На головну

Інтегровані інформаційні системи.

  1. Інформаційні підсистеми
  2. Інформаційні системи та технології - основні поняття та історія розвитку
  3. Особливості здійснення нагляду органами внутрішніх справ в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та дозвільної системи.
  4. Статичні елементи правової системи.
  5. Сукупність рахунків утворює зведені рахунки і відбиває відносини між національною економікою та економікою інших країн, а також відношення між різними показниками системи.

1. У хромосом розрізняють інформаційну, структурно-організаційну, транскрипційну, рекомбінаційну та сегрегаційну функції.

2. Головна кількісна особливість генетичного матеріалу еукаріот - наявність надлишкової ДНК. В ДНК виділяють унікальні, помірно повторювані послідовності та високоповторювані послідовності (сателітну ДНК).

3. В хромосомах розрізняють центромери, які поділяють хромосоми на плечі, кінетохор, теломери, супутники і вторинні перетяжки, які визначають морфологію індивідуальних хромосом.

4. Протягом клітинного циклу хромосоми вкорочується у 104-105 разів (у метафазі) завдяки чотирьом рівням компактизації.

5. Політенні (гіганські) хромосоми виникають внаслідок багаторазової реплікації ДНК і хроматид, які залишаються у складі вихідної хромосоми.

6. Хромосоми типу лампових щіток - дуже довгі, тонкі, сильно деспіралізовані хромосоми, характерні тим, що в них чергуються конденсовані ділянки з деконденсованими подвійними петлями.

7. Каріотипом називають сукупність ознак, згідно з якими можна ідентифікувати даний хромосомний набір: кількість хромосом, їх розміри, форма, що визначається насамперед, розміщенням перетяжок, супутників, чергуванням еу- та гетерохроматинових ділянок та ін. Таким чином, каріотип - це паспорт виду.

8. У багатьох тварин і рослин поряд з хромосомами основного набору (А-хромосомами) виявляються додаткові, або надлишкові хромосоми, так звані В-хромосоми.

Інтегровані інформаційні системи.

Перехід України на ринкові форми розвитку сприяв тому, що останні декілька років були ознаменовані значним підвищенням інтересу до комп'ютерних систем, за допомогою яких можна забезпечити ефективне управління підприємством. Причому зростає попит саме на інтегровані системи управління - автоматизація окремої функції, як-от бухгалтерський облік або збут готової продукції, вважається вже пройденим етапом для багатьох підприємств.

Інтегрованою системою називають сукупність двох або більше взаємопов'язаних систем, у яких функціонування однієї з них залежить від результатів функціонування іншої (інших) так, що цю сукупність можна розглядати як єдину систему.

Нинішній стан ринку комп'ютерних систем в Україні зумовлений передусім історичним розвитком українських систем, приходом західних розроблювачів і партнерів на ринок і активну експансію російських систем. Одночасно відбувається процес зближення вітчизняних і західних систем, що успішно конкурують за право працювати на підприємствах.

Один із варіантів класифікації інформаційних систем управління підприємствами поданий у таблиці.

Таблиця 1

ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

    Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегровані системи Великі інтегровані системи
Представники груп · 1С · БЭСТ · Инотек · ИНФИН · Инфософт · Супер-Менеджер · Турбо-Бухгалтер · Інфо-Бухгалтер · + більш як 100 систем · Concorde XAL · Exact · NS-2000 · Platinum · PRO/MIS · Scala · SunSystems · БОСС-Корпорація · Галактика/ ПАРУС · Ресурс · Еталон · JD Edwards (Robertson & Blums) · MFG-Pro (QAD/BMS) · SyteLine (СОКАП/ SYMIX) · MIRACLE V · SAP/R3 (SAP AG) · Baan (Baan) · BPCS (ITS/SSA) · Oracle Applications (Oracle)

Усі наведені в таблиці системи можна умовно поділити на два великих класи: а) фінансово-управлінські і б) виробничі системи.

Фінансово-управлінські системи включають підкласи локальних і частково малих інтегрованих систем. Такі системи призначені для ведення обліку по одному або декількох напрямах (бухгалтерія, збут, облік кадрів і т. ін.). Системами цієї групи може скористатися практично будь-яке підприємство, яке потребує управління фінансовими потоками й автоматизації облікових функцій.

Такі системи по багатьох критеріях є універсальними, хоча найчастіше розроблювачі пропонують рішення галузевих проблем, наприклад, основні засоби, нарахування податків або управління персоналом з урахуванням специфіки регіонів. Універсальність призводить до того, що цикл упровадження таких систем невеличкий, іноді можна скористатися «коробковим» варіантом, достатньо для цього купити програму і самому закласти її в персональний комп'ютер.

Часто пропонуються «конструктори», за допомогою яких можна практично цілком перекроїти вхідну систему, самостійно або за допомогою постачальника встановити зв'язок між таблицями баз даних або окремими модулями.

Виробничі системи включають підкласи середніх і великих інтегрованих систем. Ці системи передусім призначені для управління і планування виробничого процесу. Облікові функції, хоч і глибоко опрацьовані, виконують допоміжну роль, та іноді неможливо виділити модуль бухгалтерського обліку, бо інформація в бухгалтерію надходить автоматично з інших модулів.

Виробничі системи значно більш складні у впровадженні (цей цикл може займати від шести-дев'яти місяців до півтора і більше років. Це зумовлено тим, що система задовольняє потреби усього виробничого підприємства, що потребує значних спільних зусиль працівників підприємства і постачальника програмного забезпечення.

Виробничі системи часто орієнтовані на одну або декілька галузей і/або типів виробництва: серійне складальне (електроніка, машинобудування), дрібносерійне і дослідне (авіація, важке машинобудування), безперервне (металургія, хімія, нафто- і газовидобуток).

Мають місце також різноманітні типи організації самого виробничого процесу. Наприклад, для дискретного виробництва можливі: а) циклічне повторне виробництво (repetitive manufacturing) - планування виконується на певний строк (квартал,
місяць, тиждень); б) виробництво за замовленнями (make-to-order) - планування тільки при надходженні замовлення; в) розробка за замовленнями (engineering-to-order) - самостійна розробка кожного нового замовлення з таким виробництвом; г) виробництво на склад (manufacture-to-stock); д) змішане виробництво (mixed mode manufacturing) - для виробництва кінцевого продукту використовується кілька типів організації виробничого процесу.

Така спеціалізація відбивається як у наборі функцій системи, так і в існуванні бізнес-моделей даного типу виробництва. Наявність вмонтованих моделей для певних типів виробництва відрізняє виробничі системи одну від одної, у кожній із цих систем є глибоко розроблені напрями і функції.

Можна надати такі рекомендації:

1)Для малих підприємств, торгових фірм і компаній, що надають послуги, за співвідношенням ціна/якість найбільше підійдуть фінансово-управлінські системи, оскільки основні розв'язувані ними задачі - це бухгалтерський облік, управління складами продукції, управління кадрами. Фінансово-управлінські системи також можуть бути використані на невеличких виробничих підприємствах, процес виробництва на яких не є складним.

2)Для малих і середніх виробничих підприємств, із невеликою кількістю юридичних осіб і взаємозв'язків найефективнішими будуть середні інтегровані системи або прості конфігурації інтегрованих систем. Для таких підприємств основним критерієм є власне управління виробництвом, хоча облікові задачі залишаються важливими.

3)Для великих холдингових структур, фінансово-промислових груп, що управляють компаніями, для яких першоряд-
не значення має управління складними фінансовими потоками, трансферними цінами, консолідація інформації, у багатьох випадках найприйнятнішими будуть великі інтегровані системи. Ці системи, маючи можливості для рішення проблем управління виробництвом, можуть задовольняти увесь комплекс вимог великого холдингу. Для автоматизації гігантських підприємств у світовій практиці також часто використовуються великі, середні і навіть дрібні інтегровані системи в комплексі, коли на рівні управління всією структурою працює, наприклад, SAP/R3, а виробничі компанії користуються пакетами середнього класу. Створення електронних інтерфейсів спрощує взаємодію між системами і дозволяє уникнути подвійного ведення даних.

Під час вибору тієї або іншої системи для підприємства необхідно брати до уваги, що автоматизація заради автоматизації не має сенсу. Основною метою повинна бути якість управління.1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати