На головну

Правила ведення касових операцій

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Правила термінів
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка

Касові операції - совокупност' матеріально-технічних процедур з приймання, зберігання і видачі готівки (валюти). Зазначені процедури врегульовані нормами фінансового права, що представляють в своїй сукупності спеціальний фінансово-правовий інститут.

Законодавством встановлені відмінності у веденні касові-вих операцій в залежності від суб'єктного складу. Так, уста-новлено особливості здійснення касових операцій: 1) банками та іншими кредитними організаціями; 2) підпри-ємствами, установами та іншими організаціями; 3) технологічне-тиями і іншими організаціями по безпосередньому прийому від населення платежів за товари, послуги та роботи. Источни-ками правового регулювання порядку ведення касових опе-рацій є федеральні і регіональні нормативно-правові акти. Особлива роль тут належить і нормативно-правовим актам Банку Росії, так як регулювання касових операцій віднесено до його функцій Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)».

Основні, найбільш загальні положення, що стосуються поряд-ка ведення касових операцій на террітрріі РФ, були закреп-лени ще в Указі Президента РФ від 14 червня 1992 «Про додат-Передачі заходи щодо обмеження готівково-грошового звертання-ня», яким були встановлені єдині для всіх підприємств, організацій і установ правила в сфері касових операцій. Так, всі зазначені суб'єкти, по-перше, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків; по-друге, вироб-дить розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємства-ми в безготівковому порядку через установи банків; по-третє,


 

Підручник: Короткий курс. особлива частина

можуть мати в своїй касі готівку в межах лімітів, встановлених установами банків за погодженням з руко-водіями підприємств; по-четверте, зобов'язані здавати в банк всю готівку понад встановлені ліміти остат-ка готівки в касі в порядку і строки, узгоджені з установою банку; по-п'яте, мають право зберігати в своїх кас-сах готівку понад встановлені ліміти лише для оплати праці, виплати допомоги по соціальному страхуванню, стипендій, пенсій і тільки на строк не більше трьох робочих днів, включаючи день отримання грошей в установі банку.

Для підприємств, організацій і установ (включаючи орга-нізації торгівлі), що мають постійну грошову виручку і здійснюють витрачання її для оплати праці і на інші цілі (виплату пенсій, закупівлю сільськогосподарської продук-ції, скупку тари і речей у населення), встановлена ??заборона за -держівать в своїх касах готівку до настання зро-ков виплат.

Рішенням Ради директорів Банку Росії 22 вересня 1993 р затверджено Порядок ведення касових операцій в Рос-сийской Федерації ', яким детально регламентується веде-ня касових операцій підприємствами, установами та орга-ціями (далі - підприємствами) незалежно від організа-ційно-правових форм і сфери діяльності. Встановлено, що всі підприємства повинні проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами, як правило, в без-готівковому порядку через банки або застосовувати інші форми безготівкових розрахунків, що встановлюються Банком Росії в відповідної з законодавством РФ. Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу і вести касову книгу за встановленою формою.

Прийом готівки підприємствами при здійсненні розрахунків з населенням проводиться з обов'язковим застосований-ням контрольно-касових машин. При цьому готівкові гроші, отримані підприємствами в банках, витрачаються на цілі, зазначені в чеку. Видача готівки під звіт вироб-диться з кас підприємств: на господарсько-операційні рас-ходи, на витрати експедицій, геолого-розвідувальних партій, уповноважених підприємств і організацій, окремих під-розділень господарських організацій в розмірах і на строки,

Вісник Банку Росії. 1996. № 11.


Глава 23. Правові основи грошового обігу і розрахунків 401

визначаються керівниками підприємств. Особи, які одержали готівку під звіт, зобов'язані не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну, на який вони видані, або з дня повернення їх з відрядження, пред'явити в бухгалтерію підприємства звіт про витрачені суми і зробити остаточний розрахунок по них. Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими іншими документами (платіжними відомостями (розрахунково-платіжними), заявами на видачу де-млостей, рахунками та ін.), Які повинні бути підписані керуй-телем, головним бухгалтером підприємства або особами, на це уповноваженими.

Особливо врегульовано ведення касової книги і зберігання грошей. Підприємство має тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована і опечатана сургучною або мастіч-ної печаткою. У ній враховується кожне надходження і видача готівки. За умови забезпечення повного збереження касових документів касова книга може вестись автоматизи-ванням способом.

Контроль за правильним веденням касової книги покладаючи-ється на головного бухгалтера підприємства. На керівників підприємства покладено обов'язок обладнати касу (ізольо-рованное приміщення, призначене для прийому, видачі і тимчасового зберігання готівки) і забезпечити Зберегти-ність грошей у приміщенні каси, а також при доставці їх з установи банку і здачі в банк. Встановлено правило про про-ведення ревізії каси і здійсненні контролю за дотриманням ням касової дисципліни. Так, в терміни, встановлені руко-водієм підприємства, а також при зміні касирів на каждрм підприємстві проводиться раптова ревізія каси з повним полістний перерахунком готівки і перевіркою дру-гих цінностей, що знаходяться в касі. Залишок наявність-ності в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі.

Відповідальність за дотримання Порядку ведення касових операцій покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів та касирів. Банки систематично перевіряють со-мання підприємствами вимог Порядку ведення касові-вих операцій.

Перевірки Порядку ведення касових операцій в бюджетних

організаціях здійснюються відповідними фінансови-

1І органами. Органи внутрішніх справ в межах своєї компе-


Підручник: Короткий курс. особлива частина

тенции перевіряють технічну укріпленість кас і касових пунктів, забезпечення умов збереження грошей і цінностей на підприємствах.

Для суб'єктів, які отримують від населення гроші за оказива-ються послуги, роботи, що продаються товари, встановлено особливий порядок ведення касових операцій - з обов'язковим викорис-тання контрольно-касових машин (Федеральний закон від 22 травня 2003 «Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) рас-розрахунків із використанням платіжних карт »1). Порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях регулюється Положенням Центрального банку РФ від 9 жовтня 2002 № 199-П «Про порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях на території Російської Федерації»2, Яким встановлюється порядок здійснення касових операцій, а так-же інкасації коштів і інших цінностей для кре-дітних організацій та їх філій, що діють на територі-торії РФ.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття грошей. Які основні фун-кції грошей?

2. З яких складових елементів складається грошова система будь-якої країни? Дайте визначення поняття грошової системи РФ. Які основні джерела правового регулювання від-носіння в сфері грошового обігу та розрахунків в Росій-ської Федерації?

3. Що означає поняття «грошова маса»? Закріплено воно законодавчо?

4. Хто (який орган) має право на емісію грошей в Російській Федерації?

5. Який зміст поняття грошового обігу?

6. Яким правовим актом в Росії регулюються основні правила ведення касових операцій? Для яких суб'єктів вони встановлені?

7. Дайте визначення поняття касових операцій.

8. У яких формах здійснюється грошовий обіг в Російській Федерації?

1 Відомості Верховної. 2003. № 21. У розділі ст. 1 957.

2 Вісник Банку Росії. 2002. № 66; 2004. № 2, 35.


Глава 24. Основи валютного регулювання і валютного контролю 403

9. Чи вправі будь-якої державний орган ограничи-вать граничний розмір грошових розрахунків?

10. Який зв'язок принципу єдності грошової системи РФ з принципами бюджетної системи? Відповідь дайте на основі норм БК РФ.

11. Яким органом і в якому порядку визначається ліміт готівкових коштів в касах підприємств, організа-ції і установ?

12. Які повноваження Банку Росії по організації на-особистого і безготівкового грошового обігу в країні?

13. Які обов'язки покладені на податкові органи при застосуванні контрольно-касових машин підприємствами при здійсненні грошових розрахунків з населенням?

14. Які органи і посадові особи мають право здійснювати контроль за дотриманням Правил ведення касових операцій в бюджетних організаціях?

15. Який порядок ведення касової книги юридичними особами? Яким правовим актом він регулюється?Попередня   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   Наступна

І муніципальних витрат | Поняття і правові принципи фінансування державних і муніципальних витрат | Правові основи фінансування капітальних вкладень | І його об'єкти | Поняття, види і принципи банківського кредитування | Взаємовідносини Центрального банку РФ (Банку Росії) з кредитними організаціями | кредитних організацій | Поняття грошової системи | Правові основи грошової системи Російської Федерації | Правові основи обігу готівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати