На головну

Правові форми фінансової діяльності держави і муніципальних утворень

  1. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  2. I. САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  3. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  4. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  5. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  6. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  7. II. 8. 3. Види мовної діяльності

Фінансова діяльність здійснюється в правових и Ні-правових формах. Правові форми виражаються в прийнятті правових актів у зв'язку з встановленням або застосуванням норм. А неправові форми такого оформлення не мають. До них відносяться різні практичні дії, юридичес-кого значення не мають, але сприяють прийняттю та-ких актів або застосування правових норм. Це інструктірова-ня фінансової служби підприємств, проведення нарад в апараті фінансових і податкових органів, проведення ЗАСЄДА-ний комітетів з бюджетно-фінансових питань представи-них органів влади, роз'яснення фінансового законодав-ства населенню і інша організаторська робота; фінан-по-технічні операції (розрахунки платежів і асигнувань з бюджетів, обсягів фінансування та кредитування); фінан-сово-економічний аналіз; підготовка матеріалів для фінан-сового планування, прогнозування й звітності і т. п.

Конкретні правові форми фінансової діяльності за-висять від того, які органи її здійснюють: представницькі або виконавчі, якого вони рівня і організаційно-правового статусу. Здійснюючи фінансову діяльність, го-сударственние органи і органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції вживають фінансово-правові акти, за допомогою яких в межах своїх повноважень регу-ють суспільні відносини в області акумуляції, рас-пределенія і використання фінансових ресурсів, проведення контролю за їх витрачанням, за виконанням фінансових планів, фінансових зобов'язань перед державою або му-ніціпальнимі утвореннями. Ці акти та є юриди-ними (або правовими) формами фінансової ної діяльності держави (його органів) і муніціпал'них утворень (органів місцевого самоврядування).

отже, фінансово-правові акти - це прийняті в передбаченій формі і мають юридичні наслідки ре-ня державних органів і органів місцевого самоуправле-ня з питань фінансової ної діяльності, що входять до їх компе тенціі. Вони встановлюють, змінюють або скасовують фінан-по-правові норми або служать підставою для виникнення, припинення, зміни конкретних правовідносин.


Застосування тих чи інших правових форм фінансової діяль-ності визначається значенням і змістом регулюючи-мих відносин. Наприклад, прийняття федерального бюджету оформляється федеральним законом. Це випливає з Общегос-ного значення бюджету, його важливої ??ролі для соціаль-но-економічного розвитку країни, широкого кола загально-дарських відносин, що виникають у зв'язку з його прийняттям. На відміну від цього питання виділення коштів під-відомчим підприємствам вирішуються актами міністерств та інших органів державного управління відповідно до встановленого правовими нормами порядком.

Фінансово-правові акти можна классіфіціроват' по юрі дическим властивостями, за юридичною природою, по органах, їх видає, і інших підстав.

За юридичними властивостями фінансово-правові акти під-розділяються на нормативні и індівідуал'ние. К нормативним відносяться акти, які регулюють групу однорідних фінан-сових відносин і еодержат загальні правила поведінки їх навчаючи-ників, т. е. правові норми. Вони діють зазвичай тривалого-ве час. Нормативні фінансово-правові акти встановлюють вають види фінансових зобов'язань (податків та інших платежів) організацій і громадян перед державою чи муніципальній освітою, порядок витрачання державних коштів, порядок проведення фінансового контролю та т. Д.

Загальні правшш, встановлені в нормативних актах, конк-ретізіруются в індівідуал'них фінансово-правових актах, каж-дий з яких передбачає один якийсь конкретний випадок, звернений до точно визначеним учасникам фінан-вих відносин, веде до виникнення, зміни або пре-ності конкретних фінансових правовідносин. Напри-заходів, на основі законодавчого нормативного фінансово-пра-вового акта про транспортний податок державний податковий орган надсилає конкретному владелиду транспортного середовищ-ства повідомлення про сплату цього податку, яке і є індивідуальним фінансово-правовим актом. Таким чином, індівідуал'ние фінансово-правові акти - Це акти застосований-ня норм фінансового права. Ухвалення їх - необхідна ус-умова для практичного втілення в життя нормативних фі-нансово-правових актів.

За юридичною природою фінансово-правові акти поділяються на законодавчі, до яких відносяться закони, прііімае-


Підручник: Короткий курс. Загальна частина

мие представницькими федеральними та регіональними (суб'єктів Федерації) органами державної влади з питань фінансової діяльності держави, і підзаконні. До них відносяться акти всіх інших державних органів і органів місцевого самоврядування, засновані на законі і при-нятие на виконання закону (наприклад, на основі Закону РФ «Про митний тариф» Уряд РФ приймає поста-новлення про ставки митних зборів). Всі вони мають оп-ределенном форму (укази, постанови, накази і т. Д.), Т. Е. Конкретизуються в залежності від виду органів, які видають акти.

Характерною особливістю фінансово-правових актів явтляется наявність серед них великої групи фінансово-планових актів. Вони відрізняються від інших фінансово-правових актів своїм змістом.

Фінансово-планові акти - це акти, що приймаються в про-процесі фінансової ної діяльності держави і органів місцевого самоврядування, а також організацій, які містять конк-ретних завдання в галузі фінансів на певний період, т. Е. Є планами по мобілізації, розподілу і іспол'зова -нію фінансових ресурсів.

Існування фінансово-планових актів обумовлено дей-наслідком принципу плановості в процесі утворення, розпо-ділення і використання фінансових ресурсів відповідно до програм і планів економічного і соціального раз-витку. До фінансово-плановим актам відносяться:

а) основні фінансові плани держави - федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Федерації, а також місцеві бюд-Жети;

б) бюджети державних і муніципальних внебюджет-фондів;

в) фінансові плани та кошториси міністерств, відомств, дру-гих органів державного управління і органів місцевого самоврядування;

г) фінансові плани (баланси доходів і витрат) коммер-чеських організацій;

д) кошторису бюджетних установ; е) фінансові плани страхових організацій; ж) фінансово-кредитні і касові плани банків. Фінансово-планові акти отримують своє юридичне оформлення в актах відповідних государственвдх органів.


Глава 2. Особливості фінансової діяльності держави___107

Затверджений в установленому порядку фінансово-плановий акт регулює фінансові відносини і викликає юридиче-ські наслідки як будь-який фінансово-правовий акт.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття і роль фінансів | Фінансова система (структура фінансів) Російської Федерації | Фінансова діяльність держави як механізм соціального управління | Поняття і роль фінансової діяльності держави і муніципальних утворень | Поняття, предмет і метод фінансового права | Принципи російського фінансового права | Фінансове право в системі російського права: його особливості та зв'язок з іншими галузями права | Система і джерела фінансового права | І фінансові правовідносини § 1. Поняття і види фінансово-правових норм | Фінансові правовідносини: поняття, особливості, види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати