Головна

III-середній нормальний; IV-легкий; V-особливо легкий

  1. Легкий захисний костюм
  2. Нелегкий матеріальний вибір

крутний момент Тi або навантаження Fi, У яких за весь час роботи  при розрахунку на згинальну витривалість і N<0,003NHG при розрахунку на контактну витривалість, вважають короткочасно діючими і при розрахунку деталей на витривалість не враховують, тому впорядковані графіки навантаження виходять східчастими. Більш глибоко вивчені вантажопідйомні машини, узагальнені графіки навантаження на основі експерименту наведені на рис.11.

Рис.11. Типові графіки навантаження ГПМ

Слід зазначити, якщо по ГОСТу 21357-87 по вертикальній осі типового режиму відкладена ставлення тривало діючого найбільшого моменту -  до максимального моменту -  з урахуванням коефіцієнта зовнішньої динаміки -  по циклограмме навантажень, то міжнародний стандарт ISO6336 передбачає прийняття відносини довгостроково діючого найбільшого моменту -  до номінального моменту -  з виділенням .

Для вантажопідіймальних машин режим I називається вельми важким (клас навантаження В4), що характерно підйомним машинам гірничорудної промисловості і металургійного виробництва з цілодобовою роботою; режим II-важкий, притаманний підйомним машинам масового виробництва (клас навантаження В3), режим III-середній, притаманний підйомним машинам при роботі в одну зміну (клас навантаження В2), режим V-легкий (клас навантаження В1), притаманний універсальним вантажопідйомним машинам, рідко працюють з номінальним вантажем. Такі режими роботи ГПМ відповідає ГОСТу 25546-82, який виконаний на основі міжнародного стандарту ISO 4301-80.

Для машин безперервної дії режим I-дуже важкий (клас використання В5); режим II -важкий (клас використання В4); режим III-середній (клас використання В3); режим ІV-легкий (клас використання В2); режим V-дуже легкий (клас використання В1).

Класи навантаження відображають відносну навантаження механізму відповідно до спектром навантажень і залежать від значення коефіцієнта навантаження

де q- Показник кривої витривалості Велера;

 - Показник, що характеризує залежність між навантаженням і напругою:

 = 0,5 - при розрахунку на контактну витривалість зубчастих і черв'ячних передач;

 = 1/3 - при розрахунку на контактну міцність підшипників кочення;

 = 1 - при розрахунку на вигин, растяженіе- стиснення;

 - Сумарний час роботи за планований термін служби в годинах;

Fi - Навантаження (сила, момент), що діє протягом часу ti, за заданий термін служби;

Fmax - Найбільше навантаження, що визначається з урахуванням усіх факторів згідно ГОСТ 25835 -83.

Слід зауважити, що за ГОСТом 21354-87 коефіцієнт навантаження називається коефіцієнтом еквівалентності по числу циклів навантаження і .

Для конвеєрів при визначенні тягового зусилля методом обходу по контуру розглядається період усталеного руху тягового органу з вантажем, тому називається тяговий розрахунок в статиці і коефіцієнт зовнішньої динаміки тут не враховується.

Розрахункове навантаження при розрахунку на витривалість механічних передач визначається за формулою:

,

тут КА - Коефіцієнт зовнішньої динаміки;

Т1- Номінальний максимально довго діючий момент;

КЕ - Коефіцієнт приведення режиму зі змінним навантаженням до постійного еквівалентному по усталостному впливу.

Твір (  ) Коефіцієнта зовнішньої динаміки найбільшому тривало чинному моменту, на підставі вищевказаного положення, професор Снесарев Г.А. називає максимальним моментом].

У зарубіжній літературі еквівалентний момент за Вінтеру Х. визначається за наступним виразом, так як КА вже введений в розрахункові формули з визначення контактної і згинальної витривалості:

Розрахункове навантаження по Снесарева Г.Н. на витривалість має вигляд:

тут и КА в розрахункові формули не введені, а по закордонних джерелах даний вираз набуває вигляду:

Визначення коефіцієнта зовнішньої динаміки ДоА

При відсутності даних безпосередніх вимірів чи галузевих рекомендацій щодо визначення коефіцієнта зовнішньої динаміки - КА рекомендується використовувати орієнтовні дані, наведені в таблицях на основі стандарту ГОСТ 21354-87.

Таблиця 6.Коеффіціент зовнішньої динамічного навантаження при розрахунках на міцність від утоми - КА

 Режим навантаження двигуна  Режим навантаження відомою машини
 рівномірний  з малойнеравномерностью  зі среднейнеравномерностью  зі значітельнойнеравномерностью
 рівномірний  1,00  1,25  1,50  1,75
 З малої нерівномірністю  1,10  1,35  1,60  1,85
 Із середньою нерівномірністю  1,25  1,50  1,75  2 і вище
 Зі значною нерівномірністю  1,50  1,75  2,00  2,25 і вище

Коефіцієнт зовнішньої динамічного навантаження, так званий коефіцієнт зовнішньої динаміки, можна представити як добуток режиму навантаження двигуна - КДВ і відомої машини - КР, М, (Таблиці 8 і 9).

КА= Додвиг.? Кр.м.

Даний коефіцієнт зазвичай задається граничними значеннями КА min и КАmax. Відповідно середнє значення

КА= 0,5 (Каmin+ Каmax)

Таблиця 7. Характерні режими навантаження двигунів

 режим навантаження  вид двигуна
 рівномірний КДВ= 1,00  Електродвигуни загальнопромислового призначення, парові ігазових турбіни при стабільних режимах експлуатації невеликих пускових моментах.
 З малої нерівномірністю КДВ= 1,10  Електродвигуни кранів, гідравлічні двигуни, парові ігазових турбіни при великих часто виникають пускових моментах.
 Із середньою нерівномірністю КДВ= 1,25  Багатоциліндровий двигун внутрішнього згоряння.
 Зі значною нерівномірністю КДВ= 1,5  Одноциліндровий двигун внутрішнього згорання.

За припущенням професора Решетова Д.Н., все поля розсіювання покриваються шістьма середніми квадратичними відхиленнями - SА, отримаємо

Відповідно коефіцієнт варіації буде

Характер режиму навантаження відомою машини залежить від умов експлуатації, фізико-механічних властивостей матеріалу, що транспортується, характеру навантаження робочого органу, а також від похибки виготовлення окремих деталей і складання вузлів. Тому коефіцієнт зовнішньої динаміки є випадковою величиною (таблиця 10).

Згідно ГОСТ 25835-83 режим роботи механізмів ГПМ ділиться на чотири групи, і еквівалентна навантаження визначається за формулою

 або ,

де КД - Коефіцієнт довговічності

,

Таблиця 8. Характерні режими навантаження ведених машин

 режим навантаження  Вид робочої машини
 РавномернийКР.М.= 1,00  Електричний генератор; рівномірно працюють конвеєри з тяговим органом; легкі підйомники, пакувальні машини; вентилятори; мішалки для речовин рівномірної щільності; турбокомпресори, легкі центрифуги; машини та механізми з рівномірно обертовими деталями.
 З малойнеравномерностьюКР.М.= 1,25  Нерівномірно працюють конвеєри з тяговим і без тягового органу; шестерні і ротаційні насоси; головні приводи верстатів; важкі підйомники, механізми з обертовими деталями кранів; промислові і рудні вентилятори; важкі центрифуги і сепораторатори великої продуктивності; перемішують пристрої і мішалки для речовин зі змінною щільністю; поршневі багатоциліндрові насоси і компресори; струменеві і дозувальні насоси; екструдери; каландри; обертові печі; стани холодної прокатки.
 з среднейнеравномерностьюКР.М.= 1,50  Екструдери для гуми; мішалки з перериваються процесом; різальні машини харчової промисловості; легкі кульові млини; метало- та деревообробні верстати і пили, одноциліндрові поршневі насоси; нереверсивні стани гарячої прокатки, вантажопідйомні машини важкої промисловості.
 З значітельнойнеравномерностью ДоР.М.= 1,75  екскаватори; черпалками; важкі кульові млини, дробарки каменю і руди; гумозмішувача; ковальські машини; важкі дозувальні насоси; ротаційні бурові машини; брикетні преси, реверсивні стани гарячої прокатки.

 

тут

 - Коефіцієнт, що враховує змінність навантаження в часі;

 - Коефіцієнт, що враховує термін служби деталі;

 - Сумарне число циклів навантаження за розрахунковий термін служби;

 = 4 ? 106 - Базове число циклів при розрахунку на вигин, розтягування або на кручення;

 = 107 - Базове число циклів при розрахунку зубчастих коліс по контактним напруженням за даними ВНІІПТмаш (РТМ 24.090 - 76).

 - Коефіцієнт тренування, при а= 1;

 - При відсутності короткочасних пікових навантажень;

 - При наявності короткочасних перевантажень високого значення

 - Коефіцієнт відносної тривалості пікового навантаження, у якій число циклів навантаження одно - .

Таблиця 9. Характерні режими навантаження конвеєрного транспорту

 Умова експлуатації  Характеристика вантажу  характер навантаження КР.О.коефіцієнт навантаження робочого органу  Вид засобів механізації
 легкі  Формовочная земля, вугілля подрібнений, неабразивні сипучі вантажі: зерно, плоди та ін.  Мала пульсація пропонованого матеріалу з помірною температурою навколишнього середовища  1,0 ... 1,2  Стрічкові і пластинчаті конвеєри з малою швидкістю переміщення
 Середні  Руди, гірські породи, кускові матеріали до 150 мм, штучні вантажі 30 ... 100 кг.  Середня пульсація пропонованого матеріалу, невеликі поштовхи  1,2 ... 1,4  Конвеєри скребкові, стрічкові, ланцюгові, пластинчасті, колискові, візкові і підйомники
 важкі  Руди, гірські породи до 350 мм, штучні вантажі масою до 500 кг.  Велика пульсація пропонованого матеріалу, поштовхи середньої сили  1,4 ... 1,6  Ескалатори, підйомники для колод, пластинчасті, грузотолкающіе конвеєри
 вельми важкі  Гірські породи розміром 500 мм, доломіт, колоди діаметром до 900 мм, штучні важкі вантажі до 1 т.  Поштовхи великої сили, що випереджають удари, велика пульсація пропонованого матеріалу  1,6 ... 1,8  Ковшові ланцюгові елеватори, ланцюгові підйомники, грузотолкающіе конвеєри

Момент при перевантаженні за рекомендаціями ВНІІПТмаш береться нижче наступних меж:

Тпік= Допер ? Тном ,

тут Кпер-1,1- Коефіцієнт перевантаження для механізму підйому;

Коефіцієнт перевантаження для механізму пересування і повороту в залежності від типу електродвигуна:

- Крановий короткозамкнутий - 3,0

- Крановий постійного струму або змінного струму з контактним кольцом- 2,5

- Асинхронний двигун загальнопромислового призначення - 1,75

Формула приводиться професором Снесаревим Г.А. для визначення еквівалентного навантаження має вигляд

тут  - Коефіцієнт довговічності.

Як бачимо, пропоноване вираз збігається з методикою ВНІІПТмаш при коефіцієнті тренування рівним одиниці. Механізми вантажопідйомних машин працюють в повторно-короткочасному режимі, де тривалість циклу не перевищує 600 С, тому розрахунки стандарту ISO 6336-86 та ГОСТ 21354-87 істотно відрізняються від запропонованої методики Снесарева Г.А.

Короткочасні перевантаження, не враховані при розрахунку на втому деталей машин, можуть привести до втрати їх статичної міцності, тому необхідно перевірити на статичну міцність при перевантаженнях.

Коефіцієнт зовнішньої динамічного навантаження при перевантаженнях наведено в таблиці 10. Пікове навантаження визначається за виразомПопередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

критерії працездатності | Загальні принципи розрахунків на міцність | Тертя і зношування в машинах | Загальні завдання створення довговічних вузлів тертя | Потужність машин і її перетворення в механізмах | Характеристики циклу при змінних напругах в деталях машин | Втома деталей машин, її природа і процес руйнування | Межа витривалості матеріалів | Місцеві напруги в деталях машинах | Режими роботи і розрахункові навантаження машин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати