Головна

Тема 4. Оборотні фонди і кошти

  1. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  4. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  5. IV. НАЗАЧЕНІЕ КОНЛАНГА Огір ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОВ
  6. Автомобільні транспортні засоби, їх класифікація.
  7. Авторські фонетичні стилістичні засоби

Оборотні кошти - сума оборотних фондів і фондів обігу. Це найбільш динамічна і ліквідна частина майна, що визначає економічний потенціал, ліквідність і фінансову стійкість КО. Оборотний капітал становлять матеріальні і фінансові ресурси, покликані обслуговувати виробництво і забезпечувати його безперервність.

Відмінні риси оборотних фондів:

1) беруть участь в одному виробничому циклі;

2) змінюють натуральну форму, стаючи частиною продукції;

3) відразу переносять свою вартість в ціну створюваної продукції.

Оборотні кошти - гроші організації, які авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, забезпечуючи безперервний кругообіг грошових коштів, а потім після завершення кожного обороту повертаються у вихідну форму.

Типовий склад і класифікацію оборотних коштів см. В табл. 4.1.

Таблиця 4.1

 Оборотні кошти
 Оборотні виробничі фонди  фонди звернення
 1. Матеріально-виробничі запаси (МПЗ): 1.1. Основні матеріали, покупні полуфабрікати1.2. Допоміжні матеріали1.3. Топліво1.4. Тара і тарні матеріали1.5. Запасні частини для ремонта1.6. Інвентар та господарські прінадлежності2. Засоби у виробництві: 2.1. Незавершене виробництво (НЗВ) 2.2. Напівфабрикати власного ізготовленія2.3. Витрати майбутніх періодів (РБП)  1. Готова продукція на складі і відвантажена, що знаходиться в оформленіі2. Товари відвантажені, але не оплаченние3. Грошові кошти в касі і на рахунках в банках4. Дебіторська задолженность5. Кошти в інших розрахунках

Оборотні виробничі фонди забезпечують безперервність їх відтворення, а фонди обігу - реалізацію продукції на ринку і отримання грошових коштів, що гарантують благополуччя КО.

Матеріально-виробничі запаси - предмети праці, які використовуються в процесі виробництва (сировина, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, конструкції, паливо, енергія, пальне, запасні частини для ремонту, тара і тарні матеріали, інвентар та господарські речі).

Засоби у виробництві - незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, напівфабрикати власного виготовлення.

Оборотні кошти роблять кругообіг, проходять три стадії (заготівельну, виробничу, збутову), перебувають то в сфері виробництва, то в сфері обігу, послідовно змінюючи свою форму.

Оборотні кошти групуються за такими ознаками:

1) сфера обігу: а) в сфері виробництва - оборотні виробничі фонди; б) у сфері обігу - фонди обігу;

2) елементи (див. Табл. 4.1);

3) джерела фінансування: а) власні; б) позикові;

4) охоплення нормування: а) нормовані; б) ненормовані.

Оборотні средстваклассіфіціруются за такими елементами.

1. Оборотні кошти в МПЗ - предмети праці, підготовлені для запуску у виробництво. До них відносяться:

сировину (продукція добувної промисловості: вугілля, нафта; нерудні сипучі матеріали: пісок, гравій; сільського господарства: бавовна);

матеріали - продукція обробної промисловості (чорні, кольорові метали, пиломатеріали, цемент, бітум, мазут, дьоготь), в т. ч .:

основні, входять до складу ДП, складаючи її матеріальну основу;

допоміжні, які не входять до складу ДП, але сприяють її формуванню, необхідні для додання їй зовнішнього товарного вигляду (клей, пакувальний матеріал) або певних якостей (лак, фарба) або для забезпечення нормальної роботи техніки (мастильні, обтиральні);

паливо, енергія, паливно-мастильні матеріали ПММ, які за своєю економічною природою належать до допоміжних, але в силу особливої ??значущості виділяються в самостійну групу ресурсів;

конструкції і деталі збірні, залізобетонні, металеві, дерев'яні, сталеві і інші (труби, шпали, рейки);

обладнання технологічне, підйомно-транспортне та ін .;

покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, конструкції;

тара власного виготовлення і покупна: оборотна (ящики, банки, пляшки); разова (поліетиленові пакети, картонні коробки);

запасні частини для поточного ремонту власного обладнання;

Інвентар та господарські речі за своєю природою близькі ОПФ, тому що переносять свою вартість в ціну створюваної продукції по частинах, у міру зносу, їх умовно відносять до оборотних фондів. Цю групу складають наступні види дрібного і малоцінного інвентарю:

виробничий (вогнегасники, відра, лопати, сокири, багри);

спеціальний (ріжучий, абразивний, слюсарний, столярний);

конторський (столи, стільці, шафи);

побутовий (ліжка, тумбочки, штори, скатертини);

інвентар яка відслужила вже менше року, незалежно від вартості;

спеціальна одягу, взуття (комбінезони, чоботи, бахіли, рукавиці);

постіль, незалежно від терміну служби і ціни.

2. Оборотні кошти в процесі виробництва:

незавершене виробництво - предмети праці, що вступили у виробничий процес, що знаходяться в процесі обробки чи зборки;

ПФСП - предмети праці, які виготовляються і обробляються до певного технологічного стану, після чого укладаються в «справу»; які підлягають подальшій обробці в інших цехах тієї ж КО; крім того, праця, витрачена на виготовлення продукції; спожита енергія, вода, тепло, зарплата робітників, витрати на утримання та експлуатацію устаткування (РСЕО), накладні загальновиробничі витрати;

РБП - проектні, конструкторські, досвідчені, удосконалення технологій, підготовку і освоєння випуску нової продукції, тимчасові будівлі і споруди; доставку, монтаж і установку ММО, випробування конструкцій; ці витрати призначені для забезпечення безперебійного виробництва в майбутньому, здійснюються в звітному періоді, а списуються на собівартість продукції частинами в наступні періоди;

3. Фонди обігу забезпечують реалізацію ДП і покупку МПЗ:

кошти в розрахунках - суми по рахунках, які подані замовником, термін оплати за якими ще не настав (відвантажені, але не оплачені товари), різні види заборгованостей, боргові зобов'язання та ін .;

грошові кошти - готівкові гроші, що надійшли в касу або на розрахунковий рахунок КО за реалізовану продукцію; гроші, що зберігаються на рахунках; цінні папери, інші короткострокові фінансові вкладення;

готова продукція - частина МПЗ, призначена для продажу, товари, виготовлені підсобними і допоміжними службами, залишки нереалізованої готової продукції, що знаходяться на складі;

товари - частина МПЗ, придбаних на стороні і призначених для продажу без додаткової обробки.

Джерела утворення оборотних засобів КО - власні, прирівняні до власних, залучені і позикові фінансові ресурси.

Власні оборотні кошти СОС - гроші, які постійно перебувають в розпорядженні КО: статутний фонд (пайовий, акціонерний); додатковий і резервний капітал; прибуток минулих років; спеціальні фонди;

Статутний фонд - вклади засновників при створенні організації.

Прибуток - фінансовий результат роботи, джерело коштів для поповнення СОС при збільшенні обсягу або зміні виробництва робіт.

Додатковий капітал утворюється в результаті переоцінки ОПФ в сторону їх збільшення, безоплатного надходження різних активів від юридичних і фізичних осіб, а також продажу власних цінних паперів.

Резервний капітал утворюється за рахунок прибутку для покриття непередбачених втрат і збитків, виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі, коли для цих цілей недостатньо прибутку.

Джерела, прирівняні до власних оборотних коштів, називають стійкими пассівамі.Оні юридично не належать організації, але постійно знаходяться в обороті і використовуються нею в ПХД: перехідна заборгованість по зарплаті, страхових внесках, сумами, нарахованими за відпустки; резерву майбутніх платежів; кредиторська заборгованість; тимчасово вільні гроші спеціальних фондів; оборотні кошти, які відшкодовуються кредитами банків і авансами замовників.

Джерела позикових коштів: позики і кредити банків, облігаційні позики, інвестиції; позики інших фірм; бюджетні кошти; нерозподілені ресурси; кредиторська заборгованість; кошти цільового фінансування; благодійні внески; залучені кошти (депозити, реалізовані облігації, видані векселі).

Джерела залучених коштів - кошти замовника у вигляді авансу або попередньої оплати.

Потреба в оборотних коштах прийнято встановлювати щорічно безпосередньо в організації. В умовах інфляції типові ситуації, коли партії окремих видів МПЗ пізнього придбання коштують дорожче МПЗ, придбаних раніше. У Росії МПЗ оцінюють за цінами придбання, тобто за середніми практично сформованим цінами. Однак в спільних фірмах вартість МПЗ, що відносяться до витрат на виробництво, визначають так, як це прийнято в ряді західних країн:

за методом ФІФО (з оцінкою по першій з надійшли партій);

за методом ЛІФО (з оцінкою по останньої партії);

за методом середньозваженої вартості.

Управляти оборотними засобами - значить забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції при найменшому витратою оборотних коштів. Основна мета - прискорення оборотності.

Норма витрати МПЗ - питома матеріаломісткість - максимально допустимий плановий витрата сировини (матеріалів, палива, енергії), який може бути витрачений на виробництво одиниці продукції.

Нормативи витрати - поелементні складові норми. Вони висловлюють узагальнене значення витрат матеріалів, віднесених на фізичну одиницю виміру (м, м2, м3, Шт.), Або технічний параметр (на одиницю потужності, вантажопідйомності, пробігу транспортних засобів).

Норма витрати матеріалу на один виріб визначається за формулою

де Нвитр. - норма витрат; Вчистий. - Чиста вага; q1 - Сумарні технологічні відходи і втрати; q2 - Організаційно-технічні відходи і втрати.

Перший елемент норми - чиста маса виробу, тобто корисний витрата матеріалу на виробництво вироби (без урахування відходів і втрат).

Другий елемент - додаткові матеріальні витрати, зумовлені особливостями технологічного виробництва продукції.

Третій елемент - додаткові матеріальні витрати, зумовлені причинами, не залежними від технологічного процесу.

Відходи - залишки вихідних матеріалів, які вже не можна використовувати для виробництва аналогічної продукції. За характером можливого застосування їх ділять на поворотні і безповоротні відходи.

Зменшення або збільшення витрат - використовувані залишки матеріалів, їх можна застосувати в даному виробництві, реалізувати іншим фірмам або населенню для подальшого використання.

Безповоротні відходи - невикористані залишки матеріалів, вони не годяться для споживання в якості вихідного матеріалу, але можуть знайти застосування як вторинні ресурси (стружка, металобрухт, макулатура).

Втрати - частина матеріалу, яка не може бути використана на даному етапі технічного розвитку виробництва (втрати металу на чад і травлення; втрати лісоматеріалів, пов'язані з припущеннями на усушку).

Узагальнюючі показники використання МПЗ - матеріаломісткість Мёмк. і матеріаловіддача Мотд продукції:

Приватні показники матеріаломісткості: металоємність Мёмк., Електроємність Мел. і енергоємність Мен., Які визначаються за формулами:

де М - витрачений матеріал (метал), руб .; Qел. - Витрачена електроенергія, руб .; Qен. -потреблённая енергія всіх видів, руб.

Коефіцієнт використання матеріалу Доісп.м характеризує рівень застосування матеріалу на стадії виготовлення машин.

Коефіцієнт відносної матеріаломісткості Доотн.м характеризує рівень використання матеріалу на стадії проектування і конструювання і дорівнює відношенню чистого ваги до чисельної величиною найважливішою характеристики Зхар., Якої виступає, наприклад, потужність двигуна в кВт, машини в кінських силах, вантажопідйомність в тоннах.

Інтегральний коефіцієнт Кинтегр. характеризує рівень використання матеріалу на стадії проектування, конструювання та виготовлення (чим менше величина показника, тим більш досконалий конструкція і ефективніше використовується матеріал).

Ці коефіцієнти визначають за формулами:

Нормування - встановлення економічно обґрунтованих нормативів, тобто визначення оптимального розміру СОС, які відволікаються на певний термін в сфери виробництва та обігу, необхідних для утворення постійних, мінімальних і в той же час достатніх МПЗ, незнижуваних залишків НЗВ і інших приватних елементів оборотних коштів, що забезпечують безперебійну і ритмічну роботу фірми.

Нормативна потреба КО в СОС НСОС визначається загальним нормативом Нзаг., Який розраховується як сума приватних нормативів:

1) матеріально-виробничі запаси НМПЗ;

2) незавершене виробництво ННЗП;

3) витрати майбутніх періодів НРБП ;

4) готова продукція ДП, що зберігається на складі НДП.

У свою чергу, ННЗП складається з наступних елементів:

1) основні матеріали Носн.м.;

2) допоміжні матеріали Нвсп.м.;

3) паливо, енергія, паливно-мастильні матеріали Нпалив.;

4) інші виробничі матеріали Нпр.м. (Тара і тарні матеріали, запасні частини, інвентар та господарські речі).

Норматив - мінімальна планова сума оборотних коштів в натуральних або грошових одиницях, достатня для забезпечення безперебійного та безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.

Норма - мінімальне число днів перебування планової суми оборотних коштів по кожному виду або однорідної групи матеріалів в запасах, достатню для забезпечення безперебійного та безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.

Розробка нормативу оборотних коштів передбачає визначення:

1) річної потреби в матеріалах (М = Q Нр);

2) норм запасів в днях за групами МПЗ (Дзаг. або ДМПЗ);

3) добової витрати Рсут., (Одноденної потреби в матеріалі);

4) приватних нормативів оборотних коштів (НМПЗ, ННЗП, НРПБ, НДП);

5) загального нормативу СОС (НСОС= НМПЗ + ННЗП + НРПБ + НДП).

Норма враховує час перебування матеріалів у днях в наступних видах запасів: поточному Дтек., Страховому ДСтор., Транспортному Дтр., Підготовчому Дподг., Технологічному Дтехн .., Сезонному Дсез..

Норматив враховує матеріали в натуральних або грошових одиницях в таких же видах запасів: поточному Нтек, Страховому НСтор., Транспортному Нтр, Підготовчому Нподг., Технологічному Н техн., Сезонному Нсез..

Загальна середня норма в днях Дзаг. або загальний норматив Нзаг. в натуральних або грошових одиницях МПЗ визначаються за формулами:

В межах нормативної потреби фірма наділяється СОС, а все обгрунтовані відхилення від них покриваються позиковими засобами.

Добовий витрата (одноденна потреба матеріальних ресурсів) визначається на основі їх розрахунку за кошторисом виробництва продукції:

де Т - число днів періоду (360, 180, 90, 30); Q - Обсяг випуску продукції, шт .; Нр - Питома норма витрати матеріалу, кг; Ц - ціна матеріалу.

Поточний запас необхідний для безперебійного забезпечення виробництва матеріальними ресурсами в період між двома поставками. Цей запас пов'язаний з періодичністю надходження матеріалів при безперервному їх споживанні, залежить від частоти поставок і дорівнює 50% тривалості інтервалу І між ними. Так як обсяг партій А різний, визначають середню тривалість Іпор. інтервалу:

Дтек.= 0,5Іпор..

Підготовчий (складський) запас - час приймання, сортування, складування, комплектації, лабораторної перевірки якості матеріалів, що надійшли, дорівнює фактичним витратам, які встановлюю хронометражём, або на основі звітних даних за попередній рік.

Транспортний запас - розрив часу між термінами прибуття матеріалів на склад (час пробігу вантажу) і надходження в організацію платіжних документів за матеріали (час документообігу). Запас передбачають тоді, коли матеріали оплачені, і документи на них надійшли в організацію раніше матеріалів. У цьому випадку запас дорівнює різниці між часом пробігу вантажу і часом документообігу (час доставки, обробки, акцепту документів в банку). Наприклад, час пробігу вантажу 12 днів, час документообігу - 7, тоді транспортний запас - 5 (12-7), таким чином організація вкладає свої кошти в матеріали на ті 5 днів, протягом яких вони будуть знаходитися в дорозі.

Страховий запас утворюється на випадок непередбачених відхилень у постачанні (зрив поставок, постачання неякісних ресурсів і ін.). Найчастіше страховий запас встановлюють у відсотках від поточного:

ДСтор.= 0,5Ітек.; ДСтор.= 0,25Іпор.; НСтор.= 0,5 Нтек.; Нтек.= 0,25Нср.

Сезонний запас визначається періодом збереження експлуатаційних якостей матеріалів (овочі, фрукти, цемент, бітум, всі види розчинів, бетонів, сумішей і ін.). Час дії цього запасу обмежена.

Технологічний запас - час на підготовку сировини до виробництва. Запас враховують в тому випадку, якщо він є частиною виробничого процесу (час попередньої обробки, витримки для додання певних споживчих якостей; наприклад, при підготовці до виробництва деяких видів сировини потрібен час на сушку, зачистку, розігрів, розмел, витримування бетону). Він не займає помітного місця в загальній нормі, але в окремих виробництвах може бути переважаючим.

Знаючи річну потребу в матеріалі М, можна визначити число його поставок n в рік (квартал, місяць) або навпаки, знаючи число поставок, можна визначити середній інтервал між двома поставками Іпор. :

;

де q - Обсяг партії однієї поставки в натуральних одиницях (т, м2, м3).

Норматив в НЗП розраховується так само, як і норматив по МПЗ (з тією лише різницею, що добові витрати визначаються як частка від ділення всієї суми витрат на валову продукцію за кошторисом на число днів періоду). Норматив забезпечує фірму засобами для розрахунків за енергію, оплату праці, податків, що включаються в собівартість, інші нематеріальні витрати. Основна частина оборотних коштів, що функціонують в процесі виробництва, доводиться на незавершене виробництво.

Для визначення нормативу оборотних коштів у НЗВ необхідно знати ступінь готовності продукції. Її відображає так званий коефіцієнт наростання витрат Дон.з.. Особливість розрахунку норми в днях в НЗВ залежить від своєрідності визначення запасів і тривалості виробничого циклу Дц. Норматив в НЗП визначають за однією з формул:

де Зсут. - Добові витрати на виробництво продукції за плановою собівартістю; Sплан. - Річна (квартальна, місячна) планова собівартість продукції;  - Планова собівартість одиниці продукції.

Витрати у виробництві поділяються на одноразові і наростаючі.

Одноразові - витрати, вироблені на самому початку виробничого циклу (сировина, матеріали, покупні вироби, напівфабрикати).

Наростаючі - інші витрати (накладні, зарплата, амортизаційні відрахування), збільшуються поступово протягом циклу.

При рівномірному наростанні витрат Дон.з. дорівнює 0,5. При нерівномірному наростанні витрат Дон.з. визначають за однією з формул:

де d - Частка матеріалів в собівартості; Зод. - Одноразові витрати першого дня циклу (враховуються повністю, тому що будуть знаходитися в НЗП весь час циклу); Зн - Половина наростаючих витрат, тому що витрати у другий день будуть відвернені в НЗП майже на весь час циклу (за винятком одного дня), а витрати, вироблені в останній день, - всього 0,5 дня; Зi - витрати на i-й період часу наростаючим підсумком (i = 1, 2, ... n).

Таким чином, собівартість незавершеного виробництва дорівнює

норма ДНЗП і норматив ННЗП оборотних коштів в НЗП розраховуються по КО в цілому при n - Кількості груп виробів за формулами:

Норматив в РБП враховує витрати, виконані в даному році, які будуть списані на собівартість продукції в наступні роки:

НРБП = Рп.р. + Рбуд. - Рплан., НРБП = Q dРБП ,

де Рп.р. - РБП на початок звітного року; Рбуд .. - Частина РБП звітного року підлягає віднесенню на собівартість в майбутні періоди; Рплан. - Частина РБП, яка списується на собівартість планового року; Q - Обсяг робіт звітного року; dРПБ - Частка РБП в обсязі робіт попереднього року.

При визначенні нормативу оборотних коштів у ДП враховується час на доставку, добірку продукції за асортиментом, упаковку, накопичення продукції до обсягу партії відвантаження, оформлення відвантажувальних документів і т.п. Необхідні оборотні кошти являють собою твір планової собівартості випуску товарної продукції на час від початку її надходження на склад до відправлення зі станції з урахуванням часу на оформлення транспортних і розрахункових документів.

Норма оборотних коштів у ДП складається з двох частин:

час, необхідний для підготовки продукції до відвантаження покупцям (укомплектування, підбір партії, упаковка, маркування);

час доставки товару до пункту відправлення та оформлення розрахункових транспортних документів до моменту їх передачі в банк.

Розрахунок нормативу оборотних коштів у запасах ДП буде дорівнює добутку добового випуску продукції за плановою собівартістю Зсут. і норми оборотних коштів у готової продукції в днях ДДП :

Загальний норматив СОС дорівнює сумі приватних нормативів по всіх елементах нормованих оборотних коштів:

Нсов. = НСОС = НМПЗ + ЗНП + ЗРПБ + ЗДП.

Показники ефективності використання оборотних коштів:

1) коефіцієнт оборотності Доо оборотних коштів:

2) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

3) коефіцієнт оборотності ТМЦ

4) коефіцієнт завантаження (закріплення) Дозагр. :

5) тривалість одного обороту оборотних коштів Дпро., Термін погашення дебіторської заборгованості  і тривалість зберігання товарно-матеріальних цінностей  в днях:

6) тривалість перебування оборотних коштів на окремих стадіях кругообігу

7) час операційного циклу дебіторської заборгованості та товарно-матеріальних цінностей ТМЦ :

8) показник рентабельності оборотних коштів R:

9) коефіцієнт збереження оборотних коштів Досохр. :

10) показник темпів приросту оборотних коштів Тпр. :

11) абсолютне вивільнення оборотних коштів ?Оабс. :

12) відносне вивільнення оборотних коштів ?Оотн. :

де Т - кількість днів у звітному періоді (360, 180, 90, 30), днів; d - Частка окремих елементів або груп оборотних коштів в їх загальній сумі,%;  - Середня тривалість одного обороту оборотних коштів в базисному і звітному періодах, дні; НД.З. і НТМЦ - Нормативи оборотних коштів у дебіторській заборгованості і товарно-матеріальні цінності, відповідно; S - Планова (виробнича) собівартість продукції; знак «-» означає вивільнення оборотних коштів, знак «+» - залучення оборотних коштів.Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ | ВСТУП | Тема 1. Виробнича потужність | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати