На головну

Предмет філософії та її основні проблеми

  1. Amp; 1. Предмет соціальної філософії
  2. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  3. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Основні завдання та їх реалізація
  7. II. Зміна уявлень про предмет психології

У тісному зв'язку зі зміною поняття філософії перебувала і еволюція уявлень про її предмет. В історії філософії мали місце три основні підходи до визначення предмета філософії: староантічний, традиційний, сучасний. Предметом «староантічной» філософії, що розуміється як «протознанія» (в нього входили філософські та наукові знання), була вся дійсність, світ в цілому. Усередині цього «протознанія» Аристотель виділяв «першу філософію», предметом якої вважалося суще або перші початку. Саме за «першою філософією» згодом встановилося назву «метафізики» як вчення про першооснови, про загальне.

Традиційне розуміння предмета філософії тісно пов'язане з розвитком метафізики в німецькій класичній філософії. Її родоначальник І. Кант вважав, що «метафізика і є справжня, справжня філософія, предметом якої є загальне». Розуміння предмета філософії як загального, яке є чиста думка, характерно також і для Гегеля. Надалі трактування загального була різною в різних філософських системах як матеріалістичного, так і ідеалістичного напрямків.

У сучасній філософії по-різному розглядається предмет філософії. Для суб'єктивно-антропологічних вчень, широко поширеною-наних в західній філософії, характерним є акцент уваги на проблемі окремої людини, його свідомості, на загальне в екзистенції індивідуума. Предметом філософії вважається тут «цілісна людина». Для онтологічних філософських вчень предметом філософії виступає світ в цілому.

Філософія цікавиться не однією людиною, а всім світом. Для неї характерно вичленення в усьому приватному загального, причому загальне в його бутті і ставлення до нього людини. Тому предмет філософії - це виявлення загального в системі «світ - людина». Філософія виступає як система поглядів на світ у цілому і на відношення людини як цілісної істоти до цього цілісного світу.

Основні проблеми філософії пов'язані з її предметом. Під проблемою філософії розуміється логічна форма пізнання, яка виступає у формі питання, що сприяє організації пізнавальної діяльності. У проблемах філософії відбивається її предмет, але відбивається не повністю і не відразу, а поетапно у вигляді питань. Всі філософські проблеми формуються в ході історії і залежать від потреб часу: в античній філософії на передній план висуваються проблеми розуміння світу як цілого, його походження і існування (космоцентризм); в середні віки - релігійні, згідно з якими природа і людина розглядалися як творіння Бога (теоцентризм); в епоху Відродження - увага переноситься на проблеми людини, його моральність і соціальні питання (антропоцентризм); в Новий час - на передній план виходить проблема пізнання, наукових методів, зокрема, проблема сверхопитних знання; в сучасній філософії відбувається децентралізація - в одних філософських течіях розробляється антропологічна проблематика, в інших - онтологічна, по-третє - логічний аналіз науки, в четверте - розуміння і тлумачення текстів.

Філософія - це система теоретичного знання про найбільш загальної сутності світу, про загальні властивості, відносини в законах буття і мислення.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ВСТУП | Структура філософського знання | Філософія як історичний процес | Взаємовиключні концепції розвитку і взаємозв'язку | Філософія в системі наукового знання | Роль філософії в розвитку сучасного наукового знання | Періодизація та джерела індійської філософії | Своєрідність філософії Стародавньої Індії | Староіндійські філософські школи | Характерні риси китайського світосприйняття, періодизація, і основні джерела старокитайської філософії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати