На головну

Питання 2. Короткий огляд розвитку охорони праці в Республіці Казахстан.

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. Disjunctive Question. Розділове питання
  3. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  4. II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
  5. II. Тип циклічного цивілізаційного розвитку (східний тип).
  6. III група - захворювання з аліментарних чинників ризику розвитку патології.
  7. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.

Основні принципи національної політики в області безпеки і охорони праці

Національна політика в галузі охорони праці передбачає єдність дій органів державної влади та управління всіх рівнів за участю профспілок і роботодавців та ґрунтується на наступних принципах:

- Пріоритету життя і здоров'я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності;

- Недопущення необоротних наслідків шкідливої ??дії виробничих факторів на життя і здоров'я працівника;

- Гарантування державою захисту прав працівників на умови праці, що відповідають вимогам безпеки і охорони праці;

- Встановлення єдиних вимог в області безпеки і охорони праці за допомогою розробки і прийняття нормативних правових актів;

- Державного регулювання питань безпеки та охорони праці;

- Забезпечення узгоджених дій в області безпеки і охорони праці між уповноваженим органом, його територіальними підрозділами та представниками роботодавців і працівників;

- Гласності, повноти і достовірності інформації про стан безпеки та охорони праці;

- Участі держави у фінансуванні державних програм, розробці нормативних правових актів, проведенні наукових робіт і досліджень в області безпеки і охорони праці;

- Участь представників працівників у формуванні державних програм, розробці нормативних правових актів, що містять норми безпеки і охорони праці, а також у здійсненні контролю за дотриманням законодавства Республіки Казахстан про безпеку і охорону праці.

Основні функції державного управління в галузі охорони праці

Державне управління в галузі охорони праці полягає в реалізації принципів національної політики в республіці, розробці законодавчих та інших нормативних актів у цій галузі, а також вимог до засобів виробництва, технології і організації праці, організації та здійснення державного нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці та здійснює такі функції:

- Розробка і прийняття нормативних правових актів Республіки Казахстан, державних стандартів, правил, норм в області безпеки і охорони праці;

- Розробка державних, галузевих (секторальних) і регіональних програм в галузі безпеки та охорони праці;

- Створення і реалізація систем економічного стимулювання діяльності по розробці і поліпшенню умов безпеки та охорони праці, розробки та впровадження безпечних технологій виробництва, засобів охорони праці, індивідуального та колективного захисту працівників;

- Здійснення моніторингу в області безпеки і охорони праці;

- Проведення наукових досліджень з проблем безпеки і охорони праці, створення з цією метою відповідних наукових організацій:

- Встановлення єдиного порядку обліку несчастнихслучаев на виробництві та професійних захворювань;

- Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства Республіки Казахстан в області безпеки і охорони праці;

-Сприяння здійсненню громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів працівників у галузі безпеки та охорони праці;

-захист законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей;

-встановлення компенсацій за важку роботу і роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, не усуненими при сучасному технічному рівні виробництва та організації праці;

-Поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо поліпшення умов безпеки та охорони праці;

підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з безпеки і охорони праці;

-організація державної статистичної звітності про умови праці, а також про виробничий травматизм, професійної захворюваності та про їх наслідки;

-забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи в галузі безпеки та охорони праці;

підготовка щорічних доповідей та інформації населенню про стан охорони праці в республіці, причини аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань, організація пропаганди охорони праці в республіці;

-створення і випуск засобів охорони праці, стимулювання економічної зацікавленості підприємств у цій справі;

-розподілення асигнувань з республіканського бюджету, що виділяються на охорону праці;

-міжнародне співпрацю в області безпеки і охорони праці.

Основні завдання та повноваження органів державного управління в галузі охорони праці

Уряд і інші органи державного управління Республіки Казахстан:

Формують і забезпечують реалізацію національної політики в галузі охорони праці;

стверджують державну програму охорони і поліпшення умов праці;

визначають функції міністерств та інших центральних органів державного управління по створенню здорових і безпечних умов праці;

визначають порядок фінансування витрат на охорону праці.

Державне управління охороною праці в республіці здійснює:

- Уряд Республіки Казахстан;

- Державна інспекція праці в складі Департаменту зайнятості та трудових відносин Міністерства праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан і її підрозділи на місцях - державні інспекції праці, що діють у складі обласних департаментів Міністерства праці та соціального захисту населення.

Спеціальний державний орган - Міністерство праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан:

- Здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні;

- Координує роботу міністерств, інших центральних органів державного управління, місцевих органів виконавчої влади та підприємств, інших об'єднань в області умов праці (гігієна та виробниче середовище);

- Організовує розробку державних програм з охорони праці та контролює її виконання;

- Організовує і координує наукові дослідження з охорони праці;

- Здійснює державний нагляд за охороною праці;

- Здійснює державну експертизу умов праці;

- Бере участь у міжнародному співробітництві;

- Отримує безоплатно від підприємств інформацію з питань охорони праці.

Рішення даного органу з питань охорони праці обов'язковий для всіх міністерств і підприємств.

Завдання Департаменту зайнятості та трудових відносин Міністерства праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан полягають:

- В реалізації принципів національної політики в галузі охорони праці;

- В розробці законодавчих і підзаконних нормативних правових актів у галузі охорони праці;

- В розробці вимог до засобів виробництва, технології і контролю за дотриманням законодавства з охорони праці.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ | Питання 4. Органи нагляду і контролю за станом охорони праці | Питання 5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. | Питання 6. Організація роботи по створенню безпечних умов праці в будівництві | Організація, координація, облік і аналіз як функції управління охороною праці. | Організація і управління охороною праці в будівельних організаціях | Обов'язки адміністративно-технічного персоналу будівельної організації в області охорони праці. | Питання 8. Обов'язки і права по техніці безпеки будівельної організації | Обов'язки виробників робіт, начальників ділянок і майстрів виробничих дільниць і бригадирів в здійсненні заходів з охорони праці та техніки безпеки | Типове положення про майстра виробничої дільниці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати