На головну

Державний антимонопольний контроль на товарних ринках. Примусове поділ (виділення) господарюючих суб'єктів

  1. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  2. II.4.2) Державний статус монарха.
  3. Quot; Схема Кировлеса "або чому державний бізнес збитковий
  4. U По ролі і місця в структурі можуть бути виділені: основні, що доповнюють, дублюючі, контрольні та коригувальні зв'язку.
  5. VII. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
  6. Авторитетна думка. Державний контракт як такої не становить особливого різновиду підряду (М. І. Брагінський).
  7. Авторський контроль.

1. Державний антимонопольний контроль за економічною концентрацією є однією з різновидів державного контролю, здійснюваного щодо суб'єктів підприємницької діяльності.

Основна мета державного антимонопольного контролю полягає в недопущенні обмеження конкуренції на товарному ринку, в тому числі в результаті виникнення або посилення домінуючого положення господарюючого суб'єкта або господарюючих суб'єктів.

Види, напрями та порядок здійснення державного антимонопольного контролю встановлені ст. 17, 18 Закону про конкуренцію * (714). При застосуванні ст. 17, 18 Закону про конкуренцію встановлення антимонопольним органом факту наявності (відсутності) домінуючого положення господарюючого суб'єкта або декількох господарюючих суб'єктів є обов'язковим * (715).

Норми чинного законодавства визначають два види антимонопольного контролю: попередній контроль і наступний контроль. Підставою розмежування контролю на попередній і наступний в основному є економічний критерій, тобто враховується сумарна вартість активів по останньому балансу певних осіб * (716). Такий підхід законодавця піддається критиці, зокрема, висловлюються пропозиції про використання "... комплексних критеріїв, які враховують не тільки вартість активів організацій, а й обсяг реалізації (продажу), кількість працюючих, питома вага на ринку" * (717).

Попередній контроль полягає в обов'язковому набуття згоди на вчинення встановлених Законом про конкуренцію юридично значущих дій, які підлягають контролю. Для цього зацікавлені особи подають до антимонопольного органу заяву про клопотання і певний пакет документів * (718). Антимонопольний орган не пізніше 30 днів з дня отримання необхідних документів повідомляє заявника в письмовій формі про прийняте рішення про задоволення клопотання, відмову в його задоволенні, задоволенні клопотання за умови здійснення зацікавленими особами встановлених Законом про конкуренцію дій. Зазначений строк може бути збільшений антимонопольним органом, але не більше ніж на 20 днів.

Наступний контроль полягає в обов'язковому наступному повідомленні про вчинені юридично значимих діях, які підлягають антимонопольному контролю. Антимонопольний орган повинен бути повідомлений зацікавленими особами протягом 45 днів з дня вчинення даних дій, хоча зацікавлені особи мають право за власною ініціативою запросити попередню згоду антимонопольного органу.

Державний антимонопольний контроль за економічною концентрацією на товарних ринках здійснюється за двома напрямками:

- За створенням, реорганізацією (у формі злиття і приєднання) комерційних і некомерційних організацій, зміною складу учасників (членів) некомерційних організацій * (719);

- За дотриманням антимонопольного законодавства при придбанні акцій (часток) в статутному капіталі комерційних організацій і інших випадках.

Охарактеризуємо кожен з напрямків державного антимонопольного контролю, визначивши об'єкти попереднього і подальшого контролю і правові наслідки недотримання встановлених законодавством вимог.

Державний контроль за створенням, реорганізацією комерційних і некомерційних організацій, зміною складу учасників (членів) некомерційних організацій (ст. 17 Закону про конкуренцію).

З попередньої згоди антимонопольного органу здійснюються злиття і приєднання комерційних організацій, сумарна балансова вартість активів яких за останнім балансу перевищує 30 млн. Встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ). Слід враховувати, що державна реєстрація таких комерційних організацій, а також внесення запису про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб комерційних організацій здійснюються реєструючим органом при наявності попередньої згоди антимонопольного органу * (720).

Подальше повідомлення антимонопольного органу необхідно у випадках:

- Створення, злиття і приєднання некомерційних організацій (асоціацій, спілок, некомерційних партнерств), якщо до складу учасників (членів) цих організацій входить не менше двох комерційних організацій;

- Зміни складу учасників (членів) некомерційних організацій (асоціацій, спілок, некомерційних партнерств), якщо до складу учасників (членів) цих організацій входить не менше двох комерційних організацій;

- Створення комерційних організацій, якщо сумарна вартість активів засновників (учасників) по останньому балансу перевищує 2 млн. МРОТ;

- Злиття і приєднання комерційних організацій, якщо сумарна вартість їх активів по останньому балансу перевищує 2 млн. МРОТ.

Створення, злиття, приєднання комерційних і некомерційних організацій, зміна складу учасників некомерційних організацій в порушення встановленого порядку, що призводить до обмеження конкуренції, є підставою для ліквідації таких організацій в судовому порядку за позовом антимонопольного органу.

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства при придбанні акцій (часток) в статутному капіталі комерційних організацій і інших випадках (ст. 18 Закону про конкуренцію).

Державний антимонопольний контроль здійснюється щодо наступних угод:

- Набуття особою (групою осіб) акцій (часток) з правом голосу в статутному капіталі господарського товариства, при якому така особа (група осіб) отримує право розпоряджатися більш ніж 20 відсотками зазначених акцій (часток) * (721). Дана вимога не поширюється на засновників господарського товариства при його утворенні;

- Отримання у власність, користування або володіння одним господарюючим суб'єктом (групою осіб) основних виробничих засобів або нематеріальних активів іншого господарюючого суб'єкта, якщо балансова вартість майна, що є предметом угоди (взаємопов'язаних угод), перевищує 10 відсотків балансової вартості основних виробничих засобів і нематеріальних активів господарюючого суб'єкта, що відчужує або передає майно;

- Набуття особою (групою осіб) прав, що дозволяють визначати умови ведення господарюючим суб'єктом його підприємницької діяльності або здійснювати функції його виконавчого органу.

Попередню згоду антимонопольного органу на здійснення перерахованих операцій потрібно, якщо сумарна вартість активів по останньому балансу набувача і продавця (особи, що передає права) перевищує 30 млн. МРОТ або одним з них є господарюючий суб'єкт, внесений до реєстру суб'єктів господарювання, що мають частку на ринку певного товару більше 35 відсотків, або набувачем є група осіб, контролює діяльність зазначеного господарюючого суб'єкта. Подальше повідомлення антимонопольного органу необхідно в разі, якщо сумарна вартість активів по останньому балансу набувача і продавця (особи, що передає права) перевищує 2 млн. МРОТ.

Угоди, здійснені в порушення встановленого порядку, що призводять до обмеження конкуренції, заперечні і можуть бути визнані недійсними в судовому порядку за позовом антимонопольного органу.

Слід також враховувати, що господарюючі суб'єкти, сумарна вартість активів яких за останнім балансу перевищує 2 млн. МРОТ, або господарюючі суб'єкти, внесені до реєстру суб'єктів господарювання, що мають частку на ринку певного товару більше 35 відсотків, зобов'язані повідомити антимонопольний орган про обрання фізичних осіб в виконавчі органи, ради директорів (наглядові ради).

2. Примусове поділ (виділення) комерційних організацій і некомерційних організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність, здійснюється за рішенням антимонопольного органу відповідно до вимог ст. 19 Закону про конкуренцію.

Примусова реорганізація може бути проведена тільки щодо господарюючих суб'єктів, що займають домінуюче становище * (722), і в разі систематичного здійснення ними монополістичної діяльності (вчинення протягом трьох років більше двох виявлених у встановленому порядку фактів монополістичної діяльності).

Припис про примусовий поділ (виділення) комерційних організацій приймається при наявності таких умов:

- Якщо це веде до розвитку конкуренції;

- Можливості організаційного та територіального відокремлення її структурних підрозділів;

- Відсутності між її структурними підрозділами тісного технологічного взаємозв'язку (зокрема, якщо обсяг споживаної юридичною особою продукції (робіт, послуг) її структурного підрозділу не перевищує 30 відсотків загального обсягу виробленої цим структурним підрозділом продукції (робіт, послуг).

Припис антимонопольного органу про примусовий поділ (виділення) комерційних організацій чи некомерційних організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність, підлягає виконанню власником або органом, уповноваженим ним. Строк виконання припису не може становити менше шести місяців. Дане розпорядження може бути оскаржене в судовому порядку, виконання припису припиняється на час його розгляду в суді до набрання рішенням суду законної сили.

Якщо реорганізація господарюючого суб'єкта не буде здійснений в строк, встановлений антимонопольним органом, то суд відповідно до п. 2 ст. 57 ГК РФ за позовом антимонопольного органу призначає зовнішнього керуючого юридичною особою і доручає йому здійснити реорганізацію цієї юридичної особи.

 Попередня   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Наступна

види санкцій | види відповідальності | Підстави виникнення відповідальності перед державою | Умови відповідальності сторін в оперативно-господарських відносинах | Зниження розміру відповідальності за рішенням суду | Механізм реалізації відповідальності | Нормативно-правове регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках і ринках фінансових послуг | Поняття товарного ринку | Суб'єкти конкуренції на товарних ринках. Домінуюче становище суб'єкта господарювання на товарному ринку | Поняття і види монополістичної діяльності на товарних ринках. Обмеження конкуренції органами влади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати