На головну

Розподіл робочої молоді за віком надходження на роботу в Москві

  1. IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи.
  2. Адміністратора будь-якого рівня управління, що організує роботу, керуючись сучасними методами та ін.
  3. альтернативне розподіл
  4. Барометрична формула і розподіл Больцмана
  5. Барометрична формула. РозподілБольцмана
  6. Біноміальний розподіл
  7. Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі)

і Московської області в 20-і рр.5

(У відсотках до загальної чисельності кожної статевої групи)

 Вік (років)  за губернії  Москвою
   юнаки  дівчата  юнаки  дівчата
 ДО 12  7,4  3,8  12,0  4,7
 13-15  48,1  43,7  59,2  56,5
 16-18  44,5  52,5  28,8  38,8

Така таблиця являє собою вже щось більше, ніж простий перелік даних. Вона, з одного боку, є як способом, так і результатом певної організації, систематизації даних, а з іншого - може стати зручним інструментом для аналізу зв'язків між трьома змінними - географічним положенням, статтю і віком.

Добре сконструйована таблиця дозволяє досліднику більш чітко уявити і описати сенс і сутність досліджуваного їм соціального явища.

Але що таке грамотно сконструйована таблиця? Наведемо основні правилапобудови статистичних таблиць:

Цит. по: Блінов Н. М. Соціологічні дослідження праці та виховання молоді 20-х років // Соціологічні дослідження. 1975. № 1. С. 148.

¦ таблиця повинна бути компактною і містити тільки ті вихідні дані, які прямо відображають досліджуване явище - або в статиці, або в динаміці;

¦ слід уникати непотрібної, другорядною, беззмістовною, що не відноситься до даного об'єкта дослідження інформації;

¦ цифровий матеріал необхідно викладати таким чином, щоб при аналізі таблиці сутність явища розкривалася читанням рядків зліва направо і зверху вниз;

¦ заголовок таблиці, а також назви граф і рядків повинні бути чіткими, короткими, лаконічними6;

¦ в заголовку повинні бути відображені об'єкт, ознака, час і місце скоєння події;

¦ в соціологічних таблицях, що відображають результати вибіркового опитування, в заголовок виноситься частка від числа опитаних (у% до загальної кількості опитаних, до загальної кількості які відповіли і т.д.);

¦ заголовки таблиці, граф і рядків пишуться повністю, без скорочень;

¦ для полегшення читання таблиці необхідно уникати великої кількості точок7 і ком в назвах таблиці і граф8;

¦ графи і рядки в соціологічних таблицях не обов'язково нумерувати;

¦ графи і рядки повинні містити одиниці виміру, що відповідають поставленим в підлягає і присудок показниками; при цьому використовуються загальноприйняті скорочення одиниць виміру (чол., руб., кВт-год і т.д.);

¦ інформація, що розташовується в шпальтах (графах) таблиці, завершується підсумковим рядком, що позначається: за все, разом;

¦ якщо назви окремих граф повторюються між собою, містять повторювані терміни або несуть єдину смислове навантаження, то їм необхідно присвоїти загальний об'єднуючий заголовок;

¦ найкраще розташовувати зіставляти в ході аналізу інформацію в сусідніх графах (або одну під інший), що полегшує процес її порівняння;

¦ для зручності читання і роботи числа в таблиці слід проставляти в середині граф;

¦ числа доцільно округляти з однаковим ступенем точності (до цілого знака, до десятої частки);

¦ відсутність даних у різних випадках позначається по-різному: а) якщо дана позиція (на перетині відповідних граф і рядки) взагалі не підлягає заповненню, то ставиться знак «X»; б) коли з якої-небудь причини відсутні відомості, то ставиться три крапки «...» або «Ні свед.», або «Н. св. »; в) при відсутності явища ставиться знак - (прочерк);

¦ у разі необхідності додаткової інформації, роз'яснює окремі позиції в таблиці, до неї даються спеціальні примітки (про сутність або обмеження сфери розповсюдження даного показника, що застосовується методології, використовуваних джерелах і т.д.).

Слід пам'ятати, що чим коротший і лаконічний текст заголовка таблиці, тим вона ясніше і зрозуміліше для читання і аналізу, природно, якщо це здійснюється не на шкоду її точності і пізнавальне ™.

Якщо назва таблиці складається з двох і більше пропозицій, крапка ставиться з метою відокремлення пропозицій друг від друга, але не після останнього. У заголовках граф допускаються точки тільки при необхідних скороченнях.

Наведені правил побудови та оформлення статистичних таблиць робить їх основним засобом представлення, обробки та узагальнення статистичної інформації про стан і розвиток аналізованих соціально-економічних явищ.

З конструкцією таблиць простих (лінійних) розподілів особливих складнощів зазвичай не виникає. Що ж стосується комбінаційних таблиць, то тут потрібно дати деякі методичні рекомендації, виходячи з практичного досвіду проведення досліджень.

Більшість комбінаційних таблиць при розрахунках в програмі SPSS формується в ході операції, що іменується кросстабуляція. Отримані в результаті кросстаба повинні бути, як і будь-які інші таблиці, наочні, доступні для огляду і, по можливості, розміщуватися в межах однієї сторінки. Тому перша рекомендація полягає в наступному: оскільки орієнтація тексту на сторінці в абсолютній більшості випадків буває «книжкова», а не «альбомна» (тобто сторінка більше по висоті, ніж по ширині), потрібно звертати увагу на співвідношення числа значень ( варіантів) тих змінних, зв'язок між якими буде відображена в кросстаба. При цьому ми радимо керуватися простим правилом: ту змінну, яка має більше можливих значень, краще розміщувати по рядках, а ту, у якій величина є нижчою, - по стовпцях. Спробуємо показати це на конкретному прикладі.

За результатами опитування, проведеного студентами МКІ в Нижньому Новгороді в грудні 2001 р і був присвячений  вивченню оцінок ситуації, що склалася протягом перших 100 днів після виборів нового губернатора, ми вирішили виявити зв'язок між віком виборців і рівнем їх електоральної активності (за фактом реальної участі у другому турі виборів губернатора). Для цього ми проводимо крос-табуляцію ( «перехресне» накладення розподілів відповідей на питання про вік і про участь у виборах). Мінлива «участь», згідно з анкетою, мала 3 значення (так, ні, не пам'ятаю); змінна «вік» - 5 значень (до 30 років; 30-39 років; 40-49 років; 50-59 років; 60 років і старше). Таким чином, таблиця може мати два різних види залежно від розташування змінних. Якщо ми розмістимо по рядках змінну «участь», а по стовпцях змінну «вік», то таблиця буде мати 3 рядки і 5 стовпців; а якщо точніше, то 6 рядків і 8 стовпців (6x8), оскільки потрібно додати і по рядках, і по одному стовпчику, по-перше, розміщення присудків, по-друге, варіанти «не дали відповіді», по-третє, суми. Якщо ж ми вчинимо навпаки, тобто розмістимо по рядках змінну «вік», а по стовпцях змінну «участь», то таблиця буде мати 7 рядків і 5 стовпців (7x5). Реально ці два варіанти розміщення будуть виглядати так, як показано в табл. 34а і 346. Для подальшого аналізу необхідно взяти до уваги ще одне правило: уважно відстежуйте, де ви розміщуєте незалежну змінну, і відповідно до цього задавайте команду на розрахунок відсотків в кросстаба. Нагадаємо процедуру розрахунків в SPSS. З огляду на, що в табл. 3.3а незалежна змінна - В даному випадку вік - розміщується по стовпцях, при розрахунку кросстабуляціі в програмі SPSS ми, перед тим як натиснути клавішу <ОК>, увійшли в діалогове вікно Options і там задіяли опцію

Column percentage(Відсоток за стовпцями), потім, натиснувши клавішу , повернулися в вікно Crosstabs і лише після цього натиснули . Відповідно, оскільки в табл. 346 незалежна змінна розміщується по рядках, ми вибирали опцію Row percentage(Відсоток по рядках).

Таблиця 34а Залежність участі у виборах від віку

 Участь у виборах  вік  всього
 Нема відповіді  до 30 років  30-39 років  40-49 років  50-59 років  60 років і старше
 Нема відповіді    
 відсоток  36,4    0,6  1,0    1,0  1,0
 Так
 відсоток  36,4  50,4  60,4  60,5  81,0  72,0  60,4
 немає
 відсоток  18,2  47,0  34,9  37,4  15,5  27,0  36,2
 Чи не пам'ятають  
 відсоток  9,1  2,7  4,1  1,0  3,6    2,4
 всього
 відсоток  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

Таблиця 346я Залежність участі у виборах від віку

 вік  Участь у виборах  всього
 Нема відповіді  Так  немає  Чи не пам'ятають
 Нема відповіді
 відсоток  36,4  36,4  18,2  9,1  1,3
 До 30 років  
 відсоток    50,4  47,0  2,7  32,1
 30-39 років
 відсоток  0,6  60,4  34,9  4,1  20,5
 40-49 років
 відсоток  1,0  60,5  37,4  1,0  23,7
 50-59 років  
 відсоток    81,0  15,5  3,6  10,2
 _60 Років істарше  
 відсоток  1,0  72,0  27,0    12,2
 всього
 відсоток  1,0  60,4  36,2  2,4  100,0

Нижче ми простежимо процедуру редагування в Word саме цього кросстаба і повторимо все його Дані в табл. 36.

Техніка редагування таблиць в текстовому редакторі Word10

Існує цілий ряд особливостей редагування даних, отриманих при розрахунках за допомогою пакета SPSS, в програмі текстового редактора Microsoft Word. Справа в тому, що результати своїх розрахунків пакет SPSS видає в форматі MS-DOS. Отриманий в SPSS файл накопичення отриманих результатів розрахунків (що виникає у вікні під назвою Output1') Зберігається з розширенням (.1st) -для версії 6.012 або (.lis) - для версії 4.0. Тому перед тим як відкрити його з програми Word, необхідно у віконці «Тип файлів» вибрати варіант «Все файли», інакше в переліку файлів він просто не відіб'ється. Після того як, вибравши потрібний файл, ви натиснете клавішу «відкрити», програма Word зробить запит щодо того формату, в який необхідно перетворити цей файл. У діалоговому вікні «Перетворення файлу» слід вибрати варіант «Текст DOS».

Наведемо приклад процедур (із зазначенням послідовності операцій) редагування конкретних таблиць. У згадуваному вище опитуванні щодо вивчення тих оцінок, які дають ніжегородци склалася після-виборної ситуації, перше питання анкети разом з варіантами відповідей звучав так:Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

постановка умови | Розщеплення бази даних | перекодування змінних | АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА | Frequency Table V1 | ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ | Вибір первинних змінних | Проведення факторного аналізу | інтерпретація факторів | Gt; Statistics - »Classify -4 К-Means Cluster ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати