На головну

ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ ДАНИХ

  1. I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ
  2. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 5 сторінка

Графічне представлення даних - це найбільш наочне зображення отриманого розподілу результатів дослідження. Воно дає можливість з одного погляду визначити структуру і склад досліджуваної сукупності, структурні зрушення, тенденції змін при переході від одних значень змінних до інших і т.д. При аналізі соціологічної інформації найбільш часто використовують такі види графічного представлення даних, як гістограма, полігон і кумулята розподілу, а також різні види діаграм (стовпчикові, стрічкові, секторні).

Гістограма - Це графічне зображення розподілу, побудованого найчастіше по інтервального шкалою. Гістограма представляє собою ряд суміжних прямокутників, побудованих на одній прямій: площа кожного з них пропорційна частоті знаходження даної величини в інтервалі, на якому побудований даний прямокутник. При рівних інтервалах щільності розподілу пропорційні частотам, які і відкладаються по осі ординат. Приклад гістограми, що відображає розподіл опитаних респондентів за віком, наведено на рис. 61.

На цій гістограмі, побудованій в Microsoft Excel відповідно до даних табл. 41, питома вага кожної вікової категорії в загальному обсязі вибіркової сукупності виражається площею прямокутника, а загальна площа дорівнює 1 (100%). Якби ми будували гистограмму на основі абсолютних значень частот, то загальна форма її не змінилася б, але в цьому випадку площа кожного прямокутника означала б число осіб даної категорії, а загальна площа дорівнювала б чисельності опитуваної сукупності

Мал. 61 Розподіл опитаних По віку

(В даному випадку - 812, оскільки ми не привели на гістограмі дані про тих, хто не вказав в анкеті свій вік). Ми бачимо, наприклад, що оскільки чисельність вікової групи респондентів до 30 років майже втричі більше чисельності респондентів у віковому інтервалі 50-59 років, то це виражається і у відповідному співвідношенні висот стовпців.

Таблиця 41 Розподіл респондентів за віковими групами

 Вікова група  частота  відсоток
 до 30 років  32,1
 30-39 років  20,5
 40-49 років  23,7
 50-59 років  10,2
 60 лети старше  12,2 J
 Чи не вказали  1,3
 всього ----------------------------------  100,0

Звернемо увагу на одну важливу особливість гістограми: протяжність по осі абсцис повинна відповідати розміру відображуваного інтервалу. Цим гістограма відрізняється, наприклад, від столбчатой ??(або столбиковой) діаграми, де ширина стовпця значення не має і просто фіксує певну позицію.

Переклад звичайної таблиці в гистограмму скорочує розумовий про процес, дозволяє швидко і точно оцінити ситуацію в цілому. Набагато реж * зустрічаються ситуації, де гістограма виконує основну, а не вспомо готельних роль. Якщо, наприклад, порівнюють питома вага позитивних i негативних якостей у людини або соціальної групи, маючи в своєму розпорядженні поклади тільні вище горизонтальній осі, а негативні нижче, то можна отримає! прекрасну, майже мальовничу картину духовного світу людини. Подоб але тому, як дерева відображаються у воді, так і негативні риси симетрично <відображаються по ту сторону берегової лінії, представленої віссю ОХ. За хожую картину отримали В. Ф. Петренко і О. В. Мітіна, які досліджували сте реотіпи поведінки росіянок і американок методом псіхосемантіческоп аналізу25. Основною формою обробки вихідних матриць даних у них Биш зіставлення рольових позицій шляхом обчислення коефіцієнтів корре ляцій для пар рольових позицій, тобто вертикальних стовпців в матриці ран кових даних окремо для російської вибірки, окремо для американ ської. Відносно шлюбних переваг у них вийшов графік, перед поданий на рис. 62.

полігон розподілу використовується переважно для графічне відображення розподілів дискретних рядів (табл. 42). Ці графіки будів ятся також в прямокутній системі координат, в якій на горизонталь ної осі хуказиваются значення (або ранг) змінної, а на вертикально осі у відзначається загальна чисельність або частка респондентів (у відсотках; володіє тим чи іншим значенням.

Петренко В. Ф., Митина О. В. Росіянки і американки: стереотипи поведінки (псіхосемантічес кий аналіз) // Соціологічні дослідження. 2001. № 8. С. 70-81.

Таблиця 42 Соціально професійний статус

 (агегорія  частота  відсоток
 керівник  3,0
 Підприємець, фермер  4,6
 "Осударственного службовець  6,1
 Дипломований фахівець промисловості  2,8
 Дипломований спеціаліст сільського господарства  1,1
 Робочий державного підприємства  10,3
 Робочий приватного підприємства  15,9
 колгоспник  1,0
 Невиробнича інтелігенція (учитель, лікар)  5,8
 Військовослужбовець, працівник правоохоронних органів  2,7
 Робочий промислового підприємства  6,2
 непрацюючий пенсіонер  11,5
 Студент, учень  17,6
 домогосподарка  4,7
 безробітний  3,3
 інші  1,8
 незазначені  1,5
 всього  100,0

Полігони можуть використовуватися і для зображення інтервальних рядів. В цьому випадку ординати, пропорційні частоті кожного інтервалу, відновлюються перпендикулярно осі абсцис з точок, відповідних середині кожного інтервалу. Кінці кожної з таких ординат з'єднуються прямими лініями з кінцями сусідніх ординат (рис. 63).

кумулята26. Це ще один із способів графічного зображення варіаційних рядів. При побудові кумуляти на осі абсцис відкладаються значення дискретних ознак (або межі інтервалів), а на осі ординат - накопичені частоти, відповідні верхніх меж частотних інтервалів. Таким чином, відмінність кумуляти від гістограми полягає в тому, що на графіку кумуляти ординати, пропорційні частотам, послідовно накладаються одна на іншу, так що висота останньої ординати відповідає сумі висот всіх стовпців гістограми. Ординати з'єднуються прямими лініями.

Ми могли б використовувати в якості прикладу побудови кумуляти останній рядок (Cum Percent), вирізаний нами з початкової заготовки для табл. 34. Однак більш наочно виглядає кумулята, зображена на рис. 64 - на основі розподілу відповідей на питання про середньодушових доходах, задавайте в тому ж дослідженні.

Кумулята дозволяє швидко визначити питому вагу тієї частки сукупності, яка знаходиться вище або нижче деякої заданої величини значення змінної. Так, за даними рис. 64, частка родин, в яких місячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 2 тис. Руб., Становить 72,1%. від лат. cumulatio - накопичення.

Мал. 62. Шлюбні переваги російських і американських жінок

Примітка до рис. 62. Судження, що відображають шлюбні переваги жінок, можливі в обох країнах:

1. Вийти заміж за людину більш високого соціального статусу27.

2. Вийти заміж за простого людини, доброго господаря, який живе «земними» проблемами.

3. Вийти заміж за людину іншої національності.

4. Вийти заміж за кохану людину з дуже низькими доходами без перспективи їх збільшити.

5. Вийти заміж за бізнесмена.

6. Вийти заміж за людину, яка присвятила своє життя науці.

7. Вийти заміж за людину мистецтва (музиканта, поета, артиста).

8. Вийти заміж за іноземця і виїхати жити за кордон.

9. Вийти заміж за військовослужбовця.

10. Вийти заміж за політичного діяча.

11. Вийти заміж за робітника.

12. Перебувати на «утриманні» у заможного чоловіка.

13. Вийти заміж за «зірку» (спорту, естради, кіно).

14. Вийти заміж без любові, з розрахунку.

15. Вийти заміж за фермера.

16. Вийти заміж за людину іншої раси.

17. Чи не виходити заміж, вважаючи, що краще прожити життя однієї.

18. Вийти заміж за глибоко релігійної людини.

19. Вийти заміж за представника кримінальних структур.

Відзначимо як факт, що під час відповідей на більшість запитань анкети російські жінки були більш категоричні (давали більш виражені оцінки і рідше використовували проміжні БАПЛ) в порівнянні з американками. Ця тенденція чітко продемонстрована на малюнку. Стовпці, що відображають оцінки, дані російськими жінками, істотно більше в порівнянні з відповідними стовпцями американської вибірки.

Мал. 63. Полігон розподілів соціально-професійного статусу

діаграма2* - Це узагальнена назва найрізноманітніших графічних зображень, що наочно показують співвідношення яких-небудь величин. Діаграми по одним і тим же розподілом і варіаційним рядах можуть приймати безліч різних видів і форм. Якщо ви відкриєте вікно Майстер діаграмв програмі Microsoft Excel, ви переконаєтеся, що там пропонується досить великий їх набір: гістограми, лінійчатих, графіки, кругові, точкові, кільцеві, бульбашкові і т.п. Вибір того чи іншого варіанту - справа смаку і почуття міри, оскільки в кінцевому рахунку кожна з них лише по-різному - більш-менш переконливо і, головне, наочно - відображає виражені в числовій формі ряди цих варіантів.

28 Від грец. diagramma - Зображення, малюнок.

Мал. 64. Кумупята розподілів середньодушового доходу22

Остання ордината знаходиться трохи нижче рівня 100%, оскільки на кумуляти ми не відобразили 2 ,: тих, хто не дав жодної відповіді на питання про рівень середньодушового доходу.Попередня   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   Наступна

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ | Вибір первинних змінних | Проведення факторного аналізу | інтерпретація факторів | Gt; Statistics - »Classify -4 К-Means Cluster ... | Табличного представлення ДАНИХ | Розподіл робочої молоді за віком надходження на роботу в Москві | До якого типу виборців Ви себе відносите? | Total - "Всього. | вік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати