На головну

Ключові компетенції фахівця з маркетингу

  1. Благодарим экспертов по маркетингу консалтинговых услуг Михаила Иванова и Михаила Фербера за помощь при подготовке материала.
  2. Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної економічної політики та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики
  3. Види маркетингу та їх застосування
  4. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу
  5. Вопрос 113. Директор по маркетингу на предприятии
  6. Вопрос 14. Основные требования к социально-этическому маркетингу
  7. Дослідження середовища маркетингу підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
Соціальні компетенції (пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості) Мотиваційні компетенції (пов'язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним вибором особистості) Функціональні компетенції (пов'язані зі сферою знань, вмінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом)
- здатність до співпраці; - вміння розв'язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях; - навички взаєморозуміння; - активна участь, соціальні й громадянські цінності та вміння; - комунікативні навички, мобільність (в різних соціальних умовах); - вміння визначати особисті ролі в суспільстві. - здатність до навчання; - винахідливість, навички адаптуватись та бути мобільним; - вміння досягти успіху в житті та бажання змінити життя на краще; - інтереси та внутрішня мотивація особисті; - практичні здібності і вміння робити власний вибір та встановлювати особисті цілі тощо. - лінгвістична компетенція; - технічна та наукова компетенція; - вміння оперувати знаннями в житті та навчанні; - вміння використовувати джерела інформації для власного розвитку; - вміння використовувати інтелектуальну творчість.

У розв'язанні проблеми кар'єрного зростання виділяють декілька рівнів компетенції, яким відповідають службові посади в маркетингу [46].

Так, Циганкова Т. М. виділяє 5 рівнів компетенції в маркетингу: міжнародну; аналітичну; стратегічну; функціональну; управлінську (рис. 4.8).

Згідно з запропонованою автором моделлю міжнародна компетентність відповідає першому мінімуму знань ринків, динаміки розвитку світової економіки, а також національних і галузевих ринків. Ця компетенція передбачає виконання найпростіших операцій в маркетингу.

Аналітична компетентність - це здатність і вміння аналізувати інформацію, виділяючи релевантну маркетингову, а також навички формувати висновки і пропонувати шляхи розв'язання проблем в маркетинговій діяльності.

Стратегічна компетентність ґрунтується на перших двох рівнях і містить навички розробки довгострокових планів дій фірми, виходячи з її потреб і стану маркетингового середовища.

Функціональна компетентність - це знання і вміння розробляти та ефективно впроваджувати всі елементи комплексу маркетинг-мікс, тобто товарну, цінову, комунікаційну політики, а також політику розподілу.

Управлінська компетентність - це здатність ефективно забезпечувати виконання дій стосовно маркетингового комплексу в цілому та в розрізі окремих міксів, а також управляти всією маркетинговою діяльністю підприємства [35].

Рис. 5.6. Рівні компетентності в маркетингу [46].

Світова практика маркетингу не розрізняє міжнародну компетенцію і компетенцію на національному ринку. Тому на першому рівні більш вдалим буде формулювання компетенції як «операційна».

Кваліфікаційний мінімум з оперативної маркетингової діяльності по збуту продукції:

- підготовка проектів договорів і контрактів на відвантаження продукції, узгодження положень проектів договорів з усіма причетними відділами і службами;

- здійснення відправки договорів контрагентам після їх підписання, ділове листування, пов'язане з підписанням договорів, узгодженням розбіжностей, організація зустрічей з контрагентами для врегулювання розбіжностей;

- супроводження договорів (контрактів), ведення обліку відвантаженої продукції;

- оформлення відповідей на претензії, що надійшли від споживачів за відвантажену продукцію по кількості і якості;

- складання і видача відповідним організаціям форм звітності по постачанню продукції, підготовка прибуткової частини бюджету;

- здійснення щодобового контролю за відвантаженням, якістю, надходженням грошових коштів;

- підготовка оперативного зведення по відвантаженню товарної продукції і наявності її на складах; забезпечення плану відвантаження рухомим складом протягом доби;

- здійснення постійного зв'язку із споживачами для оперативного вирішення питань постачання продукції;

- надання відомостей про рекламації по невідповідності якості продукції;

- підготовка звітів по реалізації продукції.

Кваліфікаційний мінімум з аналітичної компетентності по збуту продукції:

- аналіз комерційних пропозицій з метою систематичного вивчення попиту споживачів;

- аналіз ринку продукції підприємства;

- аналіз результатів маркетингових досліджень;

- оцінка конкурентоздатності продукції і конкурентоспроможності підприємства;

- аналіз тактики і стратегії конкурентів;

- аналіз товарної, цінової, збутової, рекламної політик і методів стимулювання збуту, які використовуються основними конкурентами на національних і зарубіжних ринках;

- вивчення перспективного і поточного попиту на продукцію підприємства і вимог до її якості;

- виявлення сильних і слабких сторін підприємства;

- аналіз, виявлення і прогнозування тенденцій принципового характеру в галузях і на регіональних ринках;

- аналіз сегментів ринку для основних груп продукції, їх прибутковості і позицій на кожному сегменті ринку.

Кваліфікаційний мінімум зі стратегічної компетенції:

- розробка планів реалізації продукції;

- розробка плану рекламної кампанії, заходів з паблік рилейшнз з використанням найбільш ефективних засобів;

- розробка пропозицій по формуванню/коригуванню позитивного іміджу підприємства в свідомості споживачів і єдиної корпоративної культури, безпосередня участь в їх практичній реалізації ;

- розробка стратегічних і тактичних і оперативних планів маркетингу за ринками, сегментами, асортиментними позиціями;

- коригування планів і програм;

- розробка маркетингового бюджету;

Кваліфікаційний мінімум з функціональної компетенції:

- формування комплексу маркетингу;

- оптимізація маркетингового інструментарію (методи, методики, нормативи);

- організація розробки і впровадження управлінських політик - цінової, товарної, збутової, комунікаційної;

- організація маркетингових досліджень;

- розробка і формування коротко-, середньо- і довгострокових прогнозів по збуту в розрізі галузей, регіонів, сегментів ринку;

- розробка пропозицій по освоєнню нових ринків/сегментів ринку і пропозицій по диверсифікації;

- розробка пропозицій по зняттю з виробництва продукції, або використанню її в нових сферах, що відповідають запитам нових споживачів і вимогам ринків, що знов відкриваються;

- розробка пропозицій по створенню/коригуванню елементів фірмового стилю, їх правильному використанню в оформленні внутрішніх і зовнішніх приміщень підприємства, на виставках і ярмарках, а також в усіх засобах реклами;

- розробка пропозицій про порядок інформаційної взаємодії між службою маркетингу і іншими структурними підрозділами підприємства.

Кваліфікаційний мінімум з управлінської компетенції:

- постановка цілей і завдань маркетингового управління;

- розробка і впровадження маркетингових інновацій;

- формування стратегічних орієнтирів діяльності;

- формування партнерських відносин;

- управління розвитком;

- організація навчання персоналу;

- формування системи оплати праці та стимулювання;

- контроль маркетингової діяльності (стратегічний, тактичний, оперативний).

Кваліфікаційний мінімум з оперативної маркетингової діяльності по закупівлям товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ):

- оперативна робота з організації процесу постачання;

- підготовка проектів договорів і контрактів на закупівлю матеріальних ресурсів, узгодження положень проектів договорів з усіма причетними відділами і службами;

- здійснення відправки договорів постачальникам після їх підписання, ділове листування, пов'язане з підписанням договорів, узгодженням розбіжностей, організація зустрічей з постачальниками для врегулювання розбіжностей;

- супроводження договорів (контрактів), ведення обліку постачання матеріальних ресурсів на підприємство;

- оформлення претензій стосовно обсягу і якості поставок сировини, матеріалів, обладнання, що поступили від постачальників за оформленими угодами (контрактами);

- складання первинних документів (актів прийому) з постачання ТМЦ;

- підготовка оперативного зведення про залишки ТМЦ на складах підприємства;

- здійснення постійного зв'язку з постачальниками для оперативного вирішення питань щодо графіка постачання ТМЦ;

- надання відомостей про рекламації по невідповідності якості продукції;

- підготовка звітів про стан забезпеченості підрозділів підприємства матеріальними ресурсами у відповідності з поданими заявками;

- розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах і обладнанні.

Кваліфікаційний мінімум з аналітичної компетентності по закупівлях ТМЦ:

- аналіз специфікацій і визначення на його основі критеріїв відбору постачальників;

- аналіз ринку основних видів сировини і прогноз можливих тенденцій;

- оцінювання ефективності роботи з постачальниками;

- систематизація, аналіз і контроль плану закупівель.

- аналіз виконання договорів з постачання матеріально-технічних ресурсів;

- аналіз витрат на закупівлю;

- аналіз тактики і стратегії закупівель;

- аналіз стану виробничих запасів на складах підприємства;

- аналіз комерційних пропозицій потенційних та існуючих постачальників з метою систематизації інформації для подальшого прийняття рішень про закупівлю;

- прогнозування тенденцій принципового характеру на ринках закупівель.

Кваліфікаційний мінімум зі стратегічної компетенції в галузі закупівель:

- розробка планів матеріально-технічного постачання;

- розробка методичних рекомендацій з проведення тендерів;

- розробка стратегії закупівлі;

- коригування планів матеріально-технічного забезпечення;

- розробка програм ефективного використання матеріально-технічних ресурсів та їх економії.

Кваліфікаційний мінімум з функціональної компетенції по закупівлям:

- оптимізація маркетингового інструментарію (методи, методики, нормативи);

- організація розробки і впровадження політики закупівель;

- організація маркетингових досліджень ринку закупівель;

- розробка і формування пропозицій по диверсифікації джерел постачання;

- проведення рейтингу та оцінки постачальників сировини;

- прийняття рішення про вибір постачальника, розсилання заявок;

- відвідування підприємств-постачальників з метою перевірки їх відповідності вимогам, які висуває підприємство;

- проведення переговорів з постачальниками;

- перевірка якості товарів, одержаних від постачальників;

- розробка пропозицій по участі у виставках і ярмарках, а також на тренінгах і семінарах;

- розробка пропозицій про порядок інформаційної взаємодії між службою маркетингу та іншими структурними підрозділами підприємства;

- розробка пропозицій із вдосконалення організаційної структури підрозділів з управління матеріально-технічним постачанням.

Кваліфікаційний мінімум з управлінської компетенції у сфері постачання:

- постановка цілей і завдань маркетингового управління закупівлями;

- розробка і впровадження маркетингових інновацій в системі маркетинг-логістики;

- формування стратегічних орієнтирів відносно постачання;

- формування партнерських відносин з постачальниками і посередниками;

- управління розвитком логістичної системи підприємства;

- організація навчання персоналу;

- формування системи оплати праці та стимулювання;

- контроль стану запасів і маркетингової діяльності з матеріально-технічного постачання.

Таким чином можна зробити наступні висновки:

- для побудови кар'єри успішного фахівця з маркетингу необхідно поставити мету, яка характеризується ясним баченням конкретного результату, якого бажано досягти за визначений проміжок часу;

- досконало вивчити середовище, в якому формується потреба на відповідних фахівців з маркетингу і зіставити тенденції цього середовища з власними бажаннями і намаганнями;

- визначити стан конкуренції, наявні перешкоди і можливості, які відкриваються в перспективі розвитку кар'єрного просування;

- сформувати власну стратегію кар'єрного зростання на визначений період з урахуванням поступового вирішення тих завдань, які наближають до запланованого результату;

- визначити інструменти реалізації прийнятої стратегії і ті витрати, які можуть бути пов'язані з необхідністю удосконалення професійної майстерності та підвищення кваліфікації.  51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   Наступна

Інвестиційний менеджмент | Стратегічний менеджмент | Менеджмент персоналу | Менеджмент персоналу | Інноваційний менеджмент | Стратегічний менеджмент | Характеристика ринку праці як об'єкта дослідження для побудови кар'єри успішного фахівця | Посередники | Методологія маркетингових досліджень ринку праці для працевлаштування і побудови успішної кар'єри фахівця | Розробка стратегії побудови кар'єри успішного фахівця з маркетингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати