Головна

Графіки порівняння статистичних величин.

  1. Види і значення узагальнюючих статистичних показників
  2. Графіки просторового розміщення явищ.
  3. Графічне зображення динаміки статистичних показників.
  4. Домашнього завдання з інженерної графіки для студентів усіх спеціальностей
  5. Зміст і завдання статистичних групувань
  6. Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови

В статистичній практиці для графічного порівняння величин статистичного показника, які характеризують його зміну в просторі, застосовують діаграми.

Діаграми- це такий вид графіків, в якому цифрові дані зображаються з допомогою різних геометричних фігур і ліній. Діаграми є стовпчикові, стрічкові, секторні, лінійні та інші.

Стовпчикові діаграмиявляють собою найбільш простий, наочний і широко розповсюджений вид графіків в одному вимірі. В них статистичні дані зображають у вигляді стовпчиків-прямокутників однакової ширини розміщених вертикально на осі абсцис і однакової або різної висоти. Кожний окремий стовпчик характеризує окремий об'єкт. Загальне число стовпчиків дорівнює числу порівнюваних об'єктів. Віддаль між стовпчиками береться однакова, ще інколи стовпчики розташовують упритул один до одного.

Покажемо побудову стовпчикової діаграми на прикладі.

Таблиця 10.1

Виробництво продукції підприємствами у 2008 році

Підприємство Вироблено продукції, тис. од. Ціна продукції, грн./од. Вартість виробленої продукції, тис. грн.

Для побудови діаграми на осі абсцис на однаковій віддалі один від одного відкладемо три відрізки рівної довжини - основи стовпчиків. Підприємства розмістимо на графіку ранжировано: в порядку зменшення кількості виробленої продукції. Масштаб на осі ординат - 100 тис. од.

Рис. 10.1. Виробництво продукції підприємствами у 2008 році.

Для наочності стовпчики заштриховують або замальовують. Наочність даної діаграми досягається шляхом порівняння висоти стовпчиків, котра відповідає кількості виробленої продукції. Внизу під стовпчиками вказують назви об'єктів порівняння.

Якщо стовпчики-прямокутники, які зображають числа, розташувати не по вертикалі, а по горизонталі, тоді таку діаграму називають стрічковою.

Стовпчикові і стрічкові діаграми взаємозамінні, так як в обох випадках використовується один вимір - висота стовпчика або довжина стрічки. Зображення діаграм у вигляді стрічок краще ніж у вигляді стовпчиків, так як при цьому вигідніше кожному прямокутнику дати відповідну горизонтальну

назву.

Проілюструємо побудову стрічкової діаграми за попередніми даними.

Рис. 10.2. Виробництво продукції підприємствами у 2008 році.

Для порівняння декількох абсолютних величин між собою використовують також квадратні діаграми. Для визначення сторони квадрату потрібно добути корінь квадратний із абсолютної величини явища, в даному випадку обсягу виробництва продукції.

Кругові діаграмиосновані на використанні площ кругів для порівняння однорідних абсолютних величин між собою. При побудові кругової діаграми, потрібно прийняти до уваги, що площі кругів відносяться між собою як квадрати їх радіусів. Отже, щоб знайти радіус, потрібно добути корінь квадратний із абсолютних величин і на цій основі визначити радіуси.

Прямокутні діаграмизастосовують в тих випадках, коли потрібно порівняти величини, які являють собою добуток двох співмножників і показати роль кожного з них у формуванні цієї величини. Ці діаграми вперше запропонував російський статистик В.Є Варзар (1851-1940 рр.), а тому прямокутні діаграми називають ще знаки Варзара.

При побудові прямокутних діаграм встановлюють два масштаби: один для множника, який приймають за основу, а другий для множника, який приймають за висоту.

Для більшої наочності зображення статистичних явищ, можна замінити

абстрактні геометричні фігури малюнками. Такого виду діаграми називаються картинними або фігурними.

Картинні діаграми будують двома способами:

1) перший, коли малюють фігури розмір яких пропорційний величині зображуваного явища;

2) другий, коли встановлюють повний масштаб для фігур.

Фігурні діаграми фіксують на собі увагу, достатньо зрозумілі і дохідливі, а тому вони часто використовуються як агітаційний інструмент.  37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Види динамічних рядів. | Основні показники рядів динаміки. | Середні показники динаміки. | Виявлення тенденцій розвитку явищ. | Характеристика сезонних коливань, методи їх вимірювання. | Види індексів. | Методологічні принципи побудови агрегатних індексів. | До агрегатної форми. | Індекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв'язок. | Характеристика територіальних індексів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати