Головна

Тест: Філософська думка в Україні

  1. А. А. Потебня ДУМКА І МОВУ (1862). ПОЕЗІЯ. ПРОЗА. ЗГУЩЕННЯ ДУМКИ
  2. А. Політична думка античності
  3. Буття як філософська проблема
  4. В УКРАЇНІ
  5. В УКРАЇНІ
  6. В Україні середини XIX століття.
  7. В. Політична думка Нового часу

1. У філософської думки древніх слов'ян тісно переплетені дві тенденції:

1. Матеріалістична і ідеалістична.

2. Діалектична і метафізична.

3. Містична і раціоналістична.

4. Номіналістіческая і реалістична.

5. Сціентіская і антісціентіская.

2. Сенс людського життя, згідно ідеям філософії Київської Русі, складається:

1. У двох основних аспектах - діяльності та егоїзмі;

2. У трьох основних аспектах - пізнанні, повазі, служіння, коли

3. У чотирьох основних аспектах - досягненні блага, в з'єднанні себе з Богом, поклоніння князю, в бажанні віддати життя за Київську Русь.

4. У п'яти основних аспектах - любові, досягненні загального блага, самозречення, пошуку абсолютної істини, умиротворення.

3. Перших Київських філософів прийнято називати:

1. Священики;

2. Мандрівні мудреці;

3. Книжники;

4. Літописці;

5. Князі духу і розуму.

4. В ідеях єдності світу філософії Київської Русі згадуються культи:

1. Князя і дружини;

2. Святих і Писання;

3. Землі і неба;

4. Вогню і води.

5. Студентів Києво-Могилянської академії вперше ознайомив з геліоцентричної системою Коперника:

1. Франциск Скорина;

2. Григорій Сковорода;

3. Инокентий Гізель;

4. Феофан Прокопович;

5. Стефан Яворський.

6. До філософських ідей Києво-Могилянської академії не прнадлежат ідеї:

1. Про пошук істини на шляху дослідження плодів Божественної діяльності;

2. Про вирішальне значення методу для досягнення пізнання;

3. Про доказі буття Бога;

4. Про філософію як системі дисциплін або науки наук;

5. Про индуктивном методі отримання знань;

6. Про досягнення істини як результаті складного пізнавального процесу;

7. Про вроджені ідеї.

7. Науковому спадщини Г. С. Сковороди не належить вчення:

1. Про двох натур;

2. Про ноосферу;

3. Про «трьох світах»;

4. Про споріднену працю.

8. Згідно з ученням Г. С. Сковороди, сполучною ланкою між макрокосмом і мікрокосмом є:

1. Ідея серця;

2. Спорідненість людини з типом життя;

3. Матеріальний світ;

4. Духовний світ людини;

5. Світ символів;

6. Вчення про двох натур.

9. З наведеного нижче ряду Виберіть характерні риси українського народу, згідно з уявленнями М. Костомарова, і складіть ряд чисел з правильних відповідей:

Ставлення до чужих віросповідань:

1. Толерантне; 2. Нетерпиме;

3. Презирливе; 4. Визначається прагіатіческімі ідеями.

Українці у відносинах з навколишнім світом прагнуть:

1. Змінити його;

2. Отримати з усього вигоду;

3. одушевити його;

Любов українця до жінки визначається;

1. Матеріальною зацікавленістю;

2. ревнощі;

3. Свободою відносин;

4. Духовністю.

10. З наведених нижче імен та прізвищ складіть хронологічний ряд представників української філософії відповідно до епохи їх діяльності:

1. Київська Русь:

2. Ренесанс ХV-ХVІ ст .:

3. Епоха Просвітництва та діяльності

Києво-Могилянської академії:

4. Філософія ХVІІІ ст .:

5. Філософія ХІХ - ХХ ст .:

а) Г. Сковорода, б) Іларіон, в) Михайло Драгоманов, г) В. Вернадський, д) В. Мономах, е) В. Винниченко, е) П. Куліш, ж) Л. Баранович, з) Л. Каганович , і) Н. Коперник, й) І. Смоктуновський, к) М. Куліш, л) Н. Бердяєв, м) В. Каразін, н) М.Костомаров, о) Н. Чернишевський, п) Г. Кониський, р ) П. Могила, з), Д. Чижевський т) І. Франко, у) І. Федоров, ф) І. Вишенський, х) І. Котляревський, ц) С. Зизаній, ч) Д. Донський, ш) Д . Донцов, щ) Л. Українка, ь) Г. Смотрицький, и) А. Потебня, ь) А. Дюма, е) А. Невський, ю) М. Скрипник, я) П. Юркевич.

Список літератури

1. Горський В. С. Історія українськой філософії. - К., 1996..

2. Історія філософії на Україні. - К., 1997. - Т.1, Т.2.

3. Попович М. Світогляд давніх слов'ян. - К., 1985.

4. Сковорода Г. Твори: У 2-х т. - К., 1992.

5. Юркевич П. Д. Філософські твори. - Г., 1990.

6. Яворський С. Філософські твори: У 2-х т. - К .: Наукова думка, 1993.


Змістовний модуль 2.2: Онтологія. гносеологія

2.2.1. Матерія і основні форми її існування

1. Філософське поняття матерії.

2. Природничонаукові уявлення про структуру й властивості матерії.

3. Рух і його основні форми.

4. Простір і час як атрибутивні властивості матерії.

5. Єдність світу.

Вихідним поняттям діалектики як теоретичної основи філософії в цілому є буття (щось, протилежне ніщо), бо буття в точному, широкому сенсі цього слова рівнозначно універсуму, всьому існуючому (у вузькому сенсі воно протиставляється діяльності). Однак в навколишньої дійсності існує два роду явищ - матеріальне і ідеальне (нематеріальне), третього не дано. Причому ідеальне, свідомість зокрема, як відомо, є більш-менш адекватне відображення матеріального світу. Інакше кажучи, крім об'єктивних процесів, існує їх ідеальний образ в мозку людини. Звідси базова пара категорій - матерія і свідомість, співвідношення між якими і виражає сутність основного питання філософії.

У поняттях матерія і свідомість фіксуються протилежні полюси взаємодії людини з природою і соціальним середовищем в процесі його пізнавальної та практичної діяльності, тоді як всі категорії теорії діалектики ( «необхідність» і «випадковість», «причина» і «слідство», «можливість» і «дійсність» і т.п.) відображають інші, найбільш суттєві сторони і матеріальної, і нематеріальної сфер дійсності.

Аналіз цієї пари категорій слід починати з категорії «матерія», оскільки вона більш фундаментальна: свідомість виникло лише на визначеною ступені розвитку матеріальної дійсності. Інакше кажучи, парність категорій матерії і свідомості доповнюється тим, що в певному сенсі поняття «матерія» використовується як самостійна категорія, яка не співвідноситься з категорією «свідомість». Що розуміється в такому сенсі матерія виступає джерелом, основний і найважливішою причиною свідомості.Попередня   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   Наступна

Класична німецька філософія | Виникнення марксистської філософії, її подальша еволюція | Сучасна західна філософія | теми рефератів | Тест: Філософія Нового часу | теми рефератів | теми рефератів | Генезис української філософії | Філософія Київської Русі | Формування рис української філософії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати