На головну

Визначення потреби підприємства в трудових ресурсах

  1. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  2. Identification - упізнання, розпізнавання, ідентифікація, визначення
  3. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  4. VI. Визначення понять.
  5. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  6. А) фізіологічні (потреби у відтворенні роду, їжі, диханні, одязі, житлі, відпочинку та ін.);
  7. А. Визначення розрахункової вологості ґрунту робочого шару

З огляду на динамічність трудових ресурсів підприємства і зміни у виробництві, на підприємстві здійснюється розрахунок достатності трудових ресурсів для забезпечення виробничого процесу. Цей розрахунок базується на даних, отриманих в результаті складання балансу робочої сили підприємства, балансу робочого часу та балансу робочих місць.

Мета складання балансу робочої сили підприємства полягає в тому, щоб в першу чергу визначити додаткову потребу в робочій силі за категоріями працюючих. Складання балансу передбачає зіставлення наявних трудових ресурсів в розрізі категорій з необхідної їх величиною (потребою).

При розрахунку наявних трудових ресурсів виходять з:

- Наявності на початок аналізованого періоду;

- Знову прийнято на роботу протягом аналізованого періоду;

- Звільнено протягом аналізованого періоду;

- Наявність на кінець періоду.

для розрахунку потреби в трудових ресурсах на підприємстві застосовуються такі методи розрахунку:

- По трудомісткості виробничої програми;

- За нормами виробітку;

- По робочих місцях і нормах обслуговування;

- За нормами чисельності;

- За нормативами типових структур управління.

За методом трудомісткості виробничої програми розраховується потреба в робочих основного і допоміжного виробництва. Причому, даний метод можна застосовувати тільки для нормованих видів робіт. Можна сказати, що він застосовується для визначення потреби в робочих, зайнятих на роботах з відрядною формою оплати праці. Розрахунок здійснюється за формулою:

Ч1 = (?Nj ХTj) / Fn х kb

де, Nj - Річна виробнича програма j-го виробу, шт .; Tj - Планова трудомісткість j - го вироби, що виготовляється даною категорією робітників, годину; Fn - Номінальний річний фонд часу робітника, год; kb - Коефіцієнт виконання норм виробітку

При розрахунку потреби в робочих методом за нормами виробітку, Необхідна чисельність розраховується за формулою:

де, Hbj - Річна норма вироблення робочого за j -му виробу, шт .; Kb - Коефіцієнт виконання норм часу.

приклад. Розрахувати планову чисельність робітників-відрядників виробничої дільниці за професіями на підставі даних, представлених в таблиці:

 Найменування виробу  Випуск продукції, шт.  Планова норма часу в хвилинах, на роботи
 токарні  фрезерні  свердлильні
 4 розряд  6 розряд  5 розряд  6 розряд  4 розряд
 «А» -
 «Б»

Середній відсоток виконання норм виробітку встановлений за планом: токарі - 120%, фрезерувальники - 125%, Сверловщики - 110%. Річний фонд робочого часу одного робітника - 1800 год.

Чисельність токарів 4 розряду: (20 х 100000 + 16 х 50000): (60 х 1,2 х 1800) »22 чол.

Чисельність токарів 6 розряду: (8 х 100000 + 12 х 50000): (60 х 1,2 х 1800) »11 чол.

Чисельність фрезерувальників 5 розряду: (22 х 100000 + 26 х 50000): (60 х 1,25 х 1800) »26 чол.

Чисельність фрезерувальників 6 розряду: (25 х 50000): (60 х 1,25 1800) »9 чол.

Чисельність Сверловщики 4 розряду: (20 х 100000 + 9 х 50000): (60 х 1,1 х 1800) »21 чол.

Метод розрахунку потреби по робочих місцях і нормах обслуговування застосовується при розрахунку чисельності робочих, яким доводяться норми обслуговування. Цей метод можна застосовувати для розрахунку потреби в робочих-погодинників. Для розрахунку використовується формула:

Ч3 = (М х Ксм) / Но або Ч3 = (S х Ксм) / Нo

де м - кількість обслуговуваних робочих місць, шт .; S - обслуговується площа, кв.м .; Досм - Коефіцієнт змінності; Но - Норма обслуговування (кількість робочих місць, величина площі, що обслуговуються робітником), шт.

Метод розрахунку за нормами чисельності застосовується тоді, коли одне робоче місце обслуговується декількома робочими. При цьому використовується формула:

Ч4 = М х Нч х Ксм,

де Нч - Норма чисельності (тобто чисельність працівників, які обслуговують одне робоче місце).

Метод розрахунку за нормативами типових структур управління застосовується для визначення потреби в службовців і враховується при розробці штатного розкладу підприємства.

Баланс робочого часу дозволяє отримати уявлення про ефективність використання робочого часу на підприємстві. Базовою одиницею для його складання служать нормо-години. Баланс робочого часу складається з двох частин. У першій частині відображаються ресурси праці. Тут вказується:

- Чисельність робітників (чоловік);

- Ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника в рік, (в годинах). Окремо або в тому числі може вказуватися чисельність робітників-відрядників;

- Розраховується ефективний фонд праці шляхом множення чисельності робітників на річний ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника (нормо-години).

У другій частині показується використання ресурсів праці. У цій частині, як правило, виділяються наступні напрямки:

- Витрати праці (в нормо-годинах), здійснені на випуск якісної і комплектної продукції;

- Витрати праці на браковану продукцію;

- Витрати праці, пов'язані з відхиленнями від нормальних умов роботи;

- Витрати праці на виконання робіт, не передбачених виробничою програмою;

- Втрати праці, пов'язані з організаційно - технічними неполадками і порушеннями трудової дисципліни і т.д.

Баланс робочих місць та чисельності працівників складається для встановлення наявності зайвих або незайнятих робочих місць, які впливають на співвідношення праці і основного капіталу і, відповідно, на рівень ефективності використання даних факторів виробництва.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що розуміється під трудовими ресурсами?

2. Як класифікуються трудові ресурси підприємства?

3. Що служить джерелом трудових ресурсів підприємства?

4. Які особливості сучасного ринку праці?

5. У чому відмінність між поняттями «трудові ресурси підприємства» і «персонал підприємства»?

6. Визначте, що розуміється по структурою трудових ресурсів підприємства.

7. Який показник застосовується для визначення чисельності працівників за певний період?

8. Як визначається середньооблікова чисельність працівників і для яких цілей використовується?

9. Для яких цілей розробляється штатний розклад?

10. Назвіть показники, які використовуються для характеристики руху трудових ресурсів на підприємстві та приведіть методику їх розрахунку.

11. Що розуміється під «продуктивністю праці», які показники і методи використовуються для її вимірювання?

12. Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці і приведіть їх класифікацію.

13. Що розуміється під резервами зростання продуктивності праці?

14. Які методи застосовуються для планування зростання продуктивності праці?

15. Наведіть особливості планування зростання продуктивності праці по техніко-економічним чинникам.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Методика розрахунку продуктивності праці // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ 2009

2. Методика по формуванню і розрахунку балансу трудових ресурсів // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ 2009

3. Трудовий кодекс Республіки Білорусь // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ 2009

4. Економіка підприємства: Учеб. посібник / Л. М. Нехорошева, Н. Б. Антонова, М. А. Зайцева та ін .; За заг. ред. Л. Н. Нехорошеву. - Мн .: Виш. шк .., 2003.

5. Рекомендації щодо посилення взаємозв'язку заробітної плати і продуктивності (ефективності) праці в комерційних організаціях // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ 2009

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Економічна характеристика основних виробничих фондів | Відтворення основних виробничих фондів | Ефективність використання основних виробничих | коефіцієнт змінності | Амортизація основних засобів | Лізинг основних засобів | Сутність, склад і структура оборотних коштів | Кругообіг оборотних коштів | Нормування оборотних коштів | ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати