Головна

Процедурні і процесуальні правовідносини,

  1. IV. Матеріальні і процесуальні норми податкового права.
  2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  3. Бюджетна компетенція. Матеріальні і процесуальні бюджетні права
  4. Глава 12. Процесуальні ТЕРМІНИ
  5. Глава 2. Організаційно-процесуальні принципи проведення судово-медичної експертизи в Україні
  6. ГЛАВА 3. Особливості (процесуальні) ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ
  7. Глава 4. Цивільні процесуальні ПРАВООТНОШЕНИЯ

Що виникають у зв'язку із соціальним забезпеченням громадян

Норми права соціального забезпечення регулюють відносини не тільки майнової (матеріальної) характеру, об'єктом яких є певне матеріальне благо, а й інші, допоміжні відносини, об'єктивно необхідні для функціонування матеріальних відносин. Вони виникають у зв'язку із здійсненням компетентним органом правозастосовчої діяльності, результатом якої може бути встановлення юридичних фактів, необхідних для реалізації права на той чи інший вид соціального забезпечення, або прийняття рішення про застосування норми права. Це також правовідносини щодо захисту порушеного права на соціальне забезпечення, тобто правовідносини юрисдикційного характеру.

Допоміжні відносини поділяються на процедурні та процесуальні.

Процедурні правовідносини - це відносини, що виникають з приводу встановлення юридичних фактів або реалізації права на той чи інший вид соціального забезпечення на підставі волевиявлення громадянина, який має право вимагати, а компетентний орган юридично зобов'язаний на основі оцінки фактичних обставин прийняти рішення про застосування норми права в встановлені законом терміни.

Процедурні правовідносини завжди передують матеріального правовідносин, а іноді можуть і супроводжувати його.

Єдиного процедурного правовідносини, як і єдиного майнового відносини по соціальному забезпеченню не існує. До процедурних відносяться правовідносини щодо встановлення юридичних фактів, необхідних для реалізації права на той чи інший вид соціального забезпечення, про що вже говорилося вище. Дане правовідносини може передувати іншому, також процедурному правовідносин, що виникає в зв'язку з реалізацією матеріального права на конкретний вид соціального забезпечення.

Процедурні правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права на пенсію, допомогу, компенсацію, медичну допомогу та лікування, лікарську допомогу, соціальну послугу, пільгу, класифікуються на види залежно від виду забезпечення, оскільки законом передбачені різні процедури його реалізації.

За тривалістю дії процедурні правовідносини - це завжди правовідносини з певним терміном дії, Причому він не повинен бути більше того, який передбачений законом для прийняття відповідного рішення органом, що здійснює соціальне забезпечення. Так, орган, що призначає пенсію, в зв'язку з волевиявленням громадянина зобов'язаний в десятиденний термін розглянути подані документи, перевірити юридичні факти і прийняти рішення (позитивне чи негативне) про застосування норми права про призначення пенсії.

Коло суб'єктів процедурних правовідносин в основному той же, що і в матеріальних правовідносинах, якщо мова йде про громадян. Що ж стосується другого суб'єкта, зобов'язаного прийняти рішення про застосування норми права, то він не завжди збігається з колом суб'єктів, які здійснюють соціальне забезпечення. Так, юридичні факти можуть встановлюватися органами, на які не покладено функції щодо здійснення соціального забезпечення (факт інвалідності має право встановити тільки установа медико-соціальної експертизи; факт утриманні встановлюється, зокрема, судом і т.д.).

Не завжди збігається і суб'єкт процедурного правовідносини, що приймає рішення про застосування норми права, з суб'єктом, безпосередньо надають той чи інший вид соціального забезпечення (наприклад, рішення про приміщенні літньої громадянина або інваліда на повне або полустационарное обслуговування приймає орган соціального захисту, а обслуговування надає відповідне установа соціального обслуговування).

Підставою виникнення процедурних правовідносин завжди є волевиявлення громадянина, який звертається до відповідного компетентного органу з приводу надання конкретного виду соціального забезпечення. У літературі висловлена ??точка зору, в силу якої під об'єктом процедурного правовідносини розуміється саме результат певних законом дій зобов'язаного суб'єкта [89].

Якою ж має бути послідовність дій органу, що застосовує норму права? У наукових роботах, присвячених проблемам застосування норм права, обгрунтовується наявність наступних основних стадій правозастосування: а) встановлення і аналіз фактичних обставин справи; б) пошук і аналіз правових норм, що підлягають застосуванню; в) прийняття рішення та видання акта, що закріплює це рішення [90].

Таким чином, об'єктом процедурного правовідносини є юридична дія зобов'язаного суб'єкта, що завершується прийняттям акта застосування права.

Зміст процедурних правовідносин складають права і обов'язки їх суб'єктів: право громадян вимагати від компетентного органу вчинення певної юридичної дії і обов'язок цього органу такі дії виконати у встановлені законом терміни і в установленому законом порядку (встановити юридичний факт, розглянути заяву та подані документи, визначити на основі їх оцінки право на той чи інший вид соціального забезпечення, прийняти рішення про його надання).

На відміну від процедурних процесуальні відносини завжди виникають з приводу захисту порушеного права в зв'язку зі зверненням громадян

з суперечкою або скаргою на дії відповідного органу (посадової особи).

Специфіка даних відносин полягає в тому, що вони регулюються, як правило, не нормами права соціального забезпечення, а нормами цивільного процесуального та адміністративного права.

Коло суб'єктів з числа громадян такий же, як в матеріальних правовідносинах (про них йшлося в попередніх параграфах). Що ж стосується інших суб'єктів, то це органи, компетентні розглядати спори та скарги з питань соціального забезпечення.

В силу ст. 46 Конституція РФ кожен громадянин може реалізувати своє право на судовий захист. Тому право на соціальне забезпечення може захищатися з усіх видів соціального забезпечення в судовому порядку без будь-яких попередніх умов.

Специфіка процесуальних правовідносин у разі судового захисту громадянином порушеного права обумовлена ??тим, якою формою захисту він хоче скористатися: у вигляді позовної вимоги до відповідача або в формі судового оскарження дій, які порушили його права.

Рішення за скаргою на користь заявника, як правило, тягне за собою скасування або зміну оскаржуваного дії (рішення).

Процесуальні правовідносини виникає в зв'язку з оскарженням рішень органів (посадових осіб), які здійснюють соціальне забезпечення, також в адміністративному порядку. Скарги подаються до виконавчого органу (посадовій особі), до безпосереднього відання якого належить вирішення поставленого громадянином питання про оскарження правомірності дій або рішень підлеглого йому посадової особи або органу. Забороняється направляти скарги для вирішення тих посадових осіб, чиї дії є предметом скарги. Якщо скарга надійшла до органу, що не компетентний вирішити її, він зобов'язаний направити її компетентному органу з повідомленням про це громадянина. Громадянин має право вимагати, а компетентний орган зобов'язаний розглянути скаргу у встановлений термін.

Рішення за скаргою має бути мотивованим, позитивне рішення - обґрунтованим, а виконання рішення - організованим. Воно своєчасно повідомляється громадянину. Якщо громадянин не згоден з рішенням по скарзі, він має право оскаржити це рішення в адміністративному порядку до вищестоящого виконавчий орган, або в суд. У зв'язку з таким зверненням знову виникнуть процесуальні відносини щодо захисту громадянином свого порушеного права.

Контрольні питання

1. В яких правовідносинах, регульованих нормами права соціального забезпечення, об'єктом відносини є матеріальне благо?

2. Хто є суб'єктами правовідносин по соціальному забезпеченню?

3. Які зміст, підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин, що виникають з приводу: а) пенсії за віком; б) пенсії за вислугу років; в) пенсії по інвалідності; г) пенсії у зв'язку з втратою годувальника; д) соціальної пенсії?

4. З якими юридичними фактами пов'язане виникнення правовідносин щодо забезпечення громадян посібниками та компенсаційними виплатами? Яке їхнє утримання?

5. Хто є суб'єктами правовідносин по соціальному обслуговуванню? Які юридичні факти тягнуть виникнення і припинення даних правовідносин?

6. З приводу яких видів медичної допомоги виникають правовідносини? Яке їхнє утримання і хто є їхніми суб'єктами?

7. Який зміст правовідносин щодо забезпечення громадян лікарської допомогою і хто їх суб'єкти?

8. Що є об'єктом процедурних і процесуальних відносин, регульованих правом соціального забезпечення?

9. Які юридичні факти, необхідні для виникнення матеріального правовідносини по соціальному забезпеченню, можуть встановлюватися компетентними органами? Що це за органи? Який зміст даних правовідносин?

10. Якими суб'єктами виникають правовідносини з приводу реалізації громадянами права на той чи інший вид соціального забезпечення? Що є об'єктом даного правовідносини?

11. У якому порядку громадяни можуть оскаржити дії органів (посадових осіб), які здійснюють соціальне забезпечення?

12. Дайте загальну характеристику правовідносин, що виникають у зв'язку зі зверненням громадян зі спорами з питань соціального забезпечення.Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

По соціальному забезпеченню | Правовідносини з приводу посібників, | Страховий стаж для визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах. | Спеціальний страховий стаж | Загальний трудовий стаж | Спеціальний трудовий стаж (вислуга років) | Страховий стаж для визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах | Підтвердження страхового стажу. Індивідуальний (персоніфікований) облік у системі обов'язкового пенсійного страхування | Структура і стан сучасної пенсійної системи Росії | Накопичувальний компонент в системі обов'язкового пенсійного страхування Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати