Головна

Орфографія

  1. Алфавіту, ГРАФІКА І ОРФОГРАФИЯ
  2. Валгина Н. С., Светлишева В. Н. Орфографія і пунктуація: Довідник. М., 1994..
  3. ГЛАВА 9. Графіка і орфографія російської мови.
  4. ОРФОГРАФИЯ
  5. ОРФОГРАФИЯ
  6. Орфографія російської мови.

1. Що таке орфографія? З якими розділами науки про мову вона пов'язана?

2. Що таке орфограмма? Виділіть основні групи орфограмм.

3. Назвіть види орфограмм:

а) в корені слова;

б) в приставках;

в) у суфіксах;

г) в закінченні.

4. Розкажіть:

а) про правопис чергуються голосних в корені слова;

б) про написання голосних і приголосних в приставках;

в) про правопис суфіксів різних частин мови;

г) про написання до і нн в різних частинах мови;

д) про вживання ъ и ь;

е) про розрізнення НЕ и ні;

ж) про злитому і роздільному написанні ні і ні з різними частинами мови;

з) про написання тся и ться в дієсловах;
 і) про правопис дієприкметників;

к) про вживання дефіса (риски);

л) про злитому і роздільному написанні слів;

м) про вживання великої літери.

5. Як перевірити написання закінчень:

а) іменників;

б) прикметників;

в) дієслів?

У сучасній російській орфографії діють три головні принципи, якими керуються при встановленні орфографічних норм:

- морфологічний,що передбачає однакове написання морфем (підробити - підписати, мороз - морози, березовий - кленовий, в зошиті - в країні);

- фонетичний,при якому пише слід звучанням морфеми в даному слові (беззлісний, неспокійний, передісторія, хоча утворено від слова історія);
- традиційний, Згідно з яким вибір літери - однієї з ряду можливих - визначається не якимось орфографічним правилом, а етимологією, традицією.

Основним принципом російської орфографії є ??морфологічний; фонетичних написаний при строгому їх розгляді не так вже й багато, хоча в давньоруському листі вони переважали.

Вчіться помічати відступу від морфологічного принципу на догоду фонетичному (расписання - розпис, черний - синій - великий, межею - калюжею) і під впливом традиційного (пловец, але плавать; збери, але збірать; расті, але рісЧи).

Крім трьох основних, в російській орфографії мають силу і деякі інші принципи. Так, при вживанні великої літери діє семантичний принцип, облік значення слова, словосполучення (при написанні власних назв) або синтаксичний (прописна буква на початку речення). При разом-дефисное-роздільних написаннях беруться до уваги і лексичні, і синтаксичні, і словотвірні ознаки.

301 *. Визначте принципи написання орфограмм, названих в їх переліку на початку теми «Орфографія» (пункти 4 і 5).

У російській мові перенесення слів складової, за фонетичним принципом: будиночок, батьківщина. Основні правила переносу.

1. Не можна залишати на попередньому рядку або переносити на наступний рядок одну букву слова або приголосні без голосної.

2. Літери ь, ь и й не можна відокремлювати від попередньої літери; благається перенести так: під'їзд, користь, війна, район.

3. При перенесенні не можна відривати від кореня букву кореня, що стоїть на стику з суфіксом або приставкою: прекрасний, московський, під-Осиновик.

4. При перенесенні слів з подвійними приголосними одна буква залишається на рядку, інша переноситься: класи, але класний (Відокремлюємо суфікс від кореня).

5. При перенесенні складноскорочені слова слід розбивати на складові їх частини.


Деякі слова, що складаються з двох або трьох складів, не можуть бути розбиті перенесенням: осінь, арія, фойє, таю, ллю, влаштую та ін.

302 *. Про який принципі росіянці орфографії йдеться в наведеному висловлюванні академіка Я. Грота (вперше створив систематизований і науково обгрунтований звід орфографічних правил російської мови) з передмови до його книзі «Русское правопис» (1885)? Як треба розуміти вираз «триматися утвердився звичаю»? Що автор мав на увазі, кажучи про «накресленнях невірних або занадто непослідовних»? Які «накреслення» після виходу праць Грота визнані в російській орфографії вірними і послідовними і який у зв'язку з цим принцип утвердився в правописі?

У багатьох випадках наше правопис встановилося давно вже, хоча і не завжди правильно: змінювати його в подібних випадках не представлялося зручним, тому що такого роду зміни могли б тільки похитнути існуючу угоду і викликати нові суперечності в нашому листі.

Тому прийнято було за правило по можливості триматися утвердився звичаю, відступаючи від нього тільки тоді, коли загальновживані накреслення виявлялися позитивно невірними або занадто непослідовними.

1. Які слова і звороти в тексті Я. Грота ви вважаєте архаїчними (застарілими), хоча і добре передають суть справи?

2. Як Я. Грот ставився до змін орфографії?

303. Запишіть висловлювання М. Гоголя, застосовуючи правила правопису. Визначте принцип написання кожної з пропущених орфограмм.

... Поети наші (с, з) робили д..бро вже1 тим1, Що рознесли благ..звучіе (до) толі (н ..) бувалі. (Н ..) знаю в якій іншій літературі пок..залі стіх..творци таке бе..конечное разно..бразіе від (?) Енков звуку чому (від) частини розумі-ет (?) Ся сприяв сам поетичний мову наш . У кожного свій вірш і свій особливий (?) Ий дзвін. Цей металевий бронзовий вірш Державіна якого досі
не може ще п..забить наше вухо цей густий як смола або струмінь ст..летнего Токаю (сорт угорського десертного вина) вірш Пушкіна цей сяючий праз (?) ковий вірш Язикова влітає як промінь (?) в душу весь зітканий (?) перший з світла цей облитий ар..матамі (підлозі) дня вірш Батюшкова сладос (?) ний як мед з гірської ущелини1 цей ле..кій повітряний вірш Жуковського, пурхають як (н ..) ясний звук еолової арфи цей т..ж..лий як би влач..щійся по землі вірш В'яземського пройнятий по..час їдкою щ..мящ .. ї російської сумом все вони, точно разн..звон (?) ті к..л..к..ла або бе..чіслен (?) ті клавіші одного в..лік..лепного органу, рознесли благ..звучіе по Рус (?) кою землі.

1. Знайдіть в тексті порівняння і метафори. Яка їхня роль?

2. Передайте своїми словами основні думки Н. Гоголя, використовуючи лише деякі найбільш ємні і виразні його обороти.

304. Прочитайте і спишіть уривок з роману І. Шмельова «Вовчий перекат». Поставте відсутні знаки пунктуації.

(Ж..лто) бурі щ..ткі стернігл..делі голо і холодно в сутінках тільки ч..ртополох силою засів на м..жах з (ч..рно) ж..лтимі пуго..камі іржавої дикої р..бінкі. Уже (н ..) було стріляючих в пр..сторе стріж..й тільки ч..рное галоч..е шуміло в хол..деющ..м небі, круж..лонад хатами кріч..ло що йде осінь. У сірих р..дах стояли пишно ра..убран (?) Ті горобини точно краен..кафтан (?) А стража зат..савшаяся в сіру т..лпу муж..ков. Стайки ж..ревш..хгусей дзвінко трубили п..двігаясь до ноч (?) легам і в крику їх ч..ділісь х..л..да. Ч..рние пугалом пялілі руки в зах..л..давш..х порожніх городах - де все?

(Н ..) затишкомі холодом см..трело Усе(С, з) десь, і (н ..) хо-лося йти.

1. Назвіть голосні і приголосні звуки мови в виділених словах; підкресліть тверді приголосні однією рисою, м'які - двома рисами.

2. Знайдіть в тексті слова, в яких приголосні букви: а) не позначав звуків; б) позначають приголосні звуки, які не відповідають їх написання.


3. Вкажіть слова з різними способами позначення м'якості приголосних звуків в них.

4. Яку функцію виконує м'який знак в словах стерні, Галоч!

305. Спишіть. Поясніть орфограми «перевіряються і непрове
 ряемая приголосні в корені слова ».

А осен (?) Ий, ясний, (н ..) мно..ко х..лодний, вранці морозний день, коли б..реза, немов сказ..чн..е дерево, вся з..л .. тая, гарно малює (?) ся на (блідо) блакитному небі .., коли ні..кое зі (?) нце вже (н ..) гріє, але бл..стіт яскравіше летн..го, (не) велика осикова гай вся св..ркает (на) скво (зь, сь), немов їй весело і ле..ко стояти голою, мряка, сь) ще б..леет на дні д..ліни, а свеж..й вітер тихенько .. Ш..В..ЛІТ і жене упавш..е покороблена (?) ті листя, - коли по річці радос (?) але мчать (?) ся сін..е хвилі, розмірено здіймаючи рас (?) еян (?) их гусей і качок; вдалині млин стукає, (підлозі) закрит..я вербами, і, п..стрея в світлому повітря .., голуби кружляють (?) ся над нею. (І. Тургенєв.)

1. Які інші орфографічні правила ви використовували при написанні цього тексту?

2. Порівняйте звуки мови в словах паморозь и мжичка. Чи відрізняються ці слова за змістом? Складіть з ними речення, в яких було б видно смислове відмінність цих слів.

3. Вкажіть виразні засоби мови в цьому тексті. Дайте їх характеристику.

306. Спишіть текст. Назвіть автора і твір, з якого він узятий. Вкажіть незрозумілі вам слова. Як називаються такі слова? Знайдіть їх тлумачення в словнику (етимологічному, тлумачному).

Ч..дний місто Миргород! Яких в ньому немає будівель! І під с..ломен (?) Ою, і під Очеретяного, навіть під д ..- р..вян (?) Ою покрівлею; (На) право вулиця, (на) ліво вулиця, в..зде пр..крас (?) Ний тин; по ньому в..ется хміль, на ньому висять горшки, з (за) нього соняшник виявляє свою зі (?) нце..бразную голову, красне..т мак, миготять товсті гарбуза. Роскош (?)! Тин завжди прибраний предметами, які роблять його ще більш ж..в..пісним:

напяленная плахти, або сорочку, або шароварами. В Миргород., Немає (н ..) крадіжки, (н ..) мошен (?) Ічества, і тому кожен вішає, що йому надумається (?) Ся. Якщо будете підходити до площадками неможливе .., то, мабуть, на час зупиніться полюбоватся (?) Ся видом: на ній знаходить (?) Ся калюжа, дивовижна калюжа! єдина, яку тільки вам вдавалося коли бачити! Вона з..німа..т майже всю пло-ща (дь, ть). Пр..крас (?) Ная калюжа! Будинки і будиночки, які і..далі благається пр..нять за копиці сіна, обступивши навколо, дивуються красот., Її.

1. Визначте принцип написання орфограмм в первихтрех пропозиціях, дайте пояснення кожної з них.

2. Визначте, якими звуками мови розрізняються пари слів: Миргород - в Миргороді, жити - життя, ганяти - ганяй, люк - ліг.

307.Запишіть словосполучення. Поясніть, особливість
 російського наголоси допомагає справлятися з орфографічними
 труднощами при написанні ненаголошених голосних у слові.

Совр..мен (?) Ики Пушкіна, довірчий разг..вор, леб..діная пісня, сп..шіть д..мой, об'єднання виборців, пл..сать під дудку, з..ление д..ревья, г..л..в..круженіе від успіху, з..л..тие к..л..к..ла, б..ртовие вогні.

308. Записуючи слово, змініть його або підберіть родинне
 йому таким чином, щоб наголос перейшло спочатку на один,
 потім на інший склад кореня. Наголос у всіх випадках позначити
 ті. Виділіть коріння. Знайдіть складні слова, вкажіть з'єднай
 тільні голосні.

Ст..р..на, п..л..са, м..л..дая, г..л..дать, з..л..неть, хл ..- п..тать, н ..б..са, в..д..хр..ніліще, в..сьміч..совой, д..м ..- вл..делец, г..л..са, врем..пр ..пр..в..жденіе, м..лч..лівий, різноманітний, пл..м..на.

309. Запишіть словосполучення, замінюючи виділені слова сло
 вами-синонімами, в корені яких будуть невимовні зі
 голосні.

сумнапісня, поганапогода, знаменитийартист, незнайомий перехожий, прилеглісела, красивадівчина, чарівнийдитина, весела людина, новорічнийпиріг, чудовеподія, добрийлюдина.


310.Змініть слово або підберіть родинне, з тим щоб
 перевірити написання пропущеної згодної. Згідну в про
 їх випадках виділіть.

Ні..кій пот..лок, блі..кій дру .., встановити р..кор .., портовий гру..чік, сторо..ка л..сніка, лісові поса..кі, гі..кій трос (?) нік.

311. Поруч з даними формами іменників запиши
 ті їх початкову форму. Вкажіть рід іменників. з
 ставте з ними словосполучення.

Абзаци, ансамблі, хвороби, вести, речі, влади, водорості, гаражі, цвяхи, гості, граки, грона, гроші, грубості, дочки, дробу, жердини, страти, кістки, лопаті, мечі, думки, м'ячі, напасті, ножі, ночі, області, небезпеки, печі, радості, мови, рублі, сачки, січі, солодощі, спектаклі, судноверфі, тростини, ферзі, щелепи.

М'який знак позначає м'якість приголосних (крім шиплячих) на кінці слова і в середині слова: ліхтар, боротьба, весілля, нянька, раніше, візьми. М'який знак зберігається і при зміні форми слова: боротьба - в боротьбі, весілля - на весіллі, нянька - няньки, восьмий - восьми.

М'якість [л '] перед приголосними завжди позначається м'яким знаком: бурильник, мильниця.

Чи не пишеться ь в поєднаннях:

чк: бочка НЩ: муляр

чн: нічник РЩ: сперечальник

нч: кінчати щн: помічниця

312. Від даних словосполучень утворіть словосполучення, в яких виділені слова стали б іменниками з ь в середині слова. Слідкуйте за відмінками залежних слів.

боротисяз конкурентами, коситисіно, писатитвір, кориснийдля здоров'я, проситипро підтримку, різатипилкою, стрілятиз лука, житив чужому домі, митиголову, сімейнийпорада, весільнийбенкет, молотити хліб, молитипро допомогу.
313. Підберіть слова з поєднаннями чт, чн, щн, нч, РЩ, НЩ, чк. Сформулюйте правило написання цих поєднань.

314. Перепишіть слова, вставляючи, де необхідно, пропущену літеру. Виділіть суфікси іменників -чик, щик, ик; поясніть написання зустрілися вам орфограмм.

Артел (?) Щик, бан (?) Щик, зон (?) Тик, бол (?) Ше, веч (?) - Ний, вин (?) Тик, вскол (?) Зь, гон (?) Щик, ден (?) щик, дружин (?) - щина, зачин (?) щик, конеч (?) але, покріве (?) щик, лудив (?) - щик, крейда (?) ница, крейда (?) че, мощ (?) ний, нел (?) зя, нян (?) чить, овоч (?) ний, пив (?) щик, помощ (?) нік, пон (?) чик, руч (?) ка, сіл (? ) дь, Скуч (?) ний, змін (?) щик, сроч (?) але, тон (?) ше, точ (?) - ка, хіщ (?) нік, ч (?) об, гвоз (?) дик, брен (?) чать, зморив (?) - щіться, ноч (?) ний, пташиний (?) ница, бесконеч (?) ний, вос-точ (?) ний, барабан (?) щик, поденну (? ) щик, комору (?) чик.

315. Прочитайте уривок з оповідання Л. Толстого «Набіг» і за
 пишіть його. Озаглавьте текст.

О десятій годині вечора повинні були виступити війська. О пів на дев'яту я сів на коня і п..ехал до г..н..ралу але пр..дпол..гая що він і пекло (?) Ютант його зан..ти я ост..н..вілся на вулиць., пр..в..зал кінь до паркану і сіл на завал..нку з тим що (б) як тільки виед..т г..н..рал д..гнать його.

Сонячний жар і блиск вже змінилися пр..хладой ноч .. і (н ..) яскравим світлом молодого мес.ца який, утворюючи біля себе блідий світиться (підлозі) коло на темній сін..ве звез ??(?) Ного неба починав опускат (?) ся ... Стрункі р..ди садів, в..дневші..ся на горизонті з (за) вибілений (?) их осв..ща..мих місяцем з..млянок з очеретяними криш..мі здавалися ще вище і ч..рнее.

Довжин (?) Ті тіні будинків д..рев..ев, зборів л..жілісь красиво по світлій пильн..й доріг ... <...>

Я (н ..) скажу про що задумався (у) перше, тому що мені совес (?) Але було (б) прізнатся (?) Ся в похмурих думках які (н ..) отвя..чівой чер..дой набігали мені в душу тоді як кругом себе я зам..чал тільки веселість і радість а (у) друге тому що це (н ..) йдет до мого рас (?) казу. Я задумався так що навіть (н ..) помітив як дзвін пробив один (?) Адцать і г..н..рал зі свитою пр..ехал повз мене.


Похапцем сівши на коня, я пустився д..г..нять загін. Ар (?) Ергар .. ще був у воротах крепост ... (На) силу ін ..- брався я по мосту між стовпилися знаряддями, ящиками, ротними возами і шумно ра..поражающіміся офіцерами. Виїхавши за ворота, я риссю про (?) Їхав трохи (н ..) (на) версту ра..т..нувші..ся, молч..ліво двігающі..ся в т..мноте війська і наздогнав генерала.

У перших двох реченнях знайдіть слова, в яких:Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Які загальні стильові риси цих творів в лексиці, морфології, синтаксисі? | Розмовна мова | Випишіть слова, які стосуються до розмовного стилю мовлення. | Мова художньої літератури | Які зображально-виражальні засоби використовує Б. Пастернак у своїх віршах? | мовна ситуація | Поясніть: а) призначення курсиву в тексті (у кожному конкретному випадку); б) призначення дужок. | Три компонента культури мовлення. мовна норма | Зіставте конструкції з підрядними реченнями з синонімічні їм причетними і дієприслівниковими зворотами. Які пропозиції більш виразні, яскравіше передають картину? | Складіть два-три мікротексту на теми повсякденного життя вашого класу з використанням деяких з даних фразеологізмів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати