На головну

Правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин

  1. I. Особливості експлуатації родовищ
  2. I. Правила термінів
  3. III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ
  4. IV. ЗБЕРІГАННЯ БОЕВОІ МАШИНИ
  5. VII Правил технічної експлуатації, Інструкції з СИГНАЛИЗАЦИИ НА залізницях України
  6. XI. СУЧАСНА КОММУНИКАЦИЯ І ПРАВИЛА МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
  7. Оренда машин та устаткування

Вимоги щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів в основному викладені в "Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів". Ці Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, встановлення ремонту, реконструкції та експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів, а також вантажозахватних органів, пристосувань і тари.

Реєстрація вантажопідіймальних машин в органах Ростехнагляду проводиться за письмовою заявою власника і паспорту вантажопідйомної машини. У заяві вказується про наявність на підприємстві інженерно-технічних працівників з нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин (які пройшли перевірку знань цих правил) і навченого персоналу для обслуговування крана, а також підтверджується, що технічний стан крана допускає безпечну його експлуатацію.

При реєстрації крана, відпрацьованого нормативний термін служби, подається висновок спеціалізованої організації про можливість його подальшої експлуатації.

"Дозвіл на пуск в роботу вантажопідіймальної машини, яка повинна реєструватись, видається інспектором Ростехнагляду або фахівцем інженерного центру за погодженням з органом Ростехнагляду на підставі результатів технічного огляду, проведеного власником.

Дозвіл необхідно отримувати в наступних випадках:

- Перед пуском в роботу знову зареєстрованої вантажопідйомної машини;

- Після монтажу, викликаного установкою вантажопідйомної машини на новому місці (крім стрілових самохідних кранів);

- Після реконструкції вантажопідйомної машини;

- Nocлe ремонту або заміни розрахункових елементів або вузлів металоконструкцій вантажопідйомної машини із застосуванням зварювання;

- Після установки нормального крана на новому місці роботи.

Про майбутній пуск в роботу вантажопідіймальної машини власник повинен негайно повідомити орган Ростехнагляду (інспектора) не менше ніж за 5 днів. Дозвіл на пуск в роботу вантажопідіймальних машин, що не підлягають реєстрації в органах Ростехнагляду, видається інженерно-технічними працівниками по нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин. Вантажопідіймальні машини і знімні вантажозахоплювальні пристрої до пуску в роботу повинні бути піддані повному технічному огляду.

Вантажопідіймальні машини, що знаходяться в роботі, повинні підлягати періодичному технічному огляду:

- Часткового - не рідше одного разу в 12 міс .;

- Повному - не рідше одного разу на 3 роки, за винятком рідко використовуваних машин.

При необхідності проводиться позачергове повний технічний огляд. При повному технічному огляді вантажопідйомна машина повинна піддаватися: огляду, статичним випробуванням, динамічним випробуванням. Час часткового технічного огляду статичне та динамічне випробування вантажопідйомної машини не проводяться. Періодичний огляд, технічне обслуговування та ремонт вантажопідіймальних машин, а також ремонт кранових колій, повинні проводитися відповідно до інструкції підприємства-виготовлювача і в терміни, встановлені графіком планово-попереджувального ремонту. Графік повинен бути складений з урахуванням напрацювання і технічного стану крана. Результати оглядів і технічних обслуговувань, відомості про ремонти г / п машин записують у журнал. Відомості про ремонти, що викликають необхідність позачергового технічного огляду г / п машини, заносяться в її паспорт. Результати огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари заносяться в журнал. В процесі експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари власник повинен періодично проводити їх огляд, із записом в журналі, в наступні терміни:

- Траверс, кліщів і інших захоплень і тари - щомісяця, стропів (за винятком рідко використовуваних) - кожні 10 днів;

- Рідко використовуваних знімних вантажозахоплювальних пристроїв - перед видачею їх в роботу.

Керівники підприємств та приватні особи - власники вантажопідйомних, машин, тари, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, а також керівники організацій, що експлуатують крани, зобов'язані забезпечити утримання їх в справному стані і безпечні умови роботи. З цією метою мають бути:

а) призначені інженерно-технічний працівник з нагляду; за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, інженерно-технічний працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних машин у справному стані, а обличчя відповідальна за безпечне проведення робіт кранами;

б) створена ремонтна служба і встановлений порядок періодичних: оглядів технічних обслуговувань і ремонтів, які забезпечують - утримання вантажопідіймальних машин, кранових шляхів, знімних вантажозахоплювальних: пристосувань і тари в справному стані;

в) встановлено необхідний Правилами порядок навчання та періодичної перевірки знань персоналу, який обслуговує вантажопідйомні, машини також перевірки знань Правил інженерно-технічним персоналом;

г) розроблені інструкції для відповідальних осіб і обслуговуючого персоналу, журнали, проекти виконання робіт, технологічні карти технічні умови на навантаження і розвантаження, схеми стропування, складування вантажів та інші регламенти з безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин;

д) забезпечено постачання інженерно-технічних працівників правилами, посадовими інструкціями і керівними вказівками з безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин, а персоналу - виробничими інструкціями.

У кожному цеху, на будівельному майданчику або іншій дільниці робіт вантажопідйомних машин, в кожній зміні повинна бути призначена наказом особі), відповідальна за безпечне проведення робіт кранами, з числа виконробів, начальників ділянки, а також бригадирів. Для керування вантажопідіймальними машинами та їх обслуговування власник зобов'язаний призначити кранівників та слюсарів, а для обслуговування вантажопідйомні машин з електричним приводом, крім того, і електромонтерів. Для зачіпки і обв'язки вантажу на гак вантажопідйомної машини повинен призначатися стропальщики. Як стропальники можуть допускатися інші робочі (такелажники, монтажники тощо), пройшли навчання за професією, кваліфікаційною характеристикою якої передбачено виконання стропальних робіт. В їхніх посвідченнях повинен бути зроблений запис про присвоєння їм суміжної професії стропальника. У тих випадках, коли зона, що обслуговується вантажопідйомної машиною, повністю не оглядається з кабіни кранівника, і при відсутності між кранівником і стропальником радіо- або телефонного зв'язку для передачі сигналів стропальника кранівнику, повинен бути призначений сигнальник з числа стропальників. Для виконання обов'язків кранівника, помічника кранівника, слюсаря, електромонтери, стропальника можуть бути призначені робітники, які досягли 18 років. Кранівники, їх помічники і ремонтний персонал перед призначенням на роботу повинні пройти медичний огляд. Підготовка та атестація кранівників та їх помічників, стропальників, слюсарів, електромонтерів та наладчиків приладів безпеки повинні проводитися в навчальних закладах, що мають дозвіл (ліцензію) органів Ростехнагляду.

Повторна перевірка знань обслуговуючого персоналу кваліфікаційною комісією повинна проводитися:

а) періодично, не рідше одного разу в 12 місяців;

б) при переході працівника на інше місце роботи;

в) на вимогу інженерно-технічного працівника з нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин або інспектора Ростехнагляду.

Допуск до роботи кранівників, їх помічників, слюсарів, електромонтерів, наладчиків приладів безпеки і стропальників має оформлятися наказом (розпорядженням) власника крана. Знаходяться в роботі вантажопідйомні машини повинні бути забезпечені табличками з ясно позначеним реєстраційним номером, вантажопідіймальністю і датою наступного часткового та повного технічного огляду. Власник крана або експлуатуюча організація повинні:

а) розробити та видати на місця ведення робіт проекти, виконання будівельно-монтажних робіт кранами, технологічні карти складування вантажів, навантаження і розвантаження транспортних засобів і, рухомого складу та інші технологічні регламенти;

б) ознайомити (під розписку) з проектами та іншими технологічними регламентами осіб, відповідальних за безпеку на виробництві робіт кранами, кранівників та стропальників;

в) забезпечити стропальників відмітними знаками, випробуваними і маркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою, відповідними масі і характеру вантажів;

г) вивісити на місці проведення робіт список основних переміщуються краном вантажів із зазначенням їх маси. Кранівникам і. стропальникам, обслуговуючим стрілові крани при веденні будівельно-монтажних робіт, такий список повинен бути виданий на руки;

д) забезпечити проведення випробувань вантажем обмежувача вантажопідйомності я в терміни; зазначені в керівництві з експлуатації крана і в паспорті обмежувача вантажопідйомності;

е) визначити порядок виділення та напрямки стрілових кранів на об'єкти по заявкам встановленої форми і забезпечити його дотримання;

ж) встановити порядок опломбування та замикання замком захисних панелей баштових кранів, а також опломбування обмежувачів вантажопідйомності стрілових кранів;

з) визначити майданчики і місця складування вантажів; обладнати їх необхідними технологічним оснащенням і пристосуваннями (касетами, пірамідами, стелажами, драбинами, підставками, підкладками, прокладками і т.п.) і проінструктувати кранівників та стропальників щодо порядку і габаритів складування;

і) забезпечити виконання проектів виконання робіт та інших технологічних регламентів під час виконання робіт кранами.

Місце проведення робіт з переміщення вантажів кранами повинно бути освітлене відповідно до проекту виконання робіт. Власником крана або експлуатуючою організацією повинні бути розроблені способи правильного стропування та зачіплювання вантажів, яким повинні бути навчені стропальники. Схеми стропування, графічне зображення способів стропування та зачіплювання вантажів повинні бути видані на руки - стропальникам і кранівникам або вивішені у місцях виконання работ.- Власником крана або експлуатуючою організацією також повинні бути розроблені способи обв'язки деталей і вузлів машин, що переміщуються кранами під час їх монтажу, демонтажу та ремонту, із зазначенням застосовуваних при цьому пристосувань, а також способів безпечної кантування вантажів, коли така операція проводиться з застосуванням крана. Схеми стропування і кантування вантажів їх перелік застосовуваних вантажозахоплювальних пристроїв повинні бути приведені в технологічних регламентах. Переміщення вантажу, на який не розроблені схеми стропування, повинно здійснюватися в присутності і під керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт кранами

Вимоги до експлуатації будівель, споруд. Організація нагляду за технічним станом будівель, споруд

З метою забезпечення збереження виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення планово-попереджувального ремонту з урахуванням специфічних умов утримання, наказом по підприємству; організації повинні бути встановлені права і обов'язки інженерно-технічного персоналу, відповідального за експлуатацію будівель і споруд. На підприємстві повинна регламентуватися система огляду будівель і споруд, а також встановлені правила утримання окремих споруд та інженерного обладнання. Залежно від розмірів і структури підприємства обов'язки зі спостереження за експлуатацією будівель і споруд повинні покладатися або на спеціальну службу або на ОКС, будівельну групу, а також відповідні експлуатаційні служби: відділ головного енергетика, енергомеханічний відділ та ін. Усі виробничі будівлі і споруди або частини їх (поверх, проліт і ін.) наказом керівника підприємства закріплюється за цехами, відділами та іншими підрозділами підприємства. Начальники відповідних підрозділів є особами, відповідальними за їх правильну експлуатацію, збереженням своєчасний ремонт

Всі виробничі будівлі та споруди піддаються періодичним технічним оглядам. Огляди можуть бути загальними і приватними. При загальному огляді обстежується вся будівля або споруда в цілому, при приватному - окремі частини комплексу, окремі конструкції або види обладнання. Як правило, чергові загальні технічні огляди будівель здійснюються двічі на рік - навесні та восени.

При весняному огляді уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту будівель, що виконується в літній період. необхідно:

- Перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій;

- Встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

- Перевірити механізми і елементи, що відкриваються вікон, дверей, воріт і інших пристроїв,

- Перевірити стан і впорядкувати водостоки, відмостки і зливоприймачі.

При осінньому технічному огляді необхідно:

- Перевірити несучі та огороджувальні конструкції будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення всякого роду щілин і зазорів;

- Перевірити підготовленість покриттів будівель до видалення снігу, а також стан жолобів і водостоків;

- Перевірити справність і готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, воріт, дверей та інших пристроїв.

Особливо жорсткий режим усіх видів оглядів повинен встановлюватися для виробничих будівель, зведених на підроблених підземними виробками територіях, на просадних грунтах, а також експлуатованих при постійній вібрації. Склад комісії із загального огляду будівель і споруд призначається керівником підприємства Особи, які проводять поточні огляди конструкцій будівель, виділяються начальником цеху, майстерні або відділу. Результати всіх видів оглядів оформлюються актами, в яких зазначаються виявлені дефекти, а також необхідні заходи щодо їх усунення із зазначенням строків виконання робіт. Для обліку робіт з обслуговування і поточного ремонту відповідної будівлі пли споруди має вестись технічний журнал, в який вносяться записи ТОВ всіх виконаних роботах з обслуговування та поточного ремонту із зазначенням виду робіт і місця. Сукупність організаційно-технічних заходів щодо нагляду, догляду, усіх видів ремонту, що здійснюються відповідному плановому порядку, визначається Положенням про проведення планово-попереджувального ремонту Виробничих будівель і споруд, затвердженого постановою Держбуду СРСР від 29.12.1973 № 279.Попередня   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

Вібрація і захист від неї | освітлення | Основні правила безпеки при роботі на комп'ютері. | неіонізуюче випромінювання | Захист від іонізуючих випромінювань | Обов'язки організації, яка експлуатує ОПО | Обов'язки працівників ОПО | Організація безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт підвищеної небезпеки | Порядок допуску до робіт підвищеної небезпеки | Вимоги безпеки при експлуатації посудин, балонів, трубопроводів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати