На головну

Суб'єкти конкуренції на товарних ринках. Домінуюче становище суб'єкта господарювання на товарному ринку

  1. Amp; 5. суб'єкти історії
  2. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  3. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  4. III. Позиціонування товару на ринку.
  5. Адвокатська палата суб'єкта Російської Федерації
  6. Адміністративно-правове становище громадських організацій (об'єднань)
  7. Адміністративно-правове становище релігійних об'єднань

Конкуренція - змагальність господарюючих суб'єктів, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку (ст. 4 Закону про конкуренцію). Суб'єктами конкуренції на товарних ринках є господарюючі суб'єкти, які здійснюють або мають намір здійснювати свою діяльність в умовах конкуренції, тобто реальні і потенційні конкуренти. Для визначення кола даних осіб встановимо насамперед склад осіб, віднесених Законом про конкуренцію до господарюючих суб'єктів.

Господарюючі суб'єкти - російські та іноземні комерційні організації, некомерційні організації, за винятком які не займаються підприємницькою діяльністю, в тому числі сільськогосподарських споживчих кооперативів, а також індивідуальні підприємці. Таким чином, до числа господарюючих суб'єктів цим Законом віднесено осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, незалежно від приналежності їх праву Російської Федерації або іноземної держави.

Особливо виділяється спеціальна група господарюючих суб'єктів, що займають домінуюче становище на товарному ринку. Діяльність таких суб'єктів в силу їх переважання на ринку схильна спеціальному регулюванню антимонопольним законодавством * (680).

Домінуюче становище - виняткове становище господарюючого суб'єкта або декількох господарюючих суб'єктів на ринку товару, що не має замінника або взаємозамінних товарів, що дає йому (їм) можливість чинити вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на відповідному товарному ринку або ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам * ( 681).

При визначенні домінуючого положення застосовується якісний критерій домінування, що передбачає встановлення можливості господарюючого суб'єкта впливати на ринок шляхом обмеження конкуренції або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи громадян. Основоположним же критерієм для визначення наявності домінуючого положення господарюючого суб'єкта на ринку певного товару є частка товарного ринку, що належить суб'єкту, тобто кількісний критерій.

Встановлений показник частки господарюючого суб'єкта співвідноситься з нормативом, визначеним Законом про конкуренцію. Так, антимонопольні органи кваліфікують стан господарюючого суб'єкта, частка якого на ринку певного товару перевищує 65 відсотків, як домінуюче, за винятком тих випадків, коли господарюючий суб'єкт доведе, що його положення на ринку не є домінуючим.

Не може бути визнано домінуючим становище господарюючого суб'єкта, частка якого на ринку певного товару не перевищує 35 відсотків * (682).

Положення господарюючого суб'єкта, частка якого на ринку певного товару знаходиться всередині меж 35-65 відсотків, кваліфікується антимонопольними органами як домінуюче, якщо воно доведено ними з урахуванням додаткових параметрів, зокрема стабільності частки господарюючого суб'єкта на ринку, відносного розміру часток конкурентів на ринку та ін .

Встановлення домінуючого положення господарюючого суб'єкта є виключною компетенцією антимонопольного органу. Слід враховувати, що у разі незгоди організації з визнанням її положення домінуючим на товарному ринку арбітражний суд оцінює дотримання антимонопольним органом правил встановлення даного факту * (683).

Господарюючі суб'єкти, що мають на ринку певного товару частку більше 35 відсотків, включаються до реєстру, формування і ведення якого здійснює Федеральна антимонопольна служба * (684). Рішення антимонопольного органу про включення господарюючого суб'єкта до реєстру (виключення з реєстру) може бути оскаржено, але саме по собі рішення не є необхідною умовою для визнання господарюючого суб'єкта суб'єктом, домінуючим на ринку * (685). Реєстр є відкритим інформаційним ресурсом. Відомості, що містяться в реєстрі, надаються за запитами заінтересованих юридичних і фізичних осіб, крім того, Федеральна антимонопольна служба здійснює щорічно публікацію реєстру станом на 1 січня, в тому числі з використанням загальноросійських засобів масової інформації.

У процесі визначення домінуючого положення господарюючого суб'єкта на товарному ринку, проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарному ринку виявляються господарюючі суб'єкти-конкуренти, реально функціонують на ринку, і потенційні конкуренти.

Реальні конкуренти поставляють або можуть поставляти на ринок однорідні або взаємозамінні товари, можуть реагувати швидко, відчутно і без великих витрат на антиконкурентну поведінку іншого господарюючого суб'єкта. Для цього необхідно щоб вони мали значні резерви (незавантаженими потужностями), порівнянними за величиною з потужностями розглянутого господарюючого суб'єкта, які можуть бути швидко без істотних витрат і в достатній мірі розширені і перепрофільовані. Потенційними конкурентами можуть вважатися господарюючі суб'єкти, які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології для виготовлення або реалізації певного товару, але з різних причин не використовують ці можливості; нові господарюючі суб'єкти, що входять на даний товарний ринок.

Специфіка антимонопольного законодавства полягає в тому, що положення Закону про конкуренцію, що відносяться до господарюючих суб'єктів, поширюються на групу осіб, яка в антимонопольному законодавстві визнається суб'єктом права * (686).

Група осіб - група юридичних та (або) фізичних осіб, стосовно яких виконується одна або кілька умов, встановлених Законом про конкуренцію. Наведемо деякі приклади * (687):

- Особа або кілька осіб спільно в результаті угоди (узгоджених дій) мають право прямо або побічно розпоряджатися більш ніж 50 відсотками від загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції, або складові статутного або складеного капіталу вклади, частки однієї юридичної особи;

- Особа або кілька осіб отримали можливість на підставі договору або іншим чином визначати рішення, що приймаються іншими особою або особами, в тому числі визначати умови ведення іншими особою або особами підприємницької діяльності, або здійснювати повноваження виконавчого органу інших особи або осіб на підставі договору;

- Фізична особа здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу юридичної особи;

- Юридичні особи є учасниками однієї фінансово-промислової групи;

- Фізичні особи є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Положення суб'єктів, що діють як група осіб на товарному ринку, як і господарюючих суб'єктів, може бути визнано домінуючим, при цьому визначається їхня сукупна частка на ринку. Крім того, такі суб'єкти підлягають включенню до реєстру суб'єктів господарювання, що мають на ринку певного товару частку більше 35 відсотків, як єдиного господарюючого суб'єкта виходячи з їх сукупної частки на ринку. При порушенні антимонопольного законодавства одним з членів домінуючої групи осіб відповідний припис може бути дано і іншим членам групи, здатним забезпечити усунення порушення * (688).

Група осіб є різновидом афілійованих осіб, перелік яких також визначено Законом про конкуренцію. Афілійовані особи * (689) - фізичні та юридичні особи, здатні впливати на діяльність юридичних та (або) фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Закон про конкуренцію визначає дві групи афілійованих осіб: афілійованих осіб юридичної особи та афілійованих осіб фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність.

Так, афілійованими особами юридичної особи є:

- Член його ради директорів (наглядової ради) або іншого колегіального органу управління, член його колегіального виконавчого органу, а також особа, яка здійснює повноваження його одноосібного виконавчого органу;

- Особи, які належать до тієї групи осіб, до якої належить дана юридична особа, і ін.

Афілійованими особами фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність, є:

- Особи, які належать до тієї групи осіб, до якої належить дана фізична особа;

- Юридична особа, в якому дана фізична особа має право розпоряджатися більш ніж 20 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції, або складові статутного або складеного капіталу вклади, частки даної юридичної особи.

Звернемо увагу, що афілійованою особою може бути не тільки особа, що контролює діяльність господарюючого суб'єкта, а й підконтрольне такому суб'єкту особа. При цьому здатність впливати афілійованої особи на діяльність господарюючого суб'єкта визначається факторами різного характеру (наприклад, управлінського, майнового).

Закон про конкуренцію визначає склад афілійованих осіб, але практично не містить антимонопольних вимог по відношенню до таких осіб (виняток становить ст. 9 Закону). В цілому ж вимоги, адресовані афілійованим особам, встановлені в ст. 93 Федерального закону від 26 грудня 1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" * (690). Зокрема, афілійовані особи товариства зобов'язані в письмовій формі повідомляти суспільство про належні їм акції товариства не пізніше 10 днів з дати придбання акцій. Саме суспільство зобов'язане вести облік та подавати звітність про афілійованих осіб відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

 Попередня   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   Наступна

договірні конструкції | Виконання зобов'язань, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності | Поняття санкції і відповідальності в господарських правовідносинах | види санкцій | види відповідальності | Підстави виникнення відповідальності перед державою | Умови відповідальності сторін в оперативно-господарських відносинах | Зниження розміру відповідальності за рішенням суду | Механізм реалізації відповідальності | Нормативно-правове регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках і ринках фінансових послуг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати