Головна

Тема 1. Виробнича потужність

  1. безпорадність
  2. Питання 18. Виробнича (творча) функція маркетингу
  3. Питання 2. Виробнича пил на будівельних майданчиках і підприємствах будіндустрії і боротьба з нею.
  4. Відтворювальна модель в оцінці ефективності розвитку міжгалузевого комплексу регіону
  5. зарядна потужність
  6. Кінетична енергія. Потужність. Робота
  7. Кількість і потужність підприємств

Виробнича потужність організації, ділянки, цеху, - максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному вираженні в заданій номенклатурі і асортименті, в умовах повного використання закріплених засобів праці, застосування прогресивних технологій, ефективної організації виробництва і праці, високої якості продукції заданої спеціалізації виробництва і режиму роботи.

Для розрахунку ПМ необхідно знати наступні показники:

фонди робочого часу ФРВ одиниці обладнання;

кількість однотипного обладнання Nобор. (Верстати, машини та ін.);

продуктивність П (вироблення В) обладнання;

трудомісткість одного виробу Тёмк.1 ;

трудомісткість ТПП всій ПП, тобто всього обсягу випуску продукції в натуральних одиницях (фактичного чи планового) Q • Тёмк.1;

відсоток виконання норм виробітку Дон.в.;

виробнича площа підприємства і його цехів Sпр.;

режим роботи (С - число змін, Тсм. - Тривалість зміни).

Виробнича потужність визначає можливий обсяг випуску продукції, а, отже, план виробництва і програму КО, які в свою чергу впливають на обсяг споживаних МПЗ і трудових ресурсів, витрати, ефективність виробничо-господарської діяльності ПХД (доходи, прибуток, рентабельність). Особливість розрахунку ПМ полягає в тому, що підрозділи і окремі види обладнання, що залучаються до виробничий процес, мають різну ПМ. Залежно від цілей визначення ПМ в практичній діяльності використовуються такі її види: теоретична (паспортна), практична, нормальна, планова, виробнича, проектна, планована, фактична.

При розрахунку планованої ПМ спочатку виділяється провідне підрозділ, який виконує основні технологічні операції з виготовлення продукції і (або) на території якого витрачається найбільша частка сукупного живого праці та (або) зосереджена головна частина ОПФ. Потім в цьому підрозділі за тими ж критеріями виділяється група устаткування (провідний ділянку) і розраховується ПМ цього елемента. Розрахунок ПМ інших елементів дозволяє виявити «вузькі» або «широкі» місця.

Фактична ПМ всього технологічного ланцюжка залежить від обладнання, що має мінімальну пропускну здатність. Після розрахунку ПМ групи обладнання переходять до розрахунку ПМ ділянки, потім - цеху, потім - організації в цілому. Отримані дані дозволяють обгрунтувати ПП, яка характеризує фактичний (або запланований) випуск продукції за той же період часу. Приріст ПМ підрозділів і відповідно підвищення ПМ організації в цілому здійснюється за рахунок впровадження заходів з ліквідації або «розшивки» «вузьких» місць за рахунок установки нового додаткового обладнання, модернізації існуючого, кооперативних поставок, збільшення змінності.

Для обґрунтування ПП кожна організація щорічно розробляє баланс виробничої потужності, в який включаються:

вхідні Мвх. потужність на початок періоду (ПМ на початок року Мп.р.);

величина введення потужності Мст. під впливом різних факторів: нове будівництво Мн.с., Розширення виробництва Мрасш., Реконструкція Мрічок., Технічне переозброєння Мт.п., Модернізація Ммод. збільшення (зменшення) потужності внаслідок зміни виду робіт, режиму, номенклатури, асортименту та трудомісткості продукції ± Мізм.пр.;

величина вибуття потужності Мвиб. в результаті продажу, передачі, списання ОПФ, зміни режиму, номенклатури та асортименту;

вихідна Мвих. потужність на кінець періоду (ПМ на кінець року МК.Г.):

;

;

середньорічна потужність Мср організації, розраховується як:

1) проста середня:

2) зважена середня:

де Т1 - Число повних місяців експлуатації ПМ введених в звітному періоді, починаючи з першого числа місяця наступного за терміном їх придбання; Т2 - Число повних місяців з моменту вибуття ПМ до кінця року, починаючи з першого числа місяця наступного за місяцем вибуття.

Виробнича площа Sпр. характеризується такими поняттями:

Загальна площа Sзаг.;

корисна площа Sполіз. без урахування допоміжної (%всп.пл.);

площа, займана одним виробом Sизд.;

площа, зайнята одним виробом S1 з урахуванням додаткового місця, необхідного для організації роботи збирача.

Коефіцієнт використання потужності Доісп.мощ. характеризує залежність фактичного (планового) обсягу випуску продукції в натуральних одиницях Qф (Qпл.) Або фактичної (планової) виручки від реалізації продукції в грошовому вираженні УР.Ф. р.пл.) Від середньорічної ПМ або від виробничої площі (знімання продукції з 1 м2 площі):

Виробничу потужність 1 верстата визначають за формулами:

1) якщо відома продуктивність Побор. (При дискретно режимі):

;

2) якщо відома трудомісткість одиниці продукції Тёмк.1

3) якщо відомі площі і тривалість циклу складання виробу Тц

4) якщо відомі (при безперервному режимі роботи): Q - Обсяг (вага) сировини, що завантажується, Квих. - Коефіцієнт виходу готової продукції:

;

5) якщо відомий (при потокової лінії) tтакт. - Такт потокової лінії:

Режим роботи фірми визначається на основі ФРВ: календарного Тк, Номінального Тн, Ефективного Теф., Планового Тплан. і фактичного Тфакт..

Календарний ФРВ одиниці обладнання - максимально можливий час його роботи, що визначається за формулою Тк = 24Дк = 24 · 365 = 8760 год, де 24 - число годин на добу; Дк - Число календарних днів періоду.

Номінальний ФРВ - час календарного фонду за вирахуванням святкових Дп і вихідних Дв днів. Його можна визначити за формулами

; ; ,

Для 1 обладнання номінальний ФРВ можна визначити наступним чином: Тн= 8 · 1 (365 - 52 · 2 - 11) = 2000 год, де 1 одна зміна; 8 - тривалість зміни; 365 і 52 - кількість календарних днів і тижнів днів в році; 11 - середня кількість святкових днів; 2 - число вихідних днів на тиждень; Др - 250 число робочих днів у році (365-104-11).

Для організацій з безперервним циклом виробництва номінальний ФРВ дорівнює календарному ФРВ.

Ефективний ФРВ - час, корисно використовується протягом планованого періоду. Ефективний фонд дорівнює номінальному ФРВ, з якого вираховується час, необхідний для ремонту, модернізації, профілактики і налагодження устаткування. Цей фонд визначають за формулами:

де Тпл.рем. - Час простоїв на плановий ремонт обладнання в годинах; %пл.рем. - Час простоїв на плановий ремонт обладнання в відсотках від номінального ФРВ.

У практичній діяльності простої на ремонт плануються від досягнутого рівня. У навчальних цілях їх умовно можна приймати рівними 10% від номінального ФРВ, тоді ефективний ФРВ при роботі в одну зміну дорівнює 1800 год (2000 • 0,9).

Плановий ФРВ дорівнює ефективному за вирахуванням простоїв по іншим організаційно-технічних причин (%пр.пр.), В навчальних цілях ці простої можна умовно приймати рівними 10% від ефективного ФРВ.

Фактичний ФРВ - час, фактично відпрацьований за період. Фактичний фонд може бути менше планового на величину простоїв, викликаних іншими причинами (%др.пр.) Непов'язаними з виробництвом:

Середня кількість обладнання розраховують за формулами

1) простий середньої величини:

2) зваженої середньої величини:

Кількість одиниць обладнання на кінець року:

У міру старіння ОПФ потенційні можливості щодо часу їх роботи знижуються. Якщо вік ОПФ збільшується, то за межами від 3 до 6 років річний ФРВ щорічно скорочується на 2%. Укрупнена оцінка зміни річного фонду одиниці техніки показує, що для машини віком до трьох років він не змінюється і дорівнює 1800 год. За межами трирічного віку ефективний ФРВ визначають так

 = 1800 [2 - (1 + 0,02)i-3],

де  - Ефективний ФРВ; i - Вік, рік служби устаткування або машини; 3 - період часу, рівний трьом першим рокам експлуатації об'єкта, коли його ефективний фонд дорівнює 1800 год.

Для групи взаємозамінних машин річний ефективний ФРВ визначається виходячи з середнього віку машин даної групи:

де Тi - Вікова група устаткування, роки; Nзаг. - Загальна кількість обладнання; Ni - Кількість обладнання, що входить до i -у групу.

Алгоритм розрахунку потужності по «вузькому» місця виглядає так:

потужність одиниці обладнання:

потужність групи устаткування:

Мгр.обор. = М1обор.Nобор.;

потужність ділянки:

потужність цеху:

потужність організації:

Послідовність розрахунку ПМ за методом «провідної ланки» така:

1) по провідним агрегатів (груп) в залежності від режиму роботи:

а) при дискретній:

Магр. = Теф. Побор.;

б) при безперервному:

Магр. = Теф. Пагр.;

в) при масовому:

2) по виробничих дільниць:

Муч. = Пагр.Nагр.Кн.в.;

3) по основних цехах:

а) по «вузькому місці»:

б) по «ведучому ділянці»:

Мцех. = Мвед.уч.;

4) по підприємству (заводу) в цілому:

а) по «вузькому місці»:

б) по «ведучому цеху»:

Мзав.= Мвед.цех..

Використання вищевказаних методів розрахунку виробничої потужності передбачає, що групи обладнання, ділянки і цехи пов'язані між собою однією виробничим ланцюжком.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ | Завдання для самостійного рішення | Тема 2. Обсяги виробництва і реалізації продукції | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 3. Основні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач | Завдання для самостійного рішення | Тема 4. Оборотні фонди і кошти | Методика розв'язування типових задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати