На головну

Коротка характеристика методів індикації небезпечних хімічних речовин

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  5. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  6. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  7. III. 12.1. Загальна характеристика мислення

Індикація небезпечних хімічних речовин (НХР) - це процес про-наруженія, визначення і ідентифікації НХР в різних середовищах.

Виявлення - процес встановлення факту присутності НХР (якісний аналіз).

Визначення - встановлення кількісного вмісту НХР (кількісний аналіз).

Ідентифікація - встановлення конкретних хімічних речовин з групи речовин, що володіють подібними властивостями.

Індикація може здійснюватися періодично або безперервно. Періодичний контроль здійснюється зазвичай двома способами:

- Експрес-аналіз (з використанням переносних засобів);

- Лабораторний аналіз (з використанням лабораторного облад-нання).

Завдання безперервного контролю можуть бути вирішені також двома способами:

- Індикація за зовнішніми ознаками (із застосуванням органолеп-тичних методів індикації);

- Автоматична індикація (з використанням автоматичних газоаналізаторів і газосигналізаторів).

Для індикації ОХВ застосовують різноманітні методи. Наиб-леї широко використовуються наступні:

- Органолептичні;

- Хімічні;

- Фізичні;

- Фізико-хімічні;

- Біохімічні;

- Біологічні.

Вимоги до засобів індикації: висока чутливість, надійність свідчень, простота і зручність, безперервність анали-за, дешевизна.

Органолептичні методи індикації ОХВ засновані на ви-

користуванні нюхового, зорового і слухового аналізаторів людини.

Хімічні методи індикації ОХВ засновані на регістраціііндікаціонного ефекту хімічної реакції аналізованого ве-вин з певними реактивами.

Для індикації сполук азоту використовується спеціальний ре-актив Грісса - Ілосвая, для визначення аміаку - реактив Нессле-ра (жовте забарвлення).

Для індикації ртуті в газоаналізаторах індикаторна стрічка про-пітивается розчином сульфіду селену (жовте забарвлення), кото-рої переходить при взаємодії з парaмі ртуті в чорний колір.

Для індикації фосфорорганічних сполук застосовується аналіз за допомогою переокислення в лужному середовищі (перекис водо-роду). Метод реалізований в індикаторній трубці на зарин і в газо-налізаторе ГСП-1.

Фізичні методи індикації ОХВ.До фізичних методамотнесем іонізаційні, фотометричні, спектральні методи.

іонізаційні методи засновані на вимірі електропроводок-водності обсягу газів в присутності аналізованого речовини.

В основі фотометричних методів індикації лежить зави-ність оптичних властивостей суміші від концентрації обумовленого компонента. Проводиться визначення оптичної щільності раз-особистих хімічних речовин, по зміні якої і визначається концентрація НХР. Для вимірювання світлопоглинання застосовуються фотометри і спектрофотометри, в основі роботи яких лежить закон поглинання світла пофарбованими розчинами (закон Лам-Берта - Бера).

Зазвичай для фотометрії використовують область, в якій йде найбільше поглинання світла. Причому для аналітичних цілей придатні тільки ті колірні реакції, в ході яких розвивається забарвлення, пропорційна концентрації досліджуваної речовини. Наприклад, цими методами можна визначити концентрацію кар-боксігемоглобіна в крові.

Фотометричні методи ділять на колориметрические, фоток-лоріметріческіе і спектрофотометричні.

- Колориметричні методи засновані на порівнянні забарвлення аналізованого і стандартного розчину візуальним методом.

- Фотоколориметричні методи - на вимірі інтенсив-ності світлового потоку, що пройшов через розчиненаречовина фотоелектричним методом.

- Спектрофотометричні методи засновані на вимірі ін-тенсивности монохроматичноговипромінювання (певної довжини хвилі). Теоретичною основою методу є поглинання світла випромінювання розчинами.

зи - ферменту, гідроліз ацетилхолін. Це властивість ФОС і використовується для індикації. Стандартний препарат холінестерази піддають дії речовини з досліджуваного об'єкта, а за-тим по зміні кольору індикатора зіставляють час гідролізу ферментом певної кількості ацетилхоліну в досвіді і кон-контролі. Головною перевагою біохімічного методу індикації є його висока чутливість. Наприклад, в повітрі ФОС визначаються в концентрації 0,0000005 мг / л.

Принцип дії фотометрического газоаналізатора заснований на тому, що аналізований повітря просасивается через індикатор-ву стрічку приладу, яка просякнута рідким реагентом, який взаємодіє з певним компонентом і дає забарвлені продукти. Зміни забарвлення стрічки служать мірою концентрації аналізованої газової суміші.

Біологічні методи індикації ОХВ.біологічні методом

ди індикації засновані на спостереженні за розвитком патофізіо-логічних і патологоанатомічних змін у лабораторних тварин, заражених НХР. Цей метод лежить в основі токсиколого-ня контролю і має велике значення для індикації нових НХР або токсичних речовин, які не можна визначити з допо-могою табельних индикационного хімічних приладів. Індикація біологічним методом здійснюється досить тривалий час і вимагає спеціальної підготовки персоналу і наявності лабо-раторно тварин, в зв'язку з чим його використовують головним чином

- Санітарно-епідеміологічних установах.

- Номенклатура засобів виявлення хімічної обстановки

Засоби виявлення хімічної обстановки можна розділити на засоби безперервного і періодичної дії. До засобів не-перериваного дії відносяться засоби індивідуального химиче-ського контролю і автоматичні прилади. Засоби періодично-го дії включають прилади хімічної розвідки, хімічні лабораторії і пробовідбірники.

Засоби індивідуального хімічного контролю:

- Індикаторні плівки АП-1;

- Комплект хімічного контролю КХК-2;

 Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Фільтруючі протигази і камери захисні дитячі | Додаткові патрони до цивільним фільтрує протигазів | Протигаз промисловий фільтрувальний малого габариту ПФМГ-96 | протиаерозольні респіратори | Протигазові і універсальні респіратори | саморятівники | Система засобів захисту шкіри | Машини спеціальної обробки | Технічні засоби повної санітарної обробки | Методи реєстрації іонізуючих випромінювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати