Головна

УДК 340 (075) ББК 67я723

1. Цивільний кодекс Російської Федерації: в 3 ч. - М .: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. - 442 с.

2. Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Із змінами і доповненнями станом на 1 жовтня 2006 року - М .: Изд-во «Ексмо», 2006. - 400 с.

3. Конституція Російської Федерації. - М .: МАУП, 2002. - 80 с.

4. Сімейний кодекс Російської Федерації. - М .: ТОВ «ВІТРЕМ», 2002. - 80 с.

5. Трудовий кодекс Російської Федерації. Нова редакція. - М .: ТК Велбі. Вид-во «Проспект», 2007. - 208 с.

6. Кримінальний кодекс Російської Федерації (станом на 25 серпня 2006 року). - М.: Юрайт-Издат, 2006. - 160 с.

Навчальна література

1. Адміністративне право: підручник / Под ред. Л.Л.Попова. - М .: МАУП, 2006. - 703 с.

2. Баглай, М.В. Конституційне право Російської Федерації: підручник для вузів / М. В. Баглай. - М .: Норма, 2006. - 784 с.

3. Великий юридичний словник / За ред. А.Я.Суханова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 858 с.

4. Бошно, С.В. Правознавство: підручник / С.В.Бошно. - М .: Изд-во Ексмо, 2004. - 432 с.

5. Гойман, Г.І. Правознавство: підручник / Г.І.Гойман, І.В.Калінскій, В.І.Червонюк; під заг. ред. В.І.Червонюка. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 336 с.

6. Цивільне право: підручник: у 3 т. Т.1 / Oтв. ред. А.П.Сергеев, Ю. К. Толстой. - М .: ТК Велбі. Вид-во «Проспект», 2006. - 784 с.

7. Дмитрієв, Ю.А. Адміністративне право Російської Федерації: навчальний посібник / Ю.А.Дмитриев, А.А.Евтеева, С.М.Петров. - М .: Міжнародна академія підприємництва, 2007. - 424 с.

8. Дубовик, О.Л. Екологічне право: підручник / О.Л.Дубовік. - М .: ТК Велбі. Вид-во «Проспект», 2006. - 584 с.

9. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В.Т.Томіна, В.В.Сверчкова. - М .: Юрайт-Издат, 2006. - 1228 с.

10. Макові, Р.Х. Теорія держави і права: підручник / Р.Х.Макуев. - М .:

МАУП, 2006. - 572 с.

11. Правознавство: підручник для неюридичних вузів / Під ред. О. Є. Кутафіна. - М .: МАУП, 2006. - 400 с.

12. Правознавство: підручник / За заг. ред. М.Б.Смоленского. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Компанія»; Ростов н / Д: Наука-Пресс, 2006. - 480 с.

13. Булаков, О.Н. Правознавство: підручник / О.Н.Булаков, І.В.Зикова, Н.І.Косаренко. - М .: КНОРУС, 2006. - 336 с.

14. Сверчков, В.В. Кримінальне право. Загальна частина: Короткий курс лекцій / В.В.Сверчков. - М.: Юрайт-Издат, 2006 - 239 с.

15. Теорія держави і права: підручник / Под ред. В.К.Бабаева. - М .: МАУП, 1999. - 592 с.

16. Теорія держави і права: підручник / Под ред. В.В.Лазарева. - М .: Новий юрист, 2001. - 576 с.

17. Теорія держави і права: підручник / Под ред. В.М.Корельского і В.Д.Перевалова. - М.:, 1997. - 570 с.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з дисципліни «Правознавство»

1. Два підходи до праву: юридичний світогляд і юридичний нігілізм.

2. Способи освіти права. Особливості права, що відрізняють його від соціальних норм первісного суспільства.

3. Поняття права. Основні підходи до визначення його сутності: нормативний, природно-правовий, соціологічний, психологічний.

4. Соціальна цінність права.

5. Юридичні і соціальні функції права.

6. Принципи права.

7. Правові системи: поняття та класифікації.

8. Романо-германська правова сім'я.

9. Сім'я загального права.

10. Мусульманська правова сім'я.

11. Підходи до розуміння форм (джерел) права. Види джерел права.

12. Нормативно-правові акти: поняття, ознаки, класифікації.

13. Норма права: поняття, ознаки та зміст.

14. Види правових норм.

15. Структура правової норми.

16. Правовідносини: поняття та ознаки.

17. Види правовідносин.

18. Склад правовідносини.

19. Юридичні факти і їх класифікація.

20. Конституція як основний закон РФ.

21. Основи конституційного ладу РФ.

22. Права і свободи людини і громадянина в РФ.

23. Президент Російської Федерації: конституційний статус, порядок виборів, повноваження.

24. Федеральні Збори Російської Федерації: конституційний статус, структура, порядок формування, функції.

25. Уряд Російської Федерації: конституційний статус, порядок формування, функції.

26. Судова система в Російській Федерації.

27. Місцеве самоврядування в Російській Федерації.

28. Предмет, метод, принципи і джерела цивільного права РФ.

29. Правоздатність і дієздатність громадянина РФ.

30. Юридичні особи в РФ: поняття, ознаки, види.

31. Угоди, їх ознаки, види та форми. Недійсні угоди. Порядок і наслідки визнання угод недійсними.

32. Поняття і значення інституту представництва. Його суб'єктний склад і види.

33. Інститут права власності та його захист.

34. Спадкове право РФ.

35. Предмет, основні принципи і джерела сімейного права РФ.

36. Висновок і припинення шлюбу. Не здійснений і недійсний шлюб.

37. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя. Шлюбний договір.

38. Права і обов'язки батьків і дітей.

39. Аліментні зобов'язання членів сім'ї.

40. Відповідальність в сімейних правовідносинах.

41. Правовий режим майна подружжя. Шлюбний договір.

42. Предмет і джерела трудового права РФ.

43. Соціальне партнерство в сфері праці.

44. Трудові правовідносини: поняття, суб'єкти, підстави виникнення.

45. Трудовий договір: поняття, зміст та порядок укладення. Види трудових договорів.

46. ??Зміна та припинення трудового договору.

47. Робочий час і час відпочинку. Заробітня плата.

48. Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність за трудовим правом.

49. Трудові спори: індивідуальні та колективні. Порядок їх вирішення.

50. Предмет, принципи, джерело кримінального права РФ.

51. Поняття злочину та його категорії. Склад злочину.

52. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині.

53. Кримінально-правова відповідальність і покарання.

54. Звільнення від кримінально-правової відповідальності та покарання.

55. Предмет, метод, норми і джерела адміністративного права РФ.

56. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад.

57. Зміст адміністративної відповідальності.

58. Види адміністративної відповідальності.

59. Поняття і джерела екологічного права РФ. Суб'єкти і об'єкти екологічного права.

60. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

61. Політико-правове вчення Побєдоносцева.

62. Політико-правове вчення Чичеріна.

63. Політико-правове вчення Бакуніна.

64. Політико-правове вчення Маркса.

65. Політико-правове вчення Бердяєва.

66. Політико-правове вчення Леніна.

УДК 340 (075) ББК 67я723

П68

Федеральна цільова програма «Культура Росії» (підпрограма «Підтримка поліграфії та книговидання Росії»)

колективавторів:

Аракчеев В.С, к. Ю..н, доцент - гл. 5 (у співавторстві з В. І. Михальовим, В. А. Панкін, Д. О. Тузов); §§ 1-3 гл. 7 (у співавторстві з В. А. Панкін, Д. О. Тузов); гл. 8 (в співавторстві з В. І. Михальовим, Д. О. Тузов); гл. 9 (у співавторстві з Л. М. Артамоновим, Д. О. Тузов); гл. гл. 10, 11 (у співавторстві з В. А. Панкін, Д. О. Тузов); гл. гл.12, 13; Артамонов Л. М, доцент - гл. 9 (у співавторстві з В. С. Аракчеєва, Д. О. Тузов); Міхальов В. І., ст. викладач - гл. 5 (у співавторстві з В. С. Аракчеєва, В. А. Панкін, Д. О. Тузов); гл. 6 (у співавторстві з Д. О. Тузов); гл. 8 (в співавторстві з В. С. Аракчеєва, Д. О. Тузов);

Панкін В. А., к. Ю. н., доцент- гл. 5 (у співавторстві з В. С. Аракчеєва, В.І.. Михальовим, Д. О. Тузов); §§ 1-3 гл. 7, гл. гл. 10, 11 (у співавторстві В. С. Аракчеєва, Д. О. Тузов); Симоненко А. В., ст. викладач - гл. 14 (у співавторстві з Д. О. Тузов); Тузов Д. О., к. Ю. н., доцент - гл. гл. 1-4; гл.5 (в співавторстві з В. С. Аракчеєва, В. І. Михальовим, В. А. Панкін); гл.6 (в співавторстві з В. І. Михальовим); Щ 1-3 гл.7 (в співавторстві з В. С. Аракчеєва, В. А. Панкін); § 4 гл. 7; гл. 8 (в співавторстві з В. С. Аракчеєва, В. І. Михальовим); гл.9 (в співавторстві з В. С. Аракчеєва, Л. М. Артамоновим); гл. гл.10, 11 (у співавторстві з В. С. Аракчеєва, В. А. Панкін); гл. 14 (у співавторстві з А. В. Симоненко).

рецензенти:

В.В. рівний - Зав. кафедрою цивільного права Юридичного інституту Іркутського державного університету, д. ю. н., професор; Н.Д. Титов - Суддя Томського обласного суду (громадянська колегія) к. Ю. н.

П68 Правове забезпечення професійної діяльності:Підручник / за ред. Д. О. Тузова, В. С. Аракчеєва - М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 384 с. - (Серія «Професійна освіта»),

ISBN 5-8199-0056-1 (ФОРУМ) ISBN 5-16-001151-0 (ИНФРА-М)

Підручник написаний відповідно до державного освітнього стандарту середньої професійної освіти, Зразкової програми навчальної дисципліни і призначений для студентів технікумів і коледжів. При написанні підручника використано новітнє російське законодавство станом на 1 січня 2003 р

УДК 340 (075) ББК67я723

 © Колектив авторів, 2003 © ВД «ФОРУМ», 2003

ISBN 5-8199-0056-1 (ФОРУМ) ISBN 5-16-001151-0 (ИНФРА-М)

ПЕРЕДМОВА

Підручник за курсом «Правове забезпечення професійної діяльності» підготовлений з урахуванням вимог другого покоління державних освітніх стандартів середньої професійної освіти і призначений для студентів технікумів і коледжів, які навчаються за економічним і технічним спеціальностям. Його зміст повністю відповідає Примірної програмі навчальної дисципліни «Правове забезпечення професійної діяльності», вперше введеної в навчальні плани закладів середньої професійної освіти. Даний курс базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Основи права».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

мати уявлення:

- Про правове становище суб'єктів правовідносин у сфері
 професійної діяльності;

знати:

- Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у процесі професійної діяльності;

- Права і обов'язки працівників у сфері професійної

діяльності; вміти:

- Захищати свої права відповідно до чинного цивільного і трудового законодавства.

Посібник складається з трьох розділів.

- Право і економіка.

- Праця та соціальний захист.

- Адміністративне право.

У першому розділі розглядається правовий статус суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та громадян (індивідуальних підприємців), дається характеристика основних видів цивільно-правових договорів і описується порядок їх укладення, розкриваються способи захисту цивільних прав. Другий розділ повністю присвячений розгляду питань трудового права, третій - покликаний дати студентам базові знання з адміністративного права.


Весь нормативний матеріал у книзі наводиться з урахуванням останніх змін, що відбулися в чинному законодавстві Російської Федерації.

Кожен розділ розбитий на глави, в яких послідовно розкриваються основні положення курсу. Для ефективного засвоєння змісту глави і окремих параграфів пропонуються контрольні питання. Книга забезпечена схемами, що допомагають краще засвоїти об'ємний теоретичний матеріал.

У підручнику використовуються такі скорочення:

БНА - Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади (до липня 1996 року - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств) (СРСР, РРФСР, РФ);

ВВС РФ (РРФСР, СРСР) - Відомості Верховної Ради УРСР (СРСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради РФ (РРФСР, СРСР);

САПП - Відомості Верховної Ради та Уряду РФ;

СЗ РФ-Відомості Верховної РФ;

АПК РФ - Арбітражний процесуальний кодекс РФ;

ГК РФ - Цивільний кодекс РФ;

ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ;

КоАП РФ - Кодекс РФ про адміністративні правопорушення;

НК РФ - Податковий кодекс РФ;

ТК РФ - Трудовий кодекс РФ;

КК РФ - Кримінальний кодекс РФ.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Суб'єкти підприємницької діяльності та основи їх майнового правового статусу | Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти підприємницької діяльності | Неспроможність (банкрутство) суб'єктів підприємницької діяльності | ГЛАВА 3. Правове регулювання КОНТРАКТ ВІДНОСИН | Виконання договірних зобов'язань. Відповідальність за порушення договору | Окремі види цивільно-правових договорів | ГЛАВА 4. ЕКОНОМІЧНІ СПОРИ | Порядок розгляду економічних суперечок арбітражним судом. Позовна давність | ГЛАВА 5. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА | Організація зайнятості та працевлаштування населення в Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати