На головну

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка

B M

P2 S дефіцит D

0 Q2s Q1D Q0 Q1s Q2d Q

Малюнок 5.5 Ринкова рівновага і ціна

Рівноважна ціна (P0) трактується по-різному:

- як точка перетину кривих попиту (DD) і пропозиції (SS) на графіку (ринковий підхід);

- як ринкова ціна, рівень якої збігається з рівнем ринкової вартості, відображаючи факт відповідності кількості суспільної праці, витраченої на виробництво певного товару, розмірами підлягає задоволенню суспільної потреби (К. Маркс відповідно до трудової теорією вартості).

Стан ринку, при якому попит і пропозиція врівноважені на певному рівні ціни, називається рівноважним (оптимальним).

Ціна, за якою товар реально продається або купується називається ринковою, яка необов'язково збігається з рівноважною. Продажна (ринкова) ціна може змінюватися від угоди до угоди, залежачи від бажань і можливостей конкретних продавців і покупців. Чи не збігається з рівноважним і реальний обсяг продажів.

Для рівноважного стану ринку характерна відсутність у продавців і покупців стимулів до зміни своїх рішень щодо умов купівлі-продажу. Однак, рівновагу за своєю природою нестабільно, так як змінюються ринкові умови, які викликають коливання попиту (D) і пропозиції (S). Результатом таких коливань є встановлення втраченої рівноваги на колишньому або новому рівні.

До проблеми економічної рівноваги існує два підходи.

При першому розглядається збалансованість кожного окремого ринку (приватне рівновагу), при другому - рівновагу всієї економічної системи в цілому (загальна рівновага, яке детально розглядатиметься в розділі "Макроекономіка".

Порушення ринкової рівноваги може статися в двох випадках: або при відхиленні середньої продажної (ринкової) ціни від рівноважної, або при зсуві кривих попиту або пропозиції.

У першому випадку (криві DD і SS - нерухомі), якщо на конкурентному ринку під впливом ринкових сил встановиться (рис. 5.5):

а) P1, То S> D, утворюється надлишок товарів і послуг (AK), для реалізації яких продавцям необхідно знижувати ціну, а виробники будуть скорочувати виробництво;

б) P2, То D> S, утворюється дефіцит (BM) для ліквідації якого продавцям необхідно підвищувати ціну, а виробникам розширювати виробництво.

На конкурентному ринку тиск на ціну вгору і вниз буде відбуватися до тих пір, поки не досягне рівня Р0, Яке відповідає кількості товару Q0, Де QD= QS. Якщо в економічній системі нічого не змінюється тривалий час, то така рівновага зберігається тривалий час.

У другому випадку при зсуві кривих попиту (DD) і пропозиції (SS), яке виникає під впливом нецінових факторів рис.5.6:

а) якщо відбудеться підвищення попиту D при незмінній пропозиції S-const або скорочення пропозиції S? при незмінному попиті D-const (ріс.5.6.а), то ціна зросте Р, тобто

 D при S const, то ціна (Р 0) до Р1

S? при D const, то ціна (Р 0) до Р2 і нову рівновагу встановлюється при більш високій ціні, наприклад в точці Е3

а б

P D1 S1 P D1 D S S1

D S

E3

P3 Р0 E0

P2 E2 E1 P2 E2

P1 S1 E0 D1 P1 E1 D

P0 P3 S E3 D1

S D S1

0 Q2s Q0 Q1d Q 0 Q0

Малюнок 5.6 Порушення ринкової рівноваги при зрушеннях крівик DD і SS

 б) якщо при незмінній пропозиції S-const, попит скоротиться D?, або при незмінному попиті D-const збільшиться пропозиція S (рис.5.6 б), то ціна знизиться Р?, тобто при S-const, D?, то ціна (P0?) до Р1

при D-const, S, то ціна (Р0?) до Р2 і нову рівновагу встановлюється при більш низькій ціні, наприклад, в точці Е3.

В умовах вільної (досконалої, чистої) конкуренції під впливом законів ринкового ціноутворення ціна вирівнюється автоматично. Однак, в сучасних умовах при пануванні недосконалої конкуренції (недосконалих ринків), в зв'язку з втручанням в процес ринкового ціноутворення або великих корпорацій, або держави, ціна може бути встановлена ??вольовим способом (монопольним) вище або нижче точки рівноваги (Е0). Тобто має місце монопольна ціна - Форма ринкової ціни, яка виникає в результаті монополізації виробництва і обігу, механізм утворення якої було розглянуто нами вище (рис. 5.5). Монопольні ціни можуть бути двох видів.

 Ціна статі (Або МВЦ - монопольно висока ціна) - штучно завищена ціна, яка не дозволяє ціною знижуватися за межі цього ліміту. Монопольно висока ціна (Р1) - Ринкова ціна, яка встановлюється монополістичними об'єднаннями зосередив у своїх руках значну частину всіх товарів галузі, тобто монополія є єдиним продавцем. Одночасно вони штучно створюють товарний дефіцит, обмежуючи обсяг виробництва, до таких меж, щоб попит був вищий за пропозицію (D> S). Межею МВЦ - величина платоспроможного попиту. При цьому монопольний дохід (МД) = МВЦ - Wрин рівних) - Відрахування з доходу покупця.

Ціна стелі (Або МНЦ - монопольно низька ціна) - штучно занижена ціна, яка обмежує зростання ціни (рух ціни вгору).

Монопольно низька ціна (Р2) - Ринкова ціна, яка встановлюється монополіями, які є єдиним покупцем певного продукту: обмежуючи на якийсь час свої закупівлі, вони домагаються того, щоб пропозиція товарів з боку продавців перевищувала попит з боку монополій-покупців (тобто має місце монопсония ). При цьому МД = Wрин (Цдорівнює.) - МНЦ - відрахування з доходу продавця. Межею МНЦ є рівень ціни на продукцію малого і середнього бізнесу, який забезпечує відтворення капіталу основний або значної маси дрібних виробників, які є постачальниками найбільших корпорацій.

Здатність ринку за допомогою механізму попиту і пропозиції повертатися в втрачене раніше рівноважний стан називається стійкістю рівноваги. Це означає, що будь-який зрушення, будь-яка зміна ринкових умов викличуть до життя сили, які підштовхують ринок до відновлення рівноважного стану. Стійкість ринкової рівноваги значною мірою визначається типом ринку. Найменшою мірою стійкістю рівноваги мають монополізовані ринки.

З огляду на фактор часу, протягом якого більш оперативно реагує на вплив різних чинників попит, а пропозиція пристосовується повільно до постійно змінюваних умов, виділяють три види рівноваги (Межі між періодами умовні).

· Миттєве рівновагу встановлюється в миттєвому періоді, коли всі фактори, що визначають величину пропозиції, розглядаються як постійні (трудові, матеріальні та фінансові ресурси). Виробник не може змінити обсяг випуску своєї продукції. Лінія пропозиції в миттєвому періоді (  ) Приймає на графіку вертикальне положення (рис.5.7). Можливість в цій ситуації ліквідувати несподівано виник дефіцит пов'язана з ростом ціни з  до .

Si
Ss
P
· Короткочасне (короткий) рівновага встановлюється в короткому періоді, протягом якого одна група чинників є постійною (будівлі, споруди, обладнання, працівники, які потребують тривалої підготовки), а інша - змінною (робоча сила не найвищої кваліфікації, широко вживані види сировини). У цей період неможливо ввести нові потужності, але можна організувати багатозмінної роботу. В результаті чого виробники зможуть дещо збільшити випуск своєї продукції (до  ). Лінія пропозиції займе положення  . Рівноважна ціна при цьому дещо знизиться (з  до  ), Хоча і буде залишатися вище початкового рівня .

d1

           
 
   
SL
 
   
Q
 


Малюнок 5.7 Рівновага в миттєвому, короткому і довгому періодах.

· Тривале рівновагу встановлюється в тривалому періоді, протягом якого всі фактори виробництва - змінні величини. Крива пропозиції буде мати ще більш пологий вигляд SL. Нове рівноважний стан буде досягнуто в точці  . При цьому обсяг випуску значно зросте (до  ), А рівноважна ціна ще більше знизиться (до  ), Хоча швидше за все не досягне вихідного рівня. Це пояснюється тим, що збільшення випуску супроводжується зазвичай зростанням витрат в розрахунку на одиницю випуску. Таким чином, в короткому і особливо тривалому періодах на рівень ціни впливає не тільки величина попиту, але і рівень витрат.

Зробимо ще одне зауваження. Говорячи про той чи інший період, як правило, не мають на увазі якийсь строго певний відрізок часу. Конкретна тривалість кожного періоду залежить від профілю галузі, виробничого циклу, рівня капітальних витрат і т.д. Час, який в одній галузі буде прийнято за короткий і навіть за миттєвий період (наприклад, в суднобудуванні), в інший буде розглядатися як тривала перспектива (виробництво одягу, ширвжитку і т.п.).

2.2 Система цін і їх функції

Рух товару в ринковій економіці здійснюється за допомогою ціни, яка є гнучким і потужним інструментом регулювання господарських процесів. Ціновий механізм включає дві взаємодіючі частини: з одного боку, самі ціни, їх види, структуру, рівень, динаміку зміни, і, з іншого, - ціноутворення як спосіб, правила встановлення, формування нових цін і зміни діючих. Воно, власне і визначає і величину ціни. Ціни і ціноутворення складають у своїй єдності ціновий механізм.

Механізм ціноутворення є, з одного боку, зв'язок між ціною і піноутворювальний факторами і, з іншого боку, спосіб формування ціни, технологію процесу її зародження та функціонування, зміна в часі. Відомі два різновиди механізму ціноутворення: ринковий і витратний. Витратний (виробничий) підхід, який панує у адміністративно-командної системи, полягає в тому, що величина ціни товару ставиться в безпосередню залежність від витрат виробництва і обігу, що представляють витрати, витрати в грошовій формі на виробництво і реалізацію. У ньому найчастіше використовується середні витрати в розрахунку на одиницю товару (собівартість) з усієї кількості (партії) вироблених і товарів, що продаються. При ринковому підході визначальним фактором ціноутворення є кон'юнктура ринку, попит і пропозиція. Під категорією "ціна" маються на увазі багато видів цін, кожна з яких відрізняється особливостями функцій, сферою застосування, способом формування.

Малюнок 5.8 дає уявлення про різноманітні цінах, серед яких головну роль відіграє ринкова ціна. Як інструмент "невидимої руки" така ціна вільно утворюється і залишається плаваючою в саморегулюючих зв'язках продавця і покупця. Вільна ціна властива ринку досконалої конкуренції, коли багато покупців і продавців беруть участь в її формуванні, Відсутність контролю пояснює становище, коли ціна складається стихійно під впливом попиту та пропозиції.

Ознаками вільної ціни володіє і аукціонна ціна, Коли продавець називає базисну ціну, а покупці встановлюють остаточний варіант в конкурентній ситуації. Але аукціон відрізняється від ринку обмеженою кількістю специфічних товарів і незначним числом покупців.

аналогічно формується комісійна ціна, На яку покупець впливає, але незначно.

На вільній основі встановлюються договірні (контрактні) ціни - ціни, величина яких визначена в договорі (контракті), що передує акт купівлі-продажу, і які більше залежать від партнерських (джентльменських) зв'язків в процесі купівлі-продажу товарів, коли конкуренція відсувається на другий план, перевага віддається усвідомленого визначення обопільної вигоди партнерів . І хоча договірна (контрактна) ціна формується на основі загальних принципів ціноутворення, вона предполагаетпредварітельное встановлення:

умовні одиниці виміру товару;

-базіса цін;

-валюти ціни;

-способи фіксації ціни;

-рівня ціни.

Тому розрізняють в договірних цінах:

1) тверду,яка встановлюється в момент підписання контракту і не підлягає змінам протягом, як правило, короткострокового періоду. Відзначимо, що ккатегоріі твердих цін відносяться і державні, що встановлюються на монопольної основі, що відрізняються тим, що відображають загальні інтереси. Вони відчувають вплив соціальних чинників і в окремих випадках не відшкодовують витрат виробництва;

2) рухливу,яка на відміну від твердої фіксується при укладенні контракту, але переглядається при наступних змінах поточних ринкових цін або інших умов, передбачених в договорі.

Принципи встановлення рухомої ціни:

- Визначення умов підвищення або зниження ціни до моменту виконання, контракту;

- Визначення відхилень від допустимого мінімуму, які діють на рівень цін;

- Встановлення джерела, що дозволяє змінювати ціни;


Малюнок 5.8 Система цін

3) ковзаючу,яка обчислюється в момент виконання контракту з урахуванням змін у витратах виробництва за період здійснення контракту. Якщо передбачені поставки товару партіями, то ціна розраховується на кожну частину поставок.

Часто в договорі фіксується абсолютна величина ціни, а діапазон цін (у межах від і до), верхній або нижній рівень (не вище або не нижче), або їх зв'язок з державними, ринковими, світовими цінами, обмовляється також зміна цін під впливом інфляції , прийняття нових законів. У контракті можуть зазначатися умови: величина межі цін ( "підлогу" і "стелю"), в рамках якої змінюються договірні ціни або, навпаки, не змінюються; зміна ціни з урахуванням загального стану ринку товарів, а також загальноекономічної ситуації.

На товарних біржах практикується при укладанні контрактів встановлення ф'ючерсних цін,особливо на продукцію сільського господарства (під урожай) з попереднім авансуванням частини витрат виробництва.

В системі цін слід виділити особливості встановлення лімітнихцен, Які визначають верхню межу ціни на дану продукцію на стадії проектування нових видів виробів і нестандартного обладнання.

До цієї групи цін також відносяться тарифи і розцінки.

тарифи- ціни на послуги: Транспортні, зв'язку, комунальні, митні. Специфіка їх у тому, що це ціни на такі види діяльності, при яких не створюється продукт у його матеріально-речовій формі, але змінюється якість продукту. При встановленні тарифів на послуги враховується не тільки обсяг робіт, але і часовий чинник, істотну роль грає якість.

Розцінки- Розмір оплати праці за виготовлення одиниці продукції при відрядній оплаті і за одиницю часу при погодинній оплаті.

Залежно від сфер торгівлі (масштаби торгових операцій і характер реалізованого товару) розрізняють оптові та роздрібні ціни.

Оптові ціни мають місце там, де продукція реалізується великими партіями. Система оптових цін поширена в торгово-збутових операціях між підприємствами; через спеціалізовані магазини і збутові контори, на товарних біржах. Вони нижче роздрібних цін на суму, достатню для зацікавленості торговця.

роздрібні ціни - Ціни, за якими реалізуються товари індивідуальним покупцям в роздрібній торговельній мережі при відносно невеликому обсязі кожного продажу. Роздрібні ціни вище оптової ціни на величину торгової надбавки, в яку входять витрати обігу роздрібної торгівлі та прибуток торгового підприємства.

Закупочні ціни - Ціни державних закупівель продукції у підприємств, організацій, населення.

Ціни, які диктуються єдиним виробником (покупцем), є результат економічної влади монополії (монопсонии), що виключає конкуренції. монопольна ціна встановлюється довільно в інтересах товаровиробника заради високого прибутку. Ціна монопсониивстановлюється єдиним покупцем в його інтересах. У кращому варіанті ці ціни встановлюються на розрахунковій основі. трансферні (Передавальні) ціни, які встановлюються всередині великих компаній і використовуються для ухилення від податків.

За ступенем і способам регулювання розрізняють два види цін.

Жорстко фіксовані, тверді ціни призначаються органами ціноутворення чи іншими державними органами, їх рівень фіксується документально, ніхто не може змінити величину такої ціни.

Регульовані (змінювані) ціни - Регулюються державою, але вплив держави носить обмежений характер, тобто регулювання зводиться до обмеження величини цін на певні групи товарів верхньою межею, встановлювати ціни вище якого заборонено; може здійснюватися також шляхом затвердження державними органами граничного рівня рентабельності (прибутковості), тобто відношення прибутку до ціни або до витрат (собівартості) не повинно перевищувати заданого рівня (наприклад, 50 відсотків). Обмеження за рівнем рентабельності звичайно вводяться для підприємств - монополістів. В окремих випадках задається припустимий ступінь відхилення реальної ціни від фіксованої, базисної. У ринковій економіці регулювання цін поширюється на життєво-важливі товари та послуги (земля, стратегічне сировину, паливо, енергія, громадський транспорт, споживчі товари першої необхідності).

Існують і інші види цін, які за найрізноманітнішими ознаками

Порівнянні (незмінні) ціни застосовуються в економічному аналізі, плануванні, прогнозуванні, в дослідницьких цілях: так як ціни змінюються, а існує необхідність зіставляти їх в різні періоди, використовуються індекс цін, тобто коефіцієнт перерахунку, що відображає зміну цін, а при стрибкоподібному зростанні цін використовується показник рівня інфляції.

проектні - В процесі проектування нових видів виробів і об'єктів для виробництва нових видів товарів, мають наближений, орієнтовний характер, що дає можливість визначити граничний рівень таких цін у вигляді лімітних цін.

Кошторисна вартість (Вид ціни) обчислюється на основі кошторисів, в яких підсумовані витрати на створення готового будівельного об'єкта (тобто ціна будівництва об'єкта).

розрахункові - Всі види цін, що визначаються з урахуванням розрахунків.

прейскурантні - Ціни, фіксовані в покажчику цін (прейскуранті, довіднику).

Прогнозні і планові ціни - На основі їх складаються бізнес-проекти, бізнес-плани фірм, державні плани.

Світові ціни - Ціни світового ринку, можуть бути або реально діючими на всесвітньому ринку, ціни на товари даної групи, або ціни, визнані на певний період з боку організацій, що відають міжнародною торгівлею, або середні значення цін на одні і ті ж товари, що встановилися в різних країнах і регіонах.

Ціни «чорного» або «тіньового» ринку - Ціни на заборонені у відкритому продажі товари.

Функції цінової системи характеризують роль, яку ціни грають в економіці. Виділяють ряд функцій які виконують ціни.

вимірювальна (Первинна) функція: ціна вимірює кількість грошей, які покупець повинен сплатити, а продавець повинен отримати за проданий товар, тобто ціни дають можливість грошам отримувати кількісну визначеність в акті купівлі-продажу.

соізмерітельная, Пов'язана з першою, яка полягає в зіставленні цінностей різних товарів (тобто дає можливість розрізняти дорогі й дешеві товари).

облікова (Пов'язана з першою) допомагає універсалізуватися облік матеріально-речових цінностей, тобто дає можливість висловити їх в єдиному ціновому показнику.

регулююча, (Випливає з вище перерахованих функцій), тобто використання ціни як інструменту регулювання, наприклад, в ринковій економіці ціна врівноважує попит і пропозицію, пов'язує грошовий запит виробника з відповідною реакцією покупця.

розподільна: при наявності державного впливу на ціни, ціна може перерозподіляти ресурси (фактори виробництва) по галузях економіки, а також доходи.

обмежувальна: обмежує попит споживачів.

інформаційна: дає інформацію про пропозицію товарів з боку продавців, платоспроможності попиту покупців, нестачі або надлишку виробничих ресурсів.

стимулююча: впливає на зацікавленість виробників у підвищенні обсягів виробництва, якості, тобто заохочує тих, хто раціонально використовує свої виробничі можливості для отримання кращих кінцевих результатів, застосовує передову техніку і технологію.

Соціальна: Так як зі зміною цін пов'язані структура та обсяги споживання благ і послуг, витрати, рівень життя, прожитковий мінімум, споживчий бюджет сім'ї, то це викликає соціальну реакцію.

Зовнішньоекономічна: Ціна виступає в ролі інструменту торгових угод, зовнішніх платежів, взаємних розрахунків між країнами.

Ознайомлення з системою реальних цін дозволяє з'ясувати економічну сутність, яка пояснюється через їх функції.

· Ціна- грошове вираження вартості. Це трактування ціни базуємо на теорії трудової вартості А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса. Ціна постійно відхиляється від вартості і лише в окремі моменти ринкової рівноваги збігається з вартістю. Ціна як громадський норматив праці, витрат праці на виготовлення продукції виконує ряд функцій:

- Дозволяє визначати вартісні оцінки;

- Фіксує витрати і результати господарської діяльності;

- Економічно стимулює підприємництво;

- Мотивує перелив капіталів з галузі в галузь, сприяючи розвитку виробництва.

· Ціна- грошова сума, що сплачується за товар. Це концептція маржиналистов, яку розробили представники австрійської школиК. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер. Маржиналісти пояснили ціну як суб'єктивне поняття покупцем граничної корисності товару, a тому в їх теорії ціна не пов'язувалася з витратами на виробництво товару.

· Ціна відображає ідентичність платоспроможного попиту і пропозиції з конкретними витратами виробництва. Це пояснення ціни дано А. Маршаллом, який, розуміючи слабкі сторони методології маржиналистов, зв'язав концепцію класичної політекономії з теорією граничної корисності. Поряд з попитом А. Маршалл пояснив роль пропозиції на ринку у впливі на рівноважну ціну, яку в свою чергу відчуває вплив пропозиції.

Це призводить інтереси продавця і покупця на ринку до оптимальної гармонії. Взаємозв'язок між попитом і пропозицією така: чим сильніша конкуренція серед продавців (підприємців), тим більше пропозиція товарів з їх боку буде перевищувати попит споживачів. Якщо конкуренція слабшає, попит починає перевищувати пропозицію, а в результаті ціна зростає. Тим самим ціна стимулює пропозицію до збільшення виробництва, яке дозволяє збільшити прибуток.

Конкуренція призводить ціни рівноваги, а так само регулює динаміку і співвідношення цін, і в кінцевому підсумку дає інформацію про те, яку продукцію і з якими витратами слід виробляти і кому продавати. Ця інформація привертає продавця високою, а покупця низькою ціною.


Основні поняття


ринкова рівновага

рівноважна ціна

Рівноважний обсяг продажів

Ринкова ціна

Порушення ринкової рівноваги

зрушення рівноваги

Надлишок і дефіцит товару

Стійкість ринкової рівноваги

Рівновага (миттєве, коротко- і довгострокове)

Ціна

види цін

Ціна статі

Ціна стелі

Монопольно висока ціна

Монопольно низька ціна

ціноутворення

ціновий механізм

Механізм ціноутворення (ринковий, витратний)

функції цін3 Теорія еластичності і її практичне застосування

3.1 Еластичність попиту і пропозиції

У загальному вигляді еластичність даної величини - це ступінь зміни її значення при певному зсуві в значенні іншого, що цікавить нас величини; виражається в частках або відсотках, так як зміни беруться у відносній формі. також еластичність можна визначити як міру реакції однієї величини на зміну іншої); показує на скільки відсотків змінюється одна змінна економічна величина при зміні іншої на 1%.

величина еластичності - Кількісна оцінка ступеня зміни еластичності - називається коефіцієнтом еластичності (E). Еластичність попиту (D) або пропозиції (S) - реакція попиту або пропозиції на зміну факторів, що впливають на них. Як відомо, існує багато чинників, які впливають на попит і пропозицію, але головним з них є ціна (p) даного товару.

На перший погляд найпростішої мірою відповідної реакції обсягу попиту або пропозиції на нову ціну послужило б відношення абсолютної величини зміни кількості товару (DQ  ), На яку пред'явлений попит (або пропозицію товару), до зміни ціни цього товару (D р), тобто

= ,

де  - Коефіцієнт еластичності попиту або пропозиції за ціною (р);

DQ  (=  - Абсолютний приріст величини попиту або пропозиції;1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати