На головну

Методи обробки та аналізу даних

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

У цьому розділі вказується спосіб обробки емпіричної інформації (ручний або машинний); зміст роботи з підготовки інформації до обробці (контроль якості заповнення анкет, ручна кодування відповідей на відкриті питання, редакція анкет, контроль на логічну несуперечливість і т.п.); обсяг підготовчої роботи і приблизні витрати на її виконання.

Зібрані в емпіричному дослідженні факти отримали в соціології назва даних. Поняття «соціологічні дані» і «емпіричні дані» в підручниках і словниках, як правило, спеціально не визначаються і зазвичай вважаються синонімами. Такого роду поняття вважаються чимось само собою зрозумілим, звичним, знайомим для кожного професійного соціолога. Ем  піріческіе дані з'являються тільки на певному етапі - після проведення польового обстеження (масового збору інформації на об'єктах).

З соціологічними даними можна робити такі операції: 1) готувати їх для обробки; шифрувати, кодувати і т.д .; 2) обробляти (вручну або за допомогою комп'ютера); табулювати, розраховувати багатовимірні розподілу ознак, класифікувати і т.д .; 3) аналізувати; 4) інтерпретувати.

Етап аналізу даних - комплекс процедур, складових стадії перетворення даних. В якості основних виділяються: етап підготовки до збирання та аналізу інформації; оперативний етап первинної обробки даних, перевірки надійності інформації, формування описових даних, їх інтерпретації; результуючий етап узагальнення даних аналізу і реалізації прикладної функції. На кожному етапі вирішуються відносно самостійні завдання. Разом з тим хід аналізу в дослідженні відрізняється досить високою гнучкістю. Поряд із загальною і встановленої послідовністю етапів складаються певна циклічність і ітеративний ряду процедур, виникає необхідність повернення до колишніх етапах. Так, в ході інтерпретації отриманих показників та перевірки гіпотез для уточнення (пояснення) формуються нові подмассіви даних, змінюються або будуються нові гіпотези і показники. Відповідно, представлені в схемах етапи і процедури аналізу задають лише загальний напрямок циклу аналізу даних.

Аналіз даних являє собою своєрідну «вершину» всієї процедури соціологічного дослідження, її результатом, заради якого все, власне, і проробляється. Методи аналізу даних описуються відповідно до розроблюваної методикою збору інформації. Вказуються такі універсальні процедури аналізу, як отримання первинних (лінійних) розподілів відповідей на питання анкети; подвійні (парні) зв'язку між досліджуваними ознаками (змінними); коефіцієнти зв'язку, які будуть отримані на ЕОМ.

Мал. 6. Аналіз даних - найбільш важлива частина соціологічного дослідження

Аналіз даних - основний вид робіт соціологічного дослідження, спрямований на виявлення стійких, істотних властивостей, тенденції досліджуваного об'єкта; включає виділення і розрахунок показників, обгрунтування і доказ гіпотез, побудова висновків дослідження. На його основі підтримується логічна стрункість, послідовність, обґрунтованість всіх процедур дослідження.

Основне призначення аналізу даних: зафіксувати інформацію про досліджуваному об'єкті у вигляді ознак, визначити її надійність, виробити об'єктивні і суб'єктивно-оцінні характеристики і показники досліджуваного процесу, обґрунтувати і перевірити гіпотези, узагальнити результати дослідження, встановити напрямки і форми їх практичного застосування.

Основні нормативні вимоги: керівна роль теоретичних вимог, методологічних принципів; концептуальна взаємозв'язок всіх етапів аналізу з програмою дослідження, забезпечення повноти, надійності інформації і продедур достовірності результатів дослідження; систематизація, стиснення і більш повне вираження інформації за рахунок використання на всіх етапах аналізу логічних, математико-статистичних та інформаційних методів, ефективних процедур, сучасних технічних засобів; ітеративна процесу аналізу, підвищення рівня обгрунтованості інформації на кожному наступному етапі дослідження; всемірне використання компетенції фахівців, розвиток творчої ініціативи виконавців.

Програма аналізу даних є складовою частиною програми соціологічного дослідження. Її провідні завдання: визначення виду і складу необхідної інформації, визначення способів, засобів її реєстрації, вимірювання, обробки і перетворення, забезпечення надійності даних, визначення форм інтерпретації, узагальнення даних, встановлення способів практичного застосування результатів дослідження.

Вимірювання - це приписування, відповідно до певних правил, числових значень об'єктам, їх ознаками у вигляді емпіричних індикаторів і математичних символів. З його допомогою дається кількісна та якісна оцінка властивостей, ознак об'єкта. Воно може бути розглянуто як побудова математичної моделі певної емпіричної системи. Процедура вимірювання включає три основних етапи: виділення вимірюваних величин з усього набору можливих величин, що характеризують об'єкт; знаходження еталона; співвіднесення еталона з вимірюваноївеличиною і отримання відповідної числової характеристики.

Важливим інструментом вимірювання виступають в соціології вимірювальні шкали. Вимірювальна шкала - основний інструмент соціального виміру, як еталон служить засобом фіксації тієї чи іншої сукупності значень, що цікавлять дослідника. Шкала встановлює певну послідовність індикаторів. Вона є засобом аналізу статистичного матеріалу. В ході вимірювання з її допомогою якісно різнорідні дані наводяться до порівнянним кількісними показниками. Залежно від характеру вимірюваних ознак і завдань їх аналізу використовуються різні шкали: номінальна (для класифікації об'єктів, їх ознак), порядкова (для порівняння інтенсивності прояву ознаки за зростанням і зменшенням), інтервальна (для аналізу інтенсивності властивостей об'єктів, виражених величинами, розбитими на рівні інтервали), шкала відносин (для відображення відносин пропорції).

Організаційний план дослідження

Організаційний план описує розподіл в часі виконання етапів і окремих процедур дослідження. Він будується за схемою, традиційної для будь-якого плану роботи, що включає зміст виконуваних видів робіт, виконавців і терміни виконання. У плані дослідження соціолог вказує лише найбільші розділи.

Організаційна робота в цілому складається з наступних етапів:

¦ організація відносин із замовниками та співвиконавцями дослідження: а) оформлення договорів і угод; б) забезпечення доступності джерел інформації (документів, які спостерігаються ситуацій, респондентів); в) забезпечення організаційних умов для проведення польового дослідження (час, приміщення, умови, оргтехніка);

¦ фінансове і кадрове забезпечення дослідження;

¦ тиражування методичного інструментарію;

¦ проведення пробного дослідження;

¦ проведення основного дослідження;

¦ обробка результатів дослідження;

¦ інтерпретація емпіричних даних і перевірка робочих гіпотез дослідження;

¦ обгрунтування теоретичних висновків дослідження;

¦ розробка практичних рекомендацій;

¦ обговорення із замовниками результатів і практичних рекомендацій;

¦ впровадження практичних рекомендацій і (або) контроль за їх впровадженням;

¦ оцінка ефективності впровадження практичних рекомендацій.

Таким чином, в методичну частину програми соціологічного дослідження входять три важливих компонента, по відношенню до яких інші елементи займають другорядне місцем:

¦ Методи вибірки.

¦ Методи збору даних.

¦ Методи аналізу даних.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ПРОГРАМУ | Формулювання та обґрунтування проблеми дослідження | Цілі і завдання дослідження | Визначення об'єкта і предмета дослідження | Логічний аналіз основних понять | теоретична інтерпретація | висування гіпотез | Емпірична інтерпретація понять | Гіпотези в маркетинговому дослідженні | вибірка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати