На головну

Особисті немайнові права авторів

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Поняття права, його соціальне призначення.

Результати інтелектуальної творчої діяльності відрізняються від результатів інших видів людської діяльності тим, що вони пов'язані з ім'ям свого творця. Обов'язкове згадка імені автора є одним з особистих немайнових авторських прав. Виникло воно, по суті, з появою писемності, з появою книгодрукування з'явилися елементи майнових прав авторів, зміст яких постійно змінюється.

Таким чином, історично авторські права мають дуалістичну природу, оскільки включають в себе як особисті немайнові, так і майнові права. Подібна дуалістична природа характерна не тільки для авторського права. Так, виконавці теж мають особистими немайновими і майновими правами. Об'єкти промислової власності також мають свого автора, який володіє особистими немайновими і майновими правами.

Важливо підкреслити, що на відміну від особистих немайнових прав, які в більшості країн визнані за творцем об'єкта інтелектуальної власності, майнові права можуть йому і не належати.

Дуалістичний характер авторського права закріплений Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів. Незважаючи на це, в ряді країн авторське право не поділяється на категорії особистого і майнового характеру і допускається передача будь-якого авторського права іншій особі (фізичній або


248___________________________________________ глава 6

юридичній). Дотримуючись духу Бернської конвенції, законодавство країн СНД визнає особисті немайнові та майнові права як різні категорії авторського права з різними властивостями, терміном дії і можливістю їх передачі іншим особам.

Найважливішим відмінністю між особистими немайновими і майновими правами є їх різне тимчасову дію і їх абсолютна або відносна приналежність автору. Якщо право авторства як основне особисте немайнове право є невідчужуваним і непередаваним (п. 3 ст. 982 Цивільного кодексу Республіки Білорусь), тобто не може бути передано іншим особам, то майнові права можуть бути передані іншим особам. Крім того, особисті немайнові права діють безстроково, тоді як майнові права мають обмежений термін дії.

Особливістю особистих немайнових прав є те, що вони належать автору незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним навіть після передачі виключних майнових прав на використання твору. Відповідно до встановленої практики цивільні кодекси встановлюють аналогічну норму, відповідно до якої особисті немайнові права зберігаються за автором навіть у разі переходу його майнових прав на результати інтелектуальної діяльності до іншої особи. Така норма закріплена і в Цивільному кодексі Республіки Білорусь (п. 1 ст. 982). Це природно, оскільки всі дійсно особисті немайнові права є невідчужуваними і непередаваними.

Особисті немайнові права історично були першою категорією авторського права. Зміст цієї категорії постійно змінювалося і її усталене зміст відображено в Бернської конвенції. Відповідно до неї «незалежно від майнових прав автора і навіть після уступки цих прав автор має право вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти всякому перекручення, спотворенню чи іншій зміні це-


Права авторів _____________________________________ 249

го твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі чи репутації автора »1 (П. 1 ст. 6bis). Іншими словами, Бернська конвенція визнає тільки два особистих немайнових права авторів.

- Право авторства, тобто право вимагати визнання
 свого авторства на свій твір.

- Право на захист репутації, тобто право противод
 відати будь-якому перекрученню, спотворенню, зміни та
 будь-якому іншому посяганню на .Своїм твір,
 здатному завдати шкоди честі чи репутації автора.

У 1928 році Бернська конвенція визнала особисті-майнових прав автора. Вперше на міжнародному рівні було визнано, що крім майнових прав автора належать і особисті немайнові гтрава. Ці права виникають тому, що твір є відображенням особистості її автора, тоді як майнові права відображають матеріальні потреби чи інтереси автора.

Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС), яке є обов'язковим для виконання членами Світової організації торгівлі (СОТ), зобов'язує їх дотримуватися положень ст. 1-21 Бернської конвенції, однак країни не мають зобов'язань щодо прав, що надаються або випливають з ст. 6bis Бернської конвенції. Національне законодавство будь-якого члена СОТ може не відповідати ст. 6bis Бернської конвенції. Отже, Угода ТРІПС допускає як розширення змісту, рівня і обсягу охорони особистих майнових прав в національному законодавстві, так і їх звуження.

Можливість звуження особистих немайнових авторських прав щодо Угоди ТРІПС розглядається як його істотний недолік, тоді як розширення змісту особистих немайнових прав - як досконалість

1 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Женева: ВОІВ, No. 287 (R). 1990. С. 14.


250___________________________________________ глава б

національного законодавства. У Законі Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» втілена концепція розширення особистих немайнових прав авторів, хоча в деяких відносинах вона не бездоганна.

Законодавство про авторське право і суміжні права країн СНД наділяє автора щодо свого твору наступними особистими немайновими правами:

- Право визнаватися автором свого твору
(Право авторства);

- Право використовувати або дозволяти використовувати своє
 твір під своїм справжнім ім'ям, під псев
 донімая або без зазначення імені, тобто анонімно
(Право на ім'я);

- Право на захист свого твору (включаючи його
 назва) від будь-якого спотворення чи іншого посягателя
 ства, здатного завдати шкоди честі та гідності
 автора (Право на захист репутації);

- Право оприлюднювати чи дозволяти обнародувати своє
 твір в будь-якій формі (Право на оприлюднення).

Розглянемо кожне з особистих немайнових авторських прав докладніше.Попередня   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

Декомпілювання комп'ютерних програм. | Адаптація комп'ютерних програм. | Вільне відтворення комп'ютерних програм. | Прокат комп'ютерних програм. | Обмеження на розробку шкідливих програм. | Бази даних | Охороняються креативні бази даних, які за добором і розміщенням матеріалів представляють собою результат творчої праці. | Прокат баз даних. | Інформаційні сховища | Мультимедійні твори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати