загрузка...
загрузка...
На головну

АНАЛІЗ стартові умови СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  3. GAP-аналіз.
  4. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
  7. II. Порядок утворення комісії

Аналіз стартових умов комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти, обумовлених впливом факторів місцевого характеру, проводиться за такими основними напрямками:

- Якість життя населення;

- величина і ефективність використання місцевого соціально-економічного потенціалу;

- Екологічна обстановка;

- економічна ситуація;

- Стан системи місцевого самоврядування.

Стартовий соціально-економічний потенціал (т. Е. Досягнутий до моменту проведення аналітичних робіт) може бути представлений трьома основними структурними складовими (рис. 8).

Рис.8. Орієнтовна структура стартового соціально-економічного потенціалу муніципального освіти

По-перше, це блок базових ресурсних потенціалів, який об'єднує:

- природно-ресурсний потенціал, характеризує можливості розвитку муніципального освіти за рахунок раціонального використання його земельних, мінерально-сировинних, лісових, водних, рекреаційних та т. п. ресурсів (визначається кількістю і якістю запасів ресурсів, умовами їх видобутку, транспортування і т. д.);

- економіко-географічний потенціал, характеризує резерви розвитку муніципального освіти шляхом ефективного використання його транспортно-географічного положення (визначається пропускною спроможністю шляхів сполучення; близькістю до продовольчим, сировинним і ресурсних баз); кліматичних і ландшафтних умов (можливості відпочинку, організації санаторно-курортного лікування, різних видів туризму); розміщення нового або розширення існуючого виробництва (визначається наявністю вільних площ, ступенем розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, умовами екологічного характеру і т. п.);

- демографічний потенціал, характеризує можливості поліпшення якості населення (визначається загальною чисельністю населення, його статево складом, динамікою приросту (убутку) населення, міграційними процесами і т. п.).

По-друге, може бути виділений блок забезпечують потенціалів соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Цей блок об'єднує локальні потенціали, які покликані сприяти реалізації базових ресурсних потенціалів. До його складу можуть входити:

- трудовий потенціал, характеризує можливості розвитку муніципального освіти за рахунок підготовки та раціонального використання кадрів (визначається освітнім, кваліфікаційним, професійним складом кадрів, зайнятістю їх в розрізі галузей і сфер господарства, форм власності, спеціальностей і т. п.);

- виробничий потенціал, характеризує можливості розвитку муніципального освіти на основі ефективного використання всіх структурних складових його виробничого комплексу (визначається структурою і обсягом виробництва, величиною і ефективністю використання виробничих фондів, станом розвитку інфраструктури і т. п.);

- науково-інноваційний потенціал, характеризує можливості муніципального освіти в сфері підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) на основі раціонального використання досягнень науково-технічного прогресу (визначається величиною і якістю фундаментального і прикладного наукового доробку і т. п.);

- соціально-інфраструктурний потенціал, характеризує резерви муніципального освіти в сфері поліпшення медичного, побутового, культурного, транспортного та житлово-комунального обслуговування населення на основі розширення номенклатури і підвищення якості послуг, забезпечення їх доступності для населення;

- бюджетний потенціал, характеризує можливості муніципального освіти в збільшенні дохідної частини бюджету (визначається величиною місцевих податків і зборів, відрахувань від федеральних і регіональних податків відповідно до нормативів, встановлених законодавством, а також надходжень від приватизації державного майна, від здачі його в оренду, від місцевих позик і лотерей , від зовнішньоекономічної діяльності, дивідендів від частки міста в статутному капіталі підприємств і організацій, обсягами дотацій, субвенцій, трансфертних платежів і т. п.);

- Інвестиційний потенціал, характеризує можливості муніципального освіти в залученні і використанні коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів, підприємців, населення для вирішення територіальних проблем;

- Експортно-імпортний потенціал, характеризує можливості муніципального освіти в підвищенні ефективності його зовнішньоекономічної діяльності шляхом закріплення на вже «освоєних» ринкових нішах; використанні відносної дешевизни основних ресурсів виробництва - робочої сили, виробничих фондів, технологічних знань, матеріальних ресурсів, яка виступає як провідний мотив залучення зарубіжних інвестицій; застосуванні унікальних високих технологій, наявних, зокрема, на підприємствах ВПК, і вирішенні на цій основі широкого спектру проблем територіального розвитку.

У загальному випадку блок потенціалів готовності муніципального освіти до соціально-економічних перетворень може включати, наприклад:

- потенціал соціально-психологічної готовності (Населення, владних структур) до проведення на території муніципального освіти намічаються соціально-економічних перетворень;

- потенціал нормативно-правової готовності, характеризує ступінь повноти правової та нормативної бази, необхідної для здійснення тих чи інших перетворень в різних сферах життєдіяльності населення муніципального освіти;

- потенціал науково-методичної готовності, характеризує ступінь розробки наукових і методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, інструкцій), необхідних для реалізації намічених соціально-економічних перетворень і т. п .;

- потенціал кадрової готовності, характеризує ступінь готовності муніципальних службовців до реалізації стратегічних завдань, а також кваліфікаційний склад працездатного населення муніципального освіти. При аналізі стартового соціально-економічного потенціалу муніципального освіти важливе місце повинна зайняти оцінка ефективності його використання. У загальному випадку критерій ефективності використання стартового соціально-економічного потенціалу території (К п) може бути представлений у вигляді співвідношення

Кп = Еп / Зп,

де Еп - ефект від реалізації територіального соціально-економічного потенціалу; Зп - витрати, потребовавшиеся для досягнення Еп. У свою чергу, Еп може бути представлений у вигляді суми двох складових, одна з яких характеризує приріст якості життя населення, інша - внесок території в рішення регіональних і федеральних проблем. Що стосується необхідних витрат (Зп), то вони залежать від специфіки конкретних заходів по реалізації потенціалу і можуть бути визначені за відомими в практиці розрахунків ефективності великих інвестиційних проектів методикам. Слід звернутися до інтегральної оцінки вихідної соціально-економічної ситуації, розглянутої нами в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1

 Інтегральна оцінка вихідної соціально-економічної ситуації1  
   Вплив фактора на соціально-економічне развітіемуніціпального освіти
 
 фактор
   позитивне  негативний
 1. Якість життя населення    
 1.1. Здоров'я. Тривалість життя населення    
   
 1.2. Рівень життя населення    
 1 .3. Спосіб життя населення    
 2. Екологічна ситуація    
 2.1. атмосферне повітря    
 2.2. водне середовище    
 2.3. електромагнітне забруднення    
 2.4. Радіоактивне забруднення    
 2.5. шумове забруднення    
 3. Соціально-економічний потенціал муніципального освіти    
   
 3.1. Базовий ресурсний потенціал розвитку    
   
 3.2. Забезпечує потенціал розвитку    
   
 3.3. Потенціал готовності до соціально-економічних перетворень    
   
 4. Управління муніципальним освітою    
   
5. Інші    

Необхідність аналізу екологічної обстановки на території муніципального освіти обумовлена ??тією обставиною, що екологічний фактор вже сьогодні робить досить значний вплив (а в перспективі цей вплив посилиться) практично на всі сфери життєдіяльності населення. Наприклад, медико-екологічна обстановка є ключовим фактором, що визначає одну з найважливіших складових якості життя населення - стан його здоров'я. Екологічні вимоги виступають в якості істотних обмежень при обґрунтуванні стратегічних рішень в сфері економіки і містобудування.

Аналіз і оцінка економічної ситуації, що склалася в муніципальній освіті, припускають виявлення основних тенденцій розвитку економічної сфери. Опорними напрямками аналізу можуть виступати, зокрема, дослідження структури місцевої економіки, результативності інституційних перетворень в економіці муніципального освіти, ступенем сприятливості місцевого господарського клімату і т. П.

Важливим напрямком аналітичних робіт, пов'язаних із з'ясуванням стартових умов розвитку муніципального освіти, є аналіз стану системи управління. Обумовлено це тим обставиною, що недоліки в сфері правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, диспропорції в організаційних структурах управління, слабка професійна підготовка персоналу муніципального управління, недостатність регламентації у взаємодії різних гілок влади, окремих ланок апарату виконавчої влади і т. П. Відзначаються практично повсюдно .Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ | ФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ | СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | Сучасні технології РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ | Підсумки розвитку економіки міста за 1998-2003 рр. | РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ | Лекція 9. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати