На головну

Диференційовані і узагальнюючі (комплексні) показники ефективності виробництва

  1. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  2. А. Епоха масового виробництва (1860-1930).
  3. Абсолютні і відносні показники зміни структур
  4. Абсолютні і відносні показники зміни структури
  5. автоматизація виробництва
  6. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства
  7. Азіатський спосіб виробництва: історичне місце

В цілому показники ефективності можна класифікувати за такими ознаками:

- За рівнем узагальнення (економіка в цілому, галузь, підприємство, бригада, ланка, окремий працівник);

- Характером вимірників (макроекономічні та мікроекономічні, соціальні та економічні, вартісні, натуральні і трудові, абсолютні та відносні);

- Ступеня узагальнення (критеріальний, інтегральний, загальні - на підставі ресурсного, витратного, результатного методів) і ін.

Для визначення абсолютної економічної ефективності використовується система показників, в рамках якої розрізняють узагальнюючі і диференційовані показники. Узагальнюючі показники характеризують ефективність виробництва в цілому. Наприклад, до них відносяться показники: рентабельність продукції, рентабельність виробництва, витрати на один рубль випущеної (товарної, реалізованої) продукції.

диференційовані показники характеризують ефективність використання конкретних видів ресурсів і витрат. Для розрахунку диференційованих показників абсолютної ефективності використовуються два підходи: ресурсний і витратний.

при ресурсному підході в основі розрахунку використовується величина виробничих ресурсів: персоналу, основних виробничих фондів та оборотних коштів.

Персонал характеризується показником чисельності працюючих. Відповідно, до показників ефективності його використання належать трудомісткість, трудоотдачу і відносна економія чисельності працюючих. трудомісткість визначається в декількох значеннях: як трудовий вимірник обсягу випущеної продукції в нормо-годинах, як вимірювач витрат живого праці на одиницю продукції в натуральному або вартісному вираженні і через чисельність трудових ресурсів і фонду часу роботи одного працюючого. трудомісткість (Те) Визначається за такими формулами:

Те = ВП / ТР;

де ТР - трудові ресурси, чол .; F - фонд часу роботи одного працюючого, год .; ВП - Випуск продукції протягом певного календарного періоду в натуральному або вартісному вимірі.

На практиці найчастіше використовують показник - вироблення. вироблення (В) Показує величину результату, що припадає на одиницю трудових ресурсів, і визначається за формулою:

В = 1 / Те,

Відносна економія чисельності працюючих (  ) Визначається за формулою:

,

де  - Чисельність працюючих відповідно в базовому і звітному періодах; Jвп - Індекс випуску продукції в планованому або звітному році в порівнянні з базисним роком.

Ефективність використання основного капіталу (основних фондів) в рамках ресурсного підходу визначається показниками - фондомісткість, фондовіддача і відносна економія основних виробничих фондів.

фондомісткість (Ф) Показує величину основних виробничих фондів, що припадає на одиницю продукції, виробничої протягом певного календарного періоду, і визначається за формулою:

,

де ОФ - Вартість основних виробничих фондів, млн. Руб.

фондовіддача (Ф0) Показує величину результату виробничо-господарської діяльності, що припадає на один рубль вартості основних виробничих фондів, і визначається за формулою:

,

Відносна економія основних виробничих фондів розраховується за формулою:

,

де и  - Вартість основних виробничих фондів відповідно в базовому і звітному періодах, млн. Руб.

Для оцінки ефективності використання оборотних фондів використовуються ресурсні показники: оборотна фондомісткість, зворотний фондовіддача і відносна економія оборотних фондів.

зворотний фондомісткість показує величину оборотних фондів, що припадає на одиницю виробленої продукції, і визначається за формулою:

,

де ОбФ - Оборотні фонди, млн. Руб.

зворотний фондовіддача (ОбФо) показує величину результату, що припадає на один рубль оборотних фондів, і розраховується за формулою:

,

Відносна економія оборотних фондів (  ) Визначається за формулою:

,

де и  - Оборотні фонди відповідно базового і звітного періоду, млн. Руб.

Витратний підхід від ресурсного відрізняється тим, що в основі розрахунків показників ефективності використовується не величина наявних ресурсів, а тільки та їх частина, яка витрачена на випуск продукції в поточному періоді.

при витратному підході виділяють наступні групи витрат, які приймаються в основу розрахунку показників ефективності, а саме: заробітна плата, що характеризує міру використання в процесі виробництва трудових ресурсів; амортизація, що відображає використання основних фондів; величина спожитих в поточному періоді матеріальних витрат, що виражає міру використання оборотних фондів; інвестиційні витрати, вкладені в розвиток виробництва.

Для оцінки ефективності використання витрат праці використовуються такі показники: зарплатоемкость, зарплатоотдача і відносна економія фонду заробітної плати.

зарплатоемкость (ЗПе) Показує величину заробітної плати, що припадає на одиницю виробленої продукції, і визначається за формулою:

,

де  - Сума заробітної плати, виплачена працюючим протягом певного календарного періоду, млн. Руб.

зарплатоотдача (ЗПо) Показує величину результату, що припадає на один рубль виплаченої заробітної плати, і визначається за формулою:

,

Відносна економія заробітної плати (  ) Визначається за формулою:

,

де и  - Сума виплаченої заробітної плати відповідно в базовому і звітному періодах, руб.

В рамках витратного підходу для оцінки ефективності амортизації використовують такі показники: амортоемкость, амортоотдача, відносна економія амортизаційних відрахувань.

Амортоемкость (Аё) Показує величину амортизаційних відрахувань, що припадає на одиницю виробленої продукції протягом певного календарного періоду, і розраховується за формулою:

,

де АТ - Амортизаційні відрахування від вартості основних виробничих фондів, нараховані протягом певного календарного періоду, млн. Руб.

Амортоотдача (Ао) Показує величину результату, що припадає на один рубль амортизаційних відрахувань, нарахованих протягом певного календарного періоду. Вона розраховується за формулою:

,

Відносна економія амортизаційних відрахувань (  ) Визначається за формулою:

,

де и  - Амортизаційні відрахування відповідно до базового і звітного періоду, млн. Руб.

Для оцінки ефективності матеріальних витрат використовуються показники: матеріаломісткість, матеріаловіддача і відносна економія матеріальних витрат. В процесі виробництва оборотні фонди споживаються і приймають форму матеріальних витрат.

матеріаломісткість (Мё) Показує величину матеріальних витрат, що припадає на одиницю виробленої продукції, і визначається за формулою:

,

де МОЗ - Матеріальні витрати, млн. Руб.

матеріаловіддача (Мо) Показує величину результату, що припадає на один рубль матеріальних витрат і розраховується за формулою:

,

Відносна економія матеріальних витрат (  ) Розраховується за формулою:

,

де  - Матеріальні витрати відповідно базового і звітного періоду, млн. Руб.

Особливе місце в системі диференційованих показників займають показники ефективності інвестицій (капітальних вкладень у виробництво), в той же час вони є інвестиційним ресурсів. Використання інвестиційних ресурсів виражається у величині одноразових витрат. Показниками, що характеризують ефективність їх використання, є наступні: капіталомісткість, капиталоотдача і відносна економія інвестицій.

капіталомісткість (Кё) Показує величину капітальних вкладень (інвестицій), що припадає на одиницю приросту обсягу виробленої продукції, і розраховується за формулою:

,

де КВ - Капітальні вкладення у виробництво, млн. Руб .; ?ВП - Приріст випуску продукції, обумовлений даними капітальними вкладеннями, в натуральних або вартісних вимірниках.

Капіталоотдача (Ко) Показує величину приросту, що припадає на одиницю капітальних вкладень, що викликали цей приріст, і визначається за формулою:

,

Відносна економія капітальних вкладень (інвестицій)квотн) Визначається за формулою:

,

де  - Капітальні вкладення відповідно в базовому і звітному періоді, млн. Руб.

При розрахунку ефективності інвестицій їх величина зіставляється не з повним величиною результату, а з його приростом, бо за рахунок реалізації інвестицій забезпечується введення і приріст виробничих фондів. Це в свою чергу дає приріст ефекту у вигляді приросту випуску продукції.

приклад. Розрахувати показники абсолютної (загальної) економічної ефективності використовуючи наступні дані:

 показники  Од. вим.  величина
 Обсяг випущеної (реалізованої) продукції  Млн. руб.
 прибуток  Млн. руб.
 Собівартість випущеної продукції  Млн. руб.
 Матеріальні витрати  Млн. руб.
 Оплата праці  Млн. руб.
 амортизація  Млн. руб.
 Вартість основних виробничих фондів  Млн. руб.
 Оборотні кошти  Млн. руб.
 чисельність працюючих  Чол.
 Приріст прибутку, отриманої в результаті здійснення капітальних вкладень  Млн. руб.
 Капітальні вклади  Млн. руб.
 Приріст випуску продукції в результаті здійснення капітальних вкладень  Млн. руб.

1. Узагальнюючі показники:

Рентабельність продукції: (375/1625) х 100% = 23,1%

Рентабельність обороту: (375/2500) х 100% = 15%

Витрати на один рубль випущеної продукції: 1625/2500 = 0,65 руб. / Руб.

Рентабельність виробництва: (375 / (5720 + 2030)) х 100% = 4,8%

2. Диференційовані показники, обчислені на основі ресурсного підходу:

Фондовіддача: 2500/5720 = 0,44 руб. / Руб.

Фондомісткість: 5720/2500 = 2,3 руб. / Руб.

Фондовіддача оборотних коштів: 2500/2030 = 1,2 руб. / Руб.

Фондомісткість оборотних коштів: 2030/2500 = 0,8 руб. / Руб.

Рентабельність основних фондів: (375/5720) х 100% = 6,6%

Рентабельність оборотних коштів: (375/2030) х 100% = 18%

Вироблення: 2500/639 = 3,91 руб. / Чол.

Трудомісткість: 639/2500 = 0,25 чол. / Руб.

3. Диференційовані показники, обчислені на основі витратного підходу:

Капіталоотдача: 710/650 = 1,09 руб. / Руб.

Капіталомісткість: 650/710 = 0,91 руб. / Руб.

Рентабельність капітальних вкладень: (150/710) х 100% = 21%

Амортоотдача: 2500/163 = 15,3 руб. / Руб.

Амортоемкость: 163/2500 = 0,06 руб. / Руб.

Рентабельність амортизаційних відрахувань: (375/163) х 100% = 230%

Зарплатоотдача: 2500/114 = 21,9 руб. / Руб.

Зарплатоемкость: 114/2500 = 0,04 руб. / Руб.

Рентабельність заробітної плати: (375/114) х 100% = 328,9%

Матеріаловіддача: 2500/1040 = 2,4 руб. / Руб.

Матеріаломісткість: 1040/2500 = 0,4 руб. / Руб.

Рентабельність матеріальних витрат: (375/1040) х 100% = 36%

Порівняльна ефективність обчислюється при виборі одного варіанта витрат в порівнянні з іншими і характеризує економічні переваги одного варіанта в порівнянні з іншими варіантами вирішення будь-якої виробничої завдання (наприклад, вибір більш ефективного варіанту розширення, використання основних фондів; вибір більш ефективного варіанту впровадження нової техніки ( технології); вибір ефективного виду сировини, матеріалів, палива з кількох наявних взаємозамінних видів та інші).

 Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

продукції | Калькулювання собівартості продукції | Шляхи зниження собівартості | ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Принципи ціноутворення і ціноутворюючі фактори | Методи формування цін. Державне регулювання цін | ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА | Рентабельність і фактори, що впливають на підвищення її рівня | УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ | Сутність загальної (абсолютної) порівняльної економічної ефективності виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати