На головну

Промисловість і її роль у розвитку суспільства

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. Amp; 7 Політична сфера суспільства
  3. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  4. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  5. А) максимально відповідати уявленням суспільства про справедливість;
  6. Автомобільна промисловість зарубіжної Європи
  7. Автомобільна промисловість США

Економічний комплекс складається з галузей економіки, які утворюють сферу матеріального виробництва (промисловість, сільське і лісове господарство, транспорт вантажний, будівництво, оптова торгівля, громадське харчування і т.д.), невиробничу сферу (житлово-комунальне господарство, транспорт пасажирський, зв'язок, побутове обслуговування) і сферу соціального обслуговування населення (наука і наукове обслуговування, охорона здоров'я, освіта, культура і мистецтво, галузі управління і оборони і т.д.).

Серед галузей сфери матеріального виробництва промисловості відводиться провідне місце.

До складу промисловості Республіки Білорусь включаються галузі, що складаються в свою чергу з певної сукупності підприємств. Поява промисловості та її галузева диференціація є результатом дії процесу поділу праці. Він проявляється у формі загального, приватного і одиничного поділу праці. Здійснення загального поділу праці призвело до поділу суспільного виробництва на великі сфери, наприклад, до відокремлення промисловості від землеробства. Подальший розвиток промисловості викликає приватне поділ праці, в результаті якого в промисловості відбувається безперервне виникнення нових галузей і виробництв. Одиничний поділ праці виражається в поділі праці в рамках окремо взятих підприємств. Отже, поділ праці є найважливішою передумовою формування галузей промисловості, в результаті реалізації якої відбувається відокремлення цілого продукту або його частини. Крім того, значущими передумовами є:

- Збільшення потреби економіки в тому чи іншому вигляді продукту;

- Розвиток продуктивних сил, науки, техніки, технології та поява на цій основі нових видів продукції.

Відмінність промисловості від інших галузей народного господарства полягає в наступному:

1. Від сільського господарства. Основу промислового виробництва складають технологічні процеси і технології, створені людиною, в той час як основу сільського господарства становлять природні біологічні процеси. Наприклад, рибальство відноситься до промислового виробництва, а рибництво (тобто розведення риб) - до сільського господарства.

2. Від будівництва відрізняється тим, що результат будівельного виробництва має нерухомий характер, а продукція промисловості - переміщається, транспортується до споживача. У будівництві ж переміщаються в основному ресурси будівельного виробництва. Крім того, будівництво в основному піддається впливу сезонного фактора, в той час як в промисловості лише виробництво окремих галузей залежить від нього (наприклад, консервна промисловість).

3. Від транспорту відрізняється тим, що отримується в результаті промислового виробництва продукція, має речовий характер (тобто вона відчутна, носить характер речей або інших матеріальних продуктів). Продукція транспорту - це транспортні послуги, які не мають матеріальної (речової) основи.

Сукупність виробництв, об'єднаних за певними ознаками (спеціалізація з випуску продукції та ін.) В єдину групу, утворюють галузь виробництва, А сукупність підприємств, об'єднаних за певними ознаками (єдністю економічного призначення продукції, що випускається, спільністю технологічного процесу і виробничо-технічної бази, однорідністю сировини, що переробляється) в єдину групу, утворюють галузь промисловості.

Освіта галузей, як і освіту підприємств відбувається безперервно, і цей процес є об'єктивним. Причому, галузь промисловості утворюється і виділяється в самостійний об'єкт вивчення і управління лише за таких умов:

- Наявності в ній ряду спеціалізованих підприємств;

- Досягнення в її рамках значного обсягу промислового виробництва або величини виробленої продукції.

У своєму розвитку галузь промисловості проходить наступні етапи:

- Зародження в надрах вже існуючої галузі нових видів галузей, які здійснюють випуск нових видів продукції;

- Зростання потреб ринку в новому виді продукції, що призводить до збільшення масштабів виробництва даного виду продукції. В кінцевому підсумку це викликає формування галузі виробництва;

- Масштаби виробництва і кількість підприємств досягають таких розмірів, що відбувається економічне відокремлення галузей промисловості в якісно нові підрозділи суспільного виробництва.

 Характерні ознаки галузі промисловості представлені на рис.1.1.1.

 
 


Мал. 1.1.1. Характерні ознаки галузі промисловості

Причому, для виділення галузі промисловості досить одного з перерахованих вище ознак. Найбільш поширеним ознакою є єдність призначення виробленої продукції. Відповідно до цієї ознаки утворено більшість підгалузей машинобудування:

- автомобільна промисловість;

- Хімічне машинобудування;

- Будівельно-дорожнє і комунальне машинобудування;

- Машинобудування для легкої і харчової промисловості та ін.

Але іноді один ця ознака не може об'єднати підприємства в галузь. Так, на основі ознаки єдності сировини, що переробляється утворені галузі, швейної, м'ясної і молочної промисловості. А на основі ознаки єдності технологічних процесів утворені хімічна і текстильна промисловість.

Споріднені галузі, які мають схожі ознаки (найчастіше - це ознака єдності призначення продукції, що виробляється), з метою поліпшення управління об'єднуються в укрупнені або комплексні галузі. Наприклад, легка промисловість - це комплексна галузь, так як в її склад входять наступні галузі: текстильна, шкіряно-взуттєва, швейна, трикотажна і т.д. В даний час виділяють 16 комплексних галузей. Причому, кожна окрема галузь не завжди утворюється в групу виробництв, а укрупненная галузь - як група галузей. Наприклад, жодна з 7 галузей електроенергетики або 2 галузей борошномельно-круп'яної і комбікормової на виробництва не поділяються. Це означає, що за своєю значимістю і виходячи з економічної доцільності окремі виробництва безпосередньо переросли в окремі галузі. Можлива й інша ситуація. Так, наприклад, поліграфічна галузь настільки масштабна, що переросла в укрупнену галузь. У більшості ж випадків, однак, галузі утворені з груп виробництв, а укрупнені галузі - з груп галузей. Наприклад, паливна промисловість сформована за схемою: галузь виробництва - галузь промисловості - укрупнена галузь.

До складу укрупненої паливної галузі входять 6 галузей промисловості: нафтовидобувна; нафтопереробна; газова; вугільна; сланцева; торф'яна.

У свою чергу газова галузь складається з наступних галузей виробництва: видобуток природного газу, переробка природного газу, переробка попутного нафтового газу.

Вугільна галузь складається з галузей виробництва: видобуток вугілля відкритим способом, видобуток вугілля підземним способом, збагачення вугілля, виробництво вугільних брикетів.

Торф'яна галузь складається з галузей виробництва: видобуток торфу, виробництво торф'яних брикетів.

Поглиблення суспільного поділу праці, зростання масштабів виробництва взаимозаменяемой продукції і ускладнення господарських зв'язків зумовили формування галузевих комплексів. В даний час в складі промисловості виділяються 5 галузевих комплексів: електроенергетика, металургійний, хімічний та нафтохімічний, машинобудівний і металообробка, легкої промисловості, харчової і інший.

Табл. 1.1.1. Комплексні галузі промисловості

 Найменування укрупненої галузі  Галузі промисловості  галузі виробництва
 електроенергетика -
 Паливна
 Чорна металургія
 Кольорова металургія
 Хімічна та нафтохімічна
 Машинобудування і металообробка
 Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова
 Промисловість будівельних матеріалів
 Скляна і фарфорофаянсова
 Легка
 Харчова
 мікробіологічна
 Борошномельно-круп'яна і комбікормова -
 медична промисловість -
 поліграфічна промисловість -
 інші галузі
 Разом

Освіта галузевих комплексів створює передумови для посилення і забезпечення збалансованості і пропорційності розвитку промисловості. У зв'язку з цим важливе значення має поділ галузей промисловості на 2 типу: чиста і господарська галузь.

Чистий галузь являє собою сукупність підприємств і виробництв, що випускають однорідну продукцію, незалежно від відомчої підпорядкованості та незалежно від того, до якої галузі економіки або промисловості вони належать. Наприклад, цегляна галузь. Підприємства та виробництва її можуть бути розміщені і перебувати на балансі колгоспів, входити до складу галузі будівельних матеріалів або входити до складу будівельного комплексу.

господарська галузь - Це сукупність підприємств, які об'єднані єдиним органом управління, найчастіше Міністерством.

Крім того, розрізняють наступні ознаки класифікації галузей, які представлені в табл. 1.1.2.

Табл. 1.1.2. Основні ознаки класифікації галузей

промисловості

 ознака класифікації  Види галузей промисловості
 Основне поділ праці  На рівні хозяйстваю рівні підприємства
 За економічним призначенням продукції  Галузі, що виготовляють засоби виробництва (група "А") галузі, які виготовляють предмети споживання (група "Б")
 За характером впливу на предмет праці  Видобувні (вугільна, торф'яна і ін.) Оброблювальні (здійснюють подальшу переробку сирих матеріалів)
 За однорідності споживаного сировини  Переробні сировина промислового походження (металургія) Зайняті переробкою сільськогосподарської сировини (м'ясна, молочна та ін.)
 За функціональним призначенням (міжгалузеві комплекси)  Паливно-енергетичний (видобуток і виробництво всіх видів палива та енергії) Металургійний (видобуток, збагачення рудної сировини) Машинобудівний (приладобудівний) Хіміко-леснойСтроітельний (цементна) Легка (швейна і ін.) Агропромисловий комплекс (м'ясна, молочна)
 За функціональним призначенням  Виробляють проміжну продукціюПроізводящіе кінцеву продукцію
 За рівнем концентрації виробництва і пропозиції однорідної продукції на окремих підприємствах  Абсолютно конкурентниеМонополістіческіеС монополістичної конкуренціейОлігополістіческіе
 За структурою витрат  ТрудоемкіеМатеріалоемкіеФондоемкіеЕнергоемкіе і ін.
 За характером технологічного процесу  З безперервним процессомС переважанням хімічних процессовС переважанням електрохімічних процессовС переважанням інших процесів
 По можливості цілорічної роботи  СезонниеНесезонние
 За спільності типів виробництва (галузі, які б поєднували підприємства з :)  Масовим типом проізводстваКрупносерійниеСерійниеЕдінічние

1.1.2. Галузева структура промисловості: поняття, показники оцінки

Галузева структура - Являє собою кількісне співвідношення галузей, що відбиває сформовані виробничі взаємозв'язку між ними. Вона характеризує ступінь економічної самостійності країни, рівень її індустріалізації, розвиток конкуренції і т.д.

На формування галузевої структури промисловості впливають ряд факторів, найважливішими з яких є:

- науково-технічний прогрес;

- Плановані темпи розвитку всієї промисловості та її окремих галузей;

- Форми громадської організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування;

- Зростання матеріального добробуту і культурного рівня трудящих;

- Суспільно-історичні умови, в яких йде розвиток промисловості;

- Сировинні ресурси країни;

- Міжнародний поділ праці;

- Зміцнення країни на світовому ринку та ін.

Галузева структура може вивчатися за допомогою різних показників, які можна виділити в три групи (рис. 1.1.2).

 
 


Мал. 1.1.2. Показники, що характеризують галузеву структуру промисловості

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Підприємство як первинна ланка промисловості | Середовище функціонування підприємства | Організаційно-правові форми підприємств | Малі та спільні підприємства | Створення, ліквідація та реорганізація підприємств | Сутність та напрямки роздержавлення економіки | Методи оцінки вартості підприємств | Підприємств в акціонерні товариства | Способи приватизації підприємств | Економічна характеристика основних виробничих фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати