На головну

Питання 5. Навчання безпечним методам роботи інструктаж на виробництві

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  3. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  4. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  5. II. Стандарти роботи комерції
  6. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  7. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.

Навчання працівників безпечним методам роботи проводиться на всіх підприємствах незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва при:

підготовка нових робітників (новоприйнятих робітників не мають професії або міняють професію);

-проведення різних видів інструктажу;

-підвищення кваліфікації праці

Загальні положення по організації навчання працюючих безпеки праці викладені в «Правилах про організацію навчання працюючих безпеки праці. Загальні положення".

Навчання безпеки праці нових робочих проводиться при їх професійно-технічне навчання. Ступінь засвоєння знань з безпеки праці перевіряється при здачі навчального іспиту, проведення інструктажу працюючих, який за характером і часу проведення підрозділяється на вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий і поточний.

Види інструктажів:

1) вступний інструктаж (при прийомі на роботу проводить інженер по ТБ);

2) Первинний (Бригадир індивідуально з кожним окремо);

3) повторний інструктаж (бригадир протягом 3 місяців після первинного);

4) позаплановий інструктаж (при зміні правил по ТБ, при перекладі на іншу роботу, при зміні технологічного процесу, при порушенні працівником ТБ або при нещасному випадку, при перервах у роботі 60 днів на важких роботах 30 днів);

5) Поточний (Проводиться перед видачею наряду-допуску із записом про проведення в самому вбранні);

6) цільовий (При направленні на разові роботи).

Проведення всіх інструктажів фіксується в спеціальних журналах за підписом яке проводило, за підписом працівника.

 Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці та особа, на яку покладено його обов'язки, з усіма на роботу незалежно від їх освіти та стажу роботи, а також з відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику. Програма інструктажу розробляється з урахуванням вимог стандартів і особливостей виробництва. Вона повинна бути затверджена керівником підприємства і узгоджена з профспілковим комітетом. Про проведення вступного інструктажу та перевірки знань робиться запис у спеціальному журналі (особистій картці інструктажу) з обов'язковими підписами особи, яка інструктує та інструктували.

 Інструктаж на робочому місці (Первинний) проводиться з кожним працівником, знову котрі вступили або переведеним з однієї роботи на іншу або з одного виду обладнання на інше.

Інструктаж проводить майстер або керівник ділянки.

Робочий повинен ознайомиться:

- З планом цеху, дільниці;

- З пристроєм технологічного обладнання;

- З правильної та безпечної організацією робочого місця;

- З вмістом інструкцій по техніці безпеки при роботі на даному обладнанні;

- З безпечними прийомами роботи при виконанні технологічних операцій.

Після інструктажу і перевірки знань робочі протягом 2-5 змін (в спеціальних випадках і більше) виконують роботу під наглядом майстра або бригадира, після чого оформляється допуск їх до самостійної роботи, робиться запис у спеціальному журналі (особистій картці інструктажу) з обов'язковим підписом особи, яка інструктує .

До ряду професій (наприклад, електромонтера) пред'являються підвищені вимоги з точки зору забезпечення безпеки праці. Робочі таких професій перед первинним інструктажем на робочому місці проходять спеціальне навчання за програмами, затвердженими міністерствами і узгодженим з органами державного нагляду.

Ряд працівників підприємства, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням матеріалів і сировини, звільняються від первинного інструктажу на робочому місці. Список професій таких працівників стверджує керівник підприємства після узгодження з профспілковими комітетами.

повторний інструктаж проводять з усіма працівниками, що проходять первинний інструктаж, з метою перевірки і підвищення рівня їх знань з охорони праці. Його проводять систематично через певний проміжок часу, але не рідше ніж через шість місяців.

необхідність у позаплановому інструктажі виникає при зміні правил з охорони праці, при різного роду змінах в обслуговуваних об'єктах, при порушенні працівниками інструкцій з охорони праці, після травми, аварії, вибуху або пожежі, перед початком роботи після тривалої перерви (30 або 60 календарних днів залежно від ступеня небезпеки виконуваної роботи).

 Поточний інструктаж проводять з працівниками перед виконанням робіт, на які повинен оформлятися наряд-допуск. Про проведення такого інструктажу повинен бути зроблений запис у наряді-допуску.

 позачерговий інструктаж необхідний, якщо:

а) змінені технологічний процес, обладнання і т.д .;

б) проведений інструктаж з робітниками недостатній і є нещасні випадки і профзахворювання;

в) порушено правила та інструкції по техніки безпеки.

Кожен вид інструктажу оформляється в відповідні картки в установленому порядку з підписами інструктували та особи, яка інструктує.

Навчання безпеки праці при підвищенні кваліфікації проводиться як для робітників, так і для інженерно-технічних працівників (ІТП). Робітники можуть підвищувати свої знання з охорони праці на курсах підвищення кваліфікації та на спеціальних курсах з охорони праці. Засвоєння знань з безпеки праці перевіряється під час складання кваліфікаційних іспитів.

Інженерно-технічні працівники підвищують свої знання з безпеки праці, навчаючись на спеціальних курсах з охорони праці, в інститутах, на курсах і факультетах підвищення кваліфікації. Після навчання передбачається перевірка знань з питань охорони праці. Таке навчання ІТП повинно проводитися не рідше ніж через кожні шість років.

Для проведення вступного інструктажу та пропаганди охорони праці на підприємствах організовуються стаціонарні та пересувні кабінети охорони праці. Кабінети оснащені необхідними наочними посібниками, літературою, технічними засобами навчання, діючими моделями і керованим переконувати і схемами.

Від ефективності навчання працівників безпеки праці у великій мірі залежить профілактика травматизму на підприємстві, тому на рішення цього завдання необхідно звертати велику увагу.

Невід'ємною частиною цієї роботи є пропаганда охорони праці. Завдання пропаганди: спонукати і постійно підтримувати інтерес до охорони праці; переконувати працюють в необхідності того чи іншого заходу з охорони праці; виховувати свідоме ставлення до заходів з охорони праці; популяризувати нові засоби забезпечення безпеки праці.

Для різноманітні форми, методи і засоби. Формами здійснення пропаганди є конференції, наради, семінари, школи передового досвіду, радіо- і телепередачі, екскурсії, виставки і.т.п. Методами пропаганди (прийомами передачі інформації) є демонстрація натурних зразків, передових прийомів праці і.т.п. До одним з дієвих методів пропаганди відносяться і всілякі написи, попередження про небезпеку ураження електричним струмом, вибухонебезпечності, пожежонебезпеки.

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Обов'язки виробників робіт, начальників ділянок і майстрів виробничих дільниць і бригадирів в здійсненні заходів з охорони праці та техніки безпеки | Типове положення про майстра виробничої дільниці | Питання 1.Фізіологія людини і фактори, що характеризують умови праці. | Питання 2. Розслідування, облік, вивчення і економічськой оцінка травматизму і професійних захворювань і заходи щодо їх попередження. | Порядок розслідування та обліку професійних захворювань | Нещасних випадків на виробництві | Порядок розслідування нещасних випадків | Питання 3. Методи аналізу виробничого травматизму. | Відповідальність посадових осіб за порушення правил ТБ | Питання 4. Підготовка персоналу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати