Головна

Види динамічних рядів.

  1. Вирівнюванні динамічних рядів

В статистичній практиці доводиться мати справу з великою кількістю чисел, що характеризують розвиток явищ в часі. Для кращого розуміння і аналізу досліджуваних статистичних даних, їх потрібно систематизувати, побудувавши хронологічні ряди, які називаються рядами динаміки.Отже, рядами динамікив статистиці називаються ряди чисел, що характеризують закономірності і особливості зміни суспільних явищ і процесів в часі.

Кожний ряд динаміки складається з двох елементів:

1) періодів або моментів часу, до яких відносяться рівні ряду (t);

2) статистичних показників, які характеризують рівні ряду (у).

В залежності від характеру рівнів ряду розрізняють два види рядів динаміки: моментні і інтервальні (періодичні).

Моментнимназивається ряд динаміки, величини якого характеризують стан явищ на певний момент часу.

Рівні моментного ряду сумувати не має змісту.

Інтервальнимназивається такий ряд динаміки, величини якого характеризують розміри суспільних явищ за певні періоди часу (день, місяць, квартал і т.д.). Сума рівнів інтервального ряду динаміки характеризує рівень даних явища за більш тривалий проміжок часу.

Ряди динаміки бувають одномірні і багатомірні.

Одномірніряди динаміки характеризують зміну одного показника (валовий збір картоплі).

Багатомірніряди динаміки характеризують зміну двох, трьох і більше показників.

В свою чергу, багатомірні динамічні ряди поділяються на паралельні і ряди взаємозв'язаних показників.

Паралельніряди динаміки відображають зміну або одного і того самого показника щодо різних об'єктів, або різних показників щодо одного і того самого об'єкта.

Ряди взаємозв'язаних показниківхарактеризують залежність одного явища від іншого (залежність заробітної плати робітників від їхнього тарифного розряду).

За повнотою часудинамічні ряди поділяються на повні і неповні.

В повнихдинамічних рядах дати або періоди ідуть один за одним з рівними інтервалами.

В неповнихдинамічних рядах в послідовності часу спостерігаються нерівні інтервали.

За способом вираженнярівнів динамічного ряду вони поділяються на ряди абсолютних, середніх і відноснихвеличин.

При формуванні динамічних рядів для наукового дослідження розвитку

суспільних явищ в часі потрібно дотримуватись правил їх побудови. Важливим правилом побудови динамічних рядів є вимога порівняльності всіх рівнів ряду між собою. Показники ряду динаміки повинні бути порівняльні за територією, колом охоплюваних об'єктів, способами розрахунків, періодами часу, одиницями виміру.

Важливою вимогою любих динамічних порівнянь є вимога порівняльності території, до котрої відносяться рівні динамічного ряду. Межі територіальниходиниць держав, областей, районів на протязі досліджуваного періодузмінюються внаслідок приєднання до них нових територій, або відокремленняпевних частин їх територій. В кожному окремому випадку питанняпорівняльності розв'язується в залежності від мети дослідження. Для приведенняданих динамічного ряду до порівняльного виду проводиться перерахунокпопередніх даних з врахуванням нових меж (кордонів).

Статистичні дані, які необхідні для побудови ряду динаміки повинні бути порівняльні за колом охоплюваних об'єктів. Непорівняльність може виникнути внаслідок переходу деяких об'єктів із одного підпорядкування в інше.

Порівняльність за колом охоплюваних об'єктів забезпечується зімкненням динамічних рядівшляхом заміни абсолютних рівнів відносними.

В моментних рядах динаміки виникає непорівняльність за критичним

моментом реєстраціїрівнів явищ, які піддаються сезонним коливанням.

Рівні динамічного ряду повинні бути порівняльні за методикою їх розрахунку. Наприклад, за попередні роки чисельність робітників заводу буллавизначена на початок кожного місяця, тобто на певну дату, а в наступні роки - яксередньомісячна чисельність.

Статистичні дані динамічного ряду можуть бути непорівняльними за різними періодами або тривалістю часу. Інтервали часу, за які наведені дані динамічного ряду, повинні бути рівні (місяць, квартал, півріччя і т.д.).

Непорівняльність через різні одиниці вимірувиникає внаслідок того, що ряд явищ обліковується паралельно в двох одиницях виміру. Наприклад, сталеві труби обліковуються в тоннах і метрах, електромотори - в штуках і кіловатах потужності і т.д. Порівняльність за одиницями виміру вимагає, щоб рівні динамічного ряду завжди були виражені в одних і тих самих одиницях виміру. Непорівняльність рядів динаміки через одиниці виміру виникає і внаслідок непорівняльності грошової оцінки (міняється грошова одиниця, інфляція, змінюється курс валюти та ін.). Для приведення до порівняльного виду таких рядів динаміки всі попередні рівні досліджуваних ознак перераховуються за діючою грошовою оцінкою.

Непорівняльність статистичних показників динаміки може бути зумовлена також різною структурою сукупностіза ряд років. Для приведення даних таких рядів до порівняльного виду використовують так звану стандартизацію структури (стандартизовані коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту і т.д.).  30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Сутність та показники варіації. | Характеристики форми розподілу. | Суть вибіркового спостереження. | Похибки вибірки. | Визначення обсягу вибірки. | Статистична перевірка гіпотез. | Загальний зв'язок явищ. Види зв'язків. Завдання статистичного вивчення зв'язку. | Кореляційний і регресійний аналізи статистичного зв'язку соціально-економічних явищ. | Показники тісноти зв'язку. | Нелінійні залежності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати