)  (1 218 260)  
 Доходи від участі в інших організаціях  256 149  
 Інші операційні доходи  15 549 251  10 787 164  
 Інші операційні витрати  (15 935 976)  (10 389 509)  
 Прибуток (збиток) до оподаткування  14 065 572  11 305 278  

 

Продовження таблиці П.2

 відкладені податкові активи  (6 278)  36 474
 Відкладені податкові зобов'язання  (20 396)  29 184
 Поточний податок на прибуток  (3 516 523)  (2 906 538)
 Чистий прибуток прибуток (збиток) звітного періоду  10 522 641  8 464 405
 Довідково      
 Постійні податкові зобов'язання (активи)  205 882  127 619

Проектувальний розрахунок передач циліндричними зубчастими колесами.

 Параметр, позначення  Розрахункові формули
 модуль т
 Діаметр вершин зубів da
 ділильний діаметр d
 Діаметр западин зубів df
 Висота зуба h
 Висота головки зуба ha
 Висота ніжки зуба hf
 Окружна товщина зуба
 Окружна товщина западин зубів
 радіальний зазор с
 міжосьова відстань
 Окружний крок рt
 Довжина зуба (ширина вінця)

1) Визначення орієнтовного значення міжосьової відстані

Де: Ка-допоміжний коефіцієнт = 495 (прямозубих) ??430 (косозубой і шеврон)

Т2 -крутящій момент на колесі

U- передавальне число

КHB коеф-т враховує нерівномірність поширення навантаження по ширині вінця, застосовується в залежності від параметра ?bd= b2/ d1, ?bd=0,5 [?ba (U ± 1)], ?ba= b2/ aw.

?bd - К-т ширини колеса щодо делительно делительного діаметра.

?ba - К-т ширини колеса щодо міжосьової відстані, приймається в залежності від положення колеса вз-ти опор. Міжосьова відстань застосовують по ГОСТ 2185-66.

Нормальний модуль: Mn = (0.01 ... 0.02) aw.

Робоча ширина колеса b2= aw* ?ba. . Ширина шестерні b1= b2+ (5 ... 7) мм.

Сумарне число зубів Z?= 2aw/ M- (прямозубих). Z?= 2cosB * aw/ M (косозубой і шевронні.)

Кількість зубів шестерні і колеса Z1= Z?/ (U + 1), Z2= Z? - Z1

Фактичне передавальне число Uф = Z2/ Z1,  U = (U-Uф) / U * 100% ?4%

Уточнюємо кут нахилу зубів: cosB = m (Z1+ Z2) / 2aw

Визначаємо геометричні параметри зубчастих коліс, прямозубиє: d1= M * Z1,d2 = m * Z2,

косозубі d1= M * Z1/ CosB, d2 = m * Z2/ cosB

Діаметр вершин коліс da1= d1+ 2m, da2 = d2+ 2m.

Діаметр западин: df1= d1-2.5m df2= d2-2.5m

Перевіряємо міжосьова відстань aw= d1+ d2/ 2.

Сили діючі в зачепленні: Ft= 2T2/ d2= Ft1, прямозубой: Fr = Ft*tg?, косозубой Fr = Ft*tg? / cosB.

Fa = Ft*tgB.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Визначення допустимих напружень при розрахунках зубів на вигин і контактну міцність. | Геометричні особливості передач з конічними зубчастими колесами. Сили в зачепленні. | Особливості прочностного розрахунку зубів конічних коліс | Геометрія і кінематика черв'ячних передач. | Матеріали черв'ячних передач. Види пошкоджень несучих елементів | Розрахунки на контактну міцність і вигин зубів черв'ячних коліс. | ККД черв'ячних коліс. Тепловий розрахунок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати