На головну

І об'єктно-орієнтованого програмування

  1. CLIPS як багатофункціональне середовище програмування (інженерії знань)
  2. Базові засоби програмування
  3. Базові керуючі структури структурного програмування
  4. Блок програмування, регуляції і контролю діяльності
  5. Введення в мову програмування Pascal
  6. Взаємно двоїсті задачі лінійного програмування і їх властивості
  7. Геометрична інтерпретація основного завдання лінійного програмування.

Готові проекти зберігаються в каталозі CD-ROMГ'Зг *
\ Textbook \ VB \ в окремих папках________ " * ^ &

4.4. Програмний код:

'Відкриття документа

Documents (). Open FileName: =

"З: \ Документи \ Проба.doc"

"Триває друк документа

Documents ( "Ilpo6a.doc"). Printout

Range: = wdPrintFromTo, From: = "l", To: = "3"

"Збереження документа

Documents ( "Проба.doc"). Save

4.5. Програмний код:

For l = 1 To 10

If Selection.Characters (i) = "a" _

ThenSelection.Characters (i) .Bold = True _

ElseSelection.Characters (l) .Italic = True

Nextl

4.6. Form (Форма), CommandButton (Командна кнопка),

TextBox (Текстове поле), Label (Мітка) і ін.

4.7. Проект «Висновок повідомлення» зберігається в папці prjZ4-7.

4.8. Проект «Висновок повідомлень» зберігається в папці prjZ4-8.

4.9. Проект «Друк на формі» зберігається в папці prjZ4-9.

1. Помістити на форму дві кнопки. Для першої кнопки створити подієву процедуру, що виводить текст на форму за допомогою методу Print.

Для кожного рядка в подієвої процедурі необхідно задати параметри шрифту і колір шрифту. Перед друком кожного рядка тексту можна привласнити значення відразу декільком властивостями шрифту за допомогою інструкції With. . . End With.

Колір тексту задамо, присвоївши властивості ForeColor (колір напису) значення (колір) за допомогою функції QBColor (). Аргументом функції є числа, кожному числу відповідає свій колір (наприклад, 2 - Зелений, 9 - синій, 12 - червоний і так далі). Програмний код для першого рядка тексту:

WithFont

.Name = "Times New Roman" .Size = 18 .Italic = TrueВідповіді та вказівки до вирішення


End With

frml.ForeColor = QBColor (12)

frml.Print"Times New Roman, 18, курсив, червоний"

Програмний код для друку інших рядків створюється аналогічно. 2. Для очищення форми созда- i «щші» .... ' ^^ штштшшмммшхг.и «i

ДІМ подієву процедуру ГШ^ ^w Roman, IS. курсив, ьрааші

" Anal. 14. підкреслений, синій

ДЛЯ ДРУГИЙ КНОПКИ з викорис-соіп.г КЕЧ. 12, nonv ™PM> .k, = «л« яий

зованием методу 1Г ~ п ^> - |
Cls: frml.Cls --------------

4.10.Від -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

4.11.3 і 11 осередків.

4.12.Проект «Факторіал числа» зберігається в папці prjZ4-12.

1. Помістити на форму два текстових вікна txtNum (для введення числа) і txtF (для візуалізації процесу обчислення факторіала), мітку lblNum і кнопку cmdstart.

2. Оголосити змінні і створити подієву процедуру обчислення факторіала cmdStart_Click (). Для візуалізації процесу обчислення факторіала використовувати метод Printі текстове поле txtF:

Dimbytl As Byte,mfN As Integer,IngF As

Long

Private SubcmdStart_Click ()

infN = txtNum.Text

 IngF = 1  
 Forbytl = 1 To infN  
 IngF = IngF * bytl  
 PrintIngF;  
 txtF.Text = txtF.Text +  Str (IngF)
 Nextbytl  
 End Sub  

Запустити проект і клацнути Hi,'МШУУ'.ШІМІ » '-'пі

г, тт , 1 2 Показати 6 24120 720 5040 40320362880

 Введіть число 9
 I 12 624 120 720 5040 40320 36? 880

по кнопці Обчислити. На формі і в текстовому полі будуть надруковані результати процесу обчислення факторіала.


4.13. Проект «Додавання і конкатенація» зберігається в папці prjZ4-13.


Відповіді та вказівки до вирішенняПрограмний код: ПВЕЯШ§5Ш ? Ш '-|д | «1

Додавання чисел 5 + 5 = 10
 Private Sub Cmdl_Cllck () Конкатенація символів 5 + 5-55

bytA = 5 + 5 Гс ^ -1

strB = "5" + "5" ________ |ггтг т" "А__________

Print "Додавання чисел: 5 +

5 = "; bytA

Print "Конкатенація символів: 5 + 5 ="; strB

End Sub

4.14.Проект «Істинність висловлювання» зберігається в папці
 prjZ4-14. Програмний код:

DimblnA As Boolean Private Subcmdl_Click ()

blnA = ((2 * 2 = 4) And(3 * 3 = 10)) Or((2 * 2 = 5) And(3 * 3 = 9)) Print"Висловлювання 2 * 2 = 4 і 3 * 3 = 10 або 2 * 2 = 5 і 3 * 3 = 9"; blnA End Sub

4.15.16 байтів - 11= 176 байтів, 176 осередків.

4.16.Проект «Мультісістемниі калькулятор» зберігається в папці prjZ4-16.

1. Розмістити на формі дев'ять текстових полів (txtlDec, txt2Dec, txt3Dec, txtlOct, txt20ct, txt30ct, txtlHex, txt2Hex, txt3Hex) для введення і виведення чисел, чотири кнопки (cmdPlus, cmdMinus, cmdUmn, cmdDelen) для створення подієвих процедур, що реалізують арифметичні операції, і три мітки (lblDec, lblOct, lblHex) для виведення пояснювальних написів над текстовими полями.

2. Створити подієву процедуру складання чисел:

SubcmdPlus_Click ()

txt3Dec.Text = Val (txtlDec.Text) +

Val (txt2Dec.Text)

txt30ct.Text = Oct (Val (txtlOct.Text) +

Val (txt20ct.Text))

txt3Hex.Text = Hex (Val (txtlHex.Text) +

Val (txt2Hex.Text))

End Sub

3. Аналогічно створити подієві
 процедури віднімання, ділення і

розмноження чисел.

4. Запустити проект. Ввести числа в
 поля аргументів арифметичних
 операцій і клацнути по кнопці
 арифметичної операції.Відповіді та вказівки до вирішення


4.17.Проект «Трикутник» зберігається в папці prjZ4-17.

1. Розмістити на формі чотири текстових поля (txtKl і txtK2 - для введення значень катетів, txtH і txtS - для виведення обчислених значень гіпотенузи і площі), кнопку cmdl для створення подієвої процедури, що реалізує обчислення, і чотири мітки (1ИК1, 1ИК2, 1ИН , lblS) для виведення пояснювальних написів поруч з текстовими полями.

2. Створити подієву процедуру обчислення гіпотенузи і площі:

Subcmdl_Click ()

txtH = Sqr (Val (txtKl.Text)A2 + Val (txtK2.Text)Л2) txtS = (Val (txtKl.Text) * Val (txtK2.Text)) / 2 End Sub

 Катет 1 |
 Катет 2 |
 гіпотенуза
 Площа |
 | I Обчислити J  

3. Запустити проект на виконання, ввести імшмашг'-inixf
 значення катетів і клацнути по кнопці
Обчислити.

У текстових полях з'являться результати процесу обчислення гіпотенузи і площі трикутника.

4.18.Проект «Вдосконалений строковий калькулятор» зберігається в папці prjZ4-18.

1. Відкрити файл проекту prjVB7.vbp. Додати кнопку
 cmdLeft і текстове поле txtLeft. створити подієву
 процедуру вирізання лівої підрядка з рядка з викорис
 зованием функції Left $ (cTpoKa $, bytN):

SubcmdLeft_Click ()

txt3.Text = Left $ (txtl.Text, Val (txtLeft.Text))Попередня   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   Наступна

глава 13 | Основи мови гіпертекстової розмітки документів | Основи мови гіпертекстової розмітки документів | Списки на Web-сторінках | Форми на Web-сторінках | глава 13 | Основи мови гіпертекстової розмітки документів | Чи використовуєте найбільш часто | зупинити | глава 13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати