На головну

Питання 6. Організація роботи по створенню безпечних умов праці в будівництві

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  3. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  4. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  5. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  6. II. Стандарти роботи комерції
  7. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.

Сутність і зміст управління охороною праці.

Рішення однієї з основних завдань держави - створення повністю безпечних і здорових умов праці - нерозривно пов'язане з вдосконаленням методів управління охороною праці на всіх рівнях, від робочого місця до управління підприємством.

Управління охороною праці на підприємстві має бути складовою частиною, підсистемою загальної системи управління підприємством.

У загальному вигляді управління визначається як сукупність дій, обраних на підставі певної інформації і спрямованих на підтримку або поліпшення функціонування об'єкта відповідно до наявної програмою (алгоритмом) або метою функціонування.

У будь-якій системі управління перш за все є об'єкт, яким управляють, а також орган, який здійснює управління. У процесі управління цей орган отримує певну інформацію про стан керованого об'єкта і стан зовнішнього середовища, в якій знаходиться і з якою пов'язаний керований об'єкт. На основі цієї інформації керуючий орган виробляє керуючу інформацію, тобто приймає рішення. На основі прийнятого рішення деякий виконавчий орган здійснює керуючий вплив на керований об'єкт. Часто керуючий і виконавчий органи об'єднують в єдине поняття - суб'єкт управління, і тоді систему управління можна уявити що складається з двох підсистем: керованої і керуючої. Управління завжди здійснюється для досягнення певної мети. Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Мета управління в свою чергу може бути досягнута шляхом виконання певних функцій управління, Функція управління - це комплекс взаємопов'язаних видів діяльності, що здійснюються суб'єктом управління при цілеспрямованому впливі на об'єкт управління. Функції управління відповідають на питання, хто і що повинен робити в системі управління.

Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях. Виробничих ділянках, в цехах і на підприємств в цілому.

Управління охороною праці на підприємстві здійснює керівник підприємства. У функціональних службах та структурних підрозділах управління здійснюють їх керівники.

Нормальне функціонування і вдосконалення системи управління охороною праці можливо тільки при наявності інформації про стан об'єкт повинна надходити у вигляді кількісних і якісних показників, що характеризують стан безпеки праці на окремих робочих місцях і ділянках виробництва.

Функціями управління охороною праці на підприємстві є:

-планування робіт з охорони праці:

організація і координація робіт в галузі охорони праці;

-облік і аналіз стану охорони праці та функціонування системи управління охороною праці;

-контроль за станом охорони праці та функціонуванням системи управління охороною праці;

-Стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці.

Мета управління охороною праці на підприємстві може бути досягнута при вирішення таких основних завдань:

-Навчання працюючих безпеки праці та пропаганди питань охорони праці:

-забезпечення безпеки виробничого обладнання;

-забезпечення безпеки виробничих процесів;

- Забезпечення безпеки будівель і споруд;

нормалізація санітарно - гігієнічних умов труда4

- Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

- Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих;

-організації лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;

- Організації санітарно-побутового обслуговування працюючих за окремими спеціальностями.

-Професійний відбору працюючих за окремими спеціальностями.

-Докладний функції і завдання управління охороною праці розглядаються нижче.

Питання 7. Планування заходів з охорони праці

Визначальною і ведучою функцією управління охороною праці є планування організаційно-технічних заходів з охорони праці. До початку робіт з планування має бути проведено прогнозування виробничого травматизму, професійної захворюваності та інших показників охорони праці.

Прогнозування показників охорони праці може бути пошуковим і нормативним. Пошукове прогнозування виходить з існуючої ситуацій і визначає стан системи в майбутнім. Нормативне прогнозування ведеться від нормативно оцінених майбутніх станів системи до дій в даний час.

Прогнозування виробничого травматизму засноване на аналізі статистичних даних про травматизм за кілька минулих років

Прогнозування необхідних заходів щодо поліпшення умов праці у зв'язку з розвитком виробництва на тривалий період (5 і більше років) зазвичай проводиться за даними експертних.

Планування робіт з охорони праці буває перспективним (на п'ятиріччя), поточним (річним) і оперативним (квартальним, місячним, декадних). В даний час основною формою перспективного планування робіт з охорони праці є розробка комплексних планів поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів. Реалізація цих планів забезпечується через річні плани заходів з охорони праці, які є невід'ємною частиною колективного договору.

 У колективному договорі знаходять відображення всі найважливіші аспекти життя і діяльності підприємства - від організації праці та вдосконалення виробництва до поліпшення умов праці, побуту, культури і виховання трудящих.

Колективний договір щорічно укладається між профспілковим комітетом, який діє від імені колективу робітників і службовців, і адміністрацією (власником підприємства), яка несе відповідальність за його виконання.

Перспективний і поточний плани складаються з урахуванням результатів аналізу (паспортизації) санітарно-технічного стану умов праці на виробничих ділянках; аналізу причин виробничого травматизму, загальної і професійної захворюваності; пропозиції працівників підприємства, органів державного нагляду і комітетів профспілок. Важливе значення при цьому має попереднє складання карти атестації за умовами і безпеки праці об'єктів підприємства. Карта атестації призначена для документального оформлення результатів перевірки стану умов праці та виявлення виробничих ділянок і робочих місць, які не задовольняють нормам, правилам і стандартам безпеки праці.

Питання охорони праці знаходять в даний час відображення і в інших документах і важких ручних робіт; охорона праці жінок; підготовка підприємств до роботи в осінньо - зимових умовах; пожежо-і вибухобезпечність і т. д

В основу розробки всіх видів цих планів повинні бути покладені наступні принципи: перспективність, що виражається у виборі найбільш важливих завдань з охорони праці на ряд років; комплексність, що забезпечує взаємозв'язок поточних і перспективних планів з охорони праці з іншими планами підприємств; пред - шанобливість, яка полягає у виборі провідного напряму серед планованих заходів і досягнення на цій основі раціонального розподілу матеріальних, трудових фінансових ресурсів; єдності структури планів, що забезпечує впорядкування окремих планів і їх ресурсів, коли кожен план, з одного боку розглядається як сукупність планів нижчих рівнів, а з іншого - як частина бізнес-плану підприємства.

Для швидкого усунення недоліків виявлених в процесі державного, відомчого і громадського контролю, розробляються оперативні плани роботи з охорони праці.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ | лекція 1 | Питання 2. Короткий огляд розвитку охорони праці в Республіці Казахстан. | Питання 3. Основні положення законодавства з охорони праці. | Питання 4. Органи нагляду і контролю за станом охорони праці | Організація і управління охороною праці в будівельних організаціях | Обов'язки адміністративно-технічного персоналу будівельної організації в області охорони праці. | Питання 8. Обов'язки і права по техніці безпеки будівельної організації | Обов'язки виробників робіт, начальників ділянок і майстрів виробничих дільниць і бригадирів в здійсненні заходів з охорони праці та техніки безпеки | Типове положення про майстра виробничої дільниці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати