На головну

Порядок розслідування нещасних випадків

  1. Hайти межі функцій, користуючись правилом Лопіталя (для випадків, коли воно є).
  2. II. Порядок утворення комісії
  3. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  4. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  5. III. Порядок заповнення подорожнього листа
  6. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  7. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення

Про кожний нещасний випадок потерпілий або очевидець зобов'язаний негайно повідомити роботодавця або організатору роботи.

Роботодавець або організатор роботи зобов'язаний :

Організувати першу медичну допомогу потерпілому і його доставку в організацію охорони здоров'я;

Зберегти до початку розслідування обстановку на місці нещасного випадку, тобто зберегти стан обладнання та механізмів, а також знаряддя праці такими, якими вони були в момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю працівників, а порушення безперервності виробничого процесу не призведе до аварії) і провести фотографування місця нещасного випадку.

Відповідальні посадові особи організацій охорони здоров'я повинні інформувати роботодавців повинні разі первинного звернення з травмою або іншим ушкодженням здоров'я працівників на виробництві, а також у випадках гострого професійного захворювання (отруєння) - до органів державної санітарно-епідеміологічної служби, уповноваженого органу у справах охорони здоров'я (далі - Держсанепідслужба) .

 Роботодавець про нещасний випадок на виробництві або іншого пошкодження здоров'я працівників негайно повідомляє:

1) територіальним підрозділам уповноваженого державного органу з питань праці (далі - територіальний підрозділ), а також місцевим органам з надзвичайних ситуацій при нещасних випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах;

2) представникам працівників організації (профспілки);

3) страхової організації при наявності відповідного договору зі страховою організацією;

4) місцевим органам Держсанепідслужби про випадки професійного захворювання або отруєння.

При настанні нещасного випадку, що підлягає спеціальному розслідуванню, роботодавець також негайно повідомляє:

- Правоохоронному органу за місцем, де стався нещасний випадок;

- Компетентним органам виробничого і відомчого контролю та нагляду.

У разі професійного або гострого професійного захворювання (отруєння 0 в розслідуванні комісії беруть участь представники органу Держсанепідслужби або Центру професійної патології.

Окреме розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) здійснюватися представниками органу Держсанепідслужби або Центру професійної патології протягом 24 годин. а хронічного професійного захворювання - протягом семи днів з моменту отримання повідомлення.

У роботі комісії має право брати участь представник страхової організації, що має відповідні договірні відносини з роботодавцем або потерпілим.

Розслідування нещасного випадку, що стався з працівників, які направлені у іншу організацію для виконання виробничого завдання (службових або договірних обов'язків), в тому числі з особами, що проходять виробничу практику, які навчаються в загальноосвітніх, професійних школах і вищих навчальних закладах, проводитиметься комісією, яка створюється керівником організації , на чиїй території сталася пригода, за участю роботодавця і повноважного представника потерпілого.

Розслідування нещасного випадку, що стався з працівником організації, розташувань і провідною роботи на території іншої організації, проводиться його роботодавцем, за участю відповідального представника організації, на території якої стався нещасний випадок.

Розслідування нещасних випадків, що сталися в результаті аварій транспортних засобів, Проводиться на підставі матеріалів розслідувань органів транспортної інспекції. Органи транспортної інспекції в п'ятиденний строк з дня транспортної пригоди за вимоги голови комісії з розслідування нещасних випадків зобов'язані надати йому копії необхідних документів.

Нещасні випадки, про які не було своєчасно повідомлено роботодавцю або організатору робіт або в результаті яких непрацездатність настала не відразу (незалежно від терміну давності), розслідуються за заявою потерпілого, його повноважного представника або за приписом державного інспектора (далі - держінспектор) праці протягом десяти днів з дня реєстрації заяви, одержання припису.

Розслідування нещасного випадку, за винятком нещасних випадків із тяжким або зі смертельним результатом або групового, проводиться комісією, яка створюється протягом 24 годин керівником організації з моменту його настання, в складі:

- Голови - керівника організації (виробничої служби) або його заступника;

- Членів - керівника служби охорони праці організації. представника уповноваженого органу працівників або довіреної особи потерпілого 9 за згодою).

 Спеціальному розслідуванню підлягають:

1) нещасні випадки з важким або зі смертельними наслідками;

2) групові нещасні випадки, що сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості травм потерпілих;

3) групові випадки гострого професійного захворювання (отруєння).

 Спеціальне розслідування нещасного випадку в залежності від тяжкості та наслідків проводиться протягом десяти днів комісією, яка створюється територіальним уповноваженим державним органом з питань праці у складі:

- Голови - державного інспектора праці;

- Членів - роботодавця, представника уповноваженого органу працівників або довіреної особи потерпілого.

Розслідування групових нещасних випадків, при яких загинуло двоє людей, Проводиться комісією, яку очолює головний держінспектор області, міст Астани і Алмати.

При нещасних випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах, до складу комісії включається державний інспектор з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

При нещасних випадках, що сталися під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру, головою комісії із спеціального розслідування призначається державний інспектор з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. У цьому випадку державний інспектор праці дійсних членів комісії.

 Розслідування групових нещасних випадків, при яких загинуло три - п'ять осіб, проводиться комісією, яка створюється уповноваженим державним органом з питань праці, при загибелі більше п'яти осіб - Урядом Республіки Казахстан.

Для вирішення питань, які потребують експертного висновку, голова комісії зі спеціального розслідування створює експертні підкомісії з числа фахівців організації, вчених і контрольно- наглядових органів.

Подальший пошук потерпілого (потерпілих), безвісти зниклого (зниклих) під час вибуху, аварій, руйнувань та інших випадків на об'єктах організації визначається комісією зі спеціального розслідування на підставі висновку керівника аварійно - рятувального підрозділу і фахівців - експертів, за винятком випадків, передбачених законодавством .

Категорично забороняється без згоди голови комісії із спеціального розслідування проведення опитування свідків, очевидців, а також паралельних розслідувань даного нещасного випадку ким - небудь або інший комісією в дні роботи офіційно призначеної комісії.

Оформлення і реєстрація нещасних випадків

Кожен нещасний випадок, пов'язаний з виробництво, що викликав працівника (працівників) втрату працездатності не менш одного дня, відповідно до медичного висновку (рекомендацією) оформляється актом про нещасний випадок або іншого пошкодження здоров'я працівника на виробництві за формою Н-1 у необхідній кількості примірників ( на кожного потерпілого окремо).

Підтверджені в установленому порядку організацією охорони здоров'я випадки професійного захворювання та отруєння оформляються також актом за формою Н-1.

 Акт за формою Н-1 заповнюється і підписується керівниками служби охорони праці та підрозділи організації, затверджується роботодавцем і завіряється печаткою організації. У випадках професійного захворювання (отруєння) акт за формою Н-1 також підписується представниками органу Держсанепідслужби або Центру професійної патології, а також представником працівників організації. У випадках професійного захворювання (отруєння) акт за формою Н-1 також підписується представниками органу Держсанепідслужби або Центру професійної патології, а також представником працівників організації. Якщо роботодавець - фізична особа, то акт за формою Н-1 заповнюється і підписується роботодавцем і посвідчується нотаріально.

Після закінчення розслідування кожного нещасного випадку роботодавець в термін не пізніше трьох днів зобов'язаний видати потерпілому або його довіреній особі акт. Крім того, один примірник акта за формою Н-1 залишається у роботодавця, а інший направляється держінспектору праці.

У разі професійного захворювання та отруєння копія акта за формою Н-1 передається також органу Держсанепідслужби.

У разі незгоди з результатом розслідування або несвоєчасного оформлення акта за формою Н-1 потерпілий, представник працівників організації або інша заінтересована особа мають право письмово звернутися до роботодавця, який зобов'язаний в десятиденний термін розглянути його заяву і прийняти рішення по суті.

Розбіжності з питанням розслідування, оформлення та реєстрації нещасних випадків, що виникли в ході розслідування між роботодавцем, працівником і державним інспектором праці або державним інспектором з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, при випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах, розглядаються в порядку підлеглості відповідної інспекції головним державним інспектором з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій територіального органу або республіки Казахстан або в судовому порядку.

Рішення головного державного інспектора праці Республіки Казахстан з питань розслідування нещасних випадків і їх класифікації, як пов'язаних з виробництвом, так і не пов'язаних з ним, оформляється у вигляді ув'язнення.

Розслідування нещасного випадку з тяжким або зі смертельними наслідками, групового нещасного захворювання (отруєння) працівників оформляється спеціальним актом.

 Акт за формою Н-1 нещасний випадок оформляється відповідно до матеріалів розслідування.

У разі, якщо один з членів комісії з розслідування нещасного випадку не згоден з висновками комісії (більшості), він представляє в письмовому вигляді свою мотивоване окрему думку для включення його в матеріал розслідування. Акт спеціального розслідування він підписує із застереженням «дивись окрему думку».

Якщо думка держінспектора праці розходиться з думкою більшості членів комісії, то він зобов'язаний підписати акт із застереженням «дивись (включення)».

Своє мотивований висновок він включає в матеріали розслідування. Державний інспектор з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій при нещасних випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах, при необхідності свою незгоду з причин, що сприяв нещасного випадку, оформляє у вигляді технічного висновку, що додається до матеріалів спеціального розслідування повинні містити:

1) Акт за формою Н-1;

2) Відомості про проходження потерпілим навчання та інструктування з охорони праці, а також попередніх і періодичних медичних оглядів;

3) Протоколи опитувань і пояснення очевидців події, а також посадових осіб роботодавця, відповідальних за дотримання вимог правил і норм охорони праці;

4) плани, схеми і фотознімки місця події;

5) виписки з інструкцій, положень, наказів та інших актів, що регламентують вимоги безпеки, обов'язки і відповідальність посадових осіб за забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві і т.д .;

6) медичний висновок про характер і тяжкість ушкодження здоров'я потерпілого (причину смерті);

7) результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, експертизи, аналізів і т.п .;

8) висновок держінспектора (головного) праці при його наявності;

9) відомості про матеріальну шкоду, заподіяну роботодавцю;

10) наказ роботодавця про відшкодування потерпілому (членам сім'ї) заподіяної шкоди його здоров'я і притягнення до відповідальності посадових осіб, винних за допущений випадок;

11) перелік документів, що додаються.

Матеріали акта спеціального розслідування нещасного випадку передаються роботодавцем голові комісії (2 примірника), а також один примірник державному інспектору з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій при випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах.

Матеріали акта спеціального розслідування у семиденний термін після закінчення розслідування направляються державним інспектором праці в місцеві органи внутрішніх справ, які відповідно до законодавства повинні прийняти рішення і повідомляти про прийняте рішення направлявшей стороні, по одному примірнику матеріалів акта спеціального розслідування до державного органу з праці і центральний виконавчий орган з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій при випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах.

Матеріали розслідування нещасного випадку підлягають зберіганню в організації протягом сорока п'яти років, в разі її ліквідації матеріали розслідування нещасного випадку в обов'язковому порядку повинні бути передані до державного архіву за місцем її діяльності.

Результати розслідування кожного нещасного випадках розглядаються роботодавцем і доводяться до відома працівників.

З метою вироблення і прийняття вичерпних заходів щодо попередження подібних подію, об'єктивного вирішення питань надання потерпілим (членам їх сімей та іншим зацікавленим особам) передбачених законодавством пільг та компенсацій з відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю, видається відповідний наказ.

Про виконання заходів, запропонованих комісією із спеціального розслідування, роботодавець письмово повідомляє державного інспектора праці, а також державному інспектору з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій при випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах.

 Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Питання 6. Організація роботи по створенню безпечних умов праці в будівництві | Організація, координація, облік і аналіз як функції управління охороною праці. | Організація і управління охороною праці в будівельних організаціях | Обов'язки адміністративно-технічного персоналу будівельної організації в області охорони праці. | Питання 8. Обов'язки і права по техніці безпеки будівельної організації | Обов'язки виробників робіт, начальників ділянок і майстрів виробничих дільниць і бригадирів в здійсненні заходів з охорони праці та техніки безпеки | Типове положення про майстра виробничої дільниці | Питання 1. Фізіологія людини і фактори, що характеризують умови праці. | Питання 2. Розслідування, облік, вивчення і економічськой оцінка травматизму і професійних захворювань і заходи щодо їх попередження. | Порядок розслідування та обліку професійних захворювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати