Головна

Підприємств в акціонерні товариства

  1. Amp; 6.Тіпологія історичного розвитку суспільства
  2. Amp; 7 Політична сфера суспільства
  3. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  4. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  5. А) максимально відповідати уявленням суспільства про справедливість;
  6. аграрні суспільства
  7. АГРАРНІ ТОВАРИСТВА

Процес перетворення підприємств у відкриті акціонерні товариства (роздержавлення підприємств) здійснюється в два етапи: установа акціонерного товариства і приватизація акцій. На першому етапі майно унітарних державних і орендних підприємств передається у власність новостворених акціонерних товариств, які стають їх правонаступниками. На другому етапі здійснюється продаж належних державі акцій іншим власникам.

Перетворення державних і орендних підприємств в акціонерні товариства здійснюється відповідно до Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації державної власності.

Ефективність функціонування відкритих акціонерних товариств багато в чому залежить від складу засновників. В процесі реформування державних підприємств використовуються чотири моделі формування статутного фонду:

- Товариство з обмеженою відповідальністю, засновниками якого є органи державного управління, що представляють державу (1 модель);

- Товариство з обмеженою відповідальністю за участю кредиторів (2 модель);

- Товариство з обмеженою відповідальністю за участю інвесторів (3 модель);

- Товариство з обмеженою відповідальністю за участю кредиторів і інвесторів (4 модель).

Статутний фонд акціонерного товариства засновником якого є органи управління державним майном формується за рахунок майна державного підприємства. При цьому статутний фонд визначається на основі майнового методу і дорівнює оціночної вартості державного унітарного підприємства.

Статутний фонд відкритого акціонерного товариства (ВАТ), створеного на основі державного унітарного підприємства, визначається за формулою:

УФ = А - СІн - Пвикл,

де УФ - статутний фонд акціонерного товариства, створюваного в процесі приватизації, тис. руб .; А - активи по балансу з урахуванням переоцінки, тис. Руб .; СІн - Вартість майна, що не включеного до статутного фонду, тис. Руб .; Пвикл - Пасиви, що виключаються при визначенні величини статутного фонду, тис. Руб.

наприклад. Розрахунку статутного фонду відкритого акціонерного товариства при перетворенні державного унітарного підприємства наведено в таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2 Приклад розрахунку статутного фонду відкритого акціонерного товариства

 показники  Умовні позначення  Значення показників, тис. Руб.
 1.Актіви по балансу з урахуванням переоцінки А
 2. Вартість майна, що не включеного до статутного фонду  Сін
 3.Пассіви, що виключаються при визначенні статутного фонду  пискля
 Разом статутний фонд (п.1-п.2-п.3)  УФ

При створенні акціонерного товариства по першій моделі воно стає наступником боргів державного унітарного підприємства і змушене погашати їх з свого чистого прибутку, що ускладнює його фінансове становище. Воно не має коштів для розширення, оновлення та розвитку виробництва, так як кошти, виручені від продажу акцій, перераховуються до республіканського або місцевого бюджетів. Крім того, створення акціонерних товариств лише на базі державної власності зумовлює тривалий період їх приватизації.

Статутний фонд акціонерного товариства за участю кредиторів (2 модель) формується за рахунок державного майна та вкладів кредиторів підприємства, які погодилися на реструктуризацію боргу шляхом обміну на акції. В цьому випадку статутний фонд акціонерного товариства збільшується (у порівнянні з 1 моделлю) на суму виданих раніше і непогашених кредитів. Частина акцій, яка припадає на суму реструктурованих боргів, належить на праві власності колишньому кредитору. Реструктуризація боргу шляхом обміну на акції значно покращує фінансовий стан акціонерного товариства і створює передумови для розширення та оновлення виробництва. Крім того, участь кредиторів у заснуванні акціонерного товариства зумовлює скорочення періоду приватизації, тому що певна частина акцій належить не державі, а іншому власнику.

Крім кредиторів в якості засновників можуть виступати інвестори, які внесли вклади в статутний фонд акціонерного товариства (3 модель). В цьому випадку, навіть якщо кредитори не беруть участі в установі акціонерного товариства, воно має реальні фінансові можливості для розширення та оновлення виробництва, бо вклади інвесторів залишаються в розпорядженні акціонерного товариства і можуть бути використані ним на ці цілі.

Найкращим в нинішніх економічних умовах є варіант участі в установі акціонерного товариства і держави, і кредиторів, і інвесторів (4 модель). В цьому випадку акціонерне товариство завдяки реструктуризації боргів шляхом обміну на акції суттєво поліпшує свій фінансовий стан, а також має реальні можливості використання інвестицій для розширення та оновлення виробництва. Крім того, істотно скорочується період приватизації, так як частка акцій, що належать державі, незначна.

Однак економічна ситуація в Республіці Білорусь обмежує можливості участі в перетворенні державних унітарних підприємств інших засновників крім держави. Тому найбільшого поширення набули акціонерні товариства, створюються органами державного управління, що представляють державу.

При перетворенні орендного підприємства в акціонерне товариство поряд з державою засновниками є всі члени трудового колективу, які вносять до статутного фонду належні їм вклади в майні орендаря, створеному за період оренди за рахунок чистого прибутку, що спрямовується на накопичення.

Етап заснування акціонерного товариства завершується його реєстрацією та реєстрацією в установленому порядку його акцій, після чого починається етап приватизації акцій (ріс.1.3.4).

Першочергове право придбання акцій на пільгових умовах і обміну їх на приватизаційні чеки «Майно» мають члени трудового колективу і прирівняні до них особи.

Продаж на пільгових умовах - продаж належних державі акцій членам трудового колективу перетвореного підприємства та прирівняним до них особам за ціною на 20% нижче номіналу при оплаті коштами.

Згідно з чинним законодавством право на придбання акцій на пільгових умовах і за іменні приватизаційні чеки "Майно" мають:

- Члени трудового колективу об'єкта державної власності, перетвореного в акціонерне товариство, які значаться в обліковому складі на момент видання наказу про початок робіт зі створення відкритого акціонерного товариства;

- Особи, звільнені з роботи на даному підприємстві і відновлені відповідно до законодавства Республіки Білорусь на колишнє місце роботи після перетворення підприємства у відкрите акціонерне товариство;

- Пенсіонери, які вийшли на пенсію з підприємства, що приватизується;

- Колишні працівники підприємства, які мають стаж роботи на ньому не менше 10 років - для чоловіків, 7 років - для жінок і звільнені відповідно до законодавства з поважної причини;

- Керівник державного підприємства, перетвореного в акціонерне товариство, і його заступники за посадою.

Продаж акцій на пільгових умовах здійснюється протягом 5 місяців з моменту реєстрації акцій акціонерного товариства. Кількість акцій, що реалізуються членам трудового колективу і прирівняним до них особам, визначається на підставі їх заяв відповідними органами приватизації.Ріс.1.3.4. Система організації продажу належних державі акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації


Особи, які купують акції на пільгових умовах за гроші, оплачують їх особистими коштами, в тому числі особистими заощадженнями, частиною заробітної плати, а також засобами індивідуального особового рахунку, на якому враховується частина чистого прибутку, переданої у власність членів трудового колективу і розподіленої між ними . Розмір коштів, що вносяться одним покупцем в оплату за акції, не повинен перевищувати 100 базових величин. Регламентація суми коштів, які використовуються членами трудового колективу на придбання акцій, дозволяє зберегти частину акцій у власності держави і використовувати їх в подальшому для вирішення загальнодержавних проблем. Акції, що залишаються у власності держави, дозволяють органам державного управління брати участь в управлінні акціонерним товариством і контролювати його діяльність. Як інструмент міжнародних економічних відносин, акції можуть бути продані іншим державам в процесі інтеграції економік. Акції можуть використовуватися для залучення в акціонерне товариство потенційних інвесторів. Крім того, обмеження пакета акцій, що продаються членами трудового колективу, створює передумови для реалізації чекової приватизації шляхом обміну приватизаційних чеків «Майно», що належать громадянам Республіки Білорусь, які не працюють на приватизованому підприємстві, на його акції через відділення АСБ «Беларусбанк».

При обміні іменних приватизаційних чеків «Майно» на акції члени трудового колективу перетворюється підприємства та прирівняні до них особи мають право використовувати чеки, особисто їм нараховані, а також отримані за договорами дарування або у спадок від близьких родичів (батьків, дітей, подружжя, рідних братів і сестер, онуків, бабусь і дідусів). Відповідно до чинного законодавства акції, придбані на пільгових умовах за кошти й іменні приватизаційні чеки "Майно", не підлягають продажу на вторинному ринку цінних паперів іншим покупцям крім держави протягом періоду безоплатної приватизації.

Одночасно з продажем акцій на пільгових умовах здійснюється конкурсний продаж акцій за гроші по конкурсній ціною юридичним і фізичним особам, які представили інвестиційні пропозиції щодо розвитку відкритого акціонерного товариства (потенційним інвесторам).

Не продані зазначеним способом акції залишаються у власності держави і за рішенням органів приватизації реалізуються громадянам Республіки Білорусь шляхом обміну належних їм приватизаційних чеків «Майно» на акції через установи відкритого акціонерного товариства «Ощадний банк Беларусбанк», а також на фондових біржах, конкурсах та аукціонах.

Початкова ціна акцій, що реалізуються за іменні приватизаційні чеки "Майно", виражається кількістю приватизаційних чеків.

При реалізації акцій за іменні приватизаційні чеки "Майно" громадянам Республіки Білорусь через установи відкритого акціонерного товариства «Ощадний банк Беларусбанк» (Цнч) Розраховується виходячи зі співвідношення номінальної вартості акції (Сном) І вартості (номіналу) іменного приватизаційного чека «Майно» (Нч) На дату оцінки вартості майнового комплексу акціонерного товариства по формулі

Цнч = Сном : Нч

наприклад. Номінальна вартість акції 10000 ден. од. Номінал приватизаційного чека «Майно» 4400 ден. од. знайдіть початкову ціну акції в чеках (Цнч).

10000: 4400 = 2,27 ? 2 чека.

Початкова ціна акцій, що продаються за конкурсом або на аукціоні за грошові кошти (Цч), Розраховується виходячи з вартості чистих активів акціонерного товариства по балансу на 1 січня поточного року (ЧА) за формулою

Цн = ЧА: N

де N - кількість акцій в статутному фонді акціонерного товариства на 1 січня поточного року.

наприклад. Чисті активи акціонерного товариства складають 28 млрд. Ден. од. Кількість акцій в статутному фонді - 700000 шт. Визначити початкову ціну акцій (Цн) Для продажу їх на аукціоні.

Цн = 28000000000: 700000 = 40000 ден од.

При продажу акцій акціонерних товариств, у яких заборгованість за фінансовими зобов'язаннями дорівнює активам або перевищує їх протягом не менше одного року, початкова ціна не менше ніж по двох угодах із зазначеними акціями, укладених на біржовому і позабіржовому ринках за останні шість місяців, що передують даті визначення початкової ціни. При цьому мінімальна кількість акцій по кожній з угод має складатися не менше 1 відсотка статутного фонду цього акціонерного товариства.

наприклад. За останні 6 місяців акції акціонерного товариства, заборгованість якого перевищує активи, двічі продавалися на аукціоні (таблиця 1.3.3).

Таблиця 1.3.3 Результати аукціонних торгів

 аукціони  Кількість проданих акцій, шт.  Аукціонна ціна, ден. од.
 перший
 другий

Кількість акцій в статутному фонді 800000 шт. Визначте початкову ціну (Нц) Для продажу акцій на наступному аукціоні.

Якщо середньозважена ціна акцій за вказаними угодами нижче їх номінальної вартості або при відсутності таких угод, початкова ціна встановлюється в розмірі номінальної вартості акцій.

наприклад. За останні 6 місяців акції акціонерного товариства, заборгованість якого перевищує активи, двічі продавалися на аукціоні (таблиця 1.3.4).

Таблиця 1.3.4 Результати аукціонних торгів

 аукціони  Кількість проданих акцій, шт.  Аукціонна ціна, ден. од.
 перший
 другий

Статутний фонд акціонерного товариства 8 млрд. Ден. од. Кількість акцій в статутному фонді 800000 шт. Визначте початкову ціну (Нц) Для продажу акцій на майбутньому аукціоні.

Нц = 8000000000: 80000 = 10000 ден. од.

За рішенням Державного комітету з майна Республіки Білорусь початкова ціна акцій акціонерних товариств, що мають у власності будівлі, споруди або інший об'єкт нерухомості і (або) в користуванні, оренді, власності земельну ділянку в м Мінську або обласних центрах або чисті активи яких станом на 1 січня поточного року мають негативне значення або нижче розміру зареєстрованого статутного фонду, може визначатися на підставі оцінки ринкової вартості цих акцій, яка проводиться організаціями, що займаються оціночною діяльністю відповідно до законодавства.

Якщо розмір передбачуваного до продажу пакета акцій акціонерних товариств, зазначених вище, становить не менше 5% статутного фонду, то початкова ціна акцій приймається рівною ринковою вартістю акцій, розрахованої організаціями-оцінювачами.

При проведенні оцінки ринкової вартості акцій акціонерних товариств, акції яких пропонуються для продажу вперше, в якості початкової ціни встановлюється найвища ціна з певних на підставі чистих активів і на підставі оцінки ринкової вартості.

наприклад. Чисті активи акціонерного товариства складають 28 млрд. Ден. од. Кількість акцій в статутному фонді - 700000 шт. Ринкова вартість акцій, розрахована організацією-оцінювачем становить 50000 ден. од. Визначте початкову ціну акції (Нц) Для продажу їх на аукціоні вперше.

Нц = 28000000000: 700000 = 40000 ден. од.

Оскільки 40000 ден. од. > 50000 ден. од., то Нц = 50000 ден. од.

Початкова ціна акцій, непроданих за конкурсом, на аукціоні може знижуватися не більше ніж на 20 відсотків після першого результативного аукціону, конкурсу і до 50 відсотків після другого.

Залежно від засобу платежу розрізняють аукціони з продажу акцій за грошові кошти і чекові аукціони.

При продажу акцій на чекових аукціонах початкова ціна (Цн.ч.) Виходячи зі стану початкової ціни акції при продажу за грошові кошти (Цн) І вартості іменного приватизаційного чека «Майно» на момент проведення розрахунку (Нч) за формулою

Цн.ч. = Цн: Нч,

наприклад: Акції відкритого акціонерного товариства виставляються для продажу на чековому аукціоні. Початкова ціна акції - 17500руб. вартість приватизаційного чека - 4400руб.

17500: 4400 = 3,97 ? 4 чека

При реалізації акцій за іноземну валюту початкова ціна акцій розраховується виходячи з початкової ціни акцій в білоруських рублях і офіційного курсу іноземної валюти, встановленого Національним банком Республіки Білорусь на 1 січня поточного року.

Грошові кошти, виручені від продажу акцій, що належать державі, перераховуються до республіканського або місцевого бюджету, в залежності від приналежності підприємства.

Етап приватизації акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі державної власності, триває з моменту початку приватизації акцій, що належать державі, до тих пір, поки його частка складе не більше 25% статутного фонду.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ВСТУП | Промисловість і її роль у розвитку суспільства | Промислова політика Республіки Білорусь і напрямки | Підприємство як первинна ланка промисловості | Середовище функціонування підприємства | Організаційно-правові форми підприємств | Малі та спільні підприємства | Створення, ліквідація та реорганізація підприємств | Сутність та напрямки роздержавлення економіки | Економічна характеристика основних виробничих фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати