На головну

Рентабельність і фактори, що впливають на підвищення її рівня

  1. А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника.
  2. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.
  3. Адміністратора будь-якого рівня управління, що організує роботу, керуючись сучасними методами та ін.
  4. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва
  5. Аналіз наслідків встановлення стелі цін і нижнього рівня ціни
  6. Аналіз технічного рівня виробництва
  7. Аналіз рівня організації виробництва

Для оцінки ефективності роботи підприємства недостатньо використовувати тільки показник прибули, який характеризує абсолютний економічний ефект. Наприклад, два підприємства одержують однаковий прибуток, але при цьому задіюють нерівний капітал, мають різну вартість виробничих фондів. Рівень віддачі витрат і ступінь використання ресурсів характеризує відносний показник ефективності виробництва, іменований рентабельністю.

рентабельність (Від нім. Rentabel - прибутковий) в широкому сенсі означає ефективність, прибутковість, прибутковість підприємства або підприємницької діяльності. В основі побудови коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше чистої) або до витраченим коштам, або до виручки від реалізації, або до активів підприємства.

Показники рентабельності можна поділити на такі основні групи (табл. 3.3.1):

Таблиця 3.3.1 Основні показники рентабельності

 показники рентабельності  Формула розрахунку  призначення
 Рентабельність окремих видів продукції  Характеризує прибутковість різних видів продукції, всієї товарної продукції і рентабельність (прибутковість) виробництва
 Рентабельність всієї товарної продукції  
 рентабельність виробництва
 Рентабельність реалізації (продажу)  Показує, який відсоток прибутку отримує підприємство з кожної гривні реалізації
 Рентабельність активів (капіталу)  Характеризує віддачу, яка припадає на рубль середньорічної вартості відповідних активів
 Рентабельність необоротних активів
 Рентабельність поточних активів
 Рентабельність власного капіталу  Характеризує прибуток, що припадає на карбованець власного капіталу, рівного величині активів за мінусом боргових зобов'язань

На зростання прибутку і рівня рентабельності впливають такі чинники:

1. Зростання обсягів реалізації в натуральному вираженні.

2. Збільшення ціни продукції.

3. Зниження витрат на виробництво і реалізацію, в тому числі

- Скорочення витрат матеріалів на одиницю продукції,

-Скорочення зворотних відходів,

- Зниження ціни на сировину і матеріали,

- Скорочення зайвої чисельності;

- Скорочення управлінських і комерційних витрат

4. Збільшення найбільш рентабельних видів продукції в загальному обсязі продажів.

5. Поліпшення ефективності використання активів.

6. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції і т.д.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття прибутку і її основні функції

2. Доходи і витрати підприємства

3. Основні види прибутку

4. Що таке загальний прибуток підприємства і як вона визначається?

5. Як розрахувати прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг?

6. Що таке операційні доходи підприємства?

7. Що включається до складу доходів від позареалізаційних операцій?

8. Як розрахувати оподатковуваний прибуток підприємства?

9. Поняття прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, і її розподіл на підприємстві.

10. Чим відрізняється загальна бухгалтерська прибуток від економічної?

11. Економічний сенс показника рентабельності. Які показники рентабельності Ви знаєте?

12. Які фактори впливають на величину прибутку і рентабельності?

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Денисов, А. Ю. Економічне управління підприємством і корпорацією. , 2002

2. Мокій, М. С. Економіка підприємства / М. С. Мокій, Л. Г. Скамай, М. І. Трубочкіна. М., Инфра-М, 2000.

3. Романенко, І. В. Економіка підприємства. , 2002

4. Сенько, А. Н., Крум Е. В. Економіка підприємства. Практикум / А. Н. Сенько, Е. В. Крум. Мінськ, Вишейшая школа, 2002.

5. Скляренко В. К. Економіка підприємства. М., 2001.

6. Граничні рівні рентабельності товарів (робіт, послуг), що виробляються і реалізовуються організаціями-монополістами на території Республіки Білорусь // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ 2009

7. Економіка підприємства. 100 екзаменаційних відповідей / під ред. А. С. Пелиха. Ростов н / Д, 2000.

8. Економіка підприємства / під ред. Горфинкеля В. Я. М., 2001.

9. Кантор, Е. Л. Економіка підприємства / Е. Л. Контор, Г. Л. Маловікова, В. Е. Кантор. - СПб., 2007Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Тарифна система. Функції тарифних ставок і окладів | Основні види додаткової оплати праці | Методика розрахунку прибуткового податку | Порядок та умови індексації доходів | продукції | Калькулювання собівартості продукції | Шляхи зниження собівартості | ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Принципи ціноутворення і ціноутворюючі фактори | Методи формування цін. Державне регулювання цін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати