На головну

ФЕДЕРАЦІЇ

  1. II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ
  2. VI. Система органів державної влади в Російській Федерації
  3. VII Правил технічної експлуатації, Інструкції з СИГНАЛИЗАЦИИ НА залізницях України
  4. Адвокатська палата суб'єкта Російської Федерації
  5. Адміністративне право в правовій системі Російської Федерації
  6. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  7. Акти Президента Російської Федерації

Національна політика - складова частина політичної діяльності держави, яка регулює міжетнічні відносини в різних сферах життя суспільства. Її сутність залежить від загальної спрямованості політики держави. В основі демократичної національної політики - шанобливе ставлення до людей, які представляють будь-яку етнічну спільність, установка на співпрацю і зближення народів.

Фундаментом етнополітики РФ є Конституція. В її преамбулі можна виділити дві установки політики в сфері міжетнічних відносин:

- Пронизане патріотичними почуттями повагу до
 пам'яті предків, передали нам любов до Батьківщини; забо
 та про збереження історично сформованого державно
 го єдності народів, об'єднаних спільною долею на своїй
 землі;

- Політико-правова спрямованість на твердження
 прав і свобод людини, громадянського миру та злагоди, рав
 ноправія народів, на забезпечення суверенної державних
 ності Росії, непорушності її демократичної основи.


 Конституція гарантує права і свободи людини незалежно від національності, їх рівність, розуміння, дотримання і захист (ст. 2, 19). Кожен має право користуватися рідною мовою, вільно обирати мову спілкування, виховання, навчання, творчості (ст. 26). На всій території РФ державна мова - російська; республіки мають право встановлювати свої державні мови, які вживаються поряд з російським (ст. 68). Забороняються дії, спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності РФ, пропаганда расової, національної чи мовної вищості (ст. 13, 29).

У «Концепції державної національної політики Російської Федерації» (1996 р) принципи цієї політики формулюються так:

- Рівність прав і свобод людини і громадянина незави
 Сімо від його раси, національності, мови;

- Заборона будь-яких форм обмеження прав громадян за
 ознаками соціальної, расової, національної, мовної
 або релігійної приналежності;

- Збереження історично сформованої цілісності Рос
 кої Федерації;

- Рівноправність усіх суб'єктів Російської Федерації у
 взаєминах з федеральними органами державних
 ної влади;

- Гарантія прав корінних нечисленних народів;

- Право кожного громадянина визначати і вказувати
 свою національну приналежність без всякого примушений
 ня;

- Сприяння розвитку національних культур і мов
 народів Російської Федерації;

- Своєчасне і мирне вирішення протиріч і
 конфліктів;

- Заборона діяльності, спрямованої на підрив
 безпеки держави, порушення соціальної, расової,
 національної та релігійної ворожнечі, ненависті або ворожнечі;

- Захист прав та інтересів громадян Російської Федера
 ції за її межами, підтримка співвітчизників, прожи
 вающих в зарубіжних країнах, в збереженні і розвитку
 рідної мови, культури і національних традицій, в ук
 репления їх зв'язків з Батьківщиною відповідно до норм
 міжнародного права.

Послідовна реалізація цих принципів відповідає всьому різноманіттю інтересів народів Росії.

НІШ Основні поняття:міжетнічні відносини, міжетнічні конфлікти, національна політика.

ШШ терміни:етнологія, сепаратизм, ксенофобія, толерантність.


 перевірте себе

1) Назвіть рівні міжетнічних відносин, покажіть спільне та відмінне в цих рівнях. 2) Яка суть двох тенденцій у розвитку міжетнічних відносин? Наведіть приклади проявів цих тенденцій. 3) У чому полягає сутність міжнаціонального співробітництва? 4) Що таке міжетнічні конфлікти? Назвіть їх основні причини. 5) Які шляхи попередження і подолання міжетнічних конфліктів? 6) Охарактеризуйте принципи національної політики РФ.

Подумайте, обговоріть, зробіть

1. У документах ООН вказується, що толерантність яв
 ся моральним обов'язком, правової і політичної потреб
 ністю, веде від культури війни до культури миру; направ
 лена на повагу і розуміння різноманіття культур;
 означає активне ставлення до дійсності, формиру
 емое на основі визнання універсальних прав і свобод че
 дини. Спираючись на особистий досвід, факти історії і сучас
 менности, покажіть, як принципи толерантності можуть
 бути реалізовані в міжетнічних відносинах.

2. Поясніть, чому нині особливо важливо дотримуватися
 принципам терпимості і поваги народів один до одного,
 спільно долати спільні проблеми.

3. Вчені вважають, що людство, стаючи все бо
 леї взаємопов'язаним і єдиним, не втрачає свого етно
 культурного розмаїття. Якщо ви згодні з цією точкою
 зору, то підтвердіть її правильність фактами з гро
 венного розвитку XX ст .; якщо не згодні - аргументуй
 ті свої погляди.

4. Продумайте відповідь на питання: як професійна де
 ятельность історика, правознавця, економіста може спосіб
 відати міжетнічного співробітництва, попередження
 конфліктів?

5. Аналізуючи основну тенденцію сучасної політи
 ки РФ в галузі міжетнічних відносин, вчені статі
 ють, що вона складається в перемиканні з національно-терри
 торіального напрямки на культурно-освітнє і
 культурно-просвітнє. Як ви розумієте цей висновок
 вчених, чи поділяєте ви цю точку зору?

Попрацюйте з джерелом

Прочитайте фрагмент праці вченого-етнолога В. А. Тишкова.

Етнонаціоналізм в пострадянських державах

Найбільш серйозним викликом для Росії і ряду інших пострадянських держав є етнонаціоналізм в його радикальних і нетерпимих проявах. Так звані


 національні рухи в мирних політичних і культурних формах серед народів колишнього СРСР зіграли і продовжують грати важливу роль в утвердженні децентралізованих форм державного устрою і управління, в збереженні і розвитку культурної цілісності і отличительности великих і малих народів, в зростанні суспільно-політичної активності громадян. Але етнічний фактор в ряді випадків став основою для формування програм і дій, а також для пропаганди ідей і установок, які провокують нетерпимість, викликають конфлікти і насильство.

Націоналізм малих народів, будучи реакцією на перенесені в минулому травми і принижений статус неросійських культур, в умовах соціальної кризи, політичної дестабілізації і слабкою модернізації населення часто знаходить агресивні форми. Це проявляється в спробах узурпувати владу і престижні позиції на користь представників однієї етнічної групи, змінити демографічний склад населення шляхом насильницького вигнання етнічних «чужаків», змінити адміністративні або міждержавні кордони, здійснити явочну сецесії-сю (вихід зі складу держави. - Ред.), в тому числі силою зброї. Замість поліпшення правління і соціально-культурних умов життя крайній націоналізм пропонує зовні прості, але по суті нереальні рішення, спроби здійснити які викликають межгражданскую напруженість і конфлікти ...

Не меншу загрозу демократичним перетворенням і соціального світу представляє і зростаючий націоналізм гегемоністичних типу, що формується від імені чисельно домінуючих народів. У Росії російський націоналізм намагається набути статусу загальнодержавної ідеології, привласнити ідею загальноросійського патріотизму і підмінити формування загальногромадянської ідентичності все тим же нереалізованим гаслом самовизначення російської етнонаціональ-ції. Екстремістські групи і особи все частіше пропагують ідеї фашистського толку, антисемітизму і зневаги до меншин.

Тишков В. А, Реквієм по етносу: Дослідження з соціально-культурної сінтропологіі. - М., 2003.-С. 319-320.

НІ Запитання і завдання до джерела. 1)Що таке етнонаціона-лизм? 2) У чому відмінність між радикальним етнонаціоналізмом і мирними формами національних рухів? 3) Проиллюстрируйте прикладами з історії та сучасності положення про те, що радикальний етнонаціоналізм є великою небезпекою для народів і держав пострадянського простору. 4) Чим викликаний і в чому проявляється націоналізм малих народів? 5) У чому состо-


 ит сутність і небезпека етнонаціоналізму гегемоністичних типу? 6) Нерідко можна почути думку про те, що розвиток демократії, громадянської культури, стабілізація соціально-економічного становища позитивно позначаться на подоланні етнонаціоналізму. Чи згодні ви з цією думкою? Аргументуйте відповідь.

Про це сперечаються

Неросійське населення становить 20% усього населення РФ. Це дає деяким авторам підстави вважати Росію мононаціональною державою. Ця точка зору викликає заперечення, бо вона не враховує історичних умов розвитку Росії і прихильності багатьох народів до своїх мов, культури і способу життя. Яка ваша думка?Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Поведінка, що відхиляється | СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ | Соціальні інтереси і форми соціальної взаємодії | ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО Взаємодія | СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ | Етнос і нація | НАЦІЯ І НАЦІОНАЛЬНІСТЬ | ЕТНІЧНЕ МНОГООБРАЗИЕ СУЧАСНОГО СВІТУ | політика | МІЖНАЦІОНАЛЬНІ КОНФЛІКТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати