Головна

Нормування оборотних коштів

  1. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  2. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
  3. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  5. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  6. IV. НАЗАЧЕНІЕ КОНЛАНГА Огір ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОВ
  7. variability in language - варіативність мовних засобів

Нормування оборотних коштів полягає в розробці норм за видами товарно-матеріальних цінностей і витрат, а також заходів, що сприяють підвищенню ефективності використання оборотних коштів.

Значення нормування оборотних коштів:

- Забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва і реалізації продукції;

- Дозволяє ефективно використовувати оборотні кошти на кожному підприємстві;

- Сприяє зміцненню режиму економії, виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів;

- Забезпечує оптимальну потребу в оборотних коштах;

- Забезпечує управління розмірами запасів.

Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві.

При нормуванні оборотних коштів необхідно враховувати залежність від наступних факторів:

- Тривалість виробничого циклу виготовлення продукції;

- Узгодженість і чіткість в роботі заготівельного, обробних і випускаючих цехів;

- Умов постачання;

- Віддаленість постачальників від споживачів;

- Швидкості перевезень, виду і безперебійності роботи транспорту;

- Часу підготовки матеріалів для запуску їх виробництва;

- Умов реалізації продукції;

- Системи і форми розрахунків, швидкості документообігу, можливості і прогнозування факторингу.

Нормуються наступні елементи оборотних коштів:

- Виробничі запаси;

- незавершене виробництво;

- витрати майбутніх періодів;

- Готова продукція на складі підприємства;

- Грошові кошти в касі та на зберіганні.

У процесі нормування оборотних коштів розробляються норми і нормативи.

Норма оборотних коштів - Це відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обгрунтованого запасу товарно-матеріальних цінностей. Вона встановлюється в днях.

Норматив оборотних коштів - Це мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечують господарську діяльність підприємства.

Якщо норми оборотних коштів можуть бути встановлені на відносно тривалий період, то нормативи розраховуються на конкретний період рік (квартал, місяць, декада).

Нормування оборотних коштів включає:

- Визначення норм запасу оборотних коштів в днях;

- Визначення нормативів всіх оборотних коштів у грошовому вираженні, в тому числі по кожному елементу.

Загальний норматив оборотних коштів або сукупна потреба в оборотних коштах підприємства(Нобщ) визначається як сума приватних нормативів, розрахованих за окремими елементами оборотних коштів за формулою:

Нобщ = Н пз + ННП + Нбр + Нгп + Ндс,

де Н пз - норматив виробничих запасів; ННП - норматив незавершеного виробництва; Нбр - норматив витрат майбутніх періодів; Нгп - норматив готової продукції; Пдв - норматив грошових коштів в касі і на зберіганні.

Норматив виробничих запасів складається з поточного, страхового, транспортного та технологічного запасу.

Поточний запас (ТЗ) призначений для забезпечення виробничого процесу матеріальними ресурсами між двома поставками. Його величина визначається зазвичай в межах половини середнього інтервалу між поставками. Максимальна величина поточного запасу в натуральних одиницях виміру (тоннах) розраховується на основі норми запасу в добі (Тн) І середньодобового споживання матеріалів (Рсут) В тоннах. В цьому випадку максимальна величина поточного запасу визначається за формулою:

ТЗ = Тн х Рсут

Страховий запас (СЗ) може розраховуватися двома способами: за середнім відхиленням фактичних строків поставки від планових або за часом, необхідному для термінового оформлення замовлення та доставки матеріальних ресурсів від постачальника до споживача. При укрупненої оцінці може прийматися в розмірі 50% середньодобового споживання матеріалу (Рсут), помноженого на розрив в інтервалі поставок (ІСтор), Тобто різницю між фактичним часом поставки (Іф) і плановим (ІПЛ) і визначається за формулою:

СЗ = Рсут (Іф - ІПЛ) * 0,5

Необхідність мати страховий запас пояснюється постійним порушенням термінів поставок матеріальних ресурсів з боку постачальника. У разі, якщо це порушення пов'язане з транспортною організацією створюється транспортний запас, що включає ті оборотні фонди, які відволікаються від дня оплати рахунку постачальника і до прибуття вантажу на склад.

транспортний запас (ТрЗ) створюється в разі перевищення строків вантажообігу в порівнянні з термінами документообігів. Його розрахунок ведеться аналогічно розрахунку страхового запасу за формулою:

ТрЗ = Рсут * (Іф - ІПЛ) * 0,5

технологічний запас (ТехЗ) створюється, коли поставлені матеріальні ресурси не повністю відповідають вимогам технологічного процесу і до запуску у виробництво повинні пройти відповідну обробку (наприклад видалення з поверхні металу іржі) і визначається за формулою:

ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТрЗ) * Дотих

де Ктих - Коефіцієнт технологічності матеріалу, який встановлюється у відсотках комісією з представників постачальників і споживачів.

Обсяг поставки матеріалу (Н пз) дорівнює сумі чотирьох запасів і визначається за формулою:

Нпз = ТЗ + СЗ + ТрЗ + ТехЗ

Розрахунок поставки матеріалу в вартісному вираженні (Н пзст) Визначається за формулою:

Нпзст = Цм,* Нпз

де Цм - Ціна придбання матеріалу.

Загальний норматив виробничих запасів визначається за формулою:

n

Нпззаг = ?Зj,

j= 1

де Зj - виробничий запас за окремим видом (групі) матеріалу.

приклад: Визначте вартість поставки матеріальних ресурсів, якщо середньодобове споживання матеріалу 7,2 тонни, ціна 1 т Цм= 10 тис.руб, інтервал планової поставки Іпл= 9 днів, страховий запас СЗ = 3 дні, транспортний запас ТрЗ = 2 дня, технологічний запас ТехЗ = 3%.

Поточний запас: 7,2 * 9 = 64,8 т. Страховий запас: 7,2 * 3 * 0,5 = 10,8 т. Транспортний запас: 7,2 * 2 * 0,5 = 7,2 т. технологічний запас: (64,8 + 10,8 + 7,2) * 0,03 = 2,48 т. Загальний обсяг поставки в натуральному вираженні: Нпззаг = 64,8 + 10,8 + 7,2 + 2,48 = 85,28 т. Вартість поставки матеріальних ресурсів: 10 * (64,8 + 10,8 + 7,2 + 2,48) = 852,8 тис. руб.

Норматив в оборотних коштах по незавершеному виробництву (Ннп) Визначається за формулою:

Ннп= Вд* Тп* Доз

де вд - Середньоденний випуск продукції за собівартістю, тис.руб; Тп - Тривалість виробничого циклу; Доз - Коефіцієнт наростання витрат.

Наростання витрат у виробничому процесі може відбуватися рівномірно і нерівномірно.

При рівномірному наростанні витрат, тобто на підприємства з рівномірним випуском продукції коефіцієнт наростання витрат визначається за формулою:

де а - початкові витрати (на сировину, матеріали, покупні напівфабрикати); в - всі інші витрати; 0,5 - коефіцієнт, що характеризує рівномірність наростання наступних витрат.

Норматив оборотних коштів по видатках майбутніх періодів визначається за формулою:

Нбп = Он + ЗБПЛ - Зспл,

де Прон - Залишок витрат майбутніх періодів на початок планованого року (тис. Руб); ЗБПЛ - Витрати майбутніх періодів в майбутньому році, передбачені відповідними кошторисами (тис. Руб.); Зспл - Витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню на собівартість продукції майбутнього року відповідно до кошторису виробництва (тис. Руб).

Норматив оборотних коштів у запасах готової продукції (Нгп) є твір планової собівартості середньодобового випуску товарної продукції на час від надходження її на склад до відправлення зі станції з урахуванням часу на оформлення транспортних розрахункових документів за формулою:

Нгп= ДПодн* Нг,

де ДПодн - Одноденний випуск готової продукції за собівартістю (тис. Руб); Нг - Норма запасу готової продукції (дні).

приклад: Оборот товарів за купівельними цінами на квартал 1 900 тис. Руб., Норма запасу товарів - 3 дні. Визначити норматив в оборотних коштах по запасах товарів тис. Руб.

ДПодн = 1900/90 = 21тис. руб.

Нгп= 21 * 3 = 63 тис. Руб.

2.2.4. Ефективність використання оборотних коштів: показники,

шляхи підвищення

Для аналізу використання оборотних коштів, оцінки фінансового стану промислового підприємства і розробки організаційно-технічних заходів щодо прискорення їх обороту використовується система показників, які характеризують реальний процес руху оборотних коштів і величину їх звільнення (рис. 2.2).

Раціональне та ефективне використання оборотних коштів сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності. У цих умовах підприємство своєчасно і повністю виконує розрахунково-платіжні зобов'язання, що дозволяє успішно здійснювати господарську діяльність.

 Основні показники ефективності використання оборотних коштів

Оборотність коефіцієнт коефіцієнт коефіцієнт

(Час обороту) оборотності завантаження оборотних ефективності

(Швидкість обороту) коштів або рентабельності оборотних коштів

Мал. 2. 2.2. Показники використання оборотних коштів

приклад: Обсяг реалізованої продукції за собівартістю продукції за звітний рік склав 60000 тис. Руб. при сумі оборотних коштів на кінець звітного року 5000 тис. руб. Прибуток від реалізації товарної продукції 1500 тис. Руб.

1. Оборотність оборотних коштів:

Оо = (5000 х 360) / 60000 = 30 днів

Тривалість одного обороту дорівнює 30 днів.

2. Коефіцієнт оборотності:

Ко = 60000/5000 = 12 оборотів

Оборотні кошти здійснили 12 оборотів за рік.

3. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів:

Кз = 5000/60000 = 0,08

На 1 руб. реалізованої продукції припадає 0,08 руб. оборотних коштів.

4. Коефіцієнт ефективності оборотних коштів:

КЕФ = 1500/5000 = 0,3

На 1 руб. оборотних коштів припадає 0,3 руб. прибутку.

Економічним результатом прискорення оборотності оборотних коштів є вивільнення частини цих коштів з обороту.

Вивільнення оборотних коштів може бути абсолютним і відносним. Визначення величини вивільнення оборотних коштів представлено на рис. 2.2.3.

Вивільнення оборотних коштів

       
   


абсолютне вивільнення відносне вивільнення

оборотних коштів оборотних коштів

 Виникає, коли фактична потреба менше планової. В цьому випадку зіставляють фактичну суму середніх залишків нормованих оборотних коштів за попередній період з плановою потребою на даний період при збереженні або збільшенні обсягу  Характеризується зменшенням їх фактичної вартості на даний час в порівнянні з досягнутою оборотністю за плановий період або фактично за минулі роки. Відбувається в тих випадках, коли оборотність оборотних коштів прискорюється з ростом обсягу виробництва на підприємстві
 -абсолютна вивільнення оборотних коштів - це різниця між плановою потребою на даний період і фактичною сумою середніх залишків нормованих оборотних коштів  - Відносне вивільнення оборотних коштів - це різниця між плановою та розрахункової потребою в нормованих оборотних коштах

Мал. 2.2.3. Вивільнення оборотних коштів

приклад. Фактичний обсяг товарної продукції за собівартістю в поточному році - 2500 тис. Руб., Фактична сума всіх оборотних коштів на кінець поточного року 2800 тис. Руб., Обсяг товарної продукції на майбутній рік - 3600 тис. Руб. при передбачуваному прискоренні оборотності оборотних коштів на 4 дні.

При цих умовах оборотність оборотних коштів в поточному році складе:

Про = 2800 / (2500/360) = 40 днів

Сума оборотних коштів, виходячи з обсягів товарної продукції в плановому році і оборотності в поточному році, буде визначена в розмірі 4000 тис. Руб.

(36000 х 40) / 360

Сума оборотних коштів, виходячи з обсягу товарної продукції, в майбутньому році з урахуванням прискорення їх оборотності складе 3600 тис. Руб.

3600 х (40 - 4) / 360

Відносне вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення оборотності в майбутньому році буде дорівнює 400 тис. Руб.

4000 - 3600

Прискорення оборотності оборотних коштів і вивільнення їх в результаті цього в будь-якій формі дозволить підприємству направітьсредств наразвитие підприємства, не привертаючи додаткових фінансових ресурсів.

При аналізі роботи промислового підприємства застосовуються різні показники корисного використання матеріальних ресурсів:

- Показник (коефіцієнт) виходу готової продукції з одиниці сировини;

- Показник витрати сировини на одиницю готової продукції;

- Коефіцієнт використання матеріалів (відношення чистого маси виробу до нормативного або фактичними витратами);

- Матеріаломісткість (відношення витрат сировини, палива, матеріалів, енергії та ін. До обсягу виробництва);

- Матеріаловіддача (відношення обсягу виробництва до витрат сировини, палива, матеріалів, енергії та ін.);

Чим краще використовується сировина, матеріали та інші матеріальні ресурси, тим нижче матеріаломісткість і вище материалоотдача.

Для зниження матеріаломісткості продукції необхідно:

- Покращувати використання предметів праці;

- Скорочувати відходи;

- Не випускати бракованих і низькоякісних виробів;

- Не допускати втрат матеріальних ресурсів;

- Використовувати більш дешеві замінники ресурсів, які не знижують якість продукції.

Одним з основних напрямків підвищення ефективності виробництва є поліпшення використання оборотних коштів, тобто збільшення обсягу реалізованої продукції при незмінній вартості оборотних коштів або скорочення величини оборотних коштів при незмінному обсязі реалізованої продукції.

Поліпшення використання оборотних коштів може бути здійснено за рахунок:

- Економного та раціонального використання матеріальних ресурсів;

- Оптимізації розмірів виробничих запасів і заділів незавершеного виробництва;

- Прискорення оборотності оборотних коштів.

У сучасних умовах одним з найважливіших завдань підприємства є прискорення оборотності оборотних коштів.

На стадії виробничих запасів - це застосування економічно обґрунтованих норм запасу, наближення постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів до споживачів; використання прямих зв'язків; розширення оптової торгівлі матеріалами та обладнанням, комплексна механізація, автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах.

На стадії незавершеного виробництва - це прискорення освоєння досягнень науково-технічного прогресу, розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; вдосконалення форм організації промислового виробництва, застосування більш економічних конструкційних матеріалів; вдосконаленні системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів.

На стадії обігу - це наближення споживачів до її виготовлювачів; вдосконалення системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої продукції, виконаної за прямими замовленнями; виготовлення продукції з зекономлених матеріалів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Що розуміють під оборотними засобами підприємства?

2. Назвіть ознаки класифікації оборотних коштів.

3. Що розуміють під оборотними фондами і який їхній склад?

4. Що таке фонди звернення і який їхній склад?

5. Які чинники впливають на структуру оборотних коштів?

6. Що з себе представляють стадії, що формують кругообіг оборотних коштів?

7. У чому полягає сутність нормування оборотних коштів?

8. З яких складових складається норматив оборотних коштів?

9. Як оцінюється ефективність використання оборотних коштів?

10. Назвіть заходи щодо підвищення ефективності використання оборотних коштів.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабук І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для слухачів системи підвищення кваліфікації та підготовки кадрів / І. М. Бабук, В. І. Демидов, Л. Гринцевич, В. Т. Пико. - Мн .: БНТІ, 2002. - 263 с.

2. Грузинів В. І., Грибов В. Д. Економіка підприємства: Учеб. посібник.-2-е вид., доп. - М .: Фінанси і статистика, 2001..

3. Зайцев Н. Л. Економіка організації. - М .: «Іспит», 2000..

4. Козик П. Управління оборотними коштами підприємства // НЕГ, №38, 2002.с.21.

5. Лешко В. Управління оборотним капіталом // Економіка. Фінанси. Управління. -№12.-2000р.-с.30-32.

6. Довідник фінансиста підприємства. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М .: ИНФРА-М, 2000..

7. Економіка підприємства та галузей промисловості: Уч. Посібник / За. ред. А. С. Пелих. 4-е изд доп. і перераб. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001..

8. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник / А. Н. Сенько, Е. В. Крум. - Мн .: Виш. шк., 2002..Попередня   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Методи оцінки вартості підприємств | Підприємств в акціонерні товариства | Способи приватизації підприємств | Економічна характеристика основних виробничих фондів | Відтворення основних виробничих фондів | Ефективність використання основних виробничих | коефіцієнт змінності | Амортизація основних засобів | Лізинг основних засобів | Сутність, склад і структура оборотних коштів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати