На головну

Формули розрахунку показників щодо оцінки фінансового стану підприємства

  1. A. Характеристика фінансової діяльності підприємства
  2. He стану я ценить того, что ценностью не обладает
  3. А. К. Замбржицкая Пилотирование формулировки анкетного вопроса
  4. АКТИ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
  5. Акти цивільного стану.
  6. Аналіз витрат на операційну діяльність підприємства.
  7. Аналіз економічного зростання підприємства на основі концепції вартості активів
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
№ п/п Назва показника Формула розрахунку Норма (критичне) значення Економічний зміст
Загальноприйняте Синоніми Згідно форм фінансової звітності Загальна    
ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ
Власний обіговий капітал Робочий капітал Чистий обіговий капітал (260 + 270) - (620+ 630) або (380-430-480) - (080) Форма № 1 Па-Пз Па - вартість поточних активів. Пз - сума поточних зобов'язань   Показує величину власного капіталу, що є джерелом покриття поточних активів.
Поточна ліквідність Загальна ліквідність Коефіцієнт покриття (260+ 270)/(620' 630) Форма № 1 Па/Пз 1.0-2.0 Дозволяє визначити, у скільки разів поточні активи перевищують поточні зобов'язання. Характеризує рівень фінансового ризику для кредиторів. Свідчить про кредитну політику підприємства.
Коефіцієнт проміжної ліквідності Швидка ліквідність (сума рядків з 150 по 250)/(620+630) Форма № 1 (А1-А2) / Пз 0.7-1.0   Показує кількість одиниць ліквідних обігових активів, які припадають на одиницю короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Миттєва ліквідність Критична ліквідність (220+230+240)/( 620+ 630) Форма № 1 А1 /Пз 0,2-0,5 Можливість підприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованість.
Маневреність власного капіталу   (260 + 270-620- 630) / 380 Форма № 1 Чистий обіговий капітал / Вк Вк - власний капітал   Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в обігові засоби.
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів   (100-140)/(620-630) Форма № 1 ОЗм. / ПЗ ОЗм - матеріальні обігові засоби 0.5-1.0 Характеризує ступінь залежності платоспроможності від матеріально-виробничих запасів у разі необхідності мобілізації грошових засобів для погашення короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку   За даними форми № 3 ПГП/НГП ПГП - позитивний грошовий потік за період, що аналізується НГП - негативний грошовий потік за період, що аналізується   Характеризує співвідношення позитивних і негативних грошових потоків, збалансованість їх руху на підприємстві.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
  Оцінка стану власного капіталу
Чисті активи   2 80-120-480-620 Форма № 1 Активи - Зобов'язання   Величина активів, яка сформована за рахунок власних джерел фінансування.
Коефіцієнт фінансування Коефіцієнт достатності капіталу Фінансова стабільність (480+620+630)/(380+430) Форма № 1 Пк/Вк Пк - позиковий капітал = 1 Показує чи досить у підприємства власних коштів для покриття всіх зобов'язань.
Коефіцієнт автономії Фінансова автономія Фінансова незалежність Коефіцієнт концентрації власного капіталу (380+430) / 640 Форма № 1 Вк/К К - сукупний капітал підприємства Не менше 0.5 показує частку власного капіталу у сукупному капіталі: - характеризує ступінь незалежності від зовнішніх кредиторів
ОЦІНКА СТАНУ ЗАПОЗИЧЕНОГО КАПІТАЛУ
Коефіцієнт фінансової залежності Борговий коефіцієнт Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (ряд.480+ряд.620 +ряд.630) / ряд.640 Форма № 1 Пк / К Не більше 0.5   Характеризує ступінь залежності від зовнішніх кредиторів.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності Коеф-т фіннасової стійкості (ряд. 380+ ряд. 430 + ряд 480)/ряд. 640 Форма № 1 (Вк+ДовгострЗ)./К   Показує частку стабільних джерел у сукупному капіталі та рівень фінансової стійкості.
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ МАЙНОВОГО СТАНУ
Коефіцієнт зношення основних засобів   032/ 031 Форма № 1 З/Вп З-величина зносу Вп - первісна вартість основних засобів   Характеризує ступінь зношення основних засобів, рівень фізичного і морального зношення основних засобів.
Коефіцієнт придатності основних засобів   030/ 031 Форма № 1 Оззв/озпв ОЗзв - залишкова вартість основних засобів ОЗпв - первісна вартість основних засобів   Характеризує ступінь придатності основних Засобів, рівень придатності основних засобів.
ПОКазники ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
Обіговість активів   Ряд 035 Форма№ 2/ [(ряд.260 грф.3 ф. 1 +ряд.260гр.4 ф. 1) /2] ЧД/ОЗср ЧД - чистий доход ОЗср - середня сума залишків оборотних засобів   Показує кількість оборотів оборотних активів протягом року.
Обіговість дебіторської заборгованості   Ряд.035 ф.2'/ [(ряд. 160 грф. З ф. 1+ряд.160 гр.4 ф. 1)/2] ЧД/ДЗ ДЗ - середня сума залишків дебіторської заборгованості   Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості протягом року.
Строк погашення дебіторської заборгованості Період збору дебіторської заборгованості [(Ряд. 160грф.3 ф.1-ряд. 160 гр.4 ф.1)/2]*n/ Ряд.035 ф.2 Д3* n / ЧД ДЗ - середня сума залишків дебіторської заборгованості: n - кількість днів в періоді, що аналізується   Характеризує термін неповернення дебіторської заборгованості.
Обіговість кредиторської заборгованості   Ряд.035 ф.2./ [(ряд.620 грф. З ф. 1 +ряд.620 гр.4 ф. 1)/2] ЧД /КЗ КЗ - середня сума кредиторської заборгованості   Показує кількість оборотів кредиторської заборгованості протягом року.
Строк погашення зобов'язань за поставки   [(Ряд.620 грф.3 ф.1-ряд. 620 гр. 4 ф.1)/2]*п/ Ряд. 035 ф.2 К3*n/ ЧД   Показує середню кількість днів, які необхідні підприємству для розрахунків з постачальниками.
Коефіцієнт стабільності економічною росту   Ряд.220-(ряд.300ф.2*ряд.340ф.2)/ [(ряд.380гр.3ф.1 + Ряд.380гр.4ф1)/2] (ЧП-Д)Вк ЧП - чистий прибуток. Д - дивіденди. Вк - власний капітал середня величина   Показує співвідношення між капіталізованою величиною прибутку та середньою сумою власного капіталу.
               

Контрольні питання й завдання

1. Назвіть професійні обов'язки фахівця з фінансів.

2. Визначте поняття «фінансовий консалтинг».

3. Назвіть якими компетентностями ми має володіти фахівець зі сфери фінансів.

4. Визначте поняття «фінансова діяльність».

Тестові завдання для контролю знань (кейси, ділові ігри)

1. До форм фінансових інвестицій підприємства відносяться:

а) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств;

б) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів;

в) вкладення капіталу в дохідні види фінансових інструментів;

г) всі відповіді вірні.

2) Інвестиційна стратегія - це:

а) таке комбінування елементів інвестиційного портфелю, при якому досягається мінімальний ризик при мінімальному доході;

б) процес формування довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найефективніших шляхів їх досягнення на основі оцінки наявного потенціалу;

в) інвестиційна політика, що базується на придбанні інструментів грошового ринку;

г) створення адекватного інвестиційного механізму

3) Головною метою фінансового менеджменту є:

а) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді;

б) накопичення інвестиційних фінансових ресурсів;

в) відновлення окремих видів устаткування;

г) створення нормальних умов для реалізації грошових ресурсів.

4) Цінні папери, що обертаються на фондовому ринку, поділяються на:

а) короткотермінові та довготермінові;

б) прості та складні;

в) основні та похідні;

г) вірної відповіді немає.

5) Два інвестиційні проекти називаються незалежними, якщо:

а) середня доходність перевищувала доходність еталонного портфелю і свідчить про неефективне управління портфелем;

б) частка цінних паперів одного емітента в інвестиційному портфелі фінансового посередника не перевищує 5%;

в) рішення про прийняття одного з них не впливає на рішення про прийняття іншого;

г) рішення про прийняття одного з них впливає на рішення про прийняття іншого.

6) Під чистим приведеним доходом розуміють:

а) різницю між приведеними до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) сумою чистого грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестованих в його реалізацію засобів;

б) співвідношення витрат і дисконтованої вартості інвестицій;

в)співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій;

г) індекс дохідності.

7) Активна стратегія (модель) управління інвестиційним портфелем передбачає:

а) пошук (вибір) узагальнювальних параметрів та обмежень інвестиційних рішень стосовно всієї інвестиційної політики (пріоритети, базові параметри);

б) постійне ретельне відстеження і своєчасне придбання фінансових інструментів, що відповідають інвестиційним цілям портфеля, а також швидку зміну складу фінансових інструментів у портфелі у разі невідповідності інвестиційним цілям;

в) безперервний копіткий аналіз стану і динаміки ринку цінних паперів і окремих секторів, виявлення ринкових тенденцій і дослідження інвестиційних якостей ринкових інструментів;

г) отримання мінімально можливого ризику.

8) До цінних паперів, які виступають об'єктами портфельного інвестування, належать:

а) акції;

б) облігації;

в) деривативи;

г) всі відповіді вірні.

9) Вартість пакета акцій, визначена як частка акцій статутного фонду, відповідно до плану розміщення акцій - це:

а) оціночна вартість пакета акцій;

б) номінальна вартість пакета акцій;

в) ринкова вартість пакета акцій;

г) інвестиційна вартість пакета акцій.

10) Операції, пов'язані з анулюванням, дробленням, консолідацією та конвертацією іменних цінних паперів, визначаються як:

а) емісійні операції;

б) облікові операції;

в) корпоративні операції;

г) операції а-форфе.  60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Наступна

Розробка стратегії побудови кар'єри успішного фахівця з маркетингу | Характеристика рівнів компетенції фахівця з маркетингу | Ключові компетенції фахівця з маркетингу | Організація процесу працевлаштування і побудови професійної кар'єри фахівця з маркетингу | І. Методичні рекомендації до виконання тренінгового завдання щодо проведення маркетингового дослідження. | Примітка: всі статті витрат в бюджеті повинні бути обґрунтованими. | Література до розділу | Професійна підготовка фахівців сфери фінансів | Поняття фінансової роботи на підприємстві | Професіограма напрямку фінансової діяльності в сучасних умовах господарювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати